پایان نامه رایگان درباره ژئوپلیتیک، آسیای مرکزی، سیاست خارجی، پان ترکیسم

دانلود پایان نامه ارشد

منطقه ای از جمهوری آذربایجان می خواهد تا پایگاه های نظامی خود را در این کشور مستقر کند و این در حالی است که در مقابل افرایش روابط دو جانبه ایران و ارمنستان سکوت اختیار می کند. امریکا نگران همکاری های کشورهای مسلمان منطقه از جمله آذربایجان، ترکیه و ایران با یکدیگر است. لذا با توجه به این نگرش این تحقیق قصد دارد تا به بررسی و واکاوی نقش جمهوری ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران بپردازد وفرصت ها ، تهدیدها و راهکارهای موجود در این خصوص راشناسایی و در پایان پیشنهادهایی نیز ارائه نماید.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقيق
آنچه که تحقیق دراین زمینه را ضروری جلوه می دهد شناخت جاایگاه روابط ایران با جمهوری ارمنستان به لحاظ ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. نفوذ قدرتهای منطقه ای ، فرامنطقه ای ، اختلافات قومی و سرزمینی در منطقه ، گسترش حیطه نفوذ نهاد ها وسازمان های بین المللی (نظیر ناتوو …) به شرق از جمله مواردی است که امنیت و ثبات منطقه قفقاز را به مخاطره انداخته است. بنابر این لزوم افزایش کیفی روابط دو کشورایران و ارمنستان از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. از آنجایی که تحقیق خاصی تا کنون در این زمینه صورت نگرفته است موجب ایجاد انگیزه جهت انتخاب موضوع تحقیق گردید. به امید آنکه زمینه جهت تحقیقات بیشتر فراهم آید.

1-3-اهداف تحقيق
1- تبیین نقش و جایگاه کشور ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران
2- تحلیل عوامل واگرا و همگرا درروابط دو کشور ایران و ارمنستان به منظور رفع موانع ژئوپلیتیکی ایران در منطقه قفقاز.
3- تحلیل نقش فرصت ها در ایجاد همگرایی بین دو کشور و افزایش حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز.

1-4-سؤال تحقيق
ارمنستان در توسعه ژئوپلتیک جمهوری اسلامی ایران از چه نقشی برخورداراست؟

1-5- فرضيه هاي تحقيق
1. – کشور ارمنستان می تواند موجب توسعه حوزه ژئوپلتیک ایران در منطقه قفقاز گردد.
2. -ارمنستان می تواند در استراتژی مقابله ایران با پان ترکیسم موثرباشد.

1-6- روش تحقيق و مراحل انجام آن
تحقيق حاضر از نوع كاربردي است و در اين تحقيق از روش توصيفي ـ تحليلي به منظور ايجاد سهولت دربررسی مسائل اقتصادي، سياسي، ژئوپلیتيكي جمهوری ارمنستان و با تأكيد بر روش مطالعه كتابخانه اي و استفاده از نقشه، آمار و جدول استفاده گردیده است.شيوه گردآوري اطلاعات اسنادي و كتابخانه اي و با استفاده از مجلات و شبكه جهاني اينترنت مي باشد.اين تحقيق در 5 فصل تنظيم شده است؛ فصل اول: كليات تحقيق فصل دوم: مباني نظري تحقيق فصل سوم: تحليل ژئوپلیتيك منطقه مورد مطالعه فصل چهارم: يافته هاي تحقيق فصل پنجم: نتيجه گيري و ارزيابي فرضيه ها مي باشد.

1-7-ادبیات تحقيق
در ارتباط با جمهوری ارمنستان تعدادی کتب ومقاله نگاشته شده است از جمله؛ روشندل (1375) درکتابی با عنوان: سیاست و حکومت در ارمنستان، که توسط وزارت امورخارجه ( موسسه چاپ و انتشار) منتشرگردیده به بررسی نقش حکومت و سیاست درکشورارمنستان پرداخته است.واعظی (1384) درکتابی با عنوان؛ ژئوپلتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز ( بنیان ها و بازیگران )، که توسط وزارت امورخارجه به چاپ رسانیده به بحث وبررسی درارتباط با ژئوپلیتیک بحران درآسیای مرکزی وقفقاز، خصوصا” کشور ارمنستان پرداخته است . بیات (1380) درکتابی با عنوان؛ طوفان بر فراز قفقاز: نگاهی به مناسبات منطقه ای ایران، جمهوری ارمنستان و گرجستان در دوره نخست استقلال، که توسط وزارت امور خارجه منتشر گردیده است به بحث وبررسی درخصوص مناسبات ایران وارمنستان پرداخته ومسایل دوجمهوری وهمچنین جمهوری گرجستان رابه لحاظ تاریخی وسیاسی مورد ارزیابی قرارداده است. قیصری و گودرزی (1388) درمقاله ای مشترک با عنوان؛ روابط ایران وارمنستان (فرصت ها وموانع) که درمجله حقوق وعلوم سیاسی، سال دوم شماره 3سال به چاپ رسیده به بحث وبررسی منطقه قفقاز وروابط ایران وارمنستان پرداخته ومعتقدند منطقه قفقازاز گذشته های دور، چه به عنوان بخشی از سرزمین وچه به عنوان حوزه نفوذ همواره مورد توجه ایران بوده است و جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیوندهای تاریخی دوملت واراده دوطرف وداشتن امتیاز همسایگی، همکاریهای گسترده اقتصادی، با جمهوری قفقاز جنوبی واز جمله ارمنستان داشته است. امکانات ونیازهای ارمنستان درزمینه های انرژی، حمل ونقل ، صنایع ومعادن، نیروی کارارزان،تخصص وتکنولوژی درساخت مصنوعات وموقعیت جغرافیایی این کشور ازیک سو وموقعیت مناسب ایران وتخصص وتجربه ایران دربهره برداری از معادن، داشتن تکنولوژی روز برای تولید برخی کالا، منابع غنی انرژی وراههای مواصلاتی گسترده از سوی دیگر، ظرفیت های مطلوب دوکشور برای گسترش همکاری های اقتصادی را فرآهم آورده است.
ا.کورتف (1999) درمقاله ای با عنوان: روابط ایران با ارمنستان از دیدگاه روسیه که توسط پروین معظمی گودرزی ترجمه گردیده ودرنشریه علوم سیاسی«مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز» تابستان 1377 شماره 22به چاپ رسیده است به بحث وبررسی روابط تجاری- اقتصادی ایران وارمنستان پرداخته است که شامل سیستم همکاری منطقه ای است که به تدریج نیرویی را در منطقه خزر تشکیل می دهد.طی چندسال اخیر تمایل برای توسعه روابط چندجانبه میان ایران ، ارمنستات وترکمنستان جایگاه خوبی داشته است. پس از کسب استقلال دلیل اصلی نزدیکی ارمنستان وترکمنستان، گاز طبیعی بوده و به دلیل وجود سوخت مایع، ترکمنستان یکی از شرکای تجاری مهم ارمنستان گردیده است. جوادي ارجمند و دولتياري (1391) در مقاله ای تحت عنوان تحليل ژئوپليتيکي روابط ايران و ارمنستان در چهارچوب تئوريک اندرسون و طرح يک همگرايي منطقه اي بعد از فرآيند عادي سازي روابط ميان ارمنستان و ترکيه، چاپ درفصلنامه ژئوپليتيك، با بهره گيري از روش تحليل ژئوپليتيک اندرسون سعي در بررسي روابط ارمنستان و ايران نموده اند. مدل اندرسون يک روش ژئوپليتيکي در شناخت سياست خارجي کشورهاي کوچک با لحاظ نمودن نقش کشور بزرگ در همسايگي آنان است. هدف اصلي مقاله مذکور پاسخ به اين سوال مي باشد که چگونه مي توان براي روابط ايران و ارمنستان بنياني ژئوپليتيک جستجو نمود. از سوي ديگر بعد از فرايند عادي سازي روابط ارمنستان و ترکيه سياست خارجي ايران چگونه بايد باشد.عسگری(۱۳۹۲) در کتاب خود تحت عنوان بالکان بازیگران تاثیر گزار چاپ موسسهفرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، ضمن معرفی منطقه بالکان و به‌طور خاصبالکان غربی بی‌تردید، عنوان می نماید که این منطقه از جهات مختلف یکی از مناطق حساس و مهم در سطح جهان و عرصهبین‌‌لمللی است. این منطقه چندملیتی، چندقومی و چندفرهنگی که به موزائیک اقوام،ملل، مذاهب و فرهنگ‌های مختلف مشهور است، چندین جنگ و بحران را در سطوح منطقه‌ای وجهانی تجربه کرده و ازاین‌منظر، منحصربه‌فرد است. این کتاب با معرفی اهداف وتلاش‌های بازیگران رقیب ج.ا.ایران، تلاش نموده تا شناختی موثر و کاربردی از اینمنطقه را در ذهن کارشناسان کشورمان ایجاد کند. واعظی (۱۳۸۲) در کتابی تحت عنوانمناقشه قره‌باغ: میراثی از چالش‌های قومی شوروی در خصوص چگونگیمواجهه با مسئله قومیت در دورانحکومت شوروی سابق ( به‌عنوان یک معضل ) واینکه در نخستین سال‌های شکل‌گیری اتحاد شوروی رهبران شوروی گرایش‌های قوم‌گرایانه افراطی روسیرا مورد سرزنش قرار می داده اند و در طول دوران اتحاد شورویاقتدارخویش را در ملیت‌های مختلف کشور به طرق گوناگون اعمال می‌کردند تا سرانجام به درگیری‌های قومی در گرجستان، آذربایجان،ارمنستان، بالتیک و دیگر نقاط اتحاد شوروی منجر گردید.ابراهیمی ترکمان(۱۳۸۷) در مقاله ای تحت عنوان نقش فرهنگ در توسعه روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی در ماهنامه چشم‌انداز ارتباطات فرهنگی چاپ ۳۱تیر توضیح می دهد که پس از فروپاشیشوروی، کشورهایآسیای مرکزی فرصتی یافتند تا تعاملات فرهنگی با دیگر کشورها از جمله ایران ایجادکنند. هم‌آیینی و هم‌کیشی، قرابت جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی – تاریخی، اشتراکاتزبانی با برخی از اقوام این منطقه و امتیاز حضور ایرانیان مقیم در آسیای مرکزی واینکه فرهنگ ایرانی در منطقه ، فرهنگی غالب است، از جمله امتیازات جمهوری اسلامی ایران برایتفاهم و دوستی با این کشورها است. تاکید بر مشترکات می‌تواند در توسعه همگراییفرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه موثر باشد. حافظنیا و افشردی (1381) در مقاله ای تحت عنوان تحلیل ژئوپلیتیک قفقاز؛ بستری برای تدوین سیاست خارجی مناسب تردر فصل نامه جغرافیا – شماره 42مهمترین پیش نیاز برخورداری از یک سیاست خارجی موفق را آگاهی و شناخت عمیق از صحنه می داند. ژئوپلیتیک با بررسی عوامل تشکیل دهنده قدرت ملی کشورها، سلایق گوناگون بازیگران، ریشه یابی بحران های منطقه ای و تحلیل جایگاه منطقه در ژئواستراتژی قدرتها، درک لازم برای تدوین سیاست خارجی آگاهانه و سنجیده را فراهم می نماید.تحقیق حاضر در پی آن است که .نشان دهد، تحلیل و شناخت عمیق عوامل مثبت و منفی ژئوپلیتیکی، گامی ضروری و مفید در جهت تدوین مجموعه ای از روابط موفق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیمابین ایران و جمهوری ارمنستان جهت توسعه نفوذ ژئوپلیتیکی ایران درمنطقه می باشد.

1-8-محدوده مورد مطالعه و مقطع زماني
محدوده مورد مطالعه تحقيق مورد نظر جمهوري ارمنستان و جمهوری اسلامی ايران ومقطع زمانی از سال 2000 تا اکنون می باشد.

1-9-محدوديت ها و تنگناهاي تحقيق
در هر تحقيقي محدوديت ها و تنگناهايي وجود دارد و اين تحقيق نیز خالي از محدوديت نيستواز جمله محدودیت این تحقیق کمبود کتب فارسی درارتباط با ارمنستان است ، كه با تلاش و پشتكار اين كمبودها مرتفع گرديد.

1-10-اهداف كاربردي و بهره وران تحقيق
تحليل موانع تحقق مناسبات ژئوپلیتيك ايران و جمهوري آذربايجان از اهداف كاربردی اين تحقيق مي باشد دستاوردهای این پایان نامه می تواند مورد توجه و بهره برداری سازمان ها و موسسات پژوهشی، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه قرار گیرد.

1-11- جنبه نوآوری تحقیق
پس از فروپاشی شوروری (سابق) وشروع رقابت ایران وترکیه در قفقاز ، ارمنستان به عنوان زایده ژئوپلتیک، مانع تحقق پان ترکیسم به عنوان تنها کشور همسایه شمالی ایران گردید. لذا ، این کشور می تواند نقش جمهوری اسلامی ایران را در قفقاز پر رنگ تر نماید. تحلیل این موضوع در جغرافیای سیاسی می تواند به عنوان یک ایده جدید ژئوپلیتیک تلقی گردد.

1-12- واژه ها و مفاهیم
1-12-1-توسعه
در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته ترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگ ترشدن است (فرهنگ لغات آکسفورد,2001)، بروکفلید در تعریف توسعه می گوید: توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بیکاری و نابرابری تعریف کنیم.به طورکلی توسعه جریانی است که درخود تجدید سازمان وسمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی را دربرمی گیرد.
1-12-2- ژئوپلیتيك
به طور كلي ژئوپلیتيك براي اولين بار در سال 1898 توسط دانشمند علوم سياسي به نام رودلف1 كلين وضع شده و به قسمتي از معلومات حاصله ناشي از ارتباط بين جغرافيا و سياست اطلاق شد و راتزل2 را بنيان گذار علم ژئوپلیتيك مي نامند، آلفورد ماهان3 تفكرات ژئوپلیتيكي را تدوين كرده و به عنوان پدر علم ژئوپلیتيك خوانده شده است
1-12-3- منافع ملي
در مجموع تدابير يك دولت غرض از دفاع از منافع يك ملت و يا دفاع از منافع مجموع اقوام ساكن در آن كشور، اقداماتي است در جهت تأمين منافع ملي. در واقع منافع ملي در اثر كار مداوم و هدفمند يك دولت واقعاً مردمي تأمين شده و از آن در جهت بهبود وضعيت سياسي، نظامي، اقتصادي و اجتماعي كشور استفاده مؤثر صورت مي گيرد.
1-12-4- روابط بین الملل
دولتها، سازمانها و نهادهایی که جامعه بین المللی را می سازند، دارای روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند که بیانگر روابط متقابل آنهاست. آنگونه که این روابط می توانند به صورتهای روابط دوستانه (همکاری)، رقابت و تعاض آمیز (ستیزه ی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ژئوپلیتیک، قفقاز جنوبی، ژئواکونومی، پان ترکیسم Next Entries پایان نامه رایگان درباره ژئوپلیتیک، افغانستان، ژئوپولیتیک، جغرافیای سیاسی