پایان نامه رایگان درباره هیدرولیک، نفوذپذیری

دانلود پایان نامه ارشد

4 تاثیر تغییرات نفوذپذیری بدنه سد بر عملکرد آن 44
شکل 7.4 توزیع چاه های برداشت از مخزن سد زیرزمینی sunagawa 45
شکل 8.4 نسبت تاثیر در ناحیه مورد مطالعه 46
شکل 9.4 جریان Advective و Diffusive در راستای سد زیرزمینی 47
شکل 10.4 حالتهای A,B,C ضریب هدایت هیدرولیکی بدنه سد و بیان رابطه
جریان آلودگی و ضریب هدایت هیدرولیکی بدنه سد 48
شکل 11.4 رابطه میان غلظت نسبی در وجه خارجی بدنه سد
و گرادیان هیدرولیکی عبوری از مقطع سد برای ضرایب هدایت هیدرولیکی
مختلف در حالت اول 53
شکل 4 .12 رابطه میان غلظت نسبی در وجه خارجی بدنه سد
و گرادیان هیدرولیکی عبوری از مقطع سد برای ضرایب هدایت هیدرولیکی
مختلف در حالت دوم 53
شکل 13.4 رابطه میان گرادیان هیدرولیکی و جرم ذخیره شده در بدنه سد 55
شکل 14.4 رابطه میان جرم ذخیره شده در بدنه سد و گرادیان عبوری
از بدنه سد بر اساس ضرایب هدایت هیدرولیکی متفاوت بدنه سد. در این حالت
C0=1100 mg/Lit ، و ضخامت بدنه سد w=1m می باشد 56
شکل 15.4 رابطه میان جرم ذخیره شده در بدنه سد و گرادیان عبوری از بدنه
بر اساس ضرایب هدایت هیدرولیکی متفاوت بدنه سد. در این حالت
C0=1100 mg/Lit ، و ضخامت بدنه سد w=1m می باشد 56
عنوان صفحه

شکل 1.5 موقعیت در نظر گرفته شده برای اجرای سد زیرزمینی 59
شکل 2.5 تنگه مورد نظر برای اجرای سد مکه مقدس 59
شکل 3.5 تغییرات مدول الاستیسیته نسبت به عمق 60
شکل 4.5 توصیف مسئله مورد بحث و نیروهای وارده 61
شکل 5 .5 تنش افقی ایجاد شده در توده خاک، برای دیوار با ارتفاع
H= 50 m و W=50,100 and 150 64
شکل 5 .6 تنش افقی ایجاد شده در توده خاک ناشی از فشار هیدرواستاتیک آب،
برای دیوار با ارتفاع H= 50 m و W=50,100 and 150 64
شکل 7.5 مقایسه تنش موثر افقی در PLAXIS با STAAD در حالت
ارتفاع 30 متر و ضخامت 60 سانتی متر 66
شکل 8.5 مقایسه تنش موثر افقی در PLAXIS با STAAD در حالت
ارتفاع 30 متر و ضخامت 80 سانتی متر 66
شکل 9.5 مقایسه تنش موثر افقی در PLAXIS با STAAD در حالت
ارتفاع 50 متر و ضخامت 80 سانتی متر 67
شکل 10.5 مقایسه تنش موثر افقی در PLAXIS با STAAD در حالت
ارتفاع 50 متر و ضخامت 1 متر 68
شکل 11.5 مقایسه تنش موثر افقی در PLAXIS با STAAD در حالت
ارتفاع 70 متر و ضخامت 1 متر 68
شکل 12.5 مقایسه تنش موثر افقی در PLAXIS با STAAD در حالت
ارتفاع 70 متر و ضخامت 1.2 متر 69
شکل 13.5 مقایسه تنش موثر قائم در PLAXIS با STAAD در حالت
ارتفاع 30 متر و ضخامت 60 سانتی متر 70
شکل 14.5 مقایسه تنش موثر قائم در PLAXIS با STAAD در حالت
ارتفاع 30 متر و ضخامت 80 سانتی متر 71
شکل 15.5 مقایسه تنش موثر قائم در PLAXIS با STAAD در حالت
ارتفاع 50 متر و ضخامت 80 سانتی متر 71
شکل 16.5 مقایسه تنش موثر قائم در PLAXIS با STAAD در حالت
ارتفاع 50 متر و ضخامت 1 متر 72
شکل 17.5 مقایسه تنش موثر قائم در PLAXIS با STAAD در حالت
ارتفاع 70 متر و ضخامت 1 متر 73
عنوان صفحه

شکل 18.5 مقایسه تنش موثر قائم در PLAXIS با STAAD
در حالت ارتفاع 70 متر و ضخامت 1.2 متر 73
شکل 1.6 سطح تسلیمYield surface در فضای تنش های اصلی برای
مدل موهر- کولمب 77
شکل 2.6 بردارهای کرنش پلاستیک در صفحه π 78
شکل 3.6 رابطه هذلولی میان تنش و کرنش تحت آزمایش سه محوری زهکشی
شده استاندارد 80
شکل4.6 سطح تسلیم در مدل H.S در فضای سه بعدی تنشهای اصلی 81
شکل5.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 90
شکل 6.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 91
شکل 7.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 92
شکل 8.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 93
شکل 9.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 94
شکل 10.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 95
شکل 11.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش 96
شکل 12.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش 97
شکل 13.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش 98
شکل 14.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش 99
شکل 15.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش 100
شکل 16.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش 101
شکل 17.6 مقایسه نیروی برش حداکثر درحالت با افزایش 102
شکل 18.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 103
شکل 19.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 104
شکل 20.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 105
شکل 21.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 106
عنوان صفحه

شکل22.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 107
شکل23.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت E1 با افزایش 109
شکل24.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت E2 و افزایش 110
شکل25.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت و افزایش 112
شکل26.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت E4 و افزایش 113
شکل27.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت E5 و افزایش 115
شکل28.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 116
شکل29.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 118
شکل30.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 119
شکل31.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 120
شکل32.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 121
شکل33.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش 123
شکل34.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت با افزایش 124
شکل35.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت با افزایش 125
شکل36.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت با افزایش 126
شکل37.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت با افزایش 128
شکل38.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت با افزایش 129
شکل39.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت با افزایش 130
شکل40.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 132
شکل41.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 133
شکل42.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 134
شکل43.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 135
شکل44.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 137
شکل45.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 138
عنوان صفحه

شکل46.6 مقایسه جابجایی کل حداکثر در حالت E1 با افزایش 140
شکل47.6 مقایسه جابجایی کل حداکثر در حالت E2 با افزایش 141
شکل48.6 مقایسه جابجایی کل حداکثر در حالت E3 با افزایش 143
شکل49.6 مقایسه جابجایی کل حداکثر در حالت E4 با افزایش 145
شکل50.6 مقایسه جابجایی کل حداکثر سد در حالت E5 با افزایش 147
شکل51.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت E1 با افزایش 148
شکل52.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت E2 با افزایش 150
شکل53.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت E3 با افزایش 151
شکل54.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت E4 با افزایش 153
شکل55.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت E5 با افزایش 154
شکل56.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر سد در حالت E1 با افزایش 156
شکل57.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر سد در حالت E2 با افزایش 157
شکل58.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر سد در حالت E3 با افزایش 159
شکل59.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر سد در حالت E4 با افزایش 160
شکل60.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر سد در حالت E5 با افزایش 161
شکل61.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش 163
شکل62.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش 164
شکل63.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش 165
شکل64.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش 167
شکل65.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش 168
شکل66.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش 169
شکل67.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش 171
شکل 68.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش 172
شکل69.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش 173
عنوان صفحه

شکل70.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش 174
شکل71.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش 175
شکل72.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش 176
شکل73.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 177
شکل74.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 178
شکل75.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 179
شکل76.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 180
شکل77.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 181
شکل78.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش 183
شکل79.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E1 با افزایش 185
شکل80.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E2 با افزایش 186
شکل81.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E3 با افزایش 188
شکل82.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E4 با افزایش 189
شکل83.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E5 با افزایش 191
شکل84.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش 192
شکل85.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش 193
شکل86.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش 195
شکل87.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش 196
شکل88.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش 197
شکل89.6 مقایسه جابجایی کل در حالت با افزایش 198
شکل90.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E1 با افزایش 200
شکل91.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E2 با افزایش 202
شکل92.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E3 با افزایش 203
شکل93.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E4 با افزایش 204
عنوان صفحه

شکل94.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E5 با افزایش 205
شکل95.6 تنش برشی در توده خاک مقابل سد زیر زمینی در حالت دیوار
دیافراگمی و سپر فولادی1 209
شکل96.6 تنش برشی در توده خاک مقابل سد در حالت بتن پلاستیک، سپر فولادی2
و دیوار نرم فولادی 209
شکل97.6 تنش برشی در توده خاک پشت سد در حالت دیوار دیافراگمی
و سپر فولادی1 210
شکل98.6 تنش برشی در توده خاک پشت سد در حالت بتن پلاستیک،
سپر فولادی2 و دیوارنرم فولادی 211
شکل99.6 جابجایی کل سد برای جنس های مختلف 213
شکل100.6 فشار جانبی خاک در حالت دیوار دیافراگمی و سپر فولادی 1 214
شکل 101.6 فشار جانبی خاک در حالت بتن پلاستیک، سپر فولادی2
و دیوار نرم فولادی 215
شکل 1.7 مقایسه جابجایی افقی دیوار دیافراگمی با افزایش 220
شکل2.7 مقایسه جابجایی قائم دیوار دیافراگمی با افزایش 221
شکل3.7 مقایسه ممان خمشی حداکثر دیوار دیافراگمی با افزایش 223
شکل4.7 مقایسه نیروی برشی حداکثر دیوار دیافراگمی با افزایش 224
شکل5.7 مقایسه جابجایی افقی دیوار دیافراگمی در حالت نرمال با افزایش 226
شکل6.7 مقایسه جابجایی قائم دیوار دیافراگمی در حالت نرمال با افزایش 228
شکل7.7 مقایسه ممان خمشی حداکثر دیوار دیافراگمی در حالت نرمال با افزایش 229
شکل8.7 مقایسه نیروی برشی حداکثر دیوار دیافراگمی در حالت نرمال با افزایش 231
شکل9.7 مقایسه جابجایی افقی سپر فولادی 1 با افزایش 233
شکل10.7 مقایسه جابجایی قائم سپر فولادی 1 با افزایش 234
شکل11.7 مقایسه ممان خمشی سپر فولادی 1 با افزایش 236
شکل12.7 مقایسه نیروی برشی حداکثر سپر فولادی 1 با افزایش 237
شکل13.7 مقایسه جابجایی افقی سپر فولادی 1 در حالت نرمال با افزایش 239
عنوان صفحه

شکل14.7 مقایسه جابجایی قائم سپر فولادی 1 در حالت نرمال با افزایش 241
شکل15.7 مقایسه ممان خمشی حداکثر سپر فولادی 1 در حالت نرمال با افزایش 242
شکل16.7 مقایسه نیروی برشی حداکثر سپر فولادی 1 در حالت نرمال با افزایش 244
شکل17.7 مقایسه جابجایی افقی سپر فولادی 2 با افزایش 245
شکل18.7 مقایسه جابجایی قائم سپر فولادی 2 با افزایش 247
شکل19.7 مقایسه ممان خمشی حداکثر سپر فولادی 2 با افزایش 248
شکل20.7 مقایسه نیروی برشی حداکثر سپر فولادی 2 با افزایش 250
شکل21.7 مقایسه جابجایی افقی سپر فولادی 2 در حالت نرمال با افزایش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره آب زیر زمینی، هیدرولیک، مطالعه موردی Next Entries پایان نامه رایگان درباره تامین کننده، ایالات متحده، کشورهای آفریقایی