پایان نامه رایگان درمورد آموزش مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

شناختي عبارت است از دانش يا باور درباره ي اينكه چه عوامل و متغيرهايي و به چه شيوه هايي
روي جريان و پيامدهاي تلاش شناختي اثر ميگذارند (فلاول، 1979) و شامل دانش در سه زمينه است:
• شخص يادگيرنده (شامل هر چيزي ميشود كه شخص دربارهي فرايندها و حالتهاي ذهني اش ميداند)
• تکليف ( اينكه چه اطلاعاتي درباره تكليف در دسترس است وضروريات يا اهداف تكليف چيست؟)
• راهبرد (دانش دربارة راههاي انجام دادن تكليف و اينكه در چه زماني بايد از اين روشها استفاده كرد.)
دانش شناخت ممكن است موجب كسب تجاربي بشود كه فلاول از آن به عنوان تجارب حسي يا
شناختي ياد كرده و آنها را با فعاليتهاي فكري، همراه مي داند. مثلاً زماني كه دانش آموز مي داند كه
چگونه مسئلهاي را حل كند، ولي احساس ميكند كه هنوز موردي هست كه نفهميده است. يا وقتي
زمان برگزاري امتحان را ميشنود، احساس ميكند كه با توجه به اين زمان، نمرهاش درامتحان خوب
نخواهد شد.

تنظيم شناخت شامل راهبردهايي است، كه بـراي رسـيدن بـه هـدف و كنتـرل پيـشرفت، از آنهـا
استفاده مي شود. تنظيم شناخت در انعكاس با احساس شناختي و دانـش شـناختي اسـت و اسـتفاده از
راهبردهاي آن ممكن است دراثر انتخاب آگاهانه وعمدي، و يا يك پاسخ خودكار و در اثر سالهاي متوالي
براون (1978) معتقد است كه پنج فرايند فراشناختي وجود دارد 1 يادگيري باشد. درباره تنظيم شناخت،
كه عبارتند از: 1- برنامهريزي حركت بعدي در اجراي يك راهبرد 2- وارسي اثربخـشي مراحـل مختلـف
يك راهبرد 3- آزمودن راهبرد در هنگام اجرا 4- تجديد نظر لازم در راهبرد مذكور 5- ارزيـابي راهبـرد
جهت تعيين اثربخشي. براي فهم بهتر تنظيم شناخت، لازم است بين دو نوع تنظيم تحت عنوان تنظـيم
بيروني و تنظيم دروني نيز تمايز قائل شد.
تنظيم دروني هنگامي صورت مي گيرد كـه دانـش آمـوزان اهداف يادگيري شان را معين مي كنند
اهداف يادگيري شان را معين مي كنند و نياز به آموزش و يا دستورالعملي از جانب ديگران براي انتخاب
راهبرد يادگيري ندارند. در مقابل دانش آموزاني كه براي شروع يا تكميل يك تكليف به ديگـران وابـسته
اند از تنظيم يادگيري بيروني برخوردارند (بوكيرتز، 1999). پژوهش هاي متعددي به اثرات منفي تنظيم
بيروني افراطي پرداخته اند. تنظيم افراطي بيروني جايگزين و يا جبراني براي آگـاهي هـاي فراشـناختي
ضعيف است ( واينرت و همكاران، 1989؛ نقل از شيخ الاسلامي، 1384).
همينطور فعاليت هاي فراشناختي مستلزم تعيين اهداف است كه بـه فعاليـت هـاي فـرد جهـت دهند
و رفتار او را نيرومند سازند. زماني كه خود فرد اهدافش را تعيين ميكند و براي آنهـا ارزش قائـل باشد
دو فرايند عمده رخ مي دهد. اول آنكه رفتار به سـمت اهـدافي كـه تعيـين شـده اسـت معطـوف—
ميشود و دوم آنكه ملاكها و استانداردهايي در نظر گرفته ميشود كه بر اسـاس آنهـا رونـد فعاليتهـا بـه
سمت اهداف ارزيابي ميشود ( لموس،1999).
همانگونه كه ذكر شد، فلاول در نظريه خود در مورد فراشناخت، به دو مؤلفه دانش شناختي وتنظیم
تنظيم شناختي اشاره كرده است، كه در مورد آن توضيح داده شد. اما افراد ديگر در مورد اين دو مفهوم
(1994)، دانش فراشناختي را تعاريف و طبقه بندي هاي ديگري نيز ارائه داده اند. مثلاً شراو ودنيسون
، دانش روشي مشتمل بر سه فرايند فرعي دانش بياني و دانش موقعيتي مي دانند.
دانش بياني به آگاهي فرد درمورد خودش به عنوان يـك يادگيرنـده، عوامـل مـؤثر بـر يـادگيري وحافظه
اش، مهارتها و راهبردها، و منابعي كه براي انجام يك تكليف مورد نياز است، اشار ه دارد (بيتان ، 2004).
در واقع دانش بياني همان دانش واقعي است و زماني فرد به چنين دانشي مجهز اسـت كه موضوع مورد مطالعه ي خود را بشناسد.
دانش روشي در بردارندهي آگاهي و دانش دربارهي فعاليتهـايي اسـت كـه در هنگـام انجـام كـاربایستی
صورت گيرند. اين نوع فراشناخت، اشاره به دانش دربارة چگونگي استفاده از استراتژيها دارد. به بیان دیگر
دانش روشي، به دانستن شرايط و نحوهي به كارگيري مهارتها و راهبردها، براي انجام بهينـه تکالیف
مربوط ميشود. افرادي كه دانش روشي سطح بالايي دارند، مهارتها را به طور خودكـار بـه كـارمی برند
ميبرند (استانويچ، 1990، به نقل از شراو و ماشمن،1996). دانش موقعيتي به آگاهي از اينكه چرا و چه موقع فعاليتهاي شناختي خاص را بايد به كار برد، مربوط ميشود (گارنر، 1990).
در واقع اين فراشناخت به آن نوع دانشي اشاره دارد كه فرد بداند چرا و چه موقع از يك راهبرد يا يك مهارت در مقايسه با يك راهبرد يا يك مهارت ديگر استفاده كند. ( به نقـل از تئودوزيو و پاپايوانو، 2005):
تفاوتهاي جنسيتي دانش آموزان
جنسيت افراد ويژگي قابل رؤيت و دائمي است. پژوهشهاي بـين فرهنگـي حـاكي اسـت كـه نقـشهاي
جنسيتي از جمله اولين چيزهايي هستند كه افراد ياد ميگيرنـد و تمـام جوامـع بـا مـردان بـه صـورت
متفاوت با زنان برخورد ميكنند. بنابراين، نقش جنسي يا رفتار نقش جنسي، رفتار آموختـه شـده اسـت
(اسلاوين، 2006). با اين حال دامنه نقشهايي كه مردان و زنان در فرهنگها بر عهـده دارنـد، گـسترده
است. رفتاري كه براي هر جنس طبيعي محسوب ميشود، بيشتر بر اساس اعتقادات فرهنگي نه ضرورت
زيستي استوار است. با اين حال، اينكه تفاوتهاي زيستي و اجتماعي شدن جنسيت بر الگوهاي رفتـاري و
پيشرفت چقدر تأثير دارند، هنوز موضوع بحثانگيزي است. آنچه بيـشتر پـژوهشهـا بـر سـر آن توافـق
دارند، اين است كه صرفنظر از تفاوتهاي زيستي فطري، خيلي از اختلافات مشاهده شده بـين مـردان و
زنان را ميتوان به تفاوتها در تجربيـات اجتمـاعي شـده اوليـه مربـوط دانـست (گروسـمن و گروسـمن،
.(1994 چندين قرن است كه درباره مسئله تفاوتهاي جنسي در هوش، تواناييهاي شناختي، و يـا پيـشرفت تحصيلي مجادله شده است ولي بايد به خاطر سپرد كه تا به حال هيچ پژوهـشگر مـسئولي ادعـا نكـرده است كه تفاوتهاي موجود بين مردان و زنان، در هر مقياس تواناييهاي شـناختي، در مقايـسه بـا مقـدار تغييرپذيري در هر جنس زياد است. به عبارت ديگر حتي در زمينه هايي كه گمان مـي رود تفـاوتهـاي جنسي واقعي وجود دارد، اين تفاوتها به قدري ناچيز و متغيير هستند كه پيامدهاي عملـي كمـي دارنـد (اسلاوين، 2006).

2-14-پیشینه های پژوهش
فراشناخت از جمله سازه هايي ميباشد كه پژوهشهاي بسياري را در حوزه روانشناسي و تعليم و تربيت برانگيخته اند. تحقيقات گوناگون به بررسي رابطه اين سازه، با عوامل مرتبط با فرايند ياددهي ـ يادگيري پرداختهاند، و بر ارتباط آن با فعاليتهاي كلاسي و پيشرفت تحصيلي تمركز داشته اند. به نحوي كه بيشتر اين پژوهشها تأثير آموزش مهارتهاي فراشناختي را بر اجزاء اين فرايند در رأس اهداف پژوهشهاي خود قرار دادهاند. از ديگر مسائل مورد پژوهش، تأثير شرايط و ويژگيهاي محيطي و فرهنگي و همينطور متغييرهاي اجتماعي بر عملكرد آموزشي دانش آموزان بوده است هرچند كمتر تحقيقي به بررسي فراشناخت، و عوامل محيطي، به صورت مجموعهاي مرتبط با يكديگر، پرداخته است، اما با جمع بندي از تحقيقات گوناگون كه هركدام از زاويهاي به بررسي اين متغيرها پرداخته اند مي توان ارتباط و تأثير متقابل آنها را دريافت. در اينجا به گوشهاي از پژوهشهاي صورت گرفته در اين زمينه ها اشاره مي شود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد فراشناختی، راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی، راهبردهای یادگیری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حسابرسان مستقل، حسابرس مستقل، سابقه خدمت، حسابرس داخلی