پایان نامه رایگان درباره 384، Correlation، (2-tailed)، .063

دانلود پایان نامه ارشد

Deviation
Dargiri
384
1.00
4.40
2.9380
1.02063
Danesh
384
1.00
5.00
2.6693
1.14372
Risk
384
1.00
5.00
3.4844
.92144
Shakhsiat
384
1.00
4.00
2.2930
.92442
Vijegi
384
1.00
4.70
3.1960
.76108
Mazaya
384
1.00
4.67
3.3694
.82652
Ghasd Kharid
384
1.00
4.75
3.0104
.88424
Valid N (listwise)
384

Correlations

Correlations

Dargiri
Danesh
Risk
Shakhsiat
Vijegi
Mazaya
GHasd Kharid
Dargiri
Pearson Correlation
1
.105*
-.105*
.654**
.602**
.709**
.768**

Sig. (2-tailed)

.041
.039
.000
.000
.000
.000

N
384
384
384
384
384
384
384
Danesh
Pearson Correlation
.105*
1
-.095
.063
-.175**
-.050
-.002

Sig. (2-tailed)
.041

.063
.215
.001
.333
.963

N
384
384
384
384
384
384
384
Risk
Pearson Correlation
-.105*
-.095
1
-.147**
.109*
.221**
-.208**

Sig. (2-tailed)
.039
.063

.004
.032
.000
.000

N
384
384
384
384
384
384
384
SHS Shakhsiat
Pearson Correlation
.654**
.063
-.147**
1
.418**
.421**
.578**

Sig. (2-tailed)
.000
.215
.004

.000
.000
.000

N
384
384
384
384
384
384
384
Vijegi
Pearson Correlation
.602**
-.175**
.109*
.418**
1
.538**
.618**

Sig. (2-tailed)
.000
.001
.032
.000

.000
.000

N
384
384
384
384
384
384
384
Mazaya
Pearson Correlation
.709**
-.050
.221**
.421**
.538**
1
.542**

Sig. (2-tailed)
.000
.333
.000
.000
.000

.000

N
384
384
384
384
384
384
384
GHasd Kharid
Pearson Correlation
.768
-.002
-.208
.578
.618
.542
1

Sig. (2-tailed)
.000
.963
.000
.000
.000
.000

N
384
384
384
384
384
384
384
Correlation is significant at the 0.05 level.

T-Test

Group Statistics

جنسيت
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
GHASDKHARID
مرد
199
2.9749
.90104
.06387

زن
185
3.0486
.86661
.06371

Independent Samples Test

Levene’s Test for Equality of Variances
t-test for Equality of Means

F
Sig.
t
df
95% Confidence Interval of th

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سطح معنادار، تحلیل داده، مصرف کننده، ضریب همبستگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کانون ارزیابی، کانون ارزیابی و توسعه، گراندد تئوری، تحلیل داده