پایان نامه رایگان درباره کارکنان دانشی، سیستم کار، پایگاه داده ها

دانلود پایان نامه ارشد

به پایگاه دانش اشاره کرد که مشابه ذهن انسان طراحی می شود این پایگاه مجموعه دانش و تجربیات سیستم خبره را در خود ذخیره می کند .

کاربرد سیستمهاي خبره هم اکنون به طور گسترده اي در جامعه مشاهده می شود . از آن جمله می توان به سیستمهاي تغییرات اتوماتیک ، سیستم هدایت هوشمند ، حساب هاي هوشمند بانکی و ترافیک هوشمند شاره کرد .

2-26 سیستمهاي اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ( ( ECS

براي انجام کارهاي گروهی و ارتباط با یکدیگر از طریق تبادل و انتشار اطلاعات در فرمهاي مختلف به پرسنل کمک می کنند :

کاربران سیستم : هر کس اعم از کارکنان مدیران و یا دیگران خارج از سازمان ، که بخواهد ارتباط بر قرار کند .

اثر روي ارتباطات : ازطریق تلفن ، کنفرانسهاي ویدئویی، پست الکترونیکی ، فاکس ، دسترسی به اطلاعات مشترك، جلسات غیر حضوري یا مجازي ، کنترل جریان کار ها .

اثر روي تصمیم گیري : ازطریق تلفن و کنفرانسهاي راه دور ، براي تصمیم گیري پست الکترونیکی یا فاکس و امثال انها براي دریافت اطلاعات پشتیبانی اطلاعات براي اتخاذ تصمیمات جمعی و هماهنگ . ( زرگر ، ( 1382 کاربران سیستم : آنهایی که اطلاعات اجراي فرایند ها را وارد می کنند ، مدیران ، سرپرستان و هر کس که به اطلاعات اجراي فرایند ها نیاز دارد .

2-27 سیستم کارکنان دانشی ( ( KWS

مدیران و کارکنان را مجموعاً کارکنان دانشی ( ( Knowledge Workers گویند عنصر اصلی در فعالیت آنها دانش است . منشی ها و کارکنان دفتري ، گروه مذکور را پشتیبانی می کنند در این نوشتار براي این گروه عبارت کارکنان دانشی را به کار می بریم .

بر اساس تفکر نوین براي کار دانشی در امور اداري مدرن ، نقش مهم و ویژه اي در نظر گرفته شده است وظایف اصلی کارکنان دانشی بر خلاف کار فیزیکی عبارتست از تشخیص یک مساله ي یک فرصت احتمالی ، تصمیم گیري ، نظارت و زمان بندي برنامه ها ، کارکنان دانشی (عمومی یا فنی) کسانی هستند که در گیر تجزیه و تحلیل موقعیتها ، ارزیابی روشهاي مختلف انجام کار ، تصمیم گیري یا پیشنهاد روش ، با استفاده از اطلاعات می باشند .

براي آنکه این جنبه خلاقانه حل مساله با فعالیتهاي جاري محیط کار ترکیب نشود ، کارکنان دانشی باید داراي یک سیستم پشتیبانی باشند که قابلیتهاي زیر را دارا باشد :

-1 وظیفه مدیریت اطلاعات را انجام دهد که توانایی جمع آوري ، ذخیره سازي ، و باز یابی اطلاعات سریع و مناسب را داشته باشد ( سیستم اطلاعات مدیریت یا سیستم مدیریت پایگاه داده ها )

-2 وظبفه انجام محاسبات و ارائه راه حلهاي مختلف را داشته باشد ( سیستم پشتیبانی تصمیم گیري )

38

-3 امکانات مخابراتی براي انتقال حاصل کار به محل مناسب در زمان مناسب را داشته باشد . ( مانند سیستم پست الکترونیکی یا ) ( Email صرافی زاده ، سیستم هاي اطلاعات مدیریت ، ص ( 1380 : 257

عیناً تکرار شده در ماخذ : ( صرافی زاده ، فناوري اطلاعات در سازمان IT مفاهیم و کاربرد ها ، ص ( 1383 :69-70

2-28 سیستمهاي پشتیبانی مدیران ارشد ( اجرایی ) ( ( ESS

سیستمهاي پشتیبانی مدیران ارشد ، سیستمهایی هستند که نیاز هاي اطلاعاتی مدیران ارشد یا اجرایی را تامین می کنند

. این سیستمها بالاترین سطح را از نظر ترکیب داده ها دارا می باشندو معمولاً شامل گزارشات به اشکال استاندارد بوده و حاوي نمودار نیز می باشند . سیستم هاي پشتیبان مدیران ارشد از جدید ترین سیستمهاي اطلاعاتی می باشند و تا امروز نسبت به 5 نوع سیستم دیگر کمترین مقبولیت را داشته اند . یک دلیل این امر آن است که غالب مدیران اجرایی قبل از آن که استفاده از سیستمهاي کامپیوتري گسترش یابد ، کار خود را شروع کرده اند و لذا سیستمهاي اطلاعاتی را در دانشگاه مطالعه نکرده اند ، در نتیجه تمایلی براي استفاده از آنها ندارند ، در حقیقت هنوز بسیاري از آنها استفاده از ماشین تحریر معمولی را ترجیح می دهند . در عین حال بسیاري از مدیران اجرایی همکاران فوق العاده مجربی دارند که می توانند گزارشاتی تهیه کنند که نیاز هاي اطلاعاتی آنها برطرف کنند .

اما در شرایط نوین سازمانها ، متخصصین حرفه اي با داشتن تجربه کامپیوتري به پستهاي ارشد جرایی می رسند . این متخصصین به احتمالزیاد نه تنها از سیستمهاي رایانه اي پشتیبانی می کنند بلکه از آنها متقابلاً انتظار پشتیبانی نیز دارند ( صرافی زاده ، ص 1380 : 258 عیناً) تکرار در ماخذ صرافی زاده ، ص ( 1383 : 70
2-29 سیستم پشتیبانی عملیاتی ( ESS) از منظري دیگر

براي کاربرد و استفاده مناسب از این سیستم ، مدیران عالی ( سطوح بالاي سازمان ) باید بینش و بصیرتی کافی در کلیه عملیات بخشهاي مختلف سازمان را داشته باشند به عبارتی مدیري که در رأس سازمان قرار دارد ، براي استفاده از این سیستم ، باید حداقل آگاهی اولیه در حسابداري ، مهندسی و .. را داشته باشد تا بتواند به نحو احسن از این سیستم بهره گیردضمناً. این سیستم ایجاب می کند که مدیران آشنایی اولیه و ضمنی درباره رقبا شرایط اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی اثر گذار بر محیط سازمان و اثر پذیر از آن را داشته باشند ( طلقانی ، ص ( 1382 : 267

2-30 سیستم گزارشات مدیریت

سیستم گزارشات مدیریت یک منبع اطلاعات گسترده در سطح سازمان است که توسط مدیران در کلیه سطوح و در تمام زمینه هاي فعالیتی مورد ستفاده قرار می گیرد .

سیستمهاي گزارشات مدیریت ، گزارشات لازم را از سیستمهاي پردازشی تعاملات به صورت ترکیبی تهیه و در اختیار مدیران جهت تصمیم گیري قرار می دهند ( صرافی زاده ، ص ( 1383 : 57 سیستم گزارشات مدیریت در تقسیم بندي سیستمهاي اطلاعاتی به دلیل گزارشاتی که جهت پشپتیبانی از تصمیمات
مدیران ارائه می دهد ، اهمیت دارد این سیستم گزارشات مختلفی را در اختیار مدیران قرار می دهد . اگر چه گزارشات این سیستمها در بتداي سالهاي دهه 70 به صورت ساخت یافته بود ، ولی امروزه با پیشرفت دانش برنامه نویسی و طراحی نرم افزار هاي تولید گزارشات ، کاربران قادرند تا انوع گزارشات را طراحی و از سیستم دریافت کنند . انواع گزارشات این سیستم را می توان به گروههاي زیر تقسیم کرد :

2-30-1 گزارشات برنامه اي

39

گزارشاتی که ساختار آنها از قبل از سوي طرح سیستم و با توجه به نیاز در سیستم قرار داده شده است . این گزارشات غالباً گزارشاتی شناخته شده در حیطه هاي تصمیم گیري هستند ، مانند گزارش سود و زیان ، گزارش کارنامه دانشجو و تراز مالی.

2-30-2 گزارشات در خواستی

با توجه به ماهیت کار مدیران و تغییرات شرایط تصمیم گیري، مدیران به گزارشاتی نیاز دارند که پاسخ گوي موقعیت خاص تصمیم آنها باشد . امروزه مدیران می توانند انواع گزارشات را در سیستم طراحی و آن را دریافت کنند . به محض طراحی یک گزارش می توان آن را براي بهره برداري آتی در ساختار گزارشات ذخیره کرد .

2-30-3 گزارشات استثنایی ( خاص )

گزارشاتی هستند که ساختار آن از قبل طراحی شده و در سیستم قرار داده شده است ولی دریافت آن مستلزم بروز شرایط خاص می باشد مثلاً در مدیریت مالی مایلم که میزان نقدینگی از میزان خاصی کاهش نیابد . لذا سطح

مورد نظر به عنوان یک شرط در سیستم تعریف می شود و در شرایط عادي یک نقدینگی بالاي سطح مذکور است این گزارش
اطلاعاتی را دردرون خود ندارد ولی به محض رسیدن به سطح مورد نیاز سیستم گزارش را ارائه می دهد . این گزارش می تواند پیامهاي خاصی را به دنبال داشته باشد مانند عدم امکان صدور چک و یا پرداخت در سیستم . این گزارشات را می توان طوري تنظیم کرد که به صورت اتوماتیک به محض بروز شرایط به صورت پیام به کاربر ارسال شود . ماهیت این گزارشات هشدار دهنده است .

2-30-4 گزارشات تفصیلی

از طریق این گزارشات می توان ریز اقلامی را که منجر به تهیه گزارش شده است دریافت کرد مدیران. معمولاً براي کنترل اقلام اطلاعاتی گزارشات دریافتی نیاز به ریز اقلام دارند . این نیاز را می توان با گزارشات تفصیلی که به صورت سطح بندي تهیه می شود تامین کردمثلاً. در گزارش فروش ماهیانه مبلغ فروش کل درج می شود . مدیر مایل است مبلغ فروش را بر اساس منطقه جغرافیایی ، نمایندگی ، فروشنده و یا محصول دریافت کند . گزارشات تفصیلی می توانند این نیاز هاي اطلاعاتی را پاسخگو باشند .

2-30-5 گزارشات شخص

انواع گزارشات سیستم را می توان بر اساس یک شاخص مرتب کردمثلاً. بر اساس نام خانوادگی و یا بر اساس ارزش از بالا به پایین .

2-31 ویژگیهاي سیستم گزارشات مدیریت را می توان به شرح زیر خلاصه کرد

این سیستم از نظر داده کاملاً وابسته به سیستمهاي پردازشی تعاملی سازمان هستند .

گزارشات سیستم تامین اطلاعات ( تلفیقی ) جهت تصمیم گیري مدیران است ( صرافی زاده ، ص ( 1383 :59-58

2-32 نقش فناوري اطلاعات در سازمان

تاثیر اتوماسیون در مرحله اول جایگزین کردن سرمایه به جاي نیروي کار انسانی است .. تاثیر نظام اطلاعات پیشرفته این است که کارمندان و مدیران را در تصمیم گیري موثر تر یاري می دهد . اثر تغییر زمانی حاصل می شود که موسسه تصمیم می گیرد تا فرایند خود را مهندسی مجدد کند تا به کارکرد بالاتري دست یابد ( صرافی زاده ، ص 30 ( 83 : فناوري اطلاعات می تواند علاوه بر رشد در آمد ها و کاهش هزینه ها مزایاي متعددي براي سازمان به همراه داشته باشد:

40

 توانایی کسب اطلاعاتی که در گذشته مکان پذیر نبوده است .

 کسب اطلاعات به هنگام و به موقع

 بهبود عملیات سازمان

 توانایی انجام محاسباتی که قبلاً میسر نبوده است .

 بهبود در کیفیت و دقت در کار ها

 بهبود تصمیم گیري

 ارتباطات و هماهنگی بیشتر در سطح موسسه

 بهبود خدمات مشتریان

 ایجاد یپوند میان مشتریان و تدارك کنندگان کالا

 کاهش زمان فرایند کار

 پشتیبانی از استرتژیهاي سازمان

 بهبود رقابت

 بهبود و طراحی مجدد فرایند هاي کار

 سازماندهی و طراحی مجدد سازمان از طریق متغیر هاي فناوري اطلاعات ( صرافی زده ، ص ( 1383 : 35 ابعاد و جنبه هاي گوناگون فناوري اطلاعات

در عصر نوین سازمانها در ابعاد و جنبه هاي مختلف به طور چشمگیر بر اطلاعات تاکید دارند . اطلاعات قدرت است و هر کسی از آن برخوردار شود ، صاحب قدرت است . شرایط متغیر محیطی نیاز به اطلاعات را بیش از پیش نشان می دهد و این امر ضرورت جمع آوري ، ثبت ، پردازش و نیز توزیع اطلاعات را در سطوح مختلف سازمان دو چندان می سازد . اطلاعات مفهومی نسبی است و ویژگیهاي خاصی را به خود اختصاص می دهد . این ویژگیها بسته به سطح

سازمانی متفاوت می باشند . جدول ویژگیهاي اطلاعات و سطوح سازمان ( صرافی زاده ، ( 83

2-33 طبقه بندي سیستمهاي طلاعاتی بر اساس نوع حمایتها 2-33-1 سیستم هاي پردازش تعامل

از پردازش سطوح عملیاتی که ماهیتی تکراري و حجم عظیمی از داده را در بر می گیرد . حمایت می کنند

2-33-2 سیستم هاي گزارشات مدیریت

از فعالیتهاي بخشی و نیز مدیران سطوح امنیت ازطریق ارائه اطلاعات و گزارشات تلفیقی حمایت می کند .

2-33-3 سیستم کارکنان دانش

این سیستمها جهت حمایت از کارکنان دانش و حرفه ا ي طراحی می شوند .

2-33-4 سیستمهاي پشتیبانی تصمیم گیري

فرایند تصمیمات مدیران و از طریق تحلیل مسائل پشتیبانی می کنند .

2-33-5 سیستمهاي اتوماسیون اداري

از طریق بکار گیري تکنولوژي اطلاعات مور دفتر را پشتیبانی می کند .

2-33-6سیستمهاي پشتیبانی مدیران ارشد ( اجرایی )

به منظور پشتیبانی کامل از فرایند تصمیمات به صورت هوشمند طراحی می شود .

2-33-7 سیستمهاي خبره

41

به منظور پشتیبانی کامل از فرایند تصمیمات به صورت هوشمند طراحی می شود .

2-33-8 سیستمهاي پشتیبانی تصمیمات گروهی

این سیستمها به منظور پشتیبانی از افرادي که در تصمیم گیریهاي گروهی مشارکت دارند ، طراحی می شوند ( صرافی زاده ، ( 83
2-34 اتوماسیون اداري

یافتن تعریفی مشخص سیستم هاي اتوماسیون اداري تعریف مشخصی ندارند بلکه تعریف آنها منحصربه تعیین دیدگاههاي کاربر است و این خود بدین معنی است که سیستم هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سیستم خبره، هوش مصنوعی، سیستم اطلاعاتی Next Entries پایان نامه رایگان درباره ارگونومی، پایگاه اطلاعات، جنگ جهانی دوم