پایان نامه رایگان درباره کیفیت گزارشگری، انحراف معیار، تقسیم سود، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

.018 SdCFO + 0.241 SdSale – 8.71 SdCapital + 2.86 Tangibility – 0.290 LEV – 0.084 CFO – 0.028 Age + 0.978 Cycle + 0.721 Cash + 0.181 ROA +ε_jt
در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در نگاره (4-15) مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.
در مورد متغيرهاي كنترلي لازم به ذكر است كه از بين دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد پنج متغير از جمله اندازه شرکت، نسبت کیوتوبین، انحراف معیار سرمایه گذاری، دارایی ثابت مشهود و چرخه عملیاتی شرکت نیز معني‏دار هستند و دیگر متغيرهای كنترلي معني‏دار نيستند. همانطوري كه نگاره (4-15) نشان مي‏دهد متغير های اندازه شرکت، نسبت کیوتوبین و دارایی های ثابت مشهود رابطه مثبتی با کل سرمایه گذاری دارند و انحراف معیار سرمایهگذاری و چرخه عملیاتی شرکت رابطه ای منفی دارند که اين رابطه ها نیز با احتمال 95 درصد معني‏دار هستند. ولي در بين متغيرهاي كنترلي دیگر ممکن رابطهای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولي ضريب برآوردي اين متغيرها معني‏دار نيستند.
در آزمون معنیداری مدل ، فرضیه صفر به این شکل تعریف میشود که همه ضرایب رگرسیون مدل یکجا برابر صفر است و فرضیه مقابل آن به مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب اشاره میکند . F اعتبار کلی مدل را نشان میدهد. با توجه به نتایج منعکس‌شده در نگاره(4-15) نشان میدهد که F محاسبه‌شده از F نگاره بزرگ‌تر است(5%P)، پس میتوان گفت این مدل با احتمال 95 درصد معنیدار است. به عبارتی دیگر میتوان گفت که این مدل از اعتبار بالایی برخوردار است..همچنان با توجه به سطح معنیداری آماره t در مورد مقدار ثابت و ضریب متغیرهای مستقل ، که کمتر از 5% میباشند ، میتوان معناداری ضرایب را اثبات نمود. و همچنین ضریب تعیین این مدل 40.6 درصد میباشد که این عدد نشان میدهد که 40.6 درصد مقدار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین میشود.
با توجه به برآورد این دو مدل نتایج نشان می دهد که اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياست هاي تقسيم سود، در شركتهاي سرمايه گذاري در طرح هاي R&D نسبت به سرمايه گذاري سرمايه اي انجام شده بيشتر است اما بدلیل اینکه ضرایب آنها معنی دار نیستند نمی توان این فرضیه تایید کرد.
4-10-3 آزمون فرضیه سوم پژوهش
فرضیه سوم این پژوهش به قرار زیر است:
اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياست هاي تقسيم سود، در شركتهاي در حال رشد نسبت به ديگر شركت ها قوي تر است
از لحاظ آماري اين رابطه به شرح زير مي‏باشد:
کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش نمی دهد. H0:
کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد. H1:
برای آزمون فرضیه سوم همانطور که در فصل سوم شرح داده شد می بایست براساس نسبت کیوتوبین هر ساله شرکت هایی که نسبت کیو توبین آنها از میانه بیشتر است را جزء شرکت های با رشد بالا و سایر شرکت را جزء شرکت های با رشد پایین طبقه بندی می شوند. و بدین منظور در ادامه مدل را در هر پرتفوی آزمون می شود. در ادامه نتایج حاصل از ازمون مدل هر پرتفوی(رشد بالا و رشد پایین) شرح داده می شود.
4-10-3-1 مدل اول شرکت های با رشد بالا
با توجه به اینکه مدل دادهها از نوع تلفیقی می باشد برای آزمون این فرضیه روش مورد استفاده دادههای تلفیقی و مدل GLS میباشد که نتایج مدل به قرار زیر است.
〖R&D Investmen〗_jt=β_0+β_1 〖Dividend〗_jt+β_2 〖RQ〗_(jt-1)+β_3 〖Dividend〗_jt×〖RQ〗_(jt-1)+∑▒βi 〖Controls〗_(jt-1)+ε_jt
نگاره 4-16 مدل تلفیقی برای کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد.
متغیرها
ضرایب
خطای استاندارد
آماره t
سطح معناداری
سود تقسیمی
0.0029-
0.002
1.04-
0.298
کیفیت گزارشگری
0.0006
0.000
0.69
0.489
کیفیت گزارشگری* سود تقسیمی
0.0008
0.003
0.22
0.822
اندازه شرکت
0.0001-
0.000
0.40-
0.693
نسبت کیو توبین
0.0000-
0.000
0.06-
0.951
انحراف معیار جریان نقدی
0.0057
0.005
1.12
0.265
انحراف معیار فروش
0.0002
0.001
0.15
0.878
انحراف معیارتحقیق وتوسعه
2.30
0.133
17.30
0.000
دارایی ثابت مشهود
0.0007
0.000
0.97
0.335
اهرم مالی
0.0028
0.001
2.08
0.039
متغیرها
ضرایب
خطای استاندارد
آماره t
سطح معناداری
جریان نقد عملیاتی
0.0005
0.001
0.51
0.611
سن شرکت
0.000
0.000
2.46
0.015
چرخه عملیاتی شرکت
0.0013
0.000
1.75
0.081
وجوه نقد
0.002-
0.003
0.64-
0.526
بازده دارایی
0.0044
0.002
1.66
0.098
مقدار ثابت
0.0056-
0.002
2.09-
0.038
آماره F : 23.86
معناداری آماره F : 0000/0
ضریب تعیین تعدیل‌شده :0.575

با توجه به نتایج نگاره بالا معادله رگرسیونی پس از محاسبه به شکل زیرخواهد بود:
R&D Investmenjt = – 0.0056 – 0.0029 Dividendjt + 0.0006 RQ jt-1 + 0.0008 (Dividend jt × RQ jt-1) – .0001 Size – 0.0000 TobinQ + .0057 SdCFO + 0.0002 SdSale + 2.30 Sd R&D + 0.0007 Tangibility + 0.0028 LEV + 0.0005 CFO + 0.000 Age + 0.0013 Cycle – 0.002 Cash + 0.0044 ROA +ε_jt

در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در نگاره (4-16) مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.
در مورد متغيرهاي كنترلي لازم به ذكر است كه از بين دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد سه متغير از جمله انحراف معیار سرمایه گذاری تحقیق و توسعه،سن شرکت و اهرم مالی نیز معني‏دار هستند و دیگر متغيرهای كنترلي معني‏دار نيستند. همانطوري كه نگاره (4-16) نشان مي‏دهد متغير های انحراف معیار سرمایهگذاری تحقیق و توسعه، سن شرکت و اهرم مالی رابطه مثبتی با کل سرمایهگذاری دارند که اين رابطه ها نیز با احتمال 95 درصد معني‏دار هستند .ولي در بين متغيرهاي كنترلي دیگر ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولي ضريب برآوردي اين متغيرها معني‏دار نيستند.
در آزمون معنیداری مدل ، فرضیه صفر به این شکل تعریف میشود که همه ضرایب رگرسیون مدل یکجا برابر صفر است و فرضیه مقابل آن به مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب اشاره میکند . F اعتبار کلی مدل را نشان میدهد. با توجه به نتایج منعکس‌شده در نگاره(4-16) نشان میدهد که F محاسبه‌شده از F نگاره بزرگ‌تر است(5%P)، پس میتوان گفت این مدل با احتمال 95 درصد معنیدار است. به عبارتی دیگر میتوان گفت که این مدل از اعتبار بالایی برخوردار است. همچنان با توجه به سطح معنیداری آماره t در مورد مقدار ثابت و ضریب متغیرهای مستقل ، که کمتر از 5% میباشند ، میتوان معناداری ضرایب را اثبات نمود. و همچنین ضریب تعیین این مدل 57.5 درصد میباشد که این عدد نشان میدهد که 57.5 درصد مقدار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین میشود.
4-10-3-2 مدل دوم شرکت های با رشد پایین
با توجه به اینکه مدل دادهها از نوع تلفیقی می باشد برای آزمون این فرضیه روش مورد استفاده دادههای تلفیقی و مدل GLS میباشد که نتایج مدل به قرار زیر است.
R&D 〖Investmen〗_jt=β_0+β_1 〖Dividend〗_jt+β_2 〖RQ〗_(jt-1)+β_3 〖Dividend〗_jt×〖RQ〗_(jt-1)+∑▒βi 〖Controls〗_(jt-1)+ε_jt
نگاره 4-17 مدل تلفیقی برای کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد.
متغیرها
ضرایب
خطای استاندارد
آماره t
سطح معناداری
سود تقسیمی
0.003-
0.004
0.93-
0.353
کیفیت گزارشگری
0.0005
0.000
1.39
0.166
کیفیت گزارشگری* سود تقسیمی
0.0014-
0.008
0.18-
0.859
اندازه شرکت
0.0001-
0.000
0.83-
0.408
نسبت کیو توبین
0.0000-
0.000
0.28-
0.780
متغیرها
ضرایب
خطای استاندارد
آماره t
سطح معناداری
انحراف معیار جریان نقدی
0.000-
0.000
0.35-
0.724
انحراف معیار فروش
0.0002-
0.001
0.17-
0.863
انحراف معیارتحقیق وتوسعه
0
خدف


دارایی ثابت مشهود
0.0006
0.000
1.16
0.248
اهرم مالی
0.0026
0.001
2.10
0.036
جریان نقد عملیاتی
0.0012
0.000
1.61
0.108
سن شرکت
0.000
0.000
0.11
0.912
چرخه عملیاتی شرکت
0.0007
0.000
1.38
0.169
وجوه نقد
0.002-
0.002
0.98-
0.327
بازده دارایی
0.003
0.002
1.31
0.191
مقدار ثابت
0.0021-
0.002
1.06-
0.292
آماره F : 1.03
معناداری آماره F : 4223/0
ضریب تعیین تعدیل‌شده :0.06

با توجه به نتایج نگاره بالا معادله رگرسیونی پس از محاسبه به شکل زیرخواهد بود:
R&D Investmenjt = – 0.0021 – 0.003 Dividendjt + 0.0005 RQ jt-1 – 0.0014 (Dividend jt × RQ jt-1) – .00001 Size – 0.0000 TobinQ – .000 SdCFO – 0.0002 SdSale + 0 Sd R&D + 0.0007 Tangibility + 0.0026 LEV + 0.0012 CFO + 0.000 Age + 0.0007 Cycle – 0.002 Cash – 0.0021 ROA +ε_jt

در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در نگاره (4-17) مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.
در مورد متغيرهاي كنترلي لازم به ذكر است كه از بين دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد یک متغير از جمله انحراف اهرم مالی نیز معني‏دار هستند و دیگر متغيرهای كنترلي معني‏دار نيستند. همانطوري كه نگاره (4-17) نشان مي‏دهد متغیر اهرم مالی رابطه مثبتی با کل سرمایه گذاری دارد که اين رابطه ها نیز با احتمال 95 درصد معني‏دار هستند.ولي در بين متغيرهاي كنترلي دیگر ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولي ضريب برآوردي اين متغيرها معني‏دار نيستند.
در آزمون معنیداری مدل ، فرضیه صفر به این شکل تعریف میشود که همه ضرایب رگرسیون مدل یکجا برابر صفر است و فرضیه مقابل آن به مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب اشاره میکند . F اعتبار کلی مدل را نشان میدهد. با توجه به نتایج منعکس‌شده در نگاره(4-17) نشان میدهد که F محاسبه‌شده از F نگاره کوچک تر است(5%P )، پس میتوان گفت این مدل با احتمال 95 درصد معنیدار نیست. به عبارتی دیگر میتوان گفت که این مدل از اعتبار بالایی برخوردار نیست..همچنان با توجه به سطح معنیداری آماره t در مورد مقدار ثابت و ضریب متغیرهای مستقل ، که کمتر از 5% میباشند ، میتوان معناداری ضرایب را اثبات نمود. و همچنین ضریب تعیین این مدل 6 درصد میباشد که این عدد نشان میدهد که 6 درصد مقدار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین میشود.
با توجه به برآورد این دو مدل نتایج نشان می دهد که اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياست هاي تقسيم سود، در شركتهاي در حال رشد نسبت به ديگر شركت ها قوي تر است اما بدلیل اینکه ضرایب آنها معنی دار نیستند نمی توان این فرضیه تایید کرد.
4-11 خلاصه نتایج فرضیات
به منظور داشتن یک دید کلی از آزمون فرضیههای پژوهش آنها رابه طور خلاصه در نگارهی صفحه بعد نشان میدهیم.

نگاره 4-18 خلاصه نتایج فرضیات
فرضیهها
نتیجه
اول
کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد
عدم تایید
دوم
اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياست هاي تقسيم سود، در شركتهاي سرمايه گذاري در طرح هاي R&D نسبت به سرمايه گذاري سرمايه اي انجام شده بيشتر است
عدم تایید
سوم
اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياست هاي تقسيم سود، در شركتهاي در حال رشد نسبت به ديگر شركت ها قوي تر است
عدم تایید

4-12 خلاصه فصل
در این فصل فرضیات پژوهش بر اساس اطلاعات گردآوری شده از 99 شرکت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد کیفیت گزارشگری، گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی، صورتهای مالی Next Entries منبع پایان نامه درمورد عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، اعلان سود، گزارشگری مالی