پایان نامه رایگان درباره کیفیت زندگی، فضاهای عمومی، ارتقاء کیفیت، فضاهای فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

ی تأثیر این فضاهای عمومی در بهره مندی از آنها جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان بعد از گذشت یک دهه بپردازد.
1-2- سوالات تحقیق
1- تاثیر احداث فضاهای جدید فرهنگی، ورزشی و هنری مورد مطالعه منطقه 18 بر کیفیت زندگی شهروندان چگونه است؟
2- فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری مورد مطالعه منطقه 18 چه تغییری در شیوه زندگی مردم منطقه به وجود آورده اند؟
1-3- فرضیات تحقیق
1- فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 با ارائه کارکردهای متفاوت در منطقه و فرامنطقه بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر متفاوتی گذاشته اند.
2- احداث 5 مجموعه فرهنگی، ورزشی و هنری مورد مطالعه منطقه 18، موجب تغییر شیوه زندگی شهروندان از سنتی به مدرن شده است.
1-4- اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
1- شناسایی نقاط قوت و ضعف مراکز مورد مطالعه
2- ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی، هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در منطقه 18 شهر تهران
3- تشریح چگونگی تأثیر مراکز مورد مطالعه در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان منطقه 18
1-5- بهره وران تحقیق
– شهرداری تهران
– شهرداری منطقه 18
– مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
– شورای شهر تهران و شورایاری ها
– مسئولین سازمان های مورد مطالعه
– مراکز دانشگاهی
1-6- نوآوری تحقیق
تاکنون طرح و پژوهشی در زمینه ارزیابی تاثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان منطقه 18 تهیه نشده است، بر همین مبنا می توان آن را موضوع جدید تلقی کرد.
1-7- روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه به صورت توصیفی – تحلیلی و علّی- مقایسه ای است. در بخش اول به بررسی پیشینه منطقه با توجه به اسناد و مدارک موجود وضعیت قبلی منطقه بررسی می شود و سپس با روش مقایسه ای ضمن بررسی و تحلیل ویژگی ها و خصوصیات منطقه و ساکنان آن قبل از احداث مجموعه ها و بعد از آن به تحلیل، ارزیابی و علت یابی آنها می پردازیم.
1-8- تکنیک کار و ابزار گردآوری اطلاعات
از روش کتابخانه ای و میدانی با توجه به مراحل ذیل استفاده می شود:
– تعریف متغیرها (سن، جنس، سطح در آمد، هزینه، نحوه دسترسی، هدف استفاده، میزان رضایت، امنیت، سلامت، آموزش و…)
– تعیین شاخص ها
– طراحی پرسشنامه و تحلیل آن
– استخراج اطلاعات و تحلیل آن
– مقایسه ی فعالیتها
– تببین آثار فعالیت ها با توجه به جدول SWOT
– وزن دهی
– ارزیابی
1-8-1- ابزار گردآوری اطلاعات
پرسشنامه – آمارنامه – اسناد و مدارک مرتبط
1-9- نمونه گيری
جامعه آماری این پایان نامه شامل تمامی شهروندان منطقه 18 می گردد. با توجه به جمعیت منطقه، امکان پرسشگری از تمام شهروندان امکان پذیر نمی باشد بنابراین به دلیل نیاز به حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. جمعیت منطقه مورد مطالعه در سال 1390 معادل 391368 نفر می باشد و در نتیجه حجم نمونه 385 نفر محاسبه گردید و نمونه برداری به شیوه تصادفی و خوشه ای انجام می شود.
1-10- روش تحليل اطلاعات و داده ها
روش تحلیل با کاربرد شاخص های آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی انجام خواهد گرفت. از نرم افزارSPSS برای تحلیل آماری و AHP نیز برای تبیین سلسله مراتب فعالیت ها استفاده می شود.
1-11- پيشينه تحقیق
1-11-1- داخلی
– کاظم جاجرمی و ابراهیم کلته (1385) در مقاله ای با «عنوان سنجش وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در شهر از نظر شهروندان مطالعه موردی: گنبدقابوس»، به وسیله ی پرسشنامه داده های تحقیق را جمع آوری نموده اند و به سنجش الگوهای ذهنی افراد از وضعیت شاخص های کیفیت زندگی محله شان پرداخته اند و میزان آن را در کل شهر و نواحی مختلف مورد استفاده قرار می دهد و به این نتیجه رسیده اند که شاخص های کیفیت زندگی از نظر شهروندان در نواحی مختلف شهر تفاوت شدیدی را نشان می دهد.
– ئه سرین محمودپور (1387) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «برنامه ریزی ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی شهری نمونه موردی بوستان های شهری» در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی به این نتیجه رسیده است که ضریب تاثیرگذار فضاهای عمومی شهری و بوستان های شهری-همچون یک نمونه از فضاهای عمومی شهری- از عناصر اصلی ساختار شهرها هستند که نقش مهمی در کیفیت زندگی و رفاه افراد ساکن در شهرها دارند. ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی و بوستان های شهری با بهبود و تقویت ویژگی های کارکردی، اجتماع پذیری و تأمین نیازهای مردم، افزایش میزان استفاده از این فضاها را تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش میزان استفاده، تقویت سرمایه اجتماعی و به تبع آن ارتقاء کیفیت زندگی و احساس رفاه مردم در شهرها، که از اهداف توسعه شهری پایدار است، می شود.
– امین فرجی ملایی (1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان « تحلیل شاخصهای کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی برای بهبود آن مورد شهر بابلسر» در دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران به این نتیجه رسیده است که میان محلات مختلف شهر بابلسر از بعد شاخص های مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد و در عین حال براساس نتایج به دست آمده محلات مرزی شهر بابلسر (که شامل: شهرک آزادگان، یورمحله بالا، کاظم آباد، جوادیه و محله 16) نسبت به محلات داخلی از سطح کیفیت زندگی کمتری برخوردارند.
– وحید بیگدلی راد (1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی و تبیین نقش فضاهای جمعی در ارتقاء کیفیت زندگی شهری و محیط های سکونتی، مطالعات موردی محلات نارمک و نواب» در دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به این نتیجه رسیده است که ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی جهت اعتلاء زندگی شهری و تقویت کیفیت زندگی، امری الزامی است. لذا توجه به فضاهای عمومی و برنامه ریزی مناسب جهت خلق فضاهای با کیفیت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
– علی شهپری (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان « نقش فضاهای عمومی در کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی پارک ملت، منطقه 3 تهران» در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی به این نتیجه رسیده است که رابطه ی تنگاتنگی مابین امکانات پارک و تنوع فضاها با مراجعه به پارک و همچنین حس تعلق به پارک و محل سکونت و نیز تمایل به مشارکت در راستای بهبود کیفیت محیط زندگی وجود دارد.
1-11-2- خارجی
اچمد و واهینی 1 (2012) در مقاله ای با عنوان «تأثیر خصوصی سازی فضای باز عمومی بر کیفیت زندگی بر روی میدان مردکا2 » به این نتیجه رسیده است که مردم در هر شرایطی به فعالیت های اجتماعی خود هم در فضاهای عمومی و هم خصوصی ادامه می دهند اما این فعالیت ها از لحاظ فیزیکی تفکیک شده است. به طور کلی، مردم از شرایط زندگی خود و نیز از ویژگی ها و امکانات فضاهای باز عمومی و خصوصی راضی هستند اما جوانب مدیریتی فضاهای خصوصی سازی شده از نوع عمومی بالاتر است.
الاجوییگبه3 و همکاران (2013) در مقاله ای تحت عنوان «ارزیابی کیفیت زندگی با استفاده از رویکرد سیستمی اطلاعات جغرافیایی برای تصمیم گیری درباره کاهش فقر» به این نتیجه رسیده اند که طبقات بالاتر از حد متوسط و خیلی خوب با وجود اینکه در مدل کیفیت زندگی وجود نداشته اند، کیفیت زندگی 61.53 % از فضای جغرافیایی دولت محلی اگور4 پایین تر از حد متوسط، 17.94 % شدیداً فقیر و 14.55 % در حد متوسط بوده است. همچنین، این تحقیق محل هایی با اولویت توسعه را شناسایی کرده و به این نتیجه رسیده است که کیفیت زندگی محلی اگور فقیر است و نیازمند مداخله فوری آگاهانه توسط تمامی شرکای توسعه به همراه دولت می باشد.
تی سانگ5 (2000) در پایان نامه خود با عنوان «آیا برنامه ریزی شهری در هنگ کنگ کیفیت زندگی را بهبود می دهد یا خیر؟» در دانشگاه هنگ کنگ به این نتیجه رسیده است که روند کیفیت زندگی در طی چند سال اخیر و درمیان مؤلفه های انتخابی در هنگ کنگ بسیار متفاوت و متنوع است. به طور کلی، زیرساخت های اجتماعی از قبیل آموزش، حمل و نقل، بهداشت و سلامت، و خدمات تفریحی بهتر شده اند و در عین حال این بهبود به قیمت زوال محیط زیست تمام شده است. خانه سازی موقعیت پیچیده تری دارد، چرا که برخی از عوامل کیفیت زندگی بهتر و برخی دیگر کاهش یافته اند. در رابطه با سیستم برنامه ریزی شهری، نتایج نشان دادند که برنامه ریزی ناهماهنگ و ناسازگار و مکانیسم پیاده سازی دولت مقیاس هایی که باعث بهبود کیفیت زندگی می شوند را در عمل کاهش می دهد. همچنین در فرآیند توسعه گذشته به برنامه ریزی برای محیط زیست توجه بی موردی شده است که خود به کاهش کیفیت محیط زیست منجر شده است. به طور کلی در حین توسعه، بین جنبه های مختلف کیفیت زندگی معامله بده بستانی برقرار است، به طور کلی که برای داشتن کیفیت زندگی تثبیت شده عمومی، تصمیم گیری جوابگو و منطقی ضروری است.

1-12- موانع تحقیق
انجام هر تحقيقي معمولاً با مشكلات و تنگناهايي مواجه مي شود. اين مسأله براي محقق جغرافيا بيش از ساير رشته ها است. زيرا جغرافيا با موضوعاتي سروكار دارد كه علاوه بر گستردگي و تنوع، تغيير و تحول دائمي ماهيت وجود آن را تشكيل مي دهد. در انجام پژوهش حاضر نيز مشكلات زيادي وجود داشت كه عمده ترين آن به شرح زير است:
تلقي محرمانه بودن هرگونه اطلاعات و آمار و ارقام ساده از نظر مسؤولين شهرداري و بخصوص فايل نقشه وضع موجود كاربري هاي شهري؛
كمبود تحقيقات و مطالعات صورت گرفته پيشين در منطقه مورد مطالعه؛
مصاحبه نکردن مدیران مراکز مورد مطالعه؛
محدوديت آمار يا قديمي بودن اغلب آنها كه مشكلات فراواني را در رسيدن به نتايج و اهداف تحقيق به همراه داشت.

1-13- روایی و پایایی تحقیق
برای روایی پرسشنامه از نظرات اساتید استفاده گردید و در نتیجه پرسشنامه در قالب زیر تدوین شده است.
شاخص
گویه
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
محیطی و کالبدی
میزان رضایت شما از معماری مراکز نام برده

…..
…….

برای سنجش پایایی پرسشنامه در مرحله پیش آزمایش از آلفای کرونباخ استفاده شد که عدد 868. بدست آمد بنابراین پایایی پرسشنامه در حد عالی ارزیابی می شود.

1-14- واژه ها و مفاهیم
فضا6: فضا مجموعه ای از محیط طبیعی، انسان و فعالیت است. به بیان دیگر فضا، محدود به ابعاد فیزیکی نیست و آنچه در خود داشته، اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی، ایستا و پویا را شامل می شود و دارای بعد زمان است (صرافی، 1364: 4).
فضاهای فرهنگی و هنری7: فضای فرهنگی و هنری شامل تمامی فضاهایی است که هدفشان ارائه و یا حمایت از هنرمندان و هنرشان می باشد (www.seattle.gov, 2015). فضاهای فرهنگی نظیر سالن های کنسرت، تئاترها، سینماها، کتابخانه ها، فرهنگسراها، موزه ها، نمایشگاه ها، جشنواره ها و… می باشد، این فضاها غالباً دارای جمعیت سیال و ناپایدار هستند که مطالعه بر آنها کاری مشکل است (فکوهی، 1387: 268).
فضای ورزشی8: فضاهای ورزشی اشاره به منطقه عمومی دارد که معمولاً برای فعالیت های ورزشی سازمان یافته استفاده می شود، اگر چه ممکن است در زمان های غیر ورزشی برای کاربردهای تفریحی دیگری مورد استفاده قرار گیرد (National Position Paper Sports Space, 2014: 1).
کیفیت زندگی9: کیفیت زندگی درجه ای از خوشبختی که فرد یا گروهی از مردم آن را حس می کنند. سازمان بهداشت جهانی (WHO) کیفیت زندگی را اینگونه تعریف کرده است: احساسات افراد از موقعیتشان در زندگی در بستر فرهنگ و چارچوب های ارزشی که آن انسان ها در آن زیست می کنند و همچنین کیفیت زندگی در رابطه با اهداف، انتظارات، استانداردها و دغدغه های افراد تعریف می شود (Aref, 2011: 27).
شهروند10: شهروند کسی است که با هم نوع خود زندگی می کند و از طرف دولت حمایت می شود، از حقوق اجتماعی برخوردار است و وظیفه ی اجتماعی انجام می دهد. شهروندی راه های زندگی کردن شهروندان با یکدیگر است. شهروندی توانایی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می کند، بنابراین زندگی شهروندی افراد از پیش به وسیله ی نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت یا هویتشان تعیین نمی شود (عسکریان، 1385: 145).

مقدمه
شناخت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره کیفیت زندگی، زندگی شهری، کیفیت زندگی شهری، رتبه بندی Next Entries پایان نامه رایگان درباره فضاهای عمومی، کیفیت زندگی، فضاهای عمومی شهری، فضای شهری