پایان نامه رایگان درباره یادگیری مشارکتی، روش مشارکتی، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

باشد، بر ميزان خلّاقيت او افزوده مي‏شود. بنابراين، هدف اساسي فهميدن مطالب و معنادار كردن اطلاعات‏دريافتي‏در حافظه و انتقال مطلوب آنهاست( احدیان و همکاران،1387).
2- 38 تحقیقات داخلی
آزادي (1379) به مقايسه روش تدريس مشاركتي و روش تدريس پيش سازماندهنده در يادگيري و يادداري ميزان انگيزش در درس فارسي كلاس سوم دبيرستانهاي دخترانه شهرستان بابلسر فرضيات زير را مطرح مي‌كند
1- ميزان يادگيري دانش آموزان با استفاده از روش تدريس مشاركتي در مقايسه با ميزان يادگيري آنها با روش پيش سازماندهنده تفاوت معني‌دار وجود دارد .
2- ميزان يادداري دانش آموزان با استفاده از روش تدريس مشاركتي و ميزان يادگيري آنها با روش پيش سازماندهنده تفاوت معني‌دار وجود دارد .
3- ميزان انگيزش دانش آموزان با استفاده از روش تدريس مشاركتي در مقايسه با ميزان انگيزش آنها با روش پيش سازماندهنده تفاوت معني‌دار وجود دارد .
تعداد نمونه ها 60 نفر بودند كه به صورت تصادفي انتخاب گرديده و در پايان به دوگروه تقسيم شدند نتايج تحقيق حاکی از آن بود که:
1- ميزان يادگيري دانش آموزان با استفاده از روش تدريس مشاركتي با 95% اطمينان بهتر از روش تدريس سازماندهنده است .
2- ميزان يادداري دانش آموزان با استفاده از روش تدريس مشاركتي با 99% اطمينان بهتر از روش تدريس پيش سازماندهنده است .
3- ميزان انگيزش دانش آموزان با استفاده از روش تدريس مشاركتي با 99/0 اطمينان بهتر از روش تدريس پيش سازماندهنده است .
ايوبي (1377) مطالعه‌اي تحت عنوان مقايسه يادگيري مشاركتي با يادگيري سنتي (‌متداول) بر پيشرفت تحصيلي و مرمت خود دانش آموزان دختر پايه سوم متوسطه رشته علوم انساني منطقه 10 شهر تهران انجام داد. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه يادگيري مشاركتي بيشتر از يادگيري سنتي موجب افزايش پيشرفت تحصيلي مي شود. افزون بر آن مطالعات پيگيري پس از يك ماه نشان داد كه پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان گروه گواه آزمايشي (يادگيري مشاركتي) بيشتر از گروه كنترل بود.
كرامتي (1381) در مطالعه ی تأثير يادگيري مشاركتي بر رشد مهارت هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي رياضي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر مشهد به اين نتيجه رسيده است كه روش يادگيري مشاركتي بر رشد مهارت هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي تأثير داشته است. او پيشنهاد كرده است كه به منظور اجراي مؤثر روش يادگيري مشاركتي، همكاري نويسندگان كتاب هاي درسي، تصميم گيرندگان آموزشي، معلمان و والدين ضروري است.
در فراتحليلي ديگر مشخص گرديد كه هم آموزي و یا مشارکت در تمام سطوح و دوره هاي آموزشي و نيز در همة موضوعهاي درسي براي رسيدن به هدفهاي گوناگون از كاركردهاي شناختي سطح پايين مانند يادسپاري تا كاركردهاي بالاي شناختي مانند حل مسئله تأثير مثبت دارد (فتحی آذر، 1382).
ظفربخش (1383) در تحقيقي كه روشهاي تدريس فعال (بحث گروهي، حل مسأله، بارش مغزي…) و سنتی را در يادگيري دانش آموزان در درس آمار و مدل سازي بررسي و مقايسه كرد، نشان داد كه دانش آموزان آموزش ديده به روش فعال و مشارکتی، پيشرفت تحصيلي بهتري داشته اند.
فروغي و مشكلاني (1384) در بررسي تأثير آموزش با روش بحث گروهي بر روي خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال دوم راهنمايي در درس اجتماعي نتيجه گرفتند كه تفاوت معناداري بين گروه آزمايش و گواه در زمينه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي وجود دارد و نشان دهندة برتري روش بحث گروهي نسبت به روش سخنراني است.
حقاني و رجالي (1385) در مقاله اي طي ارائه يك شيوة جديد تدريس در آموزش رياضي بر مبناي يكي از طر ح هاي كارآيي گروهي (سينرگوژي38) كه يك شيوة مشاركتي است، اين روش را موفقيت آميز دانسته اند.
يزديان پور، يوسفي و حقاني (1388) در پژوهشي با عنوان تأثير آموزش به روش پروژه اي و مشاركتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سوم تجربي فولادشهر در درس آمار و مدل سازي به اين نتيجه دست يافتند كه دانش آموزانی كه به طور پروژه اي – مشاركتي آموزش ديده بودند نسبت به گروهي كه به طور سنتي آموزش ديده بودند، از پيشرفت تحصيلي بالاتري برخوردار بودند.
علی پاکیزه (1376) در پژوهش رد بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی و خودپنداری دانشجویان دریافت که یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد. همچنین یادگیری مشارکتی بر یادآوری نیز تأثیر دارد.
2-39 پیشینه خارجی

اجراي پژوهشهاي بسيار در زمينه هم آموزي و يافته هاي گوناگون آنان، پژوهشگران را به فرا تحليل هايي در اين زمينه رهنمون شده اند كه در واقع به گونه اي، ارزشيابي از پژوهشهاي انجام شده هستند. جانسون با بررسي بسياري از يافته هاي پژوهشي گزارش مي كند كه هم آموزي اثربخش تر از يادگيري انفرادي يا رقابتي است. هم آموزي يا آموزش در گروه سبب انگيزش بيشتر در فراگيران مي شود و بازخورد مثبت نسبت به تجر به هاي آموزشي و آموزگار در آنها به همراه مي آورد.
لنینگ39 (1993) در پژوهشی در خصوص تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی و الگوهای تعامل دانش آموزان دریافت که آزمودنی ها 36 دانش آموزان پایه ی دهم بودند که به صورت تصادفی در دو گروه یادگیری مشارکتی و آموزش سنتی تقسیم شدند. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوسیله یک پیش آزمون و یک آزمون بعدی در خصوص متون مورد تدریس ارزیابی شد و الگوهای تعاملی کلامی آزمودنیها نیز به وسیله ی فیلمبرداری و بر اساس یک طرح از پیش تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفت که آزمودنیها گروه مشارکتی در مقایسه با آزمودنی های گروه سنتی در آزمون پیشرفت تحصیلی به طور معناداری نمرات بالاتری کسب نمودند.
کوام40) 1999) در پژوهش خود به بررسي رابطة ميان يادگيري فعال و ماندگاري طولاني مدت اطلاعات و مقايسة آن با روش آموزش سنتي مبتني بر سخنراني، در دانش آموزان آمار پرداخت. او پس از اجراي آموزش ها از گروهها آزمون به عمل آورد و هشت ماه بعد آزمون دوم (ماندگاري) را اجرا كرد تا ميزان ماندگاري اطلاعات را در گروهها بسنجد. او براي اين كار از نسبت نمرات آزمون دوم به آزمون اول استفاده كرد. نتايج تحليل نشان داد كه بدون توجه به نوع آموزش دانش آموزاني كه نمرة آزمون اول آنها خوب بود در آزمون دوم نيز نمرة خوبي گرفته بودند. اما در مورد دانش آموزان ضعيف دانش آموزان گروه روش فعال در مقايسه با روش سخنراني، در آزمون دوم نمرات بهتري كسب كرده بودند .به عبارت ديگر، تأثير روش فعال بر ماندگاري اطلاعات دانش آموزان ضعيف در مقايسه با روش سخنراني معنادار بود، ولي براي دانش آموزان قوي در دو گروه تفاوت معنادار مشاهده نشد.
در مطالعه تيلستون تحت عنوان تاثير سه رويكرد يادگيري مشاركتي سازمان يافته، يادگيري مشاركتي غيرسازمان يافته و يادگيري انفرادي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي، مشخص شد كه در شرايط مشاركتي سازمان يافته، پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ٥٠ % بيشتر از شرايط انفرادي است (تیلستون41، 2000). مطالعه آنويوبازي نيز نشان داد دانش آموزاني كه در گروه هاي يادگيري مشاركتي به يادگيري مي پردازند، نسبت به كساني كه به طور انفرادي ياد مي گيرند، پيشرفت تحصيلي و احساس مسئوليت بيشتري دارند و نسبت به مدرسه نگرش مثبتي پيدا مي كنند(آنویوبازی42، 2001).
هم چنين رابين گيليس43 (2003) تحقيقي با عنوان اثرات یادگیری مشارکتی بر دانش آموزان سال سوم دبيرستان طي زمان يادگيري به صورت گروههاي كوچك انجام داد.223 دانش آموز سال سوم دبيرستان در اين تحقيق مشاركت كردند و در گروههاي سه يا چهار نفري دختر و پسر و با پيشرفت تحصيلي متفاوت كار كردند. نتايج نشان داد كه دانش آموزاني كه در گروههاي ساختار يافته بودند بيشتر تمايل به كار گروهي در زمينة وظايف تعيين شده داشتند و در مقايسه با گروههاي ساختار نيافته بيشتر تمايل به كمك به يكديگر داشتند و چون بيشتر با هم كار مي كردند و فرصت همكاري بيشتري داشتند، درك بهتر و قوي تري از انسجام و مسؤليت هاي اجتماعي براي يكديگر داشتند.
فيشر و شاكار44 (2004) در تحقيقي تأثير يادگيري مشاركتي را در پيشرفت تحصيلي، انگيزش و نگرش دانش آموزان در درس شيمي بررسي و نشان دادند دانش آموزان آموزش ديده به اين روش در مقايسه با گروه گواه، نمرات بهتري كسب كرده اند.
ویچر در مطالعه اي كه در خصوص مقايسه روش يادگيري مشاركتي و سنتي انجام شد نشان داد كه يادگيري مشاركتي، عزت نفس، ميزان تمركز روي تكاليف، لذت بردن از كلاس و مدرسه و عشق به يادگيري را افزايش و وابستگي به معلم را كاهش مي دهد(ویچر، 2008).
بیش از 600 مطالعه انجام گرفته در طول 90 سال گذشته اثربخشی شیوه های آموزشی مشارکتی، رقابتی و انفرادی را مقایسه کرده اند(استوار،1385).
در ایران تحقیقات متعددی نقش مهم و کلیدی معلم را در فعال نمودن روش مشارکتی در روند یاددهی- یادگیری مشخص کرده است تحقیقات نمایانگر نگرش مثبت معلمان نسبت به الگوی مشارکتی است.در یک پژوهش دیگری تاثیر آموزش به روش مشارکتی، انفرادی و سخنرانی بر یادگیری و یاد آوری آزاد مورد مقایسه قرار گرفته است و نتایج حاصله نشانگر آن است که:
1- آزمودنی های گروه مشارکتی نسبت به دو گروه دیگر ( انفرادی، سخنرانی ) افزایش معناداری در یادگیری نشان دادند.
2- آزمودنی های گروه مشارکتی نسبت به دو گروه دیگر افزایش معنادار در یادآوری نشان دادند.
3- رابطه معناداری بین توانایی تحصیلی و یادآوری آزاد دیده شد (طالبی، 1383)
اسلاوین معتقد است که روش مشارکتی به طور کامل در افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر است. وی با بررسی36 پژوهش، به مقایسه دانش آموزانی که با روش مشارکتی آموزش دید بودند و دانش آموزانی که روش مشارکتی را تجربه نکرده بودند، پرداخت. گزارشان نشان می دهد دانش آموزانی که با روش مشارکتی آموزش دیده اند، نسبت به گروه کنترل پیشرفت بهتری داشته اند (اسلاوین،1984).

2-40 خلاصه فصل
تعليم و تربيت فرآيندي است پر دامنه و وقت‌گير در عين حال پر ثمرترين دستاورد انسان مي‌باشد. اهميت آن را از اين زاويه مي‌توان نگريست كه حقيقت آدمي به بركت تعليم و تربيت معنا و مفهوم مي‌يابد و به بركت اين فرآيند است كه استعدادها و توان بالقوه آدمي بارور و شكوفا مي‌شود، اهميت جايگاه تعليم و تربيت را نيز مي‌توان در زيان‌ها و خسران‌هايي ديد كه بر اثر فقدان و نقصان اين حركت پويا دامن‌گير فرد و جامعه مي‌شود و چنان است كه در راه حل معضلات اجتماعي و فرهنگي بايد از تعليم و تربيت به تمام كمال مدد طلبيد( باتلر، 1379).
مهم ترین وجه تفاوت انسان باسایر موجودات، توانایی تفکر اوست. آدمی با بهره گیری از چنین قدرتی است که به یادگیری می پردازد البته در فرآیند از همکاری و مشارکت همنوعان خود استفاده می کند و از آنها و با آنها یاد می گیرد به نظر سیف(1381) « هدف آموزش آسان کردن یادگیری است» امروز صاحب نظران علوم تربیتی یادگیری مشارکتی را در فرآیند یادگیری مؤثرتر می دانند در فرآیند یادگیری به این نتیجه رسیده اند. که انجام کار به صورت کار گروهی، کلید حل بسیاری از مشکلات یادگیری انسان و معضلات سازمانهاست و بهروری واحد های کاری به نحو قابل ملاحظه ای افزایش می دهد(مقدم، 1382:1381).
بنابراين ارائه روش هاي فعال تدريس و آموزش آن به معلمان و روشن نمودن فوائد فضاهاي آموزشي مبتني بر همياري مي تواند راهگشاي آموزش فعال علوم بوده و دانش آموز را در جهت كسب علم براي دانستن و كاربرد آن در زندگي روز مره و احساس زيباي بودن و با هم زيستن تقويت نموده و از او انساني مفيد و همواره كوشا در به رشد رساندن و بالندگي اجتماع بسازد .

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه
در انجام دادن پژوهش به منظور كسب شناخت بايد مجموعه‌اي از گزاره‌ها، فرضيه‌ها يا سؤالات تحقيق را تدوين كرد و سپس آنها را مورد بررسي و آزمون قرار داد و پاسخ آنها را فراهم آورد. اين امر فرآيند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بازخورد اصلاحی، یادگیری اجتماعی، یادگیری معنادار Next Entries پایان نامه رایگان درباره گروه کنترل، پیش آزمون، تحلیل داده