پایان نامه رایگان درباره کسب و کار، آینده نگری، علامه جعفری، فکر و اندیشه

دانلود پایان نامه ارشد

ندارند
حکمت 35
39
در برابر کارهای نیک به شما پاداش میدهد
خطبه 83
40
در این دنیا آزمایش میگردید، و در برابر اعمال خود محاسبه میشوید
خطبه 83
41
تا فکر و اندیشه خود را به کار گیرند و در شناخت نور الهی در زندگانی دنیا تلاش کنند
خطبه 83
42
با بدنهایی که منافع خود را تأمین میکنند
خطبه 83
43
از ترس قیامت در انجام اعمال صالح پیش قدم شده است
خطبه 83
44
در فراهم آوردن خشنودی خدا با رغبت تلاش کرده
خطبه 83
45
برای آن روز که زاد و توشه ذخیره میکنند و اسرار آدمیان فاش میگردد، عمل کنید
خطبه 120
46
این دو گواهی (شهادتین) گفتار را بالا میبرد و کردار و عمل را به پیشگاه خدا میرسانند
خطبه 114
47
اجل و مرگ را نزدیک دیده و در اعمال نیکو شتاب کردهاند
خطبه 114
48
خداوند روزی شما را ضمانت کرده و شما را به کار و تلاش امر فرمود
خطبه 114
49
در اعمال نیکو شتاب کنید، و از فرا رسیدن مرگ ناگهانی بترسید
خطبه 114
50
کجایند پرهیزکاران در کسب و کار؟ آیا جز این است که همگی رخت بستند و رفتند؟
خطبه 129
51
کار اندکی که ادامه یابد، از کار بسیاری که از آن به ستوه آیی امیدوارکننده تر است
حکمت 278
52
آنچه را عمل میکرد میگفت، و بدانچه عمل نمیکرد چیزی نمیگفت
حکمت 289
53
اگر بر سر دو راهی دو کار قرار میگرفت میاندیشید که کدام یک با خواسته نفس نزدیکتر است با آن مخالفت میکرد
حکمت 289
54
کسی که به کارهای گوناگون پردازد، خوار شده و پیروز نمیگردد
حکمت 403
55
علم و عمل پیوندی نزدیک دارند، و کسی که دانست باید به آن عمل کند، چرا که علم، عمل را فراخواند
حکمت 366
56
مؤمن باید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم کند: زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، و زمانی برای تأمین هزینه زندگی و زمانی برای واداشتن نفس به لذتهایی که حلال و مایهی زیبایی است
حکمت 390
57
خردمند را نشاید جز آنکه در پی سه چیز حرکت کند: کسب حلال برای تأمین زندگی، یا گام نهادن در راه آخرت، با به دست آوردن لذتهای حلال
حکمت 390
58
پیش از آنکه مرگ شما فرا رسد، با اعمال نیکو آماده باشید، زیرا در گرو کارهایی هستید که انجام دادهاید و پاداش داده میشوید به کارهایی که از پیش مرتکب شدهاید
خطبه 190
59
همانا عمل (علامه : کار) تو وسیلهی آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن توست
نامه 5
60
نیکوترین کارها سنتی است که سال‌ها بر آن گذشته و درستی آن ثابت شده باشد، و بدترین کارها آنچه که تازه پیدا شده و آینده آن روشن نیست
خطبه 145
61
آنکه با چشم دل بنگرد و با دیده درون کار کند، آغاز کارش آن است که بیندیشد آیا عمل او به سود اوست یا زیان او؟
خطبه 154
62
عمل کننده بدون آگاهی چون روندهای است که بی راهه میرود، پس هرچه شتاب کند از هدفش دورتر میماند، و عمل کننده از روی آگاهی، چون روندهای بر راه راست است
خطبه 154
63
آگاه باش هر عملی رویشی دارد
خطبه 154
64
مبادا کاری انجام دهی که به عذرخواهی روی آوری
نامه 33
65
از آن همه زر و زیوری که به دنبال آن حرکت میکنید، پرهیز میکنم
خطبه 174
66
یاد مرگ مرا از شوخی و کارهای بیهوده بازمیدارد
خطبه 84
67
اعمال نیکو بر اساس نشانههای روشن (راه و رسم آشکار پیامبر ص) انجام دهید
خطبه 94
68
با اعمال خود به سوی زندگی جاویدان و خانه همیشگی کوچ کردند
خطبه 111
69
گناهی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که تو را به خودپسندی وادارد
حکمت 46
70
(خداوند) اعمالی که دوست دارد بیان فرموده و از آنچه کراهت دارد معرفی کرد، تا از خوبیها پیروی و از بدیها دوری گزیند
خطبه 176
71
آگاه باشید، امروز هرکس گرفتار بذری است که کاشته و عملی است که انجام داده، جز اعمال منطبق با قرآن
خطبه 176
72
عمل صالح! عمل صالح! سپس آینده نگری! آینده نگری! و استقامت! استقامت! آنگاه بردباری! و پرهیزکاری! پرهیزکاری! برای هر کدام از شما عاقبت و پایان مهلتی تعیین شده، با آن هدایت شوید و برای اسلام نیز هدف و نتیجهای است به آن دسترسی پیدا کنید
خطبه 176
73
ای فرزند آدم، کار نیک را انجام ده و کار بد را واگذار
خطبه 176
74
پس در عمل به دستورات خدا، ..، استقامت داشته باشید و پایدار مانید
خطبه 176
75
خوشا به حال کسی که به خانه و خانوادهی خود پردازد، و غذای حلال خود را بخورد
خطبه 176
76
هرکس از شما در روزگارانی مهلت دارد به اعمال نیکو بپردازد پیش از آنکه مرگ فرا رسد
خطبه 86
77
(خداوند) کارهای ناخوشایند و خوشایند، بایدها و نبایدها را ابلاغ کرد، و اوامر و نواهی را آموزش داده و راه عذر را بر شما بست و حجت را تمام کرد
خطبه 86
78
به یاد ثروتهایی که جمع کرده میافتد، همان ثروتهایی که در جمع آوری آن‌ها، چشم برهم گذاشته و از حلال و حرام و شبهه ناک گرد آورده
خطبه 109
79
اگر آنچه میدانستم شما میدانستید هر کدام از شما تنها به کار خود میپرداختید و به دیگری توجهی نداشتید
خطبه 116
80
در این دنیای نابود شدنی برای زندگی جاویدان آخرت، توشه برگیرید که شما را به زاد و توشه راهنمایی کردهاند. آگاه باشید! با دنیا چه می‌کند کسی که برای آخرت آفریده شده است؟
خطبه 157
81
شتاب پیش از توانایی بر کار، و سستی پس از به دست آوردن فرصت، از بیخردی است
حکمت 363
82
آن کس که کردارش او را به جایی نرساند، بزرگی خاندانش، او را به پیش نخواهد راند
حکمت 389
83
کسی که اعمالش (کردارش) او را به جایی نرساند، افتخارات خاندانش او را به جایی نخواهد رسانید
حکمت 23
84
چیز اندکی که با اشتیاق تداوم یابد، بهتر از فراوانی است که رنج آور باشد
حکمت 444
85
کسی که بدون آموزش فقه اسلامی تجارت کند به رباخواری آلوده میشود
حکمت 447
86
از نشانههای پرهیزکاران: از اعمال اندک خود خشنود نیستند، و اعمال زیاد خود را بسیار نمیشمارند
خطبه 193
87
(پرهیزکار) در جستجوی کسب حلال و … و اعمال نیکو انجام میدهد و ترسان است
خطبه 193
88
پرهیزکار را میبینی که کارش آسان، دینش حفظ شده و …، کار نیکش آشکار است
خطبه 193
89
خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد، برای حسابرسی قیامت کار کند
حکمت 44
90
خوشا به حال آن کسی که …، کسب و کار او پاکیزه است
حکمت 123
91
در شگفتم از بخیل، …، و سرمایهای را از دست میدهد که برای آن تلاش میکند
حکمت 126
92
با ترس از خدایی که یکتاست و همتایی ندارد حرکت کن
نامه 25
93
کار او را تداوم بخشد
نامه 24
94
حق شما بر من آن است که …، کاری را جز حکم شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم
نامه 50
95
برای رسیدن به حق تلاش کنید
نامه 50
96
تلاش کنید، حال اگر شما پایداری نکنید، خوارترین افراد نزد من انسان کج رفتار است
نامه 50
97
آنچه در راه خدا بر شما واجب است انجام بدهید
نامه 51
98
به اندازه توان در امور رعیت تلاش کنی
نامه 59
99
نیکوترین کارت (همان اطاعت از اهل بیت پیامبر ص و حضرت علی ع میباشد)
نامه 73
100
برترین علم، علمی است که در اعضا و جوارح آشکار است
حکمت 92
101
بهترین کارها آن است که با ناخشنودی در انجام آن بکوشی (علامه جعفری: برترین اعمال، عملی است که نفس امارهات را با وجود اکراهش به انجام آن وادار کنی)
حکمت 249
102
پس هرگاه دانستید عمل کنید و چون به یقین رسیدید اقدام کنید
حکمت 274
103
از خدا بترسید، چه بسا آرزومندی که به آرزوهای خود نرسید، و سازندهی ساختمانی که در آن مسکن نکرد، و گردآورندهای که زود آنچه را گرد آورده رها خواهد کرد
حکمت 344
104
کار نیک به جا آورید، و آن را هر مقدار که باشد کوچک نشمارید، زیرا کوچکِ آن بزرگ و اندک آن فراوان است
حکمت 422
105
از روحی که آفرید در آن دمید تا به صورت انسانی زنده درآمد، دارای نیروی اندیشه، که وی را به تلاش اندازد و دارای افکاری که در دیگر موجودات تصرف نماید
خطبه 1
106
تا عمل نکنیم، رعد و برقی نداریم و تا نباریم سیلی جاری نمیسازیم
خطبه 9
107
عمل نیک انجام دهید بدون آنکه به ریا و خودنمایی مبتلا شوید؛ زیرا هر کس، کاری برای غیر خدا انجام دهد، خدا او را به همان غیر واگذارد.
خطبه 23
108
آیا سزاوار است که شعار دهید و عمل نکنید؟
خطبه 29
109
در مقام حرف و شعار، صدایم از همه آهستهتر بود اما در عمل برتر و پیشتاز بودم
خطبه 37
110
غرور و خودبینی دامنگیرشان نگردید، تا اعمال نیکوی گذشته را شماره کنند، شوق و علاقه خود را از انجام اوامر الهی و اطاعت پروردگار سست نمیکنند
خطبه 91
111
گذشت زمان آنان را از انجام وظائف پیاپی نرنجانده و از شوق و رغبتشان نکاسته
خطبه 91
112
راحتطلبی آن‌ها را به کوتاهی در انجام دستوراتش وادار نساخته
خطبه 91
113
کودنی و غفلت و فراموشی بر تلاش و کوشش و عزم راسخ فرشتگان راه نمییابد و فریبهای شهوت، همت بلندشان را تیرباران نمیکند
خطبه 91
114
عوامل ترس آن‌ها را از مسئولیت باز نمیدارد، تا در انجام وظیفه سستی ورزند
خطبه 91
115
طمعها به آنان شبیخون نزده، با تلاش دنیا را بر کار آخرت مقدم دارند
خطبه 91
116
اعمال گذشته خود را بزرگ نمیشمارند، و اگر بزرگ بشمارند امیدوارند
خطبه 91
117
در کارهای خود از او (خدا) یاری میجوییم
خطبه 99
118
کسی که جامه تقوا بر قلبش بپوشاند، کارهای نیکوی او آشکار شود و در کارش پیروز گردد
خطبه 132
119
در هیچ کاری تا روشن نشود شتاب نکنید زیرا در آنچه شما اکراه دارید توان تغییراتی را داریم
خطبه 176
120
کسی که آرزوهایش طولانی است کردارش (اعمالش) نیز ناپسند است
حکمت 36
121
حال که زنده و برقرارید پس عمل نیکو انجام دهید
خطبه 237
122
عمل کنید پیش از آنکه چراغ عمل خاموش و فرصت پایان یافته
خطبه 237
123
تا لحظهی مرگ فرصت داده شده و مهلت عمل نیکو دارد
خطبه 237
124
هم اکنون عمل کنید، که زبانها آزاد و بدنها سالم، و اعضا و جوارح آمادهاند
خطبه 196
125
از آنچه خداوند نسبت به ابلیس انجام داد عبرت گیرید، زیرا اعمال فراوان و کوشش‌های مداوم او را با تکبر از بین برد
خطبه 192
126
اگر در تعصب ورزیدن ناچارید، برای اخلاق پسندیده، افعال نیکو و کارهای خوب تعصب داشته باشید
خطبه 192
127
پس کمربندها را محکم ببندید، و دامن همت بر کمر زنید، که به دست آوردن ارزش‌های والا با خوشگذرانی میسر نیست!
خطبه 241
128
تاریکیهای فراموشی که همتهای بلند را نابود کرده است
خطبه 241
129
هیچ تجارت یا خرید و فروشی آن‌ها را از یاد خدا باز نمیدارد
خطبه 222
130
مردمی که سزاوار بودند احکام دین را بیاموزند و تربیت شوند، و دانش فراگیرند، و کارآزموده شوند، و سرپرست داشته باشند، و دستگیرشان کنند و آن‌ها را به کار مفید وادارند
خطبه 238
131
ارزش مرد به اندازهی همت اوست
حکمت 47
132
ارزش هر کس به مقدار دانایی و تخصص اوست
حکمت 81
133
شما را به …، نظم در امور زندگی، …، سفارش میکنم
نامه 47
134
نیکوترین اندوخته تو باید اعمال صالح و درست باشد، هوای نفس را در اختیار گیر و از آنچه حلال نیست، خویشتن داری کن
نامه 53
135
آداب پسندیدهای را که بزرگان این امت به آن عمل کردند و ملت اسلام با آن پیوند خورده، …، بر هم مزن
نامه 53
136
زمامدار از انجام آنچه خدا بر او واجب کرده است نمیتواند موفق باشد جز آنکه تلاش فراوان نماید، و از خدا یاری بطلبد، و خود را بر انجام حق آماده سازد.
نامه 53
137
و در همه کارها، آسان باشد یا دشوار، شکیبایی ورزد
نامه 53
138
هیچ وسیلهای برای جلب اعتماد والی به رعیت بهتر از نیکوکاری به مردم، و تخفیف مالیات، و عدم اجبار مردم به کاری که دوست ندارند، نمیباشد
نامه 53
139
بخیل را در مشورت کردن دخالت نده که تو را از نیکوکاری باز میدارد از تنگدستی میترساند
نامه 53
140
ترسو را در مشورت کردن دخالت نده که در انجام کارها روحیه تو را سست میکند
نامه 53
141
انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسئولیتهای کوچک‌تر نخواهد بود
نامه 53
142
کار هر روز را در همان روز انجام بده، زیرا هر روزی کار مخصوص به خود را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، علامه جعفری، ترس از خدا، ماهیت کار Next Entries پایان نامه رایگان درباره مدیریت زمان، آینده نگری، فکر و اندیشه، فقه اسلامی