پایان نامه رایگان درباره گزارشگری مالی، صورت های مالی، حسابداران، ارزش شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

توانايي بکارگيري متغيرهاي دو ارزشي (باينري) برخوردارند.
تکنيکهاي پيشبيني ورشکستگي بر اساس ماهيت خود در سه دسته تکنيکهاي آماري (کلاسيک)، تکنيکهاي هوش مصنوعي و مدلهاي تئوريک طبقهبندي شدهاند.

2-2-2-1- تکنيکهاي آماري براي پيش‏بيني ورشکستگي5
تکنيکهاي آماري از ابتداييترين و رايجترين تکنيکها جهت مدلبندي پيشبيني ورشکستگي به شمار ميروند. در اين مدلها از روشهاي مدلبندي استاندارد کلاسيک استفاده شده است و بر نشانههاي ناتواني تجاري تمرکز دارند. متغيرهاي مورد استفاده در ساخت اين مدلها عموماً اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي است. مدلهاي آماري خود به دو گروه تقسيم ميشوند؛ مدلهاي آماري تک متغيره و مدلهاي آماري چند متغيره است، که در ميان آنها مدلهاي چند متغيره از فراواني بيشتري برخور دارند. تحليل تشخيصي، احتمال خطي، لوجيت، پروبيت، مجموع تجمعي و فرايندهاي تعديل ناقص تشکيل دهنده تکنيکهاي آماري چند متغيره هستد.

2-2-2-2- تکنيکهاي هوش مصنوعي براي پيش‏بيني ورشکستگي (AIT)6
تکنيکهاي هوش مصنوعي وظايفي مشابه با دانش، هوش و منطق انسان انجام ميدهند. در حقيقت هوش مصنوعي (AI) سيستمي است که ياد ميگيرد و عملکرد حل مسئله خود را با توجه به تجربيات گذشته بهبود ميبخشد. مدلهاي AI نتيجه پيشرفت‏هاي تکنولوژي و توسعه اطلاعاتي بوده و به شدت متکي بر تکنولوژي کامپيوتري ميباشند.
استفاده از هوش مصنوعي در زمينه مالي و بخصوص پيشبيني ورشکستگي داراي سابقه زيادي نيست اما به دليل کارايي بالا و همچنين فارغ بودن از مفروضات محدود کنندهي موجود در روشهاي آماري، اين مدلها با استقبال زيادي از سوي پژوهشگران مواجه شدهاند.
در زمينه ورشکستگي اين مدلها اساساً بر نشانههاي ناتواني تجاري تمرکز دارند، عموماً چند متغيره بوده و متغيرهاي مورد استفاده در آنها از اطلاعات موجود در حسابهاي شرکت استخراج ميشوند. تکنيکهاي هوشمند از شبکههاي عصبي، الگوريتم ژنتيک، الگوريتمهاي بازگشتي، مجموعههاي سخت، ماشين بردار تکيهگاه، استدلال مبتني بر موضوع و منطق فازي تشکيل شدهاند.

2-2-2-3- مدل‏هاي تئوريک براي پيش‏بيني ورشکستگي 7
بر خلاف مدل‏هاي آماري و AI که بر نشانههاي ناتواني تجاري تمرکز دارند، مدلهاي تئوريک، به دنبال تعيين “دلايل کيفي” ناتواني تجارياند. اصولاً اين مدلها از اطلاعاتي استخراج ميشوند که بتوانند مباحث تئوريک مطروحه در زمينه ناتواني تجاري شرکت را پاسخ دهند. مدلهاي تئوريک از نظر ماهيت چند متغيره بوده وعموماً از تکنيکي آماري براي پشتيباني کمي از مباحث تئوريک استفاده ميکنند.
با تامل در مدلهاي پيشبيني ورشکستگي ميتوان دريافت که تمامي آنها به نوعي ميراث تکنيکهاي آمارياند؛ براي مثال مدلهاي AI عموماً از هر دوي تکنيکهاي آماري يک متغيره و چند متغيره استفاده ميکنند و ميتوان آنها را به عنوان فرزندان مکانيزه شده تکنيکهاي آماري در نظر گرفت. به طور مشابه مدلهاي تئوريک، اغلب با به کارگيري يک تکنيک آماري مناسب ايجاد شدهاند و مستقيماً از اصول تئوريک نشات نگرفتهاند.

2-3- تجدید ارائه صورت‏های مالی
يكي از معيارهايي كه اخيرا توجه فراواني را به عنوان معيار كيفيت گزارشگری مالی به خود جلب كرده‏است، تجديد ارائه صورت‏هاي مالي است. با اين استدلال كه تحريف‏هاي موجود در صورت‏هاي مالي كه در نهايت منجر به تجديد ارائه صورت‏هاي مالي نشده‏اند، نشان دهنده كيفيت كيفيت گزارشگری مالی است كه توسط سیستم حسابداری ارائه گرديده‏است. طرفداران استفاده از تجديد ارائه صورت‏هاي مالي به عنوان معياري از كيفيت پايين گزارشگری مالی به چندين دليل از اين معيار در مقايسه با ساير معيارهاي كيفيت گزارشگری مالی، از جمله اقلام تعهدي اختياري، حمايت كرده‏اند:
وجود تجديد ارائه صورت‏هاي مالي شواهدي قوي مبني بر كيفيت پايين گزارشگری مالی است (پالرموس و همكاران8، 2004). هدف از گزارشگری مالی آن است كه اطلاعاتی جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورت های مالی فراهم كند (انجمن حسابداران رسمي ايالات متحده (AICPA)، 2001) و تجديد ارائه صورت‏هاي مالي به صورت كلي نشان مي‏دهد كه صورت‏هاي مالي كه در دوره پيش ارائه شده‏اند عاري از تحريف‏هاي با اهميت نيستند.
دوم، معيارهايي نظير اقلام تعهدي اختياري به دليل وجود محدوديت‏هاي ذاتي نمي‏توانند نشان دهنده و منعكس كننده گزارشگری مالی باشند. دي‏فاند و همكاران (2002) بيان مي‏كنند كه اقلام تعهدي اختياري نشان دهنده مواردي غير عادي و سوء دار در اقلام تعهدي گزارش شده توسط شركت‏ها هستند و تنها مي‏توانند نشان دهنده تاثير غير مستقيم بر فرايند گرازشگري مالي باشند. همان‏گونه كه مك‏نيكولاس9 (2002) تاكيد مي‏كند بين برداشت ما از رفتار اقلام تعهدي و رويه‏هاي تجربي فاصله وجود دارد. حال آنكه در خصوص تجديد ارائه فارغ از قضاوت‏هاو برداشت‏هاي متفاوت به شكل واضح و مشخصي، كيفيت ضعيف گزارشگري مالي را منعكس مي‏كند و با توجه به شرايط لازم براي تجديد ارائه صورت‏هاي مالي، بدون شك نقش كيفيت ضعيف صورت‏هاي اوليه را منعكس مي‏نمايد. اگر چه پژوهش‏هاي اخير دانش موجود در خصوص اقلام تعهدي و تخمين اقلام تعهدي اختياري به عنوان معياري از كيفيت سود را ارتقاء داده است (براي مثال، هريبار و كولينز10 2002؛ كوتاري و همكاران11 2005؛ هريبار و نيكولز12 2007)، تجديد ارائه صورت‏هاي ماي معياري مستقيم و بي واسطه براي كيفيت گزارشگری مالی فراهم مي‏آورد و در تحقيقات متعددي به عنوان كيفيت گزارشگری مالی مورد استفاده قرار گرفته‏است (براي مثال، كيني و همكاران، 2004؛ فرانسيس و ميچاس13 2013؛ فرانسيس و همكاران14 2014).
سر انجام، به نظر مي‏رسد افزايش روز افزون و گسترده تجديد ارائه صورت‏هاي مالي يكي از مهمترين عامل‏هاي محرك نگراني‏هاي به وجود آمده در خصوص كيفيت گزارشگري مالي است. فراواني تجديد ارائه صورت‏هاي مالي در محيط اقتصادي ايران استفاده از تجديد ارائه را به عنوان معياري از كيفيت گزارشگری مالی داراي اهميتي دو چندان مي‏نمايد. تحقيقات انجام شده در ايران نشان مي‏دهد كه تعداد بسيار زيادي از صورت‏هاي مالي در قالب ارقام مقايسه‏اي تجديد ارائه مي‏شوند (فرج زاده و همكاران، 1393).

2-3-1 طبقه‏بندی تجدید ارائه
علي رقم آن كه در ادبيات تحقيق بر تجديد ارائه صورت‏هاي مالي به عنوان نشانه ضعيف كيفيت گزارشگري مالي تاكيد شده‏است با اين وجود، تمامي تجديد ارائه‏هاي صورت‏هاي مالي را نمي‏توان به عنوان كيفيت ضعيف گزارشگري مالي در نظر گرفت. در ادبيات تحقيق همواره از تجديد ارائه به عنوان يکي از بارزترين نشانه‏هاي پايين بودن کيفيت گزارشگري مالي ياد شده‏است (هنس و همكاران15، 2012). برخلاف اين نگرش متداول، تمامي تجديد ارائه‏ها لزوماً به معناي کيفيت نامطلوب گزارشگری مالی نيست. زيرا تجديد ارائه مي‏تواند ناشي از انگيزه‏هاي غير فرصت‌طلبانه مديريت باشد. بر اساس مباني نظري، تنها هنگامي تجديد ارائه مي‏تواند نشان‌دهنده کيفيت پايين گزارشگری مالی باشد که ناشي از انگيزه‏هاي فرصت‏طلبانه مديريت باشد.
در ادبيات تحقيق در خصوص انگيزه‏هاي مديريت در انتخاب روش‏هاي اختياري توسط مديريت دو ديدگاه متفاوت وجود دارد. نخستين ديدگاه بيان مي‏دارد، که مديريت در جهت پنهان نمودن عملکرد اقتصادي واقعي شرکت و به منظور افزايش رفاه مديران (به ويژه در جهت دستيابي به پيش‏بيني‏هايي که ارزيابي عملکرد مديريت بر مبناي آنها قرار دارد) اقدام به انتخاب از ميان روش‌هاي اختياري حسابداري مي‏نمايد. اين ديدگاه به بعد فرصت‌طلبانه انتخاب روش‌هاي اختياري مديران مي‏پردازد. از آنجا که اهداف مديريت در فرايند حسابداري فرصت‌طلبانه خود خواهانه است، باعث ايجاد اطلاعات نادرست در گزارش‏هاي اوليه مي‏شود. در اين حالت، تصحيح اطلاعات نادرست اوليه، در قالب صورت‏هاي مالي تجديد ارائه شده صورت خواهد گرفت. از آنجا که اين انتخاب‏هاي اختياري تاثيرات معکوسي بر نتايج عملکرد دوره مالي بعدي خواهد گذاشت، مديران داراي اين انگيزه هستند که در دوره مالي بعد ارقام مربوط به سال مالي گذشته را تجديد ارائه نمايند.
ديدگاه بعدي درباره انتخاب روش‌هاي اختياري حسابداري دلايل غير فرصت‌طلبانه مي‏باشد. به دليل عدم امکان روشي براي شناسايي مستقيم دلايل اصلي براي انتخاب روش‌هاي حسابداري شرکت‏ها که مربوط به بعد غير فرصت‌طلبانه است، سه توجيه متضاد براي انتخاب روش‌هاي حسابداري مربوط به اين ديدگاه ارائه شده است:
فرضيه اطلاعاتي: هنگامي که انتخاب روش‌هاي اختياري به منظور انتشار اطلاعات خصوصي مدير انجام مي‏شود، اين نظر به عنوان بعد اطلاعاتي انتخاب روش‌هاي اختياري حسابداري در نظر گرفته مي‏شود. بر اساس اين فرضيه مديران از انعطاف‌پذيري در اصول پذيرفته‌شده حسابداري براي بهبود مربوط بودن و قابليت اتکا اطلاعات حسابداري گزارش‌شده در راستاي افزايش سودمندي در پيش‏بيني و ارائه صادقانه بهره مي‏برند. در اين صورت انتظار بر اين است كه تجديد‏ارائه داراي کيفيت نامطلوب سود نباشد.
فرضيه نمايندگي: توضيح نمايندگي مربوط به روش‌هاي حسابداري اغلب به دو بخش تقسيم مي‏گردد. فرضيه نمايندگي فرصت‌طلبانه (گذشته‏نگر) و فرضيه نمايندگي کارا (آينده‏نگر). فرضيه نمايندگي مربوط به دستکاري سود فرصت‌طلبانه شامل فرضيه پاداش و فرضيه بدهي است. بعد نمايندگي کارا در انتخاب روش‌هاي حسابداري به اين معناست که مديريت براي به حداقل رساندن هزينه‌هاي نمايندگي بين طرف‌هاي مختلف قرارداد و در نتيجه بالا بردن ارزش شرکت اقدام به انتخاب روش‌هاي حسابداري مي‌نمايد.
فرضيه اشتباهات يا کاربرد نادرست اصول پذيرفته‌شده حسابداري: بخشي از تجديد‏ ارائه‌هاي مربوط به نمونه غير فرصت‌طلبانه به عنوان “اشتباه در به‌کارگيري اصول پذيرفته‌شده”مي‏باشد. در اين صورت اين باعث ايجاد خدشه در اقلام تعهدي مي‏گردد (فرضيه خدشه). بر اساس اين فرضيه پيش‏بيني بر اين است که تجديد‏ارائه داراي کيفيت نامطلوب سودباشد (بادرتچر و همکاران، 2012).
با توجه به موارد بيان‌شده، نمي‏توان پيش‏بيني يکنواختي در خصوص کيفيت گزارشگری مالی و تجديد ارائه شده داشت. درصورتي که انگيزه‏هاي انتخاب روش‏هاي اختياري حسابداري مطابق با فرضيه‏ اطلاعاتي و يا فرضيه نمايندگي کارا باشد، مي‏توان انتظار داشت که صورت‏هاي مالي اوليه در مقايسه با اطلاعات تجديد ارائه شده داراي کيفيت بالاتري باشد. در اين حالت تجديد ارائه نشان از کيفيت بالاي اطلاعات در دوره قبلي دارد. در صورت برقرار بودن پيش‏بيني فرضيه‏ نمايندگي فرصت طلبانه و يا فرضيه اشتباهات، تجديد ارائه منعکس کننده کيفيت ضعيف اطلاعات در دوره مالي پيشين است.

2-3-2 عوامل و انگیزه‏های منجر به تجدید ارائه
مطالعات در زمينه تجديد ارائه صورتهاي مالي را مي توان در سه گروه طبقهبندي كرد :1) تحقيقات مربوط به پيامدهاي منفي تجديدارائه صورتهاي مالي 2) تحقيقات مربوط به عوامل و انگيزه هاي تجديدارائه صورتهاي مالي 3) تحقيقات براي تشخيص و پيش بيني تجديد ارائه صورتهاي مالي.

2-3-2-1 سوداوري
فشار براي حفظ يا افزايش سطح رشد شركت و تمايل به جذب تأمين مالي برون سازماني با هزينه كم از جمله عواملي است كه انگيزه بيش نمايي سود را افز ايش مي‏دهد .تلاش براي حفظ سطح رشد سوداوري مورد انتظار بازار به عنوان يكي از عوامل انگيزاننده مديريت سود و گزارشگري متقلبانه معرفي شده است. بازده دارايي‏ها يكي از معيارهاي سنجش سوداوري شركت است كه توان شركت را براي استفاده از دارايي‏ها به منظور ايجاد سود نشان مي‏دهد. كاهش اين نسبت مي تواند انگيزه مديريت سود باشد ؛ زيرا نشان دهنده ناتواني مديريت در استفاده از داراييها به منظور ايجاد سود است.
چنين وضعيتي مي‏تواند با تأثير منفي بر ذهنيت سهامداران، موقعيت كاري مديريت شركت و پاداش مورد انتظار وي را تهديد كند و از سوي ديگر، توان شركت در جذب سرمايه و اعتبار مالي كاهش دهد.
به نظر مي رسد شركتها يي كه از توان رقابت ي كمتر ي برخوردارند، با دستكاري اطلاعات مالي تلاش مي كنند خود را از آنچه هستند، موفقتر نشان دهند . نياز به براوردن انتظارات بازار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره صورت های مالی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، درماندگی مالی Next Entries پایان نامه رایگان درباره استقلال حسابرس، اندازه شركت، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران