پایان نامه رایگان درباره کنترل اجتماعی، منبع کنترل، شبکه های اجتماعی، تحرک اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

که به طور معمول از سوی دولت و نهادها تأمين می شود مصادر می کنند.(تاجبخش ،552:1385)

نمودار 2-8 رابطه بين سرمايه اجتماعی بين گروهی و حکمرانی

……………………. دولت هاي كار آمد…………………………………………………
مكمل بودن رفاه اقتصادي و اجتماعي…… نزاع نهفته … درجات بالاي سرمايه اجتماعي
…………………………………….
جايگزين بودن………..اغتشاش ……. طرد اجتماعي ………… .درجات پايين سرمايه اجتماعي..
دولت هاي نا كارآمد

2-1-14- سه کارکرد اصلی سرمايه اجتماعی
الف: به عنوان يک منبع کنترل اجتماعی
ب: به عنوان يکی از منابع حفظ وحمايت خانوادگی
ج: به عنوان منبعی برای کسب فوايد و مزايای خارج از شبکه خانوادگی
الف)- سرمايه اجتماعی به عنوان يک منبع کنترل اجتماعیموضوع اين سرمايه تضمين اجرای قواعد است سرمايه اجتماعی ناشی از فشردگی شبکه های اجتماعی ،برای والدين ،معلمان ،مقامات پليس که درصدد حفظ انضباط و ترويج فرمانبرداری در بين افراد تحت مسئوليت خويش اند ،سودمند است منابع اين نوع سرمايه اجتماعی رامعمولاً در همبستگی مقيد و اعتماد قابل تضمين می توان پيدا کرد و نتيجه اصلی آن اين است که کنترل رسمی يا آشکار را غير ضروری می کند نا اطمينانی ها يکپارچگی اجتماعی را سست می نمايد کلمن در مقالات خود افسوس می خورد که ساختارهای غير رسمی خانواده و جامعه که موجد اين سرمايه اجتماعی بوده اند از بين رفته اند وخواستار ايجاد نهادهای رسمی برای پر کردن جای خالی آنها می شود .به نظر کلمن وظيفه جامعه شناسی نوين هدايت اين فرايند مهندسی اجتماعی است که در طی آن مصالح ابداع شده از روی عقلانيت و دارای چاشنی انگيزه های منزلتی و مادی جای شکل های منسوخ کنترل بر مبنای پيوندهای نخستين را بگيرد نقش سرمايه اجتماعی در کنترل اجتماعی نيز هر جا که اين مفهوم در کنار واژه قانون مورد بحث قرار گيرد عيان است.
ب)- سرمايه اجتماعی به عنوان يکی از منابع حفظ وحمايت خانوادگی اين کارکرد به عنوان يکی از خاستگاه های پشتيبانی از سوی والدين وخويشاوندان نزديک نيز روشن است خانواده ها ی سالم و خانواده هايي که در آن ها فقط پدر يا مادر وظيفه اوليه بزرگ کردن بچه ها را بر عهده دارد واجد مقدار بيشتری از اين شکل سرمايه اجتماعی است .سطح سرمايه اجتماعی در نزد کودکان خانواده های تک سرپرست معمولاً نازلتر است چون آنان از موهبت وجود يک پدر و مادر در خانه محرومند و خانه محل سکونت آنها عموماً بيشتر از بقيه فاقد اين شرايط است .و ترک تحصيل درخانواده های فاقد سرمايه اجتماعی يا تک والدی بيشتر است. در همين راستا: پارسل و مناگان” نتيجه می گيرند که منابع ذهنی و ديگر منابع والدين در شکل های سرمايه خانوادگی درتسهيل دستاوردهای مثبت کودکان سودمند است.

ج)- سرمايه اجتماعی به عنوان منبعی برای کسب فوايد و مزايای خارج از شبکه خانوادگی
سرمايه اجتماعی در بحث شغل يابی ،تحرک اجتماعی از طريق نردبان شغلی وموفقيت در کسب وکارمطرح می شود شبکه های فشرده ای چون شبکه های قابل دست يابی از طريق حلقه های خانوادگی بيش ترين تأثير را در دريافت شغل خواهند داشت شايان توجه ترين اين عرصه ها ،در تحقيقی است دربارهْ کارآفرينی مهاجران و شبکه ها وسرمايه اجتماعی از طريق شبکه ها جريان می يابد همواره به عنوان منشأ ايجاد کسب و کارهای کوچک معرفی می شوند .برای مثال لايت بر اهميت انجمن های اعتباری چرخشی در جهت تأمين سرمايه بنگاه های مهاجران آسيايي در ايالات متحده تأکيد نموده است .اين انجمن ها گروه های غير رسمی اند که دوره به دوره جلسه می گذارند .هر عضو مبلغی مقرر شده را به صندوق مشترک می پردازد و پولی که به اين ترتيب درآن صندوق گرد می آيد هر بار در اختيار يکی از اعضا نهاده می شود .بدون وجود اعتماد دراين ميان هيچ کسی پولی به صندوق نخواهد داد و همگان از اين وسيله مؤثر دست يابی به سرمايه ای که برای راه اندازی يک کسب و کار لازم است بی بهره خواهند ماند .نقش شبکه های اجتماعی درمطالعه قلمروه های بسته کسب و کار گروه های قومی مهم است قلمروههای بسته مراکز تجمع فشرده بنگاه ها ودکان های مهاجران يا گروه های قومی هستند که نسبت قابل ملاحظه ای از نيروی کار قوم خود را استخدام می کنند و حضور فيزيکی متمايزی در فضای شهری به وجود می آورند(تاجبخش328:1385)

2-1-15- سرمايهْ اجتماعي و حاكميت ساموئل باولز اجتماع را گروهي از مردم مي داند كه مستقيماً با هم در تعاملند و اين كار ،را به دفعات و به شكل هاي متعدد انجام مي دهند .مردمي كه با هم كارمي كنند به اين معني معمولاً همان اجتماع اند ،همان طور كه بعضي از همسايگان ،دوستان ،شبكه هاي حرفه اي كسب و كار ، دار و دسته ها و ليگ هاي ورزشي چنين هستند .از اين ويژگي ها چنين بر مي آيد كه خصوصيت اصلي اجتماع ارتباطات است نه عواطف. اجتماعات ،بخشي از حاكميت خوب اند زيرا گاه به مسائلي مي پردازند كه با عمل افراد تنها و يا به وسيلهْ دولت ها قابل حل نيست .اجتماعات گاه قادر به انجام كار هستند كه دولت ها و بازارها از انجام آنها عاجزند زيرا اعضاء اجتماعات اطلاعات حساسي دربارهْ رفتار ساير اعضاي ديگر و ظرفيت ها و نيازهاي آنان دارند .اعضاء از اين اطلاعات هم براي حفظ هنجارها استفاده مي كنند و هم براي ايجاد ترتيبات كارآمد بيمه كه درآن خبري از مسائل و مخاطرات اخلاقي و گزينش زيان بخش نباشد.اجتماعات قادرند در اعمال حاكميت در مواردي كه قرار دادهاي بازاري يا احكام دولتي به علت آن كه اطلاعات لازم براي تخصيص و تنفيذ مبادلات و دستور العمل هاي سودمند به طور كارآمد در دسترس قضات، مقامات دولتي و ديگر عوامل خارجي قرار ندارند و با ناكامي رو به رو مي شوند نقش مهمي ايفا كنند.
1)- شكست هاي اجتماع گرايش اجتماعات به همگني نسبي ممكن است دست يابي به مزاياي تنوع اقتصادي را كه ،قرين است با خصلت مكمل بودن مهارت هاي متفاوت و نيز استفاده از نهاده هاي ديگر ،غير ممكن كند .و در نظام هاي بوركراسي و بازارها – كه در معامله با غير يا غريبه ها تخصص دارند – محدوديت گسترهْ اجتماعات اغلب هزينه هاي چاره ناپذيري تحميل مي كند . و عامل ديگر را كه باعث شكست اجتماعات مي شود وقتي كه عضويت در گروه نتيجهْ انتخابات فردي است و حاصل تصميم گيري گروهي نيست تركيب گروه ها بايد از جهات فرهنگي و جمعيت شناختي احتمالاً ناهمگن تر از آن چيزي باشد كه هر يك از اعضا مي خواهند و لذا مردم را از مزاياي اشكال ارزندهْ تنوع بي بهره مي كند.
اگر افراد خود را در بين جوامع “دستچين”كنند گرايش قوي وجود خواهد داشت كه اجتماعات به كلي از يكديگر مجزا گردند اجتماعات يكپارچه شده وضع همه را بهتر خواهد نمود ولي اگر افراد ، داراي آزادي حركت و جابه جايي طبقاتي باشند خود اجتماع در معرض ناپايداري قرار خواهد گرفت .و اجتماعات چون اجراي هنجارها را تضمين مي نمايند در عمل كارايي دارند و تحقيقات كوهن بر اين يافته تأكيد مي ورزد .در نواحي كه ثبات مسكوني بيشتر است نسبت به نواحي كه “فرهنگ فخر”نيرومند و ثبات مسكوني كمتر (مردم آن هر پنج سال يكبار تغيير مكان مي دهند) سرمايه اجتماعي به مراتب به ميزان بالايي حكمفرماست .(تاجبخش، 361:1385)
2)- مالكيت نخستين و شايد مهمترين محور اين است كه اعضاي اجتماع بايد مالك موفقيت يا شكست خود در حل مسائل جمعي پيش روي خودشان باشند براي آن كه اعضاي اجتماع مالك ثمرات موفقيت تلاش خود باشند لازم است كه همگي مالك دارايي هايي باشند كه با آن كار مي كنند يا ارزش آن دارايي از كاري كه جامعه انجام مي دهد تأثير مي پذيرد.
3)- شرايط حقوقي و دولتي اجتماعاتي كه خوب كار مي كنند نيازمند محيط مساعد حقوقي و دولتي اند اين واقعيت كه دخالت دولت در مواردي ، ظرفيت هاي حاكميت اجتماع را نابود كرده است باعث توجيه عدم دخالت دولت نمي شود .بدين ترتيب تعاملات محلي و رو در رو در اجتماع ،جايگزيني براي دخالت مؤثر دولت نيست بلكه مكمل آن است .بنابراين هم شرايط حقوقي و هم شرايط دولتي اي كه مكمل توانايي هاي خاص اجتماعات در اعمال حاكميت هستند توزيع حقوق مالكيت كه باعث مي شود اعضاي اجتماعات تبديل به كساني شوند كه از عضويت در آن نفعي ببرند كليد سياست ترغيب حل مسائل به روش اجتماعات است .در سناريوي كلي حل مشكل به روش حاكميت اجتماعي ،يك عنصرثابت نيز وجود دارد : دفاع فعالانه از اخلاق متعارف ليبرالي در برخورد برابر و تقويت سياست هاي ضد تبعيضي كه جنبهْ متعارف دارد .اگر اجتماعات بتوانند با كارايي اعمال حاكميت كنند بي آن رفتا ر نفرت انگيز ناديده گرفتن ديگران را از خود نشان دهند ;مثال هاي بسياري از كاركرد خوب اجتماعات وجود دارد كه نفاق طلبي و تفرقه افكني هاي زشت محلي را به نمايش نمي گذارند.
راه ديگر براي تقويت اجتماعات ،سياست هايي كه هدفشان توزيع برابرتر در آمد است به بهبود حاكميت اجتماع منجر خواهد شد .اما در مناطقي كه به لحاظ نژادي و قومي متنوع ترند ،ميزان مشاركت به طور معني دار كم تر است .(تاجبخش ، 366:1385)
4)- آيندهْ حاكميت اجتماعات در اقتصادي كه بيش از پيش مبتني بر كيفيت است و نه كميت ،برتري هاي حاكميت اجتماعي ، احتمالاً از طريق اتكاء بيشتر بر انواع نظارت هاي چندجانبه و پايين آوردن ريسك ظاهر مي شود اما تقسيمات سلسله مراتبي و نابرابري اقتصادي در ميان اعضاي اجتماع مي تواند به ظرفيت هاي اجتماعات براي حل مشكلات آسيب رساند و آن را با مشكل روبرو كند بسياري از ناظران معتقدند كه نابرابري محدود بين مديران و كارگران در بنگاه هاي ژاپني عامل اصلي توفيق شركت هاي ژاپني است .اگر نابرابري هاي طبقاتي و منزلتي محدودتر شود اعضاي اجتماعات با احتمال بيشتر با يكديگر همكاري خواهند نمود ساختارهاي مخدوش امتياز دهي و پاداش مادي ،توان حاكميت اجتماعي را در تسهيل روابط كيفي كه سنگ بناي اقتصاد مدرن است ،محدود مي كند .( تاجبخش ، 366:1385).

2-1-16- ايجاد سرمايه اجتماعي در سازمان امروزه سرمايه اجتماعي به عنوان يك شايستگي براي سازمانها امري ضروري محسوب مي شود تغييرات فراگير ،نيازهاي رو به رشد براي اطلاعات و آموزش ،نيازهاي ضروري را برای نوآوري و خلاقيت ،پيشرفت مداوم ،تغيير به سوي طراحي سازماني مسطح و منعطف و ارتباط تنگاتنگ بين سازمان و شبكه هاي مشتريان ،تأمين كنندگان و رقبا ايجاب مي نمايد كه رهبران سازمانها ،سرمايه اجتماعي را به عنوان يك شايستگي مشخص سازماني ايجاد كنند.
پرفسور جفري پفر46 از دانشكده بازرگاني دانشگاه استانفورد نتيجه گيري مي كند كه بيشتر رهبران “در مكاني اشتباه به دنبال موفقيت هستند” فرهنگ و توانايي هاي سازمان شما كه از روش ،مديريت افراد ، توسط شما حاصل مي شود ،از منابع واقعي نهفته در اهرم رقابت هستند كه ناديده گرفته خواهند شد اين منبع از موفقيتها ،بسيار مهمتر از آنهايي است كه عموماً ذكر مي شود ،زيرا پيروي ودرك توانايي و سيستم هاي مديريت ،بسيار مشكلتر از تقليد استراتژي ،فنآوري يا حتي حضور جهاني است . و چگونگي قرار گرفتن مديران در مكاني مناسب با ساختن شبكه هاي فردي و شغلي در ميان افرادي كه هدايت مي كند بستگي دارد نقش رهبري اين است كه به عنوان معمار سرمايه اجتماعي ،و با كمك به ديگران براي ساخت سرمايه اجتماعي شان به گونه اي شبكه ها را طراحي كند كه در آينده به موفقيت منتهي شود و كمك به ديگران براي اين امربدون سعي در وادار كردن ديگران ،بايد تلاش هاي آنها را براي انجام اين كار تسهيل نمود سرمايه اجتماعي جوهره اي از علاقهْ خالصانه به ديگران و روابط صادقانه در خود دارد و به اين منظور بايد شرايط مناسب را براي ارتباطاتي كه موجب تسريع پيشرفت سرمايه اجتماعي شود ،پديد آورد.( بيكر، 220:1382)
مديران با معماري اجتماعي (نزديكي فيزيكي) روابط دوستانه را معين مي كنند و روابط دوستانه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره جامعه مدنی، رشد اقتصادی، شبکه های اجتماعی، توسعه اقتصادی Next Entries پایان نامه رایگان درباره ارزش ها و نگرش ها، اعتماد شهروندان، روابط اجتماعی، ارتباط مؤثر