پایان نامه رایگان درمورد بگیره، میتونه، خانوم، واسه

دانلود پایان نامه ارشد

اینجا شاهد گوش دادن فعال دانش‏آموزان هستیم. پارسا متوجه اشتباه لفظی در به کاربردن «است» و «نیست» شد.
آرش: [درست هست. بازم درسته.(0.3) آدم رو هر کاریاش کنی حتی اگه دنیا هم باهاش مخالف بشه(0.5) باز کار خودش رو میکنه
((چند ثانیه (0.4) همهمه میشود))
* همهمه بچهها، نشان از مطرح شدن ایده جنجالی دارد. در محیط کلاسیِ حمایتگر، باید اجازه بیان ایدههای کاملاً غیرمنتظره و دور از ذهن نیز داده شود.
ت: نمیخواهیم ببینیم آدما چیکار میکنند، میخوایم ببینیم کاره همچنان درست هست یا نه؟
(0.5)
ت: کی یادشه امیرحسین چی گفت؟
* تسهیلگر ایراد نظر نفر قبلی را مطرح میکند تا بحث به روال قبلی باز گردد. و خود تعیین می‌کند که تمرکز، بر صحبت امیرحسین باشد.
آرش: گ::فت برخی انسانها تحقیق کردند و میگند کارشون درسته همه دنیا میگن غلطه.
* آرش علاوه بر بازگویی صحبت امیرحسین، آن را شفاف نیز میکند و به این ترتیب، ایده مبهم او آشکار میشود.
ت: آها، میتونید برای این مثال بگید؟
مهرداد: آها خانوم.آره مثالهه شاید آخه هر آدمی تو زندگیاش حتی انیشتین هم تا حالا در عمرش یک بار::ی اشتباه کرده باشه، خوب؟ ((بچه‌ها با سرتکان دادن و صوت تأیید کردند که ادامه حرفش را بزند)) شاید اصلاً کل دنیا اشتباه کرده باشن واین چند نفر که تحقیق کرده باشند، ̊درستش رو بگن̊.
ت: میتونی یه مثالی بگی که یک‌بار این اتفاق افتاده باشه؟
((شایان میخواهد حرفی بزند ولی فوراً متوقف کرده و عذرخواهی می‌نماید))
ت: شایان چیزی میخواستی بگی؟
شایان ر: بله خانوم. م::من نظرم اینه که (0.4) نمیدونم چه کسی رفت فضا و گفت زمین گرده بعداً دارش زدن، اون مردم همه باهاش [مخالف بودن
امیرعلی: [گالیله
شایان: آره، گالیله
ت: خب؟
شایان : گالیه تحقیق کرد و دید [که
شهراد و پارسا: [خانوم گالیله ̊نبود که̊
ت: خوب حالا یه دانشمندی.
شایان: آره خوب. دیدش زمین گرده، وقتی اومد زمین مردم باهاش مخالف بودندهههه یعنی میگفتن (0.2)زمین به شکل مربع شکله()
ت: اوهوم، البته بچهها فضا نرفت. تحقیق کرد به این نتیجه رسید که زمین گرده ولی همه مردم اون موقع، باهاش مخالفت کردند. کسی حرف دیگهای داره حالا؟
* این شاهد مثال به روشنی، نقضی برای سؤال ابتدایی مطرح شده است. تسهیلگر در اینجا می‌تواند وارد سؤال بعدی شود و اما برای اطمینان از درگیر شدن همه افراد در بحث، آن را ادامه میدهد.
پارسا: خانو::م ما هم یه مثال داریم.
ت: بگو
پارسا: مثلاً یه آدمی. یه آدمی میره تو تلسکوپههه یه تحقیقی میکنه و مثلاً یه دونه سیاره‌‌ای رو کشف میکنهههه، بعد مثلاً به همه دنیا میگه. همه دنیا میگن این سیاره وجود نداره و (اما) اون مطلب برای خودش وجود داره، بعد برای همین، چون مدرکی هم نداشته ثابت کنه برای همین به نظر خودش میگه وجود داره اما همه چی میگن؟(0.3) میگنههه وجود نداره ولی حق داره که بگه کارش درسته.
ت: بچهها، خب این نظر رو دادین و میگید حق داره بگه کارش درسته، حتی اگر همه دنیا مخالف باشند، کسی نظر مخالفی نداره؟
((امیرعلی برای نوبت‌گیری دست بلند میکند))
ت: بگو امیرعلی
امیرعلی: خانوم م::ما با نظر سید (مخالفیم توی نیتش) همیشه کارها بستگی به نظرهههه نیت خوب و بد نداره.(0.4) مثلاً یه کار بدی هست وقتی فرد میخواد اون کار رو بکنه نیتش مثلاً خوبه یا بده اما همیشه ربطی به نیت نداره. اینکه درستهههه(یه کار یا نه) همیشه ربطی به نیت نداره (0.5) نیتی که میکند.
ت: ̊اوهوم̊
امیرعلی: کارش مثلاً::::ان بده.خوبه. بعضی وقتا شاید نیت کرده ولی مخالف اونم باشه.
ت: دیگه نبود؟ ((واکنشی نمیدهند بچهها)) خب بچهها به این سؤال فکر کردین. حالا با توجه به حرفهایی که زدیم به این سؤال جواب بدین: آیا هرکس میتونه تصمیم بگیره چه کاری نادرسته؟و چه کاری درسته؟
(( اغلب بچهها برا ی پاسخ دست بلند میکنند))
ت: ببینم کی حرف نزده:::::ه خوب ماهان بگو.
ماهان: خانو::::وم، شما گفتید چهجوری میفهمیم کدوم کار درسته، کدوم نادرسته؟
ت: بله اینم میتونه تو اون سؤال باشه که آیا هرکس میتونه خودش تصمیم بگیره که چه کاری درسته و چه کاری نادرسته.
ماهان: نه خانو::م. حتماً باید با دیگری یه مشورتی، یه سؤالی، یه تحقیقی بکنه(0.1) تا مطمئن شه.
شایان ح ((با اشاره تسهیلگر)): من مخال::لفم.(0.4) شاید مسئله خصوصی باشه. نبایدههه به دیگران بگیم. پس هر آدمی حق داره کههه یه نظری رو داشته باشه ولیههههه حق داره، صد در صدم حق داره کههه یه نظری رو بده یا() حق داره خودش تصمیم بگیره چه کاری درسته یا نه.
* شایان بین دو نوع کار خصوصی و عمومی تمایز قائل میشود و اینکه مفهوم درست برای هرکدام متفاوت تعریف میشود.
تسهیلگر: همه موافقن؟ هرکسی حق داره که خودش تصمیم بگیره چه کاری درسته یا نه؟
((خود شایان اصرار به پاسخگویی دارد و بدون اشاره تسهیلگر پاسخ میدهد))
شایان: اگه اون کار مثلاً بد باشههههه شاید مثلاً به زبون نیا::::اره ولی شاید مثلاً اگه اون کار مثلاً یه جورایی عادلانه باشهههه به بقیه میگه.
ت: ((با توجه به کسانی که دست بلند کرده‌اند))بگو سید.
سید: به نظر ما بستگی داره(0.4) اگه بتونه واسه اون کاری که انجام داده دلیلی بیاره که هیچ‌کسِ هیچ‌کس نتونه رد کنه و به نظرههههههه هیچ‌کس نتونه ردش کنه و اگه هیچ‌کس نتونه ردش کنهههههه یعنی منطقی باشههه یعنی واسه کارش دلیل بیار::::ره یعنی کارش درسته. ولی حتی اگر یه نفر بتونه حرفش رو رد کنه (0.2)دلیلش رو رد کنه واسه اون کارش، یعنی اون کار ̊غلطه̊.
* سیدمحمد داشتن دلیل منطقی برای ادعای درستی یک کار را مهمتر از سایر ملاکها میداند که در ادامه بحث، این ملاک توسط دانش‌آموزان بررسی میشود.
ت: راجع به نظرش فکر کنید و جواب بدین
، (0.6) آرش بگو.
آرش: میخوام نظر بدم، من میگم خی::::ر.(0.3) آدم نمیتونه واسه خودش نظر بده چی درستهههه آخه شاید دیگران از نظر اون ناراحت[بشن چون
* آرش نظر و قضاوت سایرین را ملاک درستی کار میداند.
شایان ح: خوب منم گفتم دیگه (0.5) ببخشید (( با دست اشاره به جمع میکند که بی‌اجازه حرف زده و عذرخواهی میکند و تسهیلگر هم اجازه ادامه می‏دهد)) م:منم گفتم که، شاید اون نظر رو پیش خودش نگه داره اگه احساس کنه بقیه بدشون میا:::ادههه مثلاً شاید یه بار قبلاً یه موضوعی مطرح شده بقیه بدشون میا:::اد. الآن فهمیدین تا اینجا؟
تسهیلگر: بچهها براتون شفافه؟ میتونید مثالی بزنید شفافتر شه.
محمدپارسا: مثلاً یکی به یکی یه رازی گفت::ه حالا اون کسی که بهش راز رو گفت:::تن میخواد بره‌هه به اون یکی دوستش، راز رو بگه که اونا مسخرهاش کنند. این به نظر خودش کار درستی کردهههه که این راز رو گرفتههه شنیده. اما به نظر اونی که، اون شخصی که راز رو بهش گفته خیلی کار بدیه[.
ماهان: [برای من اصلاً شفاف نبود
* ماهان برای رفع ابهامِ مثال، طلب شفافیت می‌کند. این رفتار نشان از گوش دادن فعالانه او دارد.
ت: کی میتونه شفاف کنه؟((تسهیلگر با سر به دانش‌آموز دیگری اشاره می‌کند))
امیرحسین: میگهنه، چون ممکنه که تصمیم بگیره که کارش درسته ولی از نظر یکی دیگه نادرست باشه چون به ضرر اونه.
* امیرحسین ایده نفر قبلی را بازگو میکند و با تلفیق نظر خود، آن را شفاف می‌سازد.
ت: کیا موافقن اینا یه چیز گفتن؟
((دانش‌آموزان با پیام‌های غیرکلامی، موافقت خود را اعلام می‌کنند))
ت: دیگه نظر؟
شهراد: خانوم من میگم کار بد رو علم ثابتش کرده، نگاه کنه ببینه علم ثابتش کرده که چی درسته؟
ت: آها، یعنی علم میتونه تصمیم بگیره چه کاری درسته و چه کاری نادرسته؟
شهراد: اوهوم
ت: علم یعنی چی اونوقت؟
شهراد: یعنی علمهههه علم ثابتش میکنه که درسته یا[نه
شایان ر: این علم به چی میگن؟ علمِ مردمی، به علمِ()
سید: منظورش تحقیقه، یعنی براش دلیل بیاره
شایان ر: آره، دلیل و تحقیق
ت: ((با اشاره به شهراد)) میتونی خودت مثال بزنی؟
شهراد: میگم که علم و تحقیق با هم میتونن بگن ̊چه کاری درسته یا نادرسته̊.
ت: همیشه میشه؟
شهراد: اگر دلیلش درست باشه، الکی نباشه، الکی یه چیز نپرونده باشه.
* شهراد بین ایده خود و سیدمحمد پیوند برقرار میکند.
ت: ((با توجه به اینکه رضا دست بلند کرده است)) بگو ببینم رضا.
رضا: خانوم من کاملاً با شایانهه شهرادههه و آرش مخالفمهه، با نظرشون مخالفم.(0.4) شهراد اون حرف آخرش که گفت دلیلش میشهههه با چند وجه در نظر گرفت. اگه اون آدم‌ههههه، اون خودش نمیتونه بگه درسته یا نادرست. بالاخره هر کاری هم باشه میتونه بگه درسته اما به نظر دیگران درست نیست. اما هرکاری از نظر دیگران امکان داره نادرست باشه اما از نظر خودش امکان داره درست باشه (0.7) خانوم بعضی کارا رو هم مثلاً خانوم نمیشه گفت مثلاهه با دیگران مشورت هم بکنهههه و مثلاً بتونه بگه.
ت: بگو شایان.
شایان ر: خانوم برای خودش بله، یه تصمیمی رو برای خو::دش بگیره.
* شایان مجدداً بین انواع کارها و تعریف درستی برای هر کدام تمایز قائل میشود.
شهراد: مثلاً آستینمون رو بزنیم بالا، یعنی اگر کاره به خودش ربط داشته باشد، خودش می‌تواند تصمیم بگیرد ((اصوات تأیید بچهها)) ولی اگر() ((مانی و عاطف که برای مسابقه از اول زنگ در کلاس نبودند، وارد میشوند و همهمه کوتاه شکل میگیرد)) (0.9)
ت: خوب دیگه، یه نفر کوتاه برای مانی توضیح بدهد داستان چی بود؟ سید برای مانی بگو راجع به چی حرف میزنیم.
سید: ما اومدیم ههه یه ملاک گفتیم که آقا برای درستی یک کارههه(). کی تعیین میکنه یه کار درسته یا نه؟ اولهه گفتیم اگه همه عالم بگن یه کاری نادرسته ولی ما بگیم درستههه مطمئنیم درسته=بازم درسته یا نه؟ بعد مثالِ گالیه و نیوتن زدیم و تموم شد.
ت: ممنون، حالا الآن سؤالمون اینه که آیا هر آدمی حق داره خودش، به شخصه، بگه چه کاری درسته یا نه؟ یا اگر این تصمیم رو بگیره چه پیامدی پیدا می‌کنه؟ بعد گفتیم اگه کسی دلیل داشته باشه، میتونه بگه درسته.
شایان ر: من داشتم حرف میزدم.
ت: بگو
شایان ر: گفتیم برای خودش بله میتونه تصمیم بگیره مثلاً یه کار که راجع به خودش باشه، خودش داره انجام میده تصمیم بگیره اون رو چهجوری انجام بده(0.2) تصمیم بگیره دربارهاش چه کاری کنهههه، یعنی کاری که به خودش ربط داره خصوصی خودشه.
مانی: من مخالفم با سید که میگه اگه دلیل داشته باشه یک نفر یه کاری درسته، میتونه اون رو انجام [بده.
سید: [خانوم ما می‌خواهیم حرفمون رو کاملتر کنیم.
ت: بگو.
سید: کسی کهههه دلیلی که کسی نتواند آن را رد کندههه اگههه. این تو شرایطی امکان‌پذیره که (( نگاهش را برگرداند سمت مانی)) آقا بخوای برای کشورت تصمیم بگیری، واسه مردمت تصمیم بگیری ولی اگر بخوای برای خودت تصمیم بگیری، واسه خودت تصمیم بگیریهه (). در صورتی اون رو میتونه اگه دلیلم بیارن مثال نقضم براش بیارن بگن این کارت غلطه ولی چون (برای) خودش تصمیم میگیره، میتونهههه (بگه) این کار درسته چون برای خودشه .(0.5) فقط به این شرط که ضرری برای کس دیگهای نداشته باشه.
* دانشآموز ایده مطرح‌شده اولیه خود را با توجه به شنیدن نظرات دیگر و درنظر گرفتن راههای مختلف، بهبود میبخشد.
ت: کسی هست با این حرفش مخالف باشه. میگه به شرطی میتونه هرکسی برای خودش تصمیم بگیره چی درسته، چی درست نیست که ضرری برای کس دیگری نداشته [باشه.
آرش و شایان: [ ما هم همین رو گفتیم
امیرحسین: [ نه این حرف تو نیست
شهراد: [ نگفتی که
ت: کی مخالفه؟! امیر علی تو بگو ببینم چی میگی؟
امیرعلی: خانوم اول سید گفت برای خودش باشد [که
آرش: [نه شایان گفت
امیرعلی: [خوب اونم گفت. تصمیمی برای خودش باشد که برای دیگران ضرری نداشته باشه. خانوم مثلاً خودت بخوای=یه تصمیمی بگیری واسه خودت چرا باید مثلاً من می‌خوام یه جا 20بشم سید میخواد اون رو 19 بشه. چه ربطی داره. من میخوام مثلاً یه کارهای بشم سید نمیخواد. نمیخواد اون رو بشه یا به ضرر اونه=چرا من بخوام خودم رو ضربه بزنم که مثلا اون موفق بشه. ̊چرا̊
((دستهای بسیاری بالا رفته و بعضی انگشت‌هایشان را تکان میدهند تا نوبتشان شود))
* از آنجایی که مثال امیرعلی غیرمرتبط و ناشی از درک نکردن حرف سایری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد خودتصحیحی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد بیمارستان، قانونگذاری