پایان نامه رایگان درمورد تحلیل داده، فلسفه برای کودکان، تعاملات روزمره، سیستم نوبت گیری

دانلود پایان نامه ارشد

مهارتهای استدلالی و مفهومی و الگوهای تعامل موجود در حلقه کندوکاو کلاسی را شناسایی کنم.
تحلیل مکالمه سعی دارد موفقیت‌های اجتماعی را کشف کند. توجه عمده در تجزیه و تحلیل محاوره به نظم و سازمان محتوایی یا شیوه‌های سازمان‌دهی است. تحلیل مکالمه به مسائل مختلفی می‌پردازد اول نکاتی که گویندگان گفت‌وگو به آن احتیاج دارند. این موضوع بیشتر به آگاهی از قواعد گفت‌وگو مربوط می‌شود. مشخصه‌های تعاملی مکالمه مانند رعایت نوبت، سکوت، مکث و با هم حرف زدن قابل توجه هستند.البته تحلیل مکالمه به رعایت نکردن قواعد و شیوه‌های مخالف و اصلاح خطا در صحبت نیز پرداخته است. مطمئناً متداول شاید مهم‌ترین جنبه تحلیل مکالمه، انسجام گفت‌وگوست. انسجام به مفهوم ساده آن ارتباط داشتن و معنی‌دار بودن مکالمه است. مکالمه منسجم به نظر گفت‌وگو کنندگان خوش‌ساخت و معنی‌دار است. (لیتل‌جان،1384: 217-126)
تحلیل مکالمه ترتیب انجام کار یا دستورالعمل110، سازماندهی111 و نظم112 کنشهای اجتماعی که در تعاملات روزمره واقع شدهاند را با روشی استدلالی و در گفتنها و شنیدنهای اعضای جامعه مطالعه می‌کند.یکی از هدفهای اصلی تحقیقِ تحلیل مکالمه، شناسایی این نظام با الگوهای زنجیرهای است؛ که در حین تعامل به رفتارهای شفاهی ساختار میبخشد. پیشفرضهای پایهای این روش عبارتند از:
1.ترتیب انجام گفتوشنود نظم آن را تولید میکند.
2.دستورالعمل گفتوشنود توسط اعضای یک موقعیت تولید میشود.
3.طرفین بحث ترتیب انجام کار خودشان را توجیه میکنند و این نتیجه پیشفرض تحلیلگر و فرمولبندی از پیش تعیین شده مفاهیم تئوری نیست.
4.دستورالعمل و ترتیب انجام گفتوشنود تکرارپذیر وقابل بازگشت است.
5.کشف، توصیف، و تحلیل آنچه نظم گفتوشنودی را فراهم کرده وظیفه تحلیلگر است.
6.برآمد آنچه مکرراً، دربسیاری موارد و اغلب در مورد یک پدیده خاص اتفاق میافتد، کشف،توصیف و تحلیل ساختار، روند رسمی و شیوه سازماندهی شده یک گفتوگوی مشخص را ممکن میکند. (Have,2007: 39)
علاوه براین، دادههای استخراج شده باید بهگونهای ارائه شوند که خواننده بتواند آنها را ارزیابی یا با تحلیل ارائه شده مخالفت کنند، بنیان سیستماتیک یا تکرار نظام یا الگوهای متوالی و … تنها از طریق مجموعههایی از موردهای متعلق به پدیده مورد مطالعه قابل اثبات است. (فلیک ،1388: 357) لذا متن کامل گفتوگوهای پیاده شده را در فصل چهارم قرار میدهم و سپس بر اساس آن تحلیل خود را ارائه میدهم که امکان این بازبینی توسط خوانندگان وجود داشته باشد.
3-1-2-1 روش اجرای تحلیل گفتوگو
«تن هاو» مراحل زیر را برای انجام پژوهشهایی که با روش تحلیل مکالمه انجام میشوند، پیشنهاد میکند:
1. جمع آوری دادههای مشارکتی و ضبط تعاملات طبیعی
2. پیاده کردن متن نوارهای صوتی یا تصویری، به طور کامل یا بخشی از آنها
3. تحلیل بخشهای انتخاب شده
4. گزارش تحقیق (Have,2007:68)
در این روش ضبط کردن صدا ویا تصویر اهمیت فراوان دارد، همانگونه که ساکس میگوید؛ محققان فقط تا حدودی میتوانند رویدادهای ضبط شده را پیاده کنند؛طبیعتاً متنهای پیاده شده، «برگردان»113 خیلی طبیعی رویدادهای ضبط شده هستند. آنها همواره بازنمایی ناقص و گزینشی متنها هستند. فرایند عملی پیادهسازی تفصیلی و جزئی رویدادهای ضبط شده به محقق این امکان را میدهد با آنچه مشاهده میکند، آشنا شود. باید بارها و بارها نوار را گوش یا تماشا کرد. با این فرایند، به تدریج شیوههای جالب و ظریف تعامل مردم با یکدیگر درک میشود.(رپلی،1390: 114) در این راستا، تمامی گفتوگوها ضبط صوتی و یا تصویری شده است و برای پیاده سازی بارها و بارها آن را گوش دادهام و تحلیل نمودم.
فرایند پیاده کردن مطالب صوتی و تصویری به شکل متن مکتوب، طرق مختلفی درک میشود؛ به عنوان بازنمایی و تعبیر صداهای ضبط شده، به عنوان توصیف تعاملات زبانی و یا به عنوان ترجمه سخن به زبان (Have,2007: 95) که در این پژوهش گفتوگوهای کلاس فلسفه برای کودکان پیاده شده تا از خلال آن تعاملات کلامی دانشآموزان توصیف شود. «پرسش از اینکه چه سطحی از نشانهگذاری114 باید در پیاده‌سازی استفاده شود، ارتباط تنگاتنگی با این دارد که پژوهشگر با دادههای خود چه کاری میکند». (رپلی،1390: 129) برای نشانهگذاری پروتکلهای واحد جهانی وجود دارد. در این پژوهش بر قسمتهایی تأکید کردم که شروع یک گفتوگو، فرایند تصحیح خود، جریان موافقت و مخالفت، شفاف سازی و به‌کارگیری زبان استدلالی را نشان میدهد.
اما رایج ترین شکل پیادهسازی115 این است که متن به صورت موبهمو پیاده شود. متن پیاده شده شامل ویژگی‌های تعاملی گفتار مانند مکثها، خنده، تداخل با گفتار دیگران و نیز جزئیات است. (رپلی،1390: 256)
بر اساس شیوه اجرای این روش، پس از اینکه مجموعهای ضبط شده از گفتوگوها را جمعآوری کردم با توجه به گویا بودن چند نمونه را موبهمو پیاده کردم، همانگونه که سیدنل میگوید:
1. هر نمونه را در صفحه خودش کپی کنید ، به آن شماره بدهید و با مشاهداتی که مربوط به نظر میرسند حاشیهنویسی کنید.
2. دو یا سه مورد از بهترین نمونههای پدیدهای که مدنظر دارید انتخاب کنید و بر تحلیل آنها کار کنید.منظور از بهترین موارد آنهایی است که پدیده مورد بررسی در آن مشهودتر است.
3. موارد را طبق ملاکهایی که مرتبط به کار شماست، به زیرمجموعههایی تقسیم کنید. (Sidnell,2010:34)
برای نشان دادن نحوه عمل پیاده سازی با توجه به قراردادهای آن، نمونه کوتاهی از آنچه پیاده سازی کردهام در این بخش قرار میدهم:
نمونهای از پیاده سازی گفتوگوی صورت گرفته در کلاس پایه پنجمب در تاریخ 7/11/92 ، مدت زمان ضبط شده:41دقیقه، موضوع : عادلانه
ت: خوب.چه چیزی یهکار را عادلانه میکنه؟
علیرضا: خانو::::وم[هههه
محمدرضا: خانوم. اول. وقتی آدما بهوجود اومد:::َند برابر بودند. طی مرور زمانهه آدمایی به سطح بالا و آدمایی به سطح پایین رسیدند.(0.3)ما میتونیم انقدر تلاش کنیم که ترازویی که سرش پایینه. بیاد بالا تا دوباره مساوی بشن::ند باید کمک کنیم به سطح پایینتر بیاد به سطح مساوی ما [برسه
ت:[ تو میگی تساوی یک کار رو عادلانه میکنه؟
محمدرضا: بله خا::انوم دو تا چیز که مساوی باشند.
ت: همه الآن فقط راجع به حرف محمدرضا فکر می کنید. حتی میتونید یک کاری رو مثال بزنید که تساوی هست ولی عادلانه نیست. ((با اشاره چشم به پرهام))
پرهام: خانو:::وم. نمیشه. میگه همه چی شون تساوی باشه.[ ̊مساوی باشه باهم̊.
علیرضا:[خانوم ما اولاً با محمدرضا مخال[فیم
ت: آها چرا؟
علیرضا: با حرفش مخالفم، نمیشه که همه در یک سطح باشند چون شاید یکی لیاقتش بیشتر باشه. خانوم هرکیههه خانم هر دفعه ما هم میگفتیم این رو. هرکی باید اندازه لیاقتش اون چیزی که میخواد رو داشته باشه. نمیشه که. () نمیشه که یکی هستش اصلاً واقعاً کار نمیکنه. واقعاً کار نمیکنه تنبله همش نشسته تو خونه . میخوره و میخوابه خیلی کم کار میکنه اما خانوم پولش کمه بعد یکی هستش که واقعاً داره زحمت میکشه که پول داره. اینا حتماً باید مساوی ش:::َند نمیشه که . اون وقت همه خوشبخت میشن، آدم باید زحمت بکشه برای خواستههاش اینجوری باشه همه خوشبخت میشن یا همه خوشبخت میشن یا همه بدبخت میشن.
((همهمه ؛ همه افراد در حال دادن نظرات خود می باشند))
ت: هیس،گوش کنید. دست بالا ؛ مخالف و موافق. قانون که یادتون نرفته.دلم میخواد بازم مثال نقض برای تساوی بشنوم. ((بچهها سکوت میکنند ولی تقریباً دست هر 12 نفرشان بالاست))
مهیار: خانوم اگه همه چیبخواد مساوی باشه، دیگه چرا اصلاً خدا ما رو آفریده توی این دنیا که امتحان بشیم، یه سر میرفتیم بهشت، ((نگاه می چرخاند به سمت محمدرضا)) هممون باید مساوی باشیم دیگه ها؟
ت: میتونی شفاف کنی چرا این حرف رو میزنی؟
مهیار:خانوم من میگم اگه همه بخوان با همدیگه مساوی باشند. خوب هیچ چیزی درست پیش نمیره به خاطر اینکه یه کسی هست خیلی زحمت میکشه .(0.3) همون حرف علیرضا.(0.4)
ت: اوهوم.
مهیار: اون یکی اصن زحمت نمیکشه. این دوتا توی یک سطح بخوان باشن. اصلاً::::ان نمیتوتن باشن
ت: این دو تا با محمدرضا مخالف بودن، حالا یه نفر موافق صحبت کنه.(( کسانی که مخالفند دستهای خود را پایین می‌اندازند.)) امیر مهدی بگو
امیرمهدی: من موافقم با این حرفی که محمدرضا زدههه بای::::ید به دیگران کمک کنه تا اونا هم مثل ما پیشرفت کنن. مثل ما که [مث::::لاً اگه
ت:[سؤال چی بود؟
هدف از تحلیل دادههای ضبط شده کشف آن است که چگونه مشارکین در گفتوگو سخنان یکدیگر را می‎فهمند و در نوبت خود به آنها پاسخ میدهند.(ماتسون به نقل از آذری، 1393: 66) برخی از مختصههای اساسی که در فرایند تحلیل دادهها مورد بررسی تحلگیران مکالمه قرار میگیرد، عبارتند از:

• سازوکار نوبت‌گیری116
یکی از چیزهایی که میتوان به آن توجه کرد، این است که چگونه همه گویندگان هنگام گفتوگو نوبت می‌گیرند. این نوبتگیری ها ممکن است از گفتن یک واژه باشد تا صدا یا حرکتی(مثل شانه بالا انداختن) تا جملههای طولانی. در چنین موقعیتهایی، اینگونه نیست که یک فرد «فقط بتواند صحبت کند» بلکه این ویژگی طبیعی صحبت کردن است که گاهی صحبت دیگران را قطع میکنیم یا میخواهیم نوبت صحبت کردن را به دست بگیریم و این ترتیب نوبت گیری رعایت نمیشود. در برخی جلسات، سازوکار نوبت‌گیری از پیش تعیین شده است؛ برای مثال در دادگاه. (رپلی،1390: 157و158)
ساکس، جفرسون و شگلوف سه پیامد سیستم نوبت گرفتن را اینگونه ذکر کرده اند:
1. نیاز به گوش کردن: سیستم نوبت گرفتن انگیزهای درونی برای شنیدن همه اظهارات در مکالمه را فراهم میکند. همه شرکت کنندگان باید اظهارات را بشنوند و تحلیل کنند چراکه ممکن است نفر بعدی آنها باشند.
2. فهمیدن: فرایند نوبت گیری برخی از راههایی که اظهارات فهمیده میشوند را کنترل میکند.
3. آشکارکردن فهم: وقتی یک نفر پاسخ مناسب به بیانات قبلی میدهد در واقع فهم خودش را از تعامل و اظهار نفر اول آشکار کردهاست.
در واقع سیستم نوبت گیری وسیلهای است که کنشگران علاقهشان را به دیگران برای کنش اجتماعی مسئولانه به احتیاجات دیگران نشان میدهد.(silverman,1998:122)
• سازوکار توالی و طراحی نوبت
بررسی اینکه چگونه کنشهای افراد در حال گفتوگو به صورت متوالی نظم یافتهاند. خیلی مهم است که بدانیم این سبک کار، هرگز به بررسی یک جمله یا گفته واحد نمیپردازد، بلکه این موضوع را بررسی می‌کند که چگونه کنشهایی خاص(چه کلامی و چه غیر کلامی) شکل میگیرند، بروز پیدا می کنند و در سلسله‌ای از کنشهای جاری درک میشوند. برای مثال توالی«دیدگاه- ابراز» و یا توالی «پرسش- پاسخ». توالیها، سلسلهای از کنشها را ایجاد میکنند که با توجه به اولین کنش، کنشهای مرجح پس از آن انجام میشوند. بنابراین هنگامی که پرسشی پرسیده میشود معمولاً انتظار پاسخ دادن به همان سؤال وجود دارد. (رپلی،1390: 159و 160)

• انتخاب واژگان و تأثیر آن بر شفافیت گفتار
ویژگی دیگری که تحلیلگران بررسی کردهاند، واژگانی است که مردم هنگام گفتوگو به‌کار میبرند. (رپلی،1390: 162)
• سازوکار اصلاح117
شیوهای که افراد در مواجهه با فهم در یک گفتوگو به کار میگیرند؛ از قبیل تصحیح شروع کننده، تصحیح در عمل و…
• سازمان ساختار:
سازمان ساختار به این اشاره دارد که روند کلی گفتوگو چگونه سازماندهی میشود. سازمان مخالفت و موافقت، سازماندهی ترجیح و روایت یک قضیه؛(رپلی،1390: 168-163) برای مثال ما در تحقیق از خلال تحلیل گفتوگوهای کلاسی به این سؤال پاسخ میدهیم که، شیوه های معمول مخالفت و موافقت کردن و رد و پذیرش در کلاس فلسفه برای کودکان چگونه است؟
به طورخلاصه تحلیلگران مکالمه به دنبال این هستند که ویژگی های مکالمه را بررسی کنند مثلاً گویندگان چگونه نوبتگیری میکنند. گفتار چگونه تحت تأثیر کنشهای پیشین شکل میگیرد و کنشهای بعدی را به‌وجود میآورد؛ چگونه گفتار برای انجام کنشهایی خاص ، طراحی میشود؛ مردم چه واژگانی را استفاده می‎کنند و چگونه سیر گفتوگو سازمان مییابد. (رپلی،1390: 170) بنابراین تحلیلگر با گوش دادن به صداهای ضبط شده و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد روش پژوهش، فلسفه برای کودکان، علوم اجتماعی، مشاهده مشارکتی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد خود ارزشیابی، آموزش مستقیم، حلقه کندوکاو، پیش‌فرض‌ها