پایان نامه رایگان درباره کیفیت سود، آزمون فرضیه، وضعیت مالی، درماندگی مالی

دانلود پایان نامه ارشد

م ……………………………………………………………………………………………………………100
4-7-3. آزمون فرضیه‌ سوم …………………………………………………………………………………………………………..102
4-7-4. آزمون فرضیه‌ چهارم ………………………………………………………………………………………………………..105
4-8. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………107
فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادها ……………………………………………………………………………………..108
5-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..109
5-2. نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………………109
5-3. تحلیل فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..110
5-3-1. تحلیل فرضیه‌ اول ……………………………………………………………………………………………………………110
5-3-2. تحلیل فرضیه‌ دوم ……………………………………………………………………………………………………………110
5-3-3. تحلیل فرضیه‌ سوم …………………………………………………………………………………………………………..111
5-3-4. تحلیل فرضیه‌ چهارم ………………………………………………………………………………………………………..112
5-4. پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………113
5-4-1. پیشنهادهایی بر اساس نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………113
5-4-2. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………..113
5-5. محدودیت‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….114
5-6. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………114
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………116
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….117
منابع غیرفارسی …………………………………………………………………………………………………………………………..121
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………125
لیست شرکت‌هاي مورد استفاده در تحقیق ………………………………………………………………………………………126
خروجی نرم افزار ………………………………………………………………………………………………………………………..131
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………..142

فهرست جداول‌
عنوان صفحه
جدول 2-1. دلایل درماندگی ………………………………………………………………………………………………………….24
جدول 2-2. خلاصه تحقیق‌های داخلی ……………………………………………………………………………………………71
جدول 2-3. خلاصه تحقیق‌های خارجی ………………………………………………………………………………………….73
جدول 3-1. تعداد شرکت‌هاي حاضر در تحقيق ………………………………………………………………………………..80
جدول 4-1. آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش در سطح کل مشاهده‌ها ……………………………………………91
جدول 4-2. آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش در شرکت‌های درمانده …………………………………………….93
جدول 4-3. آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش در شرکت‌های سالم ………………………………………………..93
جدول 4-4. نتايج آزمون کولموگروف– اسميرنوف متغيرهای وابسته تحقیق …………………………………………94
جدول 4-5. نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………..95
جدول 4-6. نتایج آزمون والد تعدیل شده همسانی واریانس باقیمانده‌ مدل‌ها ………………………………………..96
جدول 4-7. نتایج آزمون جارکو- برا نرمال بودن خطاها …………………………………………………………………….97
جدول 4-8. نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (1) تحقیق ………………………………………………………………98
جدول 4-9. نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق از طریق برآورد مدل (1) تحقیق ………………………………………..99
جدول 4-10. نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (2) تحقیق …………………………………………………………..100
جدول 4-11. نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق از طریق برآورد مدل (2) تحقیق ……………………………………101
جدول 4-12. نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (3) تحقیق …………………………………………………………..103
جدول 4-13. نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق از طریق برآورد مدل (3) تحقیق …………………………………..103
جدول 4-14. نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (4) تحقیق …………………………………………………………..105
جدول 4-15. نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق از طریق برآورد مدل (4) تحقیق ………………………………..106
جدول 4-16. خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………107

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 2-1. مراحل درماندگی مالی …………………………………………………………………………………………………..19
شکل 2-2. ارزیابی کیفیت سود هر سهم …………………………………………………………………………………………..45

چکیده
در این تحقيق، تاثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفته است. در این راستا، از معیارهای ارزیابی كيفيت سود مبتني بر سري زماني ويژگي‌هاي سود که شامل چهار ویژگی کیفیت اقلام تعهدي، پایداري سود، قابلیت پیش‌بینی سود و یکنواختی سود می‌باشد، در قالب چهار فرضیه تدوین و با انتخاب 100 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 5 ساله، 1388 الی 1392، آزمون شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و براي آزمون فرضيه‌ها از مدل رگرسیون خطی چندگانه با داده‌های پانل و اثرات ثابت استفاده شده است. نتايج تحقيق حاكي از آن است که، کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های درمانده پایین‌تر از شرکت‌های سالم است و از طرفی یکنواختی سود در شرکت‌های درمانده بالا‌تر از شرکت‌های سالم است. با توجه به يافته‌هاي تحقيق حاضر مي‌توان ادعا كرد كه کیفیت سود در شرکت‌های درمانده پایین‌تر از شرکت‌های سالم است.
واژه‌های کلیدی: وضعیت مالی، شرکت‌های درمانده، شرکت‌های سالم، کیفیت سود.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1. مقدمه
یکی از اقلام حسابداری که در گزارش‌های مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می‌شود “سود خالص” است که محاسبه آن متاثر از روش‌ها و برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره‌ای از محدودیت‌های ذاتی حسابداری موجب شده است که سود واقعی شرکت‌ها از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد و از آنجایی که سود از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌گردد، موضوع “کیفیت سود” مورد توجه محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. توجه حرفه حسابداری بر محور این هدف، استوار است که سود خالص گزارش شده، عملکرد عملیاتی واحد تجاری را بطور منصفانه منعکس کند (ظریف فرد، 1378).
یکی از راه‌هایی که می‌توان با استفاده از آن به بهره‌گیری مناسب از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، ارزیابی درماندگی مالی است. سرمايه‌گذاران معتقدند شركت‌هايي كه داراي سود با کیفیت‌تر هستند، ريسك درماندگی مالی كمتري دارند. بنابراين، شركت‌هايي كه کیفیت سود بالایی دارند، بيشتر مورد علاقه سرمايه‌گذاران هستند و از نظر آن‌ها محل مناسب‌تري براي سرمایه‌گذاری به شمار مي‌روند (ابووبی و همکاران1، 2003).
با توجه به مطالب ذكر شده در بالا، در اين تحقیق با توجه به ارتباط تنگاتنگي كه بين وضعیت مالی شرکت‌ها و کیفیت سود آن‌ها هست به بررسی تاثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکت‌ها پرداخته می‌شود تا به بينش صحيح استفاده‌كنندگان از اطلاعات مالي در جهت گرفتن تصميم‌هاي بهينه كمك كند.
1-2. بيان مسأله تحقيق
در امور اقتصادي استفاده‌كنندگان همواره براي تصميم‌گيري و انجام تحليل‌هاي خود به اطلاعات دقيق و قابل اتكايي نيازمندند و طبيعتا فقدان اطلاعات مناسب و مربوط، موجب اخلال در تصميم‌گيري آنان مي‌شود. ارقام و گزارش‌هاي مالي، بخش مهمي از داده‌ها و اطلاعات مورد نياز اين فرايند محسوب مي‌شوند. در نتيجه تحقيقات تجربي متعددي، اين تصور كه سود مهم‌ترين منبع اطلاعاتي تلقي شده، تصميم‌گيرندگان به سود بيشتر از هر معيار ديگري اتكا مي‌كنند، به اثبات رسيده است (ثقفی و سدیدی، 1386). ولي بايد به اين نكته توجه شود كه سود به عنوان مهم‌ترين منبع اطلاعاتي، امكان دارد منعكس كننده عملكرد واقعي شركت‌ها و مديريت آنان نباشد، زيرا به دليل قابليت انعطاف ذاتي استانداردهاي حسابداري، تفسير و به كارگيري روش‌هاي حسابداري در بسياري از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مديران مي‌شود (خوش طینت و اسماعیلی، 1385). به همين علت، علاوه بر كميت سود، بايد به كيفيت آن نيز توجه شود.
بنگاه‌هاي اقتصادي در طول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره درماندگی مالی، وضعیت مالی، بورس اوراق بهادار، محتوای اطلاعاتی Next Entries پایان نامه رایگان درباره درماندگی مالی، ورشکستگی، کیفیت سود، وضعیت مالی