پایان نامه رایگان درباره گويه، آلفاي، ديگران

دانلود پایان نامه ارشد

محروميت را در بر مي گيرد. اين مفهوم با مفهوم خوشحالي که ناظر برتجربه عاطفي(هيجان واحساسات) مي شود،تفاوت دارد” (ازکمپ،1995 نقل از هزارجريبي وصفري شالي،1388 :8).
بنابراين، رضايت از زندگي اگر چه تاحد زيادي بستگي به شرايط فردي دارد، اما تاثير عوامل اجتماعي در افزايش يا کاهش آن بسيار موثر است. رضايت کلي از زندگي، ترکيبي از شرايط فردي و اجتماعي است ودر واقع خود نشانه اي از نگرش هاي مثبت نسبت به جهان ومحيطي که وي را فرا گرفته و در آن زندگي مي کند مي باشد.
3-3-2-تعريف عملياتي
1- من با علاقه، فعاليت هاي زندگي روزمره ام را انجام مي دهم.
2- درمجموع مي توان گفت اين ايام بهترين سالهاي زندگي من است.
3- در مجموع مي توانم بگويم كه من در طول زندگي ام به خيلي از آرزوهايم دست يافته ام .
4- چيزهاي زيادي است كه دوست داشتم در زندگي ام داشته باشم اما ندارم .
5- احساس مي كنم كه در زندگي ام رو به پيشرفت هستم .
6- بارها احساس كرده ام كه در مقابل مشكلات زندگي ام ناتوان هستم .
7- زندگي با وجود همه سختي ها ومشکلاتش دوست داشتني است.
8- با خود مي گويم كه ” اي كاش به دنيا نمي آمدم” .

جدول 3-1خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي متغير رضايت از زندگي
گويه ها

مقدار آلفا در
صورت حذف گويه
1- من با علاقه، فعاليت هاي زندگي روزمره ام را انجام مي دهم.
807%
2- درمجموع مي توان گفت اين ايام بهترين سالهاي زندگي من است.
808%
3- در مجموع مي توانم بگويم كه من در طول زندگي ام به خيلي از آرزوهايم
دست يافته ام .
812%
4- چيزهاي زيادياست كه دوست داشتم در زندگي ام داشته باشم اما ندارم .
838%
5- احساس مي كنم كه در زندگي ام رو به پيشرفت هستم .
813%
6- بارها احساس كرده ام كه در مقابل مشكلات زندگي ام ناتوان هستم .
827%
7- زندگي با وجود همه سختي ها ومشکلاتش دوست داشتني است.
812%
8- با خود مي گويم كه ” اي كاش به دنيا نمي آمدم” .
808%
تعداد گويه: 8 آلفاي استاندارد: 836%
3-3-3-روايي معيار114(ابزار سنجش) متغير وابسته
براي بررسي روايي معيار متغير وابسته(رضايت از زندگي) سوال ذيل پرسيده مي شود.
“اگر براي وضعيتي كه حكايت از زندگي ايده آل و رضايت كامل دارد عدد بيست و براي حالتي كه حكايت از دشوارترين حالات و ناكاميها است عدد يک رادر نظر بگيريم – خواهشمند است با دقت بيشتري بفرمائيد ميزان رضايت از زندگي شما چند است ؟”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3-4-محروميت نسبي
هولندر معتقد است كه اين محروميت زماني رخ مي‌دهد كه مردم به چيزي ميل كنند كه آن را ندارندوخود را مستحق بدست آوردن آن بدانند. به خاطر ناتواني در تملك آن خود را مقصر ندانند (هولندر، 1378: 383 به نقل از رفيع‌پور، 1377، 45-46 ).

3-4-1-تعريف عملياتي
1- بيشتر اوقات خودم را با ديگران مقايسه مي‌كنم.
2- در مقايسه خودم با ديگران احساس مي‌كنم چيزهايي را كه بايد داشته باشم ندارم.
3- احساس مي‌كنم شايستگي آن را دارم چيزهايي كه ديگران دارند من هم داشته باشم.
4- از اينكه برخي امكاناتي كه ديگران دارند و من ندارم خود را مقصر مي‌دانم.
5- مسئولين كشور باعث عقب ماندگي من از ديگران هستند.

جدول 3-2 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي متغير ميزان احساس محروميت نسبي
گويه ها
مقدار آلفا در صورت
حذف گويه
1-بيشتر اوقات خودم را با ديگران مقايسه مي‌كنم.
621%
2-در مقايسه خودم با ديگران احساس مي‌كنم چيزهايي را كه بايد داشته باشم ندارم.
598%
3-احساس مي‌كنم شايستگي آن را دارم چيزهايي كه ديگران دارند من هم داشته باشم.
705%
4-از اينكه برخي امكاناتي كه ديگران دارند و من ندارم خودم را مقصر مي‌دانم.
733%
5-مسئولين كشور باعث عقب ماندگي من از ديگران هستند.
691%
تعداد گويه: 5 آلفاي استاندارد: 736%

3-5-آنومي (بي‌هنجاري)
مهمترين معناي آن سرگرداني و سرگشتگي انسان است در برابر قواعد و سنجه‌هاي اجتماعي رفتار، واژه آنومي در زبان انگليسي از سال 1591 يعني بيش از 400 سال قبل مورد استفاده قرار گرفته است. و در قرن هفدهم به طور مكرر به معني عدم توجه به خصوص قوانين الهي و مدني به كار رفته است. اين مفهوم براي نخستين بار توسط اميل دوركهايم به جامعه شناسي راه يافت و از مفاهيم اساسي آن شد. سپس جامعه شناسان ديگري آن را در معناي مختلفي كه با مفهوم دوركهايمي آن بالنسبه متفاوت است به كار برند. امروزه در فرهنگ جامعه شناسي مفهوم آنومي در سه مفهوم جداگانه و در عين حال به هم بسته به كار مي‌رود:
آنومي نوعي نابساماني فردي است كه موجب سرگشتگي انسان و نبود قانون و دستورالعمل رفتار براي وي مي‌شود. آنومي وضعيتي اجتماعي است كه در آن قواعد رفتار اجتماعي با يكديگر ناهمساز و در ستيزه بوده و فرد براي انطباق و پيروي از اين قواعد دچار پريشاني و سردرگمي مي‌شود.
آنومي وضعيتي اجتماعي است كه درآن مواردي محدود قواعد رفتار اجتماعي وجود ندارد (اشرف، 1354، 167).
3-5-1-تعريف عملياتي
1-در جامعه ما آنقدر بي‌نظمي وجود دارد كه نمي‌توان گفت فردا چه خواهد شد.
2-اوضاع آنچنان سريع تغيير مي‌كند كه معمولاً براي مردم مشكل است رفتار سالمي در پيش بگيرند.
3- پيش از اين مردم خوشبخت‌تر بودند و انتظاراتي كه افراد از همديگر داشتند مشخص بود.
4- در اين وضعيت آدم ناچار است عمدتاً به فكر امروز باشد و فردا هر چه بادا باد.
5- اين روزها به نظر مي‌رسد واقعاً نمي‌توان به كسي اعتماد كرد.
6- وضع طبقات محروم روز به روز بدتر مي‌شود.
7- گراني دارد روز به روز بيشتر مي‌شود و قابل كنترل نيست.
8- در مملكت ما كارها براساس قانون نيست و هر كسي هر كاري دلش بخواهد انجام مي‌دهد.
9- براي رسيدن به هدف مي‌توان از هر وسيله‌اي استفاده كرد.
10- فكر مي‌كنم در اين زمانه نمي‌شود روي دوستي كسي حساب كرد.
11- قوانين اين قدر دست و پاگيرند كه اگر آدم آنها را رعايت كند كاملاً از زندگي عقب مي‌افتد.
12- به نظر مي‌رسد كه بدون پارتي كار آدم راه نمي‌افتد.
13-امروزه در اين شرايط هر كسي بايد خودش، حق خودش را بگيرد.

جدول 3-3 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي متغير آنومي
گويه‌ها
مقدار آلفا در
صورت حذف گويه
1-در جامعه ما آنقدر بي‌نظمي وجود دارد كه نمي‌توان گفت فردا چه خواهد شد.
896%
2-اوضاع آنچنان سريع تغيير مي‌كند كه معمولاً براي مردم مشكل است رفتار سالمي
در پيش بگيرند.
894%
3- پيش از اين مردم خوشبخت‌تر بودند و انتظاراتي كه افراد از همديگر داشتند مشخص بود.
903%
4- در اين وضعيت آدم ناچار است عمدتاً به فكر امروز باشد و فردا هر چه بادا باد.
904%
5- اين روزها به نظر مي‌رسد واقعاً نمي‌توان به كسي اعتماد كرد.
896%
6- وضع طبقات محروم روز به روز بدتر مي‌شود.
887%
7- گراني دارد روز به روز بيشتر مي‌شود و قابل كنترل نيست.
890%
8- در مملكت ما كارها براساس قانون نيست و هر كسي هر كاري دلش بخواهد انجام مي‌دهد
894%
9-. براي رسيدن به هدف مي‌توان از هر وسيله‌اي استفاده كرد.
903%
10- فكر مي‌كنم در اين زمانه نمي‌شود روي دوستي كسي حساب كرد.
897%
11- قوانين اين قدر دست و پاگيرند كه اگر آدم آنها را رعايت كند كاملاً از زندگي
عقب مي‌افتد.
892%
12- به نظر مي‌رسد كه بدون پارتي كار آدم راه نمي‌افتد.
884%
13- امروزه در اين شرايط هر كسي بايد خودش حق خودش را بگيرد.
893%
تعداد گويه: 13 آلفاي استاندارد: 901%

3-6- دينداري(بعد احساسي)
احساس تقرب به خدا واحساس لذت بردن از مناجات با او به خاطر آرامش دروني واحساس رضايت
3-6-1-تعريف عملياتي
1- بدون اعتقادات ديني، زندگيام پوچ و بي هدف است.
2- اغلب اوقات به خاطر رسيدن به آرامش، در خلوت خود، با خداي خودم راز ونياز مي کنم.
3-من واقعا حضور نيروهاي معنوي، قدرت الهي و امدادهاي غيبي را درزندگي ام احساس مي کنم.
4- احساس طلب کمک وبخشش از خداوند، براي جبران گناهانم، بيشتر وقت ها به من دست مي دهد.

جدول 3-4 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي دينداري
گويه

مقدار آلفا در
صورتحذف گويه
1-بدون اعتقادات ديني، زندگيام پوچ و بي هدف است.
716%
2- اغلب اوقات به خاطر رسيدن به آرامش، در خلوت خود، با خداي خودم راز ونياز مي کنم.
625%
3-من واقعا حضور نيروهاي معنوي، قدرت الهي و امدادهاي غيبي را در زندگي ام
احساس مي کنم.
640%
4- طلب کمک وبخشش از خداوند، براي جبران گناهانم، بيشتر وقت ها به من دست مي دهد.
633%
تعداد گويه: 4 آلفاي استاندارد: 692%

3-7- احساس بيگانگي اجتماعي(بعد بيقدرتي)
بيگانگي اجتماعي به طور کلي به معناي بيگانگي فرد از جنبه هاي اصلي وجود اجتماعي اش است(محسني تبريزي،1373 :73 به نقل ازگودرزي1374). وبه طور ضمني، مبين نارضايتي وناخرسندي است. به نظر مرتون هرسه جنبه بيگانگي يعني بي قدرتي، بي هنجاري واحساس انزواي اجتماعي مي تواند در فرد تواما يا به صورت مجزا تظاهر کند.هدف محقق در اينجا سنجش بعد بي‌قدرتي انزواي اجتماعي است.
3-7-1-تعريف عملياتي
1- خوشبختي وبدبختي هر کسي دست خود اوست.
2- از دست افرادي مثل من، کاري براي جامعه بر نميآيد.
3- در فعاليت هاي سياسي شرکت نمي کنم، چون معتقدم تاثيري در بهبود اوضاع سياسي واجتماعي ندارد.
4- در برخورد با مشکلات، اغلب احساس ناتواني مي کنم.

جدول شماره3-5 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي احساس بيگانگي اجتماعي
گويه

مقدار آلفا در صورت
حذف گويه
1- خوشبختي وبدبختي هر کسي دست خود اوست.
701%
2- از دست افرادي مثل من، کاري براي جامعه بر نمي آيد.
659%
3- در فعاليت هاي سياسي شرکت نمي کنم، چون معتقدم تاثيري در بهبود اوضاع سياسي واجتماعي ندارد.
681%
4- در برخورد با مشکلات، اغلب احساس ناتواني مي کنم.
704%
تعداد گويه: 4 آلفاي استاندارد: 708%

3-8-مثبت نگري
روي خوب حوادث ووقايع را ديدن را ديدن
3-8-1-تعريف عملياتي
براي سنجش اين متغير 4 گويه زير در پرسشنامه گنجانده شده و از پاسخگو خواسته شد تا ميزان ارزيابي خود را در چنين وضعيت‌هايي با پاسخ‌هاي از خيلي كم تا خيلي زياد مشخص كند.
1- خيلي از مردم جامعه فقط در فكر خودشان هستند و به جز خودشان به هيچ كس اهميت نمي دهند.
2- خيلي ها فقط از آن رو با تو دوست هستند كه چيزي از تو مي خواهند .
3- هيچ كاري نمي توان كرد، هر چه مي گذرد شرايط زندگي مردم خراب تر مي شود .
4- آينده روشن و اميد بخش ا ست .

جدول 3-6 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي مثبت نگري
گويه

مقدار آلفا در صورت حذف گويه
1-خيلي از مردم جامعه فقط در فكر خودشان هستندو به جز خودشان به هيچ كس اهميت نمي دهند.
709%
2- خيلي ها فقط از آن رو با تو دوست هستند كه چيزي از تو مي خواهند .
683%
3- هيچ كاري نمي توان كرد، هر چه مي گذرد شرايط زندگي مردم خرابتر مي شود .
664%
4- آينده روشن و اميد بخش ا ست .
781%
تعداد گويه: 4 آلفاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سلسله مراتب Next Entries پایان نامه رایگان درباره پرسش نامه