پایان نامه رایگان درباره ويليام، ضريب، رومي

دانلود پایان نامه ارشد

.(ر.ک تحقيق : فتحي واجارگاه (1372) ، جوادي پور (1374) ، صداقت (1374) و يعقوبيان (1377). همچنين در بيشتر پژوهشها قسمت مربوط به تحقيقات خارج از ايران و نقد و بررسي تحقيقات ، ناديده گرفته شده بود .(ر.ک تحقيق : مرعشي (1382)،تقي پور سهل آبادي (1371) ، فرادي (1371) ، محمديان مقدم (1371) ، اديبي سده (1374) ، رحماني (1375) ، ابراهيم زاده کياکلايه (1377) ، بطجاني بزچلويي (1377) ، رحمي (1377) و رحماني (1378) .
با يک جمع بندي ارکان همسويي نتايج تحقيقات ارايه شده به شرح زير مي باشد:
نتايج پژوهش : فتحي واجارگاه (1372) ، جوادي پور (1374) ، صداقت (1374) ،يعقوبيان (1377) ، مرعشي (1382) ، مصفا (1384)، رومي (1968)، برونر (1972)،ستيگلر ،گنزالز ، کاواناکا وسرانو (1999)و ويلاک ،هني و بيبل (2006) با نتايج پژوهش حاضر مطابقت و همخواني دارد .در تمام اين پژوهشها از روش تحليل محتوا به شيوه کد کردن مفاهيم استفاده شده است .
نتايج پژوهش : مشايخ (1369) ، تقي پور ظهير (1370) ،تقي پور سهل آبادي (1371) ، فرادي (1371) ، محمديان مقدم (1371) ، اديبي سده (1374) ، رحماني (1375) ، ابراهيم زاده کياکلايه (1377) ، بطجاني بزچلويي (1377) ، رحمي (1377) ، رحماني (1378) ، بلوم (1956)، ميگر (1961و1972) ، وسدون، ماداوس ، وودز و نوتال ( 1973 )و سدون (1978) ، با نتايج پژوهش حاضر مطابقت و همخواني دارد .در اين پژوهشها نيز هدفهاي آموزشي به هدفهاي رفتاري تبديل شده اند .

فصل سوم : روش شناسي

3-1 مقدمه : در فصل سوم با عنوان روش شناسي ، ابتدا به خصوصيات ويژه ي جامعه مورد مطالعه ،حجم نمونه ، شيوه ي نمونه گيري ، ابزارهايي که در اين پژوهش به منظور جمع آوري داده ها به کار بسته شده است همراه با تعيين روايي و پايايي آنها ، همچنين روش انجام پژوهش بر اساس ماهيت موضوع ( به عبارت ويژه ماهيت و کيفيت سوالها و اهداف پژوهش ) و سپس روشهاي آماري متناسب با سوالهاي پژوهش جهت تحليل داده ها مي پردازيم.

3-2 جامعه مورد مطالعه :
جامعه آماري شامل : کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي سال تحصيلي 85-84 است.

3-3 حجم نمونه و شيوه ي نمونه گيري :
همه ي کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي که شامل محتوا و تصوير مي باشد به عنوان نمونه انتخاب شده است و چون در اين تحقيق حجم نمونه با جامعه مورد مطالعه ، يکي مي باشد ، نياز به روش خاصي در نمونه گيري نيست .

3-4 ابزار اندازه گيري :
در اين پژوهش از دو ابزار عمده جهت اندازه گيري و جمع آوري اطلاعات استفاده شده است :
الف : تکنيک ويليام رومي در دو محور، متن و تصوير جهت تحليل محتواي کتاب
ب : پرسشنامه هدفهاي رفتاري در سطوح حيطه شناختي بلوم ( شامل :دانش- درک و فهم- کاربرد- تجزيه و تحليل -ترکيب و ارزشيابي )

الف : تکنيک ويليام رومي
– تجزيه و تحليل متون درس
واحد تحليل در اين روش جمله است ،جمله يک واحد معني دار که از چند کلمه تشکيل شده و حدود آن با استفاده از علائم “نقطه” ،”علامت سوال “و “علامت تعجب “تعيين شده است .براي تجزيه و تحليل متن ،هر يک از جملات ،از معيارهايي بر اساس روش “ويليام رومي “در سه سطح ،متون فعال و متون غير فعال و متون بي اثر که با توجه به ماهيت آن ها و تطابق با مقوله هاي زير طبقه بندي شده است .
1- متون غير فعال شامل چهار مقوله به شرح زير است
1- مقوله ي a :
بيان حقايق شامل آن دسته از واقعيات علمي است که به صورت فرمايشي به دانش آموزان عرضه مي شود.
2- مقوله ي b :
بيان نتايج يا اصول کلي ،شامل جملاتي که بيانگر نتايج يا اصول کلي در رابطه با موضوعات و مفروضات مختلف که به وسيله مولف کتاب بيان شده است .
3- مقوله ي c :
تعاريف ،عبارت است ازجملاتي که به تعريف پديده يامفهومي خاص مي پردازندوبه فکرکردن نيازندراد.
4- مقوله d :
سوآل هايي که درمتن مطرح شده، وپاسخ آنها بلافاصله به وسيله مولف کتاب داده شده است.
2-متون فعال شامل 4 مقوله به شرح ذيل است:
1- مقوله ي e:
سوآل هايي که درمتن مطرح شده وپاسخ به آنها مستلزم اين است که دانش آموزاطلاعات ومفروضات داده شده را تجزيه و تحليل کند.
2- مقوله ي f:
ازدانش آموزخواسته مي شود که نتايجي را که خوداوبدست آورده است تجزيه و تحليل کند.
3- مقوله ي g:
ازدانش آموزخواسته مي شود که آزمايشي راانجام دهد وسپس نتايج آن را تجزيه وتحليل کند، يا مسايل مطرح شده را حل کند.
4- مقوله ي h:
سوآل هايي که به منظورجلب توجه وبرانگيختن حس کنجکاوي دانش آموز مطرح شده وپاسخ آنها توسط مولف کتاب داده نشده است.
3- متون بي اثر( خنثي) شامل دومقوله به شرح زيراست:
1- مقوله I:
جملاتي که خواننده راراهنمايي مي کند، مراحل يک آزمايش راملاحظه نمايد، يابه يک شکل نگاه کند.
2- مقوله j:
جملاتي که درهيچ يک ازمقوله هاي فوق نمي گنجد.
به طورکلي مقوله هاي a،b،c،d درزمره ي روش ارائه غيرفعال قراردارند زيرامستلزم کمترين ميزان فعاليت ازجانب يادگيرنده است.
مقوله هاي e،f،g،h درزمره روش ارائه فعال قراردارند، زيراسهم زيادي ازفعاليت يادگيري به عهده يادگيرنده است ( رومي، 1968).
نکاتي که دربررسي واحدهاي متن رعايت شده، به شرح زيراست:
جمله به عنوان کوچکترين واحدمتن موردبررسي قرارگرفته وملاک اصلي درتعيين يک جمله معني داربودن آن است.
عناوين سرفصل ها به عنوان جمله محسوب نشده اند.
هرآزمايش به عنوان يک واحد تلقي گرديد و برحسب تعداد فعاليت هايي که دانش آموزدرآزمايش انجام مي دهد، همان تعداد واحدفعاليت براي آزمايش محسوب شده است.جملات زيراشکال وتصاويردرطبقه بندي فرق محسوب نشده است. اين توضيحات همان طورکه به وسيله” ويليام رومي” توصيه شده است درتجزيه و تحليل منظور نمي شود( رومي، 1968).

– تجزيه وتحليل تصاويردرس
به منظورتجزيه وتحليل تصاوير کتاب علوم تجربي بااستفاده ازمعيارهايي براساس روش” ويليام رومي” درسه سطح فعال، غيرفعال، بي اثر که با توجه به ماهيت آنها و تطابق با مقوله هاي زيرطبقه بندي شده است.
1- مقوله ي a:
معرف اشکال و تصاويري هستند که فقط به بيان حقايق خاصي مي پردازند و به توضيح يک موضوع به کاررفته است. دانش آموزرا به انديشيدن و تفکروادارنمي کند.
2- مقوله ي b:
تصاويري که ازدانش آموزمي خواهد تا با استفاده ازمفروضات داده شده فعاليت يا آزمايش خاصي راانجام دهد.
3- مقوله ي c:
تصاويري که روش جمع آوري وسايل لازم براي آزمايش راتشريح مي کند.
4- مقوله ي d:
تصاويرواشکالي که درهيچ يک ازمقوله هاي فوق نمي گنجد.نکاتي که دربررسي و تحليل تصاويررعايت شده است به شرح زيراست:
هرکادرتصويربه عنوان يک واحد درتحليل منظورشده است.

مقوله هاي dوc درفعال و غيرفعال بودن تصاويرنقش ندارند. ودرتجزيه و تحليل منظورنمي شود.

معيارهاي تحليل محتوا براساس روش ويليام رومي:
به طورکلي روش تحليل محتواي ويليام رومي براين اساس است که مي توان درهريک ازابعادمختلف محتوا يعني متن، پرسش ها و تصاوير، محتوارا به سه قسمت تقسيم نمود.
بخش اول محتوا: شامل توضيحات اضافي وراهنمايي هايي هستند که درحقيقت جزء اهداف درس نبوده ولي درجهت تسهيل ارائه سايرواحدهاي محتواارائه شده اند، درواقع اين مقولات خنثي وبي اثرهستند. ومي توان هنگام محاسبه ي ميزان ضريب درگيري کتاب ازآنها صرف نظرکرد. مانند مقوله هاي iوj درقسمت متن ويامقوله هاي cوd درقسمت تصاوير .
بخش دوم محتوا: شامل قسمتي است که به ارائه ي محتوا به صورت غيرفعال مي پردازد. مانند مقوله هاي a،b،c،d درقسمت متن و a درقسمت تصاوير.
بخش سوم محتوا: شامل قسمتي ازمحتوااست که به صورت فعال ارائه شده است. ودرحقيقت اين قسمت ازمحتوا، است که دانش آموزرادرتجربيات يادگيري سهيم مي نمايد.ودانش آموزان را به فعاليت وفکرکردن وادارمي کند مانند مقوله هاي e،f،g،h درقسمت متن و b درقسمت تصاوير.
درروش ويليام رومي ضريب درگيري محتوا، ازطريق واحدهاي ارائه ي فعال محتوا برواحدهاي ارائه غيرفعال محتوا تقسيم مي شود.طريق محاسبه ي ضريب درگيري درهريک ازقسمت هاي محتوا به شرح زيراست:

1- متن کتاب:
مقوله هاي ارائه ي فعال = e+f+g+h = ( ضريب درگيري دانش آموز با متن کتاب)I
مقوله هاي ارائه غيرفعال a+b+c+d

2- تصاويرکتاب:
مقوله ارائه ي فعال = b = (ضريب درگيري دانش آموز باتصاويرکتاب)I
مقوله ارائه غيرفعال a

معيارهاي تحليل ضريب درگيري
ضريب درگيري پيوستاري است که مي تواند مقاديري بين صفر تا بي نهايت متغيير باشد.از نظر ويليام رومي شاخص صفر نشان دهنده روش يا ارائه کاملا غير فعال و عدم درگيري يادگيرنده در آموزش و يادگيري است.
ويليام رومي محدوده ي 8/0 تا 5/1 را مخصوص کتاب هايي مي داند که به نحوي فعال ،محتوا را ارائه داده اند.ضريب درگيري 4/0 تا 8/0 را براي کتاب هايي که به طور نيمه فعال و متعارف و معمولي طراحي شده اند.و ضريب درگيري بين 8/0 تا 5/1 را بسيار فعال و حد مطلوب شاخص درگيري دانش آموزان با متن و تصاوير کتاب مي داند.بالاتر و پايين تر از اين محدوده (4/0 تا 5/1 ) را جزءکتب ضعيف به شمار مي آورد يعني :
اگر ضريب درگيري کتاب يا فصلي از کتاب کمتر از 4/0 باشد ،روش تاليف کتاب غير فعال و محتواي کتاب يا فصل فرمايشي است ،زيرا از دانش آموزان مي خواهد که تنها به حفظ کردن مطالب بپردازد و فقط حقايق و اطلاعات را به يادگيرنده ارائه مي دهند بدون اينکه اورا به تجزيه و تحليل و تفکر وادار کنند .

اگر ضريب درگيري کتاب يا فصلي از کتاب از 5/1 بيشتر باشد،مختص کتاب هايي است که فقط سوال مطرح مي کند و اطلاعات کافي در دسترس دانش آموزان قرار نمي دهد .از يادگيرنده ،تجزيه ، تحليل و فعاليت مي خواهند بدون اينکه به دانش ،اطلاعات پيش نياز و مواد خام اوليه و اطلاعات و حقايق زير بناي استدلال توجهي داشته باشد . به طور کلي ضريب درگيري 4/0 تا 8/0 کتاب به صورت نيمه فعال و معمولي و متعارف تاليف و طراحي شده است ضريب درگيري(8/0 تا 5/1) يعني کتاب به صورت بسيار فعال و مطلوب تاليف و طراحي شده است و فراسوي اين دو ضريب يعني (از 4/0 تا 5/1)در تاليف مطالب راه افراط و تفريط را پيموده اند.

3-4-1 تعيين روايي محتوايي :
– تعيين روايي محتوايي تکنيک ويليام رومي :
ابتدا تکنيک ويليام رومي همراه با تعريف عملياتي هر مقوله و دستور عمل کدگذاري معيارهاي تفسير ويليام رومي در دو محور متن و تصاوير همراه با هدف و سوال پژوهش 8 نفر از اساتيد صاحب نظر در رشته ي روش تحقيق سنجش و اندازه گيري و برنامه ريزي درسي جهت قضاوت و داوري داده شد. اساتيد صاحب نظر درباره ي شايستگي قرار گرفتن مقوله ها ، دستورعمل کدگذاري ، معيارها ي تحليل و تفسير و هماهنگي آنها با هدف و سوال پژوهش مورد داوري قرار دارند. نظرات آنها جمع آوري ، سوال هايي که همه ي داوران روي آن نظر موافق داشتند نگهداري شد.

3-4-2 محاسبه ي ضريب پايايي :
– تعيين ضريب پايايي تکنيک ويليام رومي در بعد متن :
تعيين ضريب پايايي تکنيک ويليام رومي ابتدا 10% از متن و10% از تصاوير کتاب علوم پايه ي چهارم ابتدايي با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي انتخاب گرديد. نمونه هاي منتخب 12 صفحه و تعداد مقوله هاي متن 106 واحد و تعداد تصاوير 43 واحد بوده است . نمونه هاي منتخب همراه با تعريف عملياتي هر مقوله به فرد ديگري که با تکنيک ” ويليام رومي ” و دستور عمل کد گذاري کاملا آشناست جهت کدگذاري مجدد داده شد.که از 106 واحد تحليل شده در متن توسط دو کد گذار 4 واحد مغاير و بقيه يعني 102 واحد مشابه يا به عبارت ديگر مورد توافق در دو مرحله کد گذاري مي باشد .
بنابراين جهت محاسبه ي ضريب پايايي تکنيک ويليام رومي در بعد متن از فرمول ويليام اسکات که در پي مي آيد استفاده مي گردد.

Pe – po
= ?

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره آموزش علوم Next Entries پایان نامه رایگان درباره طرح پژوهش