پایان نامه رایگان درباره کشورهای در حال توسعه، سازمان ملل متحد، اصل لزوم قراردادها، ثبت اختراعات

دانلود پایان نامه ارشد

شدهاند.
2-2= اعطای مجوز اجباری بهره برداری در خصوص ترجه و تکثیر در کشورهای در حال توسعه
علاوه بر آنچه که گفته شد باید به ضمیمهی کنوانسیون برن نیز که در خصوص اعطای مجوز اجباری بهره برداری در خصوص ترجمه تکثیر در کشورهای در حال توسعه است، اشاره نمود.
این ضمیمه اعلام میدارد، هر کشور عضو سازمان ملل متحد که مفاد کنوانسیون برن و ضمیمه را به عنوان بخش مکمل آن پذیرفته، میتواند از امتیازهای مندرج در مفاد ضمیمه برخوردار شود. بر اساس ضمیمهی کنوانسیون، اگر پس از انقضای دورهی 3 ساله یا دورهی طولانیتری که قوانین محلی آن کشور تعیین می‌کند، از تاریخی که اثر برای اولین بار به چاپ میرسد، چاپ اثر توسط دارندهی حق ترجمه یا اجازهی کتبی او به زبان رایج در آن کشور صورت نگرفته باشد، کشورهای در حال توسعه میتوانند مجوز اجباری بهره برداری غیرانحصاری و غیر قابل انتقال در مورد آثاری که به صورت چاپی منتشر یا به اشکال مشابه تکثیر شدهاند، صادر و به اتباع خود اجازه ترجمه و انتشار اثر را برای چاپ یا تکثیر بدهند. (مادهی 2 کنوانسیون) وانگهی اینگونه مجوزهای اجباری بهره برداری محدود به اهداف آموزشی، پژوهشی است و اگر ترجمهی اثر توسط دارندهی حق ترجمه یا دارندهی مجوز با قیمتی به مناسب با آثار مشابه در کشور، مورد نظر به چاپ برسد و ترجمه به همان زبان و مشابه ترجمهای باشد که دارای مجوز بوده، استفاده از مجوز صادر شده متوقف خواهد شد.
همچنین اگر پدیدآورنده در مقام اعمال حقوق معنوی خود، از انتشار آثارش منصرف شود هیچ مجوزی تحت عنوان مادهی مذکور صادر نمیشود. همچنین در صورتی که چنین آثاری توسط دارندهی حق تکثیر با قیمتی مناسب با آثار مشابه در کشور مورد نظر در اختیار عموم قرار نگرفته باشد، کشورهای در حال توسعه میتوانند مجوزهای بهره برداری غیرانحصاری و غیرقابل انتقال را برای نشر آثار اعطا کنند. (مادهی 3 کنوانسیون ) این حق ، منوط به همان قیود و محدودیتهای است که در خصوص مجوزهای اجباری مربوط به ترجمه مورد اشاره قرار گرفت.309
ج: اثر صدور مجوزهای اجباری بر حقوق اشخاص ثالث
وقتی دارندهی حق، قبل از صدور مجوزهای اجباری اقدام به انعقاد قرارداد مجوز بهره برداری از اثر فکری نماید و سپس به دلیلی در طی حیات این قراردادها مجوز اجباری صادر شود، در این صورت تکلیف قرارداد مزبور (قرارداد دارندهی حق با ثالث) چه خواهد شد؟ آیا صدور مجوز اجباری می تواند موجب انحلال چنین قراردادهایی شود؟
به نظر میرسد صدور مجوزهای اجباری علیالاصول نباید اثری بر قراردادهای منعقده توسط دارندهحق با ثالث گذارد، چنین چیزی را نه تنها میتوان از اصل لزوم قراردادها استنباط نمود، بلکه میتوان گفت، شخص ثالث قبل از صدور مجوز اجباری اقدام به انعقاد قرارداد بهره برداری از اثر نموده و منحل دانستن قرارداد او به جهت صدور مجوزاجباری، که صدور آن هیچ ارتباطی با عملکرد او (ثالث) نداشته موجب تحمیل ضرر و زیان جبران ناپذیری بر وی میشود .
با نگاهی به قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجارتی نیز میتوان همین نتیجه را دریافت.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی، توسعه اقتصادی، ثبت اختراعات، مالکیت صنعتی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارتباط آیات، دانشگاه آزاد اسلامی، تناسب آیات، دانشگاه تهران