پایان نامه رایگان درباره پیش آزمون، انحراف معیار، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

های كمي مورد نياز براي آزمون و پاسخ به فرضيه های پژوهش جمع آوري گردید، نوبت آن است كه با استفاده از روش هاي مناسب، داده ها يا اطلاعات دسته بندي، تلخيص و تجزيه و تحليل شود. از این رو داده های پژوهش، در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در بخش نخست، شاخص های توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد، نمرات حداقل و حداکثر) و نمودارهای مربوطه برای هر یک از متغیرهای تحقیق- با توجه به ماهیت متغیرها- به صورت مجزا نشان داده شده است. در بخش دوم نیز به تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. در این بخش با توجه به ماهیت متغیرهای پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس47 و تی مستقل48 استفاده گردید.
4-2تحلیل توصیفی داده‌ها
پس از استخراج نمرات یادسپاری اطلاعات علمی در گروه های مشارکتی، انفرادی و کنترل دانش آموزان، میانگین و انحراف معیار نمرات محاسبه شد که در ذیل به ترتیب جداول توصیفی و نمودارهای هر یک از گروه ها بیان می شود:
جدول4-1: میانگین و انحراف استاندارد نمره یادسپاری اطلاعات علمی در گروه کنترل

نوع آزمون

پیش آزمون

پس آزمون
تعداد
گروه
کنترل
مقیاس
روش تدریس سنتی
میانگین
77/7
انحراف معیار
62/2
میانگین
68/11
انحراف معیار
2/3
25

جدول شماره 4-1میانگین وانحراف معیار نمره یادسپاری اطلاعات علمی درگروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون را نشان می دهد که این شاخص ها برای پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب(77/7، 62/2) و (68/11، 2/3) می باشد. با توجه به این نتایج می توان گفت که میانگین نمرات دانش آموزان گروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون با هم تفاوت داشته اند.
نمودار4-1: مقایسه میانگین نمره یادسپاری اطلاعات علمی گروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون

نمودار شماره 4-1میانگین نمرات یادسپاری اطلاعات علمی دانش آموزان گروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون را نشان می دهد. تفاوت نمرات در پیش آزمون و پس آزمون مشاهده می گردد.
جدول4-2: میانگین و انحراف استاندارد نمره یادسپاری اطلاعات علمی در گروه آزمایش(روش انفرادی)

نوع آزمون

پیش آزمون

پس آزمون
تعداد
گروه
آزمایش
مقیاس
روش تدریس انفرادی
میانگین
57/8
انحراف معیار
65/1
میانگین
78/10
انحراف معیار
86/1
25

جدول شماره 4-2 میانگین وانحراف معیار نمره یادسپاری اطلاعات علمی درگروه آزمایشی روش تدریس انفرادی در پیش آزمون و پس آزمون را نشان می دهد. این شاخص ها برای پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب (57/8، 65/1) و (78/10، 86/1) می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که میانگین نمرات دانش آموزان گروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون با هم تفاوت دارند.
نمودار4-2: مقایسه میانگین نمره یادسپاری اطلاعات علمی گروه روش انفرادی در پیش آزمون و پس آزمون

نمودار شماره4-2میانگین نمرات یادسپاری اطلاعات علمی دانش آموزان گروه آزمایش روش تدریس انفرادی در پیش آزمون و پس آزمون را نشان می دهد. تفاوت نمرات در پیش آزمون و پس آزمون قابل مشاهده است.
جدول 4-3: میانگین و انحراف استاندارد نمره یادسپاری اطلاعات علمی در گروه آزمایش(روش تدریس مشارکتی)

نوع آزمون

پیش آزمون

پس آزمون
تعداد
گروه
آزمایش
مقیاس
روش تدریس مشارکتی
میانگین
32/8
انحراف معیار
12/2
میانگین
3/14
انحراف معیار
5/1
25

جدول شماره 4-3میانگین وانحراف معیار نمره یادسپاری اطلاعات علمی درگروه آزمایشی روش تدریس مشارکتی را در پیش آزمون و پس آزمون نشان داده است. شاخص های مذکور برای پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب (32/8، 12/2) و (3/14، 5/1) می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که میانگین نمرات دانش آموزان گروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون با هم تفاوت دارند. با مقایسه تفاوت میانگین ها بین گروه کنترل، روش تدریس انفرادی و روش تدریس مشارکتی می توان اذعان نمود که تفاوت در نمرات دانش آموزان گروه آزمایشی روش تدریس مشارکتی بیشتر از دو گروه دیگر می باشد.
نمودار4-3: مقایسه میانگین نمره یادسپاری اطلاعات علمی گروه روش مشارکتی در پیش آزمون و پس آزمون

نمودار شماره4-3 میانگین نمرات یادسپاری اطلاعات علمی دانش آموزان گروه آزمایش روش تدریس مشارکتی در پیش آزمون و پس آزمون را نشان می دهد. تفاوت نمرات در پیش آزمون و پس آزمون قابل مشاهده است. ازسوی دیگر تفاوت نمرات دانش آموزان گروه آزمایشی مشارکتی در پس آزمون بالاتر از نمرات دانش آموزان گروه کنترل و انفرادی درپس آزمون های مربوطه است.
جدول شماره 4-4: شاخص های توصیفی متغیر سن دانش آموزان

شاخص های آماری

متغیر
سن
میانگین
72/11
انحراف استاندارد
12/1
حداقل
11
حداکثر
12

سن بعنوان یکی از متغیرهای دموگرافیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به ماهیت فاصله ای بودن این متغیر آماره های توصیفی همچون میانگین(بعنوان شاخص مرکزی)، انحراف استاندارد(بعنوان شاخص پراکندگی)، حداقل نمره(مینیمم)، حداکثر نمره(ماکزیمم) محاسبه و در جدول شماره4-4 نشان داده شده است. نتایج حاکی از آن است که میانگین سن دانش آموزان 72/11 سال و انحراف استاندارد آن 12/1 می باشد. حداقل و حداکثر سن در بین پاسخگویان به ترتیب 11 و 12سال بوده است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره گروه کنترل، پیش آزمون، تحلیل داده Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع یادگیری مشارکتی، علوم تجربی، دانش آموزان دختر