پایان نامه رایگان درمورد استان مازندران، بخش اقتصاد، شهرستان رودبار، استان خراسان

دانلود پایان نامه ارشد

منبر در مقابل درب خانه خود روشن می‌کند.
كرنانوازي در ايام محرم نيز از ديگر سنت‌های قديمي شهر لاهيجان است . كرنا قدیمی‌ترین ساز حماسي است كه از اعصار كهن هم در جنگ و كارزار و هم در آیین‌های مذهبي نواخته می‌شده است . در لاهيجان و روستاي اطراف آن نيز هرساله در ايام محرم گیله‌مردان به نشانه عزا، كرناهايي به طول 3 متر را طي اين مراسم آييني می‌دمند و با نواي آن به عزا می‌پردازند.
كرب زني نيز يكي ديگر از مراسم خاص عزاداري محرم در لاهيجان است كه توسط عزاداران محله شعربافان انجام می‌گیرد. كرب يك استوانه كوچك چوبي است كه توسط يك نوار چرمي به دور دستان گرفته می‌شود و با ضربه زدن آن‌ها به هم، صدايي ايجاد می‌کند . اين عمل به همراه نوحه و در دسته‌های چند صد نفره انجام می‌گیرد . كرب زني درواقع شبیه‌سازی از واقعه كربلا، هنگامی‌که امام حسين (ع) قصد سخنراني و ارشاد سپاهيان يزيد را داشتند است، كه عده‌ای از آن‌ها با كوبيدن سنگ و کلوخه‌هایی مانع رسيدن صداي امام به لشكريان شدند(مطالعات ميداني).

شکل 3-4- حركت دسته‌های عزاداري(برداشت ميداني)

شکل 3-5- كرنانوازي(برداشت ميداني)

شکل ۳-6- حركت دسته‌های كودكان سقا(برداشت ميداني)

شکل 3-7- مراسم چهل‌منبر(برداشت ميداني)

3-5- مشخصات اقتصادی
3-5-1- ساختار اقتصادي استان گيلان
برآوردهاي انجام‌شده، ارزش توليد ناخالص داخلي استان در سال 1385 را 18868 ميليارد ريال نشان می‌دهد . در اين سال استان گيلان با داشتن 3.41 درصد از جمعيت كشور، سهمي برابر 4.2 درصد از توليد ناخالص كشو ر را در اختيار داشته است . از كل ارزش توليد ناخالص استان، 6925 ميليارد ريال (36.7 درصد) سهم بخش كشاورزي، 3623 ميليارد ريال(19.2 درصد) سهم بخش صنعت و 8321 ميليارد ريال ( 44.1 درصد) سهم بخش خدمات است . مقايسه تركيب ارزش توليد ناخالص برحسب بخش‌های اقتصادي در سطح استان و كشور ویژگی‌های ساختار اقتصادي استان را روشن‌تر می‌سازد به‌گونه‌ای كه نقش و اهميت فعالیت‌های بخش كشاورزي در سطح استان برجسته‌تر از ديگر بخش‌های اقتصادي است. چنين مزيتي از مقايسه نسبت سهم ارزش توليد ناخالص هر يك از بخش اقتصادي در سطح استان به كل كشور نتیجه‌گیری می‌شود . نسبت محاسبه‌شده براي بخش كشاورزي 1.48 و در سطحي بالاتر از ديگر بخش‌ها قرار دارد . براي بخش صنعت اين نسبت 0.85 و براي بخش خدمات 0.84 محاسبه‌شده است كه کوچک‌تر از يك هستند (معاونت مديريت و برنامه‌ریزی استانداري گيلان 1385).

شرح
كشور
استان
نسبت سهم
ارزش توليد
استان به كشور

ميليارد ريال
درصد
ميليارد ريال
درصد

كشاورزي
110826
24/8
6925
36/7
1/47
صنعت
101442
22/7
3623
19/2
0/85
خدمات
234165
52/4
8321
44/1
0/84
جمع
446880
100
18868
100
—-
جدول 3-5- مقايسه تركيب توليد ناخالص داخلي استان و كشور در سال 1385

مطالعه آمار اشتغال استان برحسب بخش‌های اقتصادي نيز بر پایه‌ای بودن بخش كشاورزي در ايجاد فرصت‌های شغلي تأکید دارد. از كل شاغلين استان در سال 1385 كه 668338 نفر اعلام‌شده است. 276339 نفر كه 41.3 درصد شاغلين را تشكيل می‌دهند . در بخش كشاورزي اشتغال داشته و در انواع فعالیت‌های زراعت، باغداري، دامداري و پرورش ماكيان و كرم ابريشم و زنبورعسل، پرورش ماهي و صيد و جنگلداري فعاليت داشته‌اند . فعالیت‌های صنعتي 110485 نفر را كه برابر 16.5 درصد شاغلين استان است، بكار گمارده‌اند و در بخش خدمات كه از نظر اشتغال دومين بخش اقتصادي استان است، 260810 نفر فعاليت داشته‌اند و سهمي برابر 39 درصد از اشتغال استان را در اين سال به خود اختصاص داده‌اند . 20704 نفر نيز كه 3.1 درصد شاغلين را تشكيل می‌دهند . غیرقابل طبقه‌بندی تشخيص داده‌شده‌اند(نتايج آمار جمعيت سال1385 – مركز آمار ايران 1385).

شرح
كشور
استان
نسبت سهم
استان به كشور

نفر
درصد
نفر
درصد

كشاورزي
3739668
24/5
276339
41/3
1/66
صنعت
4218324
27/6
110485
16/5
0/60
خدمات
6665244
43/6
260810
39
0/89
غیرقابل طبقه‌بندی
656149
4/3
20704
3/1
—-
جمع
15279384
100
668338
100
—-
جدول 3-6- تركيب اشتغال استان و كشور برحسب بخش‌های عمده اقتصادي در سال 1385

مقايسه تركيب شاغلين برحسب بخش‌های اقتصادي در سطح استان و كشور نقش فعالیت‌های بخش كشاورزي را از نظر اشتغال در سطح استان روشن می‌سازد . مقايسه نسبت سهم اشتغال هر يك از بخش‌های ا اقتصادی استان نسبت به كشور نشان می‌دهد كه نسبت محاسبه‌شده براي بخش كشاورزي 1.66 و بالاتر از ديگر بخش‌های اقتصادي است. اين نسبت در مقايسه با نسبت محاسبه در مورد ارزش توليد ناخالص استان بيشتر و مؤید اين نكته است كه فعالیت‌های بخش كشاورزي از نظر اشتغال وزن بيشتري در ميان بخش‌های اقتصادي استان دارد.

3-5-2-بررسي قيمت زمين و ساختمان در لاهيجان
قيمت زمين و ساختمان در لاهيجان متأثر از تحولات اقتصادي كشور پس از پايان جنگ تحميلي بسيار ترقي كرده است ، قيمت زمين از 1000000 ريال در بافت‌های فرسوده مركز شهر تا 30000000 ريال در خيابان كشاورزي (شهيد بهشتي ) به‌عنوان مركز تجاري لوكس در نوسان است . در محدوده مركز شهر كه شامل بافت‌های فرسوده قديمي و بازار است نيز اين تفاوت به چشم می‌خورد به‌عنوان‌مثال سرقفلي يك مغازه 15 متري در خيابان بازار حدود ده ميليارد ريال است بدین‌صورت در حال حاضر قيمت پايين زمین‌های بافت‌های فرسوده و نزديكي آن به مركز شهر به‌عنوان يك فرصت محسوب می‌شود، اما عدم وجود تأسيسات زيربنايي مناسب و دسترسي مشكل به بافت در حال حاضر موجب عدم رغبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصي شده است . با توجه به تحولات چندساله اخير هجوم خريداران غيربومي براي تملك زمین‌های اطراف شهر پیش‌بینی می‌شود تمايل به ساخت‌وساز و ارزش‌افزوده ساختمان در مركز شهر در نزد لاهیجانی‌ها بيشتر خواهد شد(مطالعات ميداني).

3-5-3- شناسايي الگوهاي مالكيت در شهر
فرهنگ وقف و هبه در لاهيجان از ديرباز مرسوم بوده است . بسياري از زمین‌های نزديك مساجد، حمام‌ها، بعضي از مغازه و كاروانسراها به‌صورت موقوفه بوده و همچنين زمین‌های وسيعي در شرق لاهيجان كه به‌صورت باغ چاي بوده‌اند و در توسعه‌های بعدي در محدوده شهر واقع‌شده‌اند نيز موقوفه می‌باشند به‌غیراز مساجد و تكايا موقوفات ديگري نيز موجود است همچنين مالكيت بازارهاي روز متعلق به شهرداري است با اين توصيف امكان تصرف و اجراي طرح‌های شهري ميسرتر به نظر می‌رسد بسياري از خانه‌های متروك كه عدم تعمير و نگهداري آن‌ها منجر به تخريب آن‌ها خواهد شد براثر اختلافات ارثي بدین‌صورت درآمده است (مطالعات ميداني ).

3-5-4- بررسي مشاركت مردم و مديريت شهري لاهيجان
با توجه به اينكه منطقه لاهيجان يك مركز منطقه‌ای می‌باشد ارگان‌ها و سازمان‌های دولتي و خصوصي هرکدام به فراخور حال خود تمايلاتي جهت احداث مجموعه‌هایی خواهند داشت به‌عنوان‌مثال سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جهت حفاظت و احياي آثار تاريخي اين شهر همچنين مايل به تأسيس فضاهاي توريستي و هتل، شهرداري جهت اهدا ف خدماتي ايجاد فضا و امكان عمومي فضاي سبز و ساختمان شوراي شهر و ساير مانند سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامي مايل به تأسيس فرهنگ‌سرا و فضاهاي درخور و متناسب با اين شهر می‌باشند، سرمایه‌گذاران بخش خصوصي نيز با توجه به ماهيت تجاري و فضاهاي خدماتي در شهر همكاري داشته و سرمایه‌گذاری خواهند كرد(مطالعات ميداني).

3-6- مشخصات فضایی-کالبدی
3-6-1-وضع ارتباطات در منطقه گيلان
منطقه گيلان از گذشته براي ارتباط با داخل فلات ايران تنها از معبر ارتباطي كناره سفيدرود كه رشته‌کوه البرز را بريده استفاده نموده است . اين جاده ارتباطي هنوز تنها راه عمده و اصلي ارتباطي گيلان از طريق زمين به نقاط ديگر كشور است . در داخل استان گيلان سه راه اصلي زميني از رشت منشعب می‌شوند . راه رشت به تهران به‌طرف جنوب استان و از طريق شهرستان رودبار از منطقه خارج می‌شوند . راه غربي از طريق فومن، غر ب و جنوب صومعه‌سرا، تالش و آستارا به جمهوري آذربايجان و استان اردبيل وصل می‌شود . اين راه هم‌اکنون راه عمده ارتباطي استان اردبيل با تهران محسوب می‌شود . راه شرقي كه استان گيلان را به استان مازندران وصل می‌نماید و به جاده كناره معروف است از رشت به لاهيجان، لنگرود و رودسر و سپس وارد شهرستان رامسر در استان مازندران شده و در ادامه خود به استان خراسان می‌رسد. راه آبي گيلان از طريق بندر قديمي انزلي با نقاط ساحلي مختلف گيلان و مازندران و همچنين كشورهاي حاشيه درياچه خزر ارتباط می‌یابد . اين بندر و بندر آستارا پس از استقلال جمهوری‌های شوروي سابق اهميت و اعتبار بيشتري یافته‌اند و بر ميزان فعاليت آن‌ها افزوده‌شده است . بندر انزلي همچنين می‌تواند گيلان را از طريق رودخانه ولگا به درياي بالتيك و كشورهاي شمال اروپا وصل می‌نماید . فرودگاه شهر رشت كه در فاصله 40 كيلومتري شهر لاهيجان واقع‌شده استان را با اكثر نقاط ايران مرتبط می‌سازد . احداث بزرگراه رشت – قزوين و خط راه‌آهن بندر انزلي – قزوين و اتصال آن به راه‌آهن مازندران و كشور آذربايجان از طريق آستارا، از مهم‌ترین پروژه‌های حمل‌ونقل استان در سال‌های اخير و آينده خواهند بود (اصلاح عربانی 1380).

3-6-2- بررسي كيفيت ابنيه و مکان‌های تاريخي لاهيجان
بخش عمده بناهاي موجود در مركز شهر و بافت قديم قدمتي بالاي چهل سال داشته و عمدتاً فرسوده و مرمتي می‌باشند تعداد بناهای مخروبه و به حال خود رهاشده نيز چشمگير است عواملي چون دشواري دسترسي به داخل بافت كمبود امكانات شهري، هزينه بالاي مرمت بنا، موروثي بودن بسياري از خانه‌ها از دلايل فرسودگي شديد بافت بشمار می‌روند، وجود بناهاي تاريخي و ارزشمند را می‌توان از امتيازات شاخص ا ين بافت برشمرد بناهايي كه هريك به نحوي ريشه در فرهنگ، آداب و اعتقادات مردمان آن داشته و بيانگر هويت تاريخي و اجتماعي آنان می‌باشند ازجمله اين بناها می‌توان به مسجد جامع مدرسه علميه و جامع، مسجد اكبريه، حمام گلشن، كاروانسراي مطلق، بقعه پيرعلي، بقعه آقاپيررضا و بالاخره مسجد و بقعه چهارپادشاهان اشاره كرد.
اگرچه در تمام مناطق گيلان آثار و بناهاي مذهبي و تاريخي وجود دارد ، ولي با اين وصف نسبت به قدمت تاريخي آن چندان زياد هم به نظر نمی‌رسد . در اين منطقه بناها در مقابل شرايط طبيعي و اقليمي از مقاومت كمي برخوردار بوده و پس از مدتي براثر رطوبت بالا، بارندگي زياد، حوادث طبيعي و ريشه درختان رو به ويراني گذاشته‌اند . مصالح بيشتر بناهاي تاريخي نيز از جنس و نوع كم مقاوم محلي بوده كه به علت عدم سازگاري با شرايط اقليمي و طبيعي، پس از چندي براثر پوسيدگي و ريزش به‌کلی از خاك و خاشاك تبدیل‌شده‌اند . ازاین‌روی بعضي از بناها چندين بار رو به خرابي گذاشته و بازسازی‌شده‌اند و در اين تعمير و مرمت‌ها اصالت معماري خود را ازدست‌داده‌اند.

3-6-3-شناخت تراكم ساختماني
در بخش قديمي و كهن شهر لاهيجان بيشتر بناهاي آن يك تا دو طبقه بود و بندرت بناهاي بيش از دو طبقه در بافت ديده می‌شود بناهاي مرتفع عمدتاً نوساز بوده و در لبه خیابان‌ها قرارگرفته‌اند. بافت توده و فضا به نسبت تقريباً برابري به چشم می‌خورد اين بدان معنا است كه درصدد اشغال توده حدود پنجاه‌درصد است(مهندسين مشاور بعد تكنيك).

3-6-4- دسترسی‌ها در شهر لاهيجان
دشواري دسترسي به داخل بافت‌های قديمي يكي از اساسی‌ترین مشكلات اين قبيل بافت‌ها است محدوده مركزي شهر لاهیجان نيز از اين قاعده مستثنا نيست به‌جز چند كوچه كه قابليت پذيرش عبور اتومبیل‌های كوچك را دارند بقيه دسترسی‌ها به داخل بافت ب واسطه عرض كم و پیچ‌وخم‌های زياد فقط جهت عبور پياده و دوچرخه مناسب می‌باشد . با خیابان‌کشی‌های دهه اول و دوم قرن حاضر در اغلب شهرهاي تاريخي ايران كه در لاهيجان نيز صورت گرفته است ، بسياري از کوچه‌های قديمي كه به‌عنوان رگ‌های زندگی‌بخش بافت شهر بوده‌اند قطع گرديد و بافت قديم از فعالیت‌های اجتماعي و اقتصادي تهي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد اوقات فراغت، آموزش مهارت، دوره قاجار، شبیه‌سازی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مناطق روستایی، جاذبه‌های گردشگری، جاذبه های گردشگری، بام سبز