پایان نامه رایگان درمورد بازاریابی، یکپارچه سازی، مزیت رقابتی، دسته بندی

دانلود پایان نامه ارشد

شروع شده و منجر به یک خروجی می گردد.در این مدل هیچ بازخوردی از خروجی به ورودی داده نمی شود تا منجر به اصلاح ورودی گردد. در نوآوری هم این موضوع صدق می کند.مدل خطی نواوری ساده ترین مدل های نوآوری می باشد، ولی به دلیل جامع و کامل نبودن آن، مورد استفاده قرار نمی گیرد، و لذا به مدل های دیگر روی آورده میشود. شکل 2-3) مدل خطی

(منبع:تانگ،2000)

2-30-4-3-2 مدل مرحله ای
مدل های مرحله ای در واقع مدل های خطی گسترش یافته می باشند اما شامل حلقه های بازخورددی نیز می باشند. بازخورد، اطلاعات در مورد نتایج و خروجی سیستم می باشد که کنترل سیستم را در آینده میسر می سازد.مدل های مرحله ای غالباً ساخت محصول جدید را توضیح می دهند و دارای مراحلی نظیر برنامه ریزی استراتژیکی، مفهوم سازی، طراحی و آزمایش، تولید و توزیع و بازاریابی می باشند.مدل های فوق الذکر دارای چند اشکال است.ابتدا اینکه، آنها در اصل مدل های ساخت محصول جدیدی می باشند که نوآوری های فرآیندی و ایده های خاجی را رد می کنند.ثانیا، به محیط خارج توجه زیادی نمی شود،برای مثال نقش یک ارباب رجوع یا عرضه کننده در نوآوری. ثالثا، مدل های فوق بر اساس یک سری مراحل می باشند و فرآیند دشوار را برای موفقیت در نظر می گیرند.
شکل 2-4) شماره مدل مرحله ای

حلقه بازخورد
)منبع:تانگ،2000)

2-30-4-3-3 مدل سیستم های باز
این مدل یک مدل سازمانی بر اساس نطریه سیستم ها می باشد که سازمان را به عنوان سیستمی ترسیم می کند که روی محیط خارجی یا فرا سیستم تاثیر می گذارد و از آن تاثیر می گیرد.
شکل 2-5) شماره مدل سیستم باز

(منبع:تانگ،2000)
این مدل متشکل از ورودی ها، پردازش و خروجی ها می باشد.ورودی های یک سازمان، منابعی نظیر مواد خام و دانش می باشند.این ورودی ها از طریق فرآیند های مختلف یک سازمان برای تولید خروجی هایی نظیر محصولات، خدمات و نظرات تغییر شکل پیدا می کنند. حلقه بازخوردی، بخش مهم مدل مزبور می باشد.این بخش اضافی به مدل مزبور جانشین مدل های خطی قدیمی می شود و یک مدل غیر خطی را می سازد که بازخورد ثابتی را از محیط خود دریافت می کند که می تواند تاثیر زیادی روی خروجی های بعدی بگذارد.(تانگ،2000)

2-30-4-4 دیدگاه اودیر
2-30-4-4-1 مدل بازاریابی نوآورانه
اودیر بیان می دارد که فعالیتهای بازاریابی، بسته به موقعیت است و بر حسب پیچید گی و اثر بخشی متغیر است.ارزیابی مستندات مربوط به بازاریابی نوآورانه مشخص می کنند که اجزای اولیه آن عبارتند از : ارتقا محصول ، کانال های جایگزین و روش های توزیع محصول ، کشف بازارهای جدید ، تغییر در آمیخته بازاریابی و سیستم های عملیاتی جدید. هر چند نوآوری می تواند شامل توسعه محصولات جدید باشد اما فراتر از این موضوع باید به آن نگاه کرد ، بنابراین در جنبه های دیگر بازاریابی نیز توسعه های نوآورانه ایجاد می کند. به صورت کلی تر ، ویژگی های نوآوری به دنبال خلاقیت ، تازه ها یا راه حل‌های غیر معمول برای مسائل و نیازها هستند. این امر شامل توسعه محصولات و خدمات جدید و فرایندهای جدیدبرای انجام وظایف سازمانی است که حال به توضیح میپردازیم.(اودیر،2009)

2-30-4-4-2 متغیرهای بازاریابی
مروری بر مستندات بازاریابی نوآورانه ، نشان می دهد که اجزای اولیه آن عبارتند از ارتقا محصول ، کانال های جایگزین و روش های توزیع محصول و یک تغییر مخلوط بازاریابی که برای مقاصد این تحقیق به صورت متغییر بازاریابی دسته بندی شده است.

2-30-4-4-3 ارتقا محصول
بیشتر اوقات شرکت ها با پذیرش یک خط مشی توسعه بیش از یک نوآوری بنیادی ، به ارتقا محصول می پردازند.مشتریان به فرایند نوآوری کمک می نمایند و این موضوع باعث سفارشی تر شدن محصولات و خدمات می شود و همکاری مشتری را در مرحله بسیار دشواری از تجاری سازی تضمین می نماید.

2-30-4-4-4 تغییر آمیخته بازاریابی
شرکت هایی که در بازاریابی نوآورانه وارد می شوند، به جای آنکه همسو شدن با نوآوری را بپذیرند، (یعنی جایی که یک محصول قبل از ایجاد بازار تولید می شود.) با تغییر در فعالیتهایشان به نیازهای بازار پاسخ می دهند. این رویکرد به بازاریابی ، به دنبال راه حل های خلاقاته ، تازه و غیر معمول است و تمایل به سرمایه گذاری در موقعیت هایی که مصون از خطا نیستند را اثبات نموده و بر روی پیاده سازی فعالیتها تاکید دارد .

2-30-4-4-5 تغییر کانال توزیع
محدودیت های منابع ، ورود به بازار را محدود به شرکت هایی می کند که منابع کافی برای رقابت موفق را در اختیار دارند و بنابراین شرکت ها از روشها و کانال های جایگزین برای توزیع محصول استفاده می نمایند تا بتوانند به مزیت رقابتی، اثربخشی هزینه و رضایت مشتری دست یابند.
2-30-4-5 اصلاحات
این شرکت ها، مبانی فعالیتهای بازاریابی شان بر اساس پیشرو بودن و داشتن مدیریت تغییرات، نوآوری معرفی می شود.

2-30-4-6 اقدام پیش گستر و تغییر
بازاریابی نوآورانه می توان به صورت پیوسته و گسسته دسته بندی کرد. بازاریابی نوآورانه پیوسته ، توسعه ای بوده و بر مبنای فعالیتها و محصولات موجود پایه ریزی می شود. در حالی که بازاریابی نوآورانه گسسته ، بیشتر ابداعی بوده و کمتر به فعالیتها و محصولات مربوط می شود. (اودير: 2009)

2-30-5 بازاریابی یکپارچه
نوآوری در طول بازاریابی فراگیر است ، جایی که مرتبا باید فعالیتهای جاری بسته به نیازها تنظیم شود. این امر، نیاز به یکپارچه سازی بازاریابی را ایجاب می کند .

2-30-6 یکپارچه سازی بازاریابی
بازاریابی نوآورانه، در همه فعالیتهای بازاریابی وجود دارد، با اهداف منفعتی هدایت می شود، بسته به بازار وواکنش آن، پیوسته بوده و الزاما یک ایده جدید نیست. می تواند توسعه ای بوده و درون فعالیت موجود جای گرفته شود، اما فارق از هر شکلی که دارد بر اساس یک رویکرد یکپارچه برای انجام بازاریابی ایجاد می شود (علاقه‌بند، 1377: 45).

2-30-7 نفوذ بازاریابی
با توجه به موارد فوق ذکر،نوآوری ها( یا سازگارشدنها ) در بازاریابی، بر اساس قدرت و توانایی شرکتها در عرضه محصولات و خدماتی متفاوت با محصولات و خدمات استانداردی است که توسط شرکت های بزرگترارایه می شود. هر چند محصولات آنها در یک بازار حاشیه ای باشد،این موضوع به ارزش فهمیده شده بازاریابی در سازمان ، یکپارچه سازی کل بازاریابی در سازمان و استفاده از آن برای دستیابی به اهداف سازمانی بستگی دارد (علاقه‌بند، 1377: 48).

2-30-8 تمرکز بر مشتری
منظورجاییکه تاکید قابل ملاحظه ای بر روی ایجاد ارتباطات شخصی با مشتری و اهمیت رضایت مشتری برای موفقیت رقابتی وجود دارد. (علاقه‌بند، 1377: 48)

2-30-9 تمرکز بر بازار
مروری بر مطالب نوشته شده روشن می سازد که تمرکز بر بازار شامل چشم انداز ، سود و در مرکز بازار بودن می باشد. (تانگ،2000)

2-31 چشم انداز
تفسیر بازاریابی بیرونی از دیدگاه کارآفرین ها ( ایجاد کننده بنگاه) و چشم انداز ایشان برای شرکت در فرایند تصمیم گیریشان عامل محوری است . تصمیمات بازاریابی بر اساس تفسیر داده های مرتبط بوده و بستگی به دانش تجربی و چشم انداز کارآفرین دارد که منجر به یک شرکت با قابلیت سود آوری می‌شود. (غفاري، 39:1387)

2-32 سود
ایجاد و نگهداری مزیت رقابتی که از طریق فعالیتهای نوآورانه به دست می آید ، عاملی کلیدی در سود آوری شرکت ها و رشد و بقای طولانی مدت است.

2-33 بازارمحوری
با استفاده از فرصتهایی که شرکتهای بزرگتر از آنها چشم پوشی کرده اند و یا به خاطر ساختار بروکراتیک نتوانسته اند از آنها بهره برند شرکت های کوچکتر موفق می شوند.

2-34 طرح منحصر به فرد
بازاریابی نوآورانه وابسته به انحصاری بودن ، جدید بودن و مغایر بودن با وضع موجود است، که برای مقاصد این تحقیق ، تحت عنوان طرح منحصر به فرد دسته بندی می شود.

2-35 جدید
نوآوری معمولا به محصولات و فرایندهایی اطلاق می شود که برای برآورده کردن نیازهای مشتریان به صورت رقابتی و با سود آوری بیشتر نسبت به وضعیت موجود و تسلط شرکت ارایه می شود. این امر، شرکت ها را قادر می سازد تا با استفاده از رویکردهای بازاریابی ارزش افزوده به مزیت رقابتی دست پیدا کند. (غفاري، 40:1387)

2-36 مغایر با موارد موجود و انحصاری
کارآفرین موفق بازاریابی موارد مغایر با موارد موجود را در نظر می گیرد، او اول به نوآوری در محصولات و خدماتی می پردازد که نیازهای مشتریان را برآورده نماید. اینگونه فعالیتهای بازاریابی، می‌توانند بسیار نوآورانانه باشند اما الزاما بر مبنای ابتکار نبوده و بیشتر شبیه به پذیرش یک مفهوم یا فعالیت موجود هستند. بنابراین کاربرد منحصر به فرد نوآوری در درون یک شرکت یا وضعیت خاص است.

شکل 2-6) مدل مفهومی برای بازاریابی نوآورانه

(منبع:اودیر،2009)

2-37 نوآوری های صورت گرفته در شرکت داروسازی اسوه
محققان شركت داروسازی اسوه طی سالیان اخیر توانسته اند با تولید و عرضه محصولات جدید كه از نظر درمانی جایگاه ارزشمندی را دارا می باشند، نظیر داروهای ضدسرطان، داروهای بیماران خاص (تالاسمی، تیروزینمیا، داروهای قلبی- عروقی و …)، موقعیت ویژه و درخوری را برای این شركت در میان جامعه پزشكی ایجاد نمایند.
تولید محصولاتی نظیر اسویكس (كلوپیدوگرل)، اسورال (دفراسیروكس)، گلوتازون (پیوگلیتازون)، ازتیكول (ازتیمایب)، میگرستاپ (سوماتریپتان)، انوكساپارین، اسوه پویتین (اریتروپویتین)، نیتیزینون، اورسوكولاسید (اورسوداكسی كولیك اسید)، مبورین، ایماتینیب و اسلودا (كپسیتابین) كه برخی از آنها برای اولین بار در ایران تولید می شوند، تصویری از خلاقیت و نوآوری را در ذهن جامعه پزشكی ایجاد كرده است. یكی از بزرگترین افتخارات این شركت، تولید داروی دفراسیروكس با نام اختصاصی اسورال135 است كه با دستیابی به این موفقیت، شركت داروسازی اسوه نام خود را به عنوان اولین تولیدكننده ژنریك این محصول در جهان ثبت نمود. داروی خوراكی دفراسیروكس جدیدترین دارو برای تسهیل دفع آهن در بیماران تالاسمی است كه به شكل خوراكی و یكبار در روز مصرف می‌گردد و جایگزین داروی تزریقی دفروكسامین است. مراحل ثبت این دارو در كشورهای پاكستان و سوریه پایان یافته است و بیماران این كشورها نیز از جمله مصرف كنندگان این دارو خواهند بود. داروسازان، كارشناسان و كاركنان شركت داروسازی اسوه با تأكید بر اسوه گی در نوآوری و پیشرفت، برای ارتقای نظام سلامت كشور می كوشند و بر این كوشش صادقانه خود می بالند.

2-38 بخش ششم: کیفیت
تعریف کیفیت:عبارتست از درجه ای که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد. (روستا و همکاران،249:1388)

2-38-1 درباره كیفیت
اگر چه نمی‌توان كیفیت را تعریف كرد، اما همه می‌دانند كیفیت جیست؟
رابرت پیرسیگ
(آنان كه دم از پیشرفت می‌زنند آن ار با كمیت می‌سنجند نه با كیفیت).
جورج سانتایانا
(كیفیت یك سازمان، هرگز از كیفیت ذهن هایی كه آن سازمان را تشكیل می‌دهند فراتر نمی‌رود.)
هارولد آر. مك آلیندون
كیفیت را باید به وجود آورد. نه این كه كنترل كرد.وجود كیفیت نتجه ی یك محیط فرهنگی است كه با دقت بنا نهاده شده است. كیفیت بافت سازمان را تشكیل می‌دهد و نباید اهمیت آن را تا حد تار یا پود این بافت پایین آورد.)
فیلیپ كراسبی (كتاب تاملی بر مقوله كیفیت)
كیفیت كار یك مدیر یا هدایت گر گروه در استاندارد هایی كه وضع می‌كند متبلور می‌شود)
ری كراك (بنیان گذار مك دونالد)
كیفیت زندگی هر انسانی تناسب مستقیم با تلاش وی برای رسیدن به وضعیت برترین136 دارد و اصلا به حوزه یا موضوع كاری وابستگی ندارد.)
وینسنت تی. لومباردی
آن چه كه تامین كنندگان در كالا یا خدمات خود به كار می‌گیرند لزوما در كیفیت آن موثر نیست. كیفت همان چیزی است كه مشتری حاضر است برایش پول بپردازد بر خلاف تصور تولید كنندگان دشواری ساخت و هزینه های فراوان در افزایش كیفیت یك محصول یا خدمت تاثیر چندانی ندارد. تولید كننده ای كه این موضوع را درك نكرده باشد به صلاحیت های مورد انتظارش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد رضایت مشتری، کسب و کار، رضایت مشتریان، نیازمندی ها Next Entries پایان نامه رایگان درمورد بازاریابی، مصرف کننده، کانال توزیع، آمیخته بازاریابی