پایان نامه رایگان درباره هوش هیجانی، تفکر استراتژیک، مدیریت بحران، استراتژی مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد

شاخصهايي تعريف و بر اساس شاخصهاي تعيين شده, پرسشنامه اي استاندارد مشتمل بر 32 سوال تنظيم و پس از سنجش روايي و پايايي آن با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده در اختيار نمونه هاي آماري كه حجم آن 157 نفر برآور شده است, قرار گرفت. سپس پرسشنامه ها جمع آوري و اطلاعات حاصله با استفاده از آمار توصيفي تلخيص, طبقه بندي و با استفاده از آمار استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق نشان مي دهد بين هوش هيجاني با استراتژي مديريت تعارض مديران (راه حل گرايي مديران, فقدان مقابله مديران و استراتژي كنترل مديران) آموزشي و پژوهشي معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي زنجان شهرستان طارم رابطه معناداري وجود دارد.
21-هدف از تحقیقی که توسط رمضانی و همکاران(1393) انجام شد، مطالعه شناخت ارتباط بین هوش هیجانی و استراتژی مدیریت بحران بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد که بر اساس اطلاعات کارگزینی اداره کل مذکور در سال 1391، تعداد آنها 144 نفر (107 نفر مرد و 37 نفر زن ) بوده است. با توجه به جدول کرجسی و مورگان (1970) حجم نمونه برابر 104 نفر برآورد گردید. محقق پس از پخش پرسشنامه ها تعداد 100 پرسش نامه را دریافت نمود و همین تعداد را مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار داد. این پژوهش از نوع همبستگی و به شیوه پیمایشی اجرا گردید. جهت اندازه گیری هوش هیجانی آزمودنی‌ها از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ و برای اندازهگیری استراتژی مدیریت بحران از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که پایایی این دو پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0 و 96/0 و اعتبار آنها با استفاده از ضریب کندال به ترتیب 93/0 و 73/0 توسط محقق برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی و استراتژی مدیریت بحران رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مولفههای هوش هیجانی یعنی خودآگاهی، همدلی، مهارتهای اجتماعی، خودانگیزی و خود کنترلی با استراتژی مدیریت بحران رابطه معناداری وجود دارد و در نهایت بین میزان هوش هیجانی و زیر مجموعههای آن بر اساس جنیست، سمت، تحصیلات و سابقه کاری آزمودنیها تفاوت معنا‌داری مشاهده نگردید.
2-4-2)پیشینه خارجی تحقیق
1-افزالار80 (2002) تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و راهبردهای مدیریت تعارض در هفت کشور مختلف انجام داد . این پژوهش از نوع همبستگی و به شیوه پیمایشی اجرا گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که بین هوش هیجانی و راهبرد راه حل گرایی رابطه معنی دار مثبت و با راهبرد کنترل و عدم مقابله رابطه معنی دار وجود دارد.
2-گرتز 81(2002) پژوهشي با عنوان بررسی رابطه بين تفكراستراتژيك در بين كارمندان سازمان و هوش هيجاني مديران سطح بالاي شركت را انجام داد . این تحقیق(توصیفی – پیمایشی) از روش‌های کتابخانه ای و میدانی (توزیع پرسشنامه) استفاده شد نتايج نشان داد كه بين تفكراستراتژيك و هوش هيجاني رابطه مثبتي وجود دارد.
3- دیوید82(2003) در تحقیقی به بررسی شناسایی عوامل مؤثر در اجرای استراتژی پرداخت. این تحقیق به ظریق روش دلفی و از طریق پرسشنامه انجام شد.او در این تحقیق به این نتیجه رسید، عواملی ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻓﺮآیند اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد، شامل اﻫﺪاف ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ، ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﻣﻨـﺎﺑﻊ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻀﺎد، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ و ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.
4-رﯾﻦ83(2004) در تحقیقی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺴﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم داد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان داراي ﻧﮕﺮش اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از ﻋﻬﺪه ي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ آﯾﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ های مختلف می شوند.
5-ایمی وانگ 84(2004) در تحقیقی از منظر دیگري به اهمیت هوش عاطفی در کیفیت خدمات می پردازد. او به طور تجربی به بررسی نقش رضایت عاطفی در مسائل خدماتی پرداخته و رابطه ي بین رضایت عاطفی و مفاهیم کلیدي از قبیل کیفیت خدمات، وفاداري مشتري و کیفیت روابط را مورد بررسی کرده است. نتایج پژوهش وي نشان می دهد که کیفیت خدمات رابطه اي مستقیم با رضایت عاطفی دارد و یک سازمان خدماتی براي حفظ مشتریان و سودآوري بلند مدت باید به طور استراتژیک بر عوامل مهمی چون وفاداري مشتري و کیفیت روابط تأکید ورزد.
6-استیولارنگون85(2005) تحقیقی در زمینه ارتباط بین هوش هیجانی با بهبود مدیریت عملکرد پرداخت. اين تحقيق با رويكردي توصيفي همبستگي از طريق توزيع پرسشنامه صورت گرفته است. نتایج نشان داد که بین زمینه هوش هیجانی با سودآوری سازمانی ، رضایتمندی مشتری و کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
7-استین وهمکاران86(2005)، به بررسی هوش هیجانی در میان دانشجویان پرداخت . این تحقیق توصیفی و از طریف پرسشنامه انجام شد، نمونه آماری شامل 156 نفر از دانشجویان سال اول رشته پزشکی می‌باشد. نتایج این مطالعه نشان داد ، هوش هیجانی در جنس مؤنث به طور بارزي بالاتر از جنس مذکر میباشد. در ضمن پس از بررسی، شواهد محدودي نیز در مورد ارتباط بین هوش هیجانی و وضعیت آموزشی افراد شرکت کننده به دست آمد.
8-ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و استراکلند87(2006) ﻧﻴﺰ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ را ﺑـﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در اﺟـﺮاي اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﻼش ﻫﺎي ﻛﺎري، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪه، ، ﺑﻮدﺟﻪ بندی اﺟﺮاي روﻳـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮ، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و عملیاتی، اﻧﮕﻴﺰش اﻓﺮاد، ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدن ﺑﻴﻦ پاداش و در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي رﻫﺒﺮي دروﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨد.
9-پولاناي88 (2008) در تحقیق به نقش تفکر و برنامه ریزی استراتژیک در سلامت سازمانی پرداخت. ایت تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. بر مبنای تحقیق بيان داشت كه تفكر و برنامه ريزي استراتژيك يكي از ويژگي هاي قابل توجه در سازمان هاي سالم بوده و اين سازمان ها مي توانند از طريق سلامت سازماني بر موانع سازماني اجراي استراتژي همچون سيستم پاداش نامناسب، نبود سيستم انگيزشي مطلوب، فقدان سيستم كنترل مناسب و عدم فرهنگ سازماني مناسب فائق آيند.
10-آتیو نیومن89(2008) تحقیقی تحت عنوان، تأثیر هوش هیجانی برروی رضایت شغلی در تعدادی از سازمان های دولتی، انجام شد . این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد . نتایج تحقیق نشان داد که هوش هیجانی رابطة مثبت با رضایت شغلی دارد و یکی از شاخصهای مهم آن است، این تحقیق اشاره میکند که افراد باهوش هیجانی بالا کارمندان خوش اخلاق تری در مقایسه با افراد با هوشهای هیجانی پایین برای سازمان هستند.
11-رودریگر90 (2010) در پژوهشی به بررسی هوش هیجانی ، استرس و استراتژی هاي مقابله اي در میان دانشجویان پزشکی پرداخ.. نتایج نشان داد نمرات بالاي هوش هیجانی و مدیریت استرس، هوش هیجانی با ادراك استرس پایین مرتبط می باشد. نمرات هوش هیجانی کلی پایین و سازگاري هوش هیجانی با استراتژی های مقابله اي که اثر بخشی کمتري دارند مرتبط است.
12-توسط هریس91(2011) پژوهشی تحت عنوان “ارتباط میان هوش هیجانی و استراتژیهای مدیریت بحران در کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه تهران” انجام شده است. این تحقیق توصیفی- همبستگی می باشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که یک رابطه مثبت معناداری میان این دو مؤلفه هوش هیجانی و استراتژیهای مدیریت بحران وجود دارد.
13-بی یونگ 92(2013) در مطالعه خود با عنوان سوابق و نتایج تفکر استراتژیک، با بررسی عوامل موثر بر تفکر استراتژیک در سطح سازمانی در زمینه هاي گوناگون مدیریت از جمله استراتژي بازاریابی، مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی نشان دادند که نتیجه آشفتگی بازار و تلاطم فن آوري، ترویج تفکر استراتژیک در سطح سازمانی است و یک رابطه مثبت بین تفکر استراتژیک و عملکرد بازاریابی وجود دارد.
14-بنیتو و سانچیز93(2014) در مقاله های تحت عنوان آموزش تفکر استراتژیک : شواهد تجربی به بررسی رفتار استراتژیک سازمان ها در محیط رقابتی و آزمایش سازمان مورد مطالعه پرداختند. پس از بررسی ها، مشخص شد که مورد مطالعه پرداختند. پس از بررسی ها، مشخص شد که آموزش نقش بسزایی در افزایش تصمیمات استراتژیک و مشارکت کارکنان در این امر دارد.
2-6)معرفی شرکت مهندسی صنعتی فهامه
شرکت مهندسی صنعتی فهامه در سال 1372 با هدف ارائه خدمات تخصصی مهندسی صنعتی تاسیس شد و پس از اخذ صلاحیت های لازم از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و بانک مرکزی ایران ، به تدریج فعالیت خودرا به پشتوانه سالها تجربه، افزایش داده و آماده ارائه خدمات خود
در زمینه ها ی مشروحه زیر است :
-بازرسی داخلی ، واردات و صادرات
-بازرسی فنی قطعات خودرو و موتورسیکلت
– بازرسی نوع خودرو و نوع موتور سیکلت ( وارداتی و تولید داخل )
-بازرسی فنی آسانسور
– ارائه خدمات بازرسی در صنایع دریایی، نفت ، گاز و پتروشیمی
-بازرسی کالاهای تولید داخل
– بررسی و تایید قیمت پروفرما
-صدور انواع گواهی استاندارد COI ( مبدا و مقصد ) PSI ، ‍COP
– صدور گواهی استاندارد کالا در سیستم مدیریت تعاملات جهت انجام ثبت سفارش کالا
خدمات مهندسی ،مشاوره مدیریت ، پیمانکاری، طراحی و ساخت، خرید ،راهبری، بهره برداری
و نگهداریِ : سازه های ساحلی ، فراساحلی و شناورها • مشاوره مدیریت • نظارت و کنترل پروژه • مشاوره سرمایه گذاری در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و صنایع دریایی ، شیمیایی ، غذایی و…

فصل سوم روش تحقیق

3-1)مقدمه
جان ديويي94 پژوهش را فرآيندي براي جستجوي منظم به منظور مشخص‌كردن و تبيين يك موقعيت نامعلوم مي‌داند. بر اين اساس، پژوهش فرآيندي است كه از طريق آن مي‌توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن ها شناخت لازم را كسب كرد. در اين فرآيند، از چگونگي گردآوري شواهد و تبديل آن ها به يافته ها تحت عنوان «روش‌شناسي» ياد مي‌شود. و روش علمي يا روش پژوهش علمي، فرآيند جستجوي منظم براي مشخص‌كردن يك موقعيت نامعين است (مقيمي، 1380ص 17).
در اين فصل، روش‌شناسي تحقيق حاضر شامل ابعاد و موضوعات مرتبط با آن تشريح و تبيين خواهد شد. اگر چه در مورد ابعاد و موضوعات مرتبط با روش‌شناسي تحقيق توافق نظر كامل و اجماع همگاني وجود ندارد اما عموماً مواردي كه بايد در روش‌شناسي بيان گردند ذيلاً خواهند آمد.
3-2) روش تحقيق
روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزار و راه هاي معتبر (قابل اطمينان) و نظام يافته براي بررسي
واقعيت ها، كشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشكلات است (خاكي، 1387). پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي و از نظر اجرا پيمايشي است و به لحاظ اين که نتايج مورد استفاده ” شرکت مهندسی صنعتی فهامه ” قرار مي گيرد از نظر هدف از نوع تحقيقات کاربردي است.
تحقيقات پيمايشي براي اندازه گيري مسائل در زمان حال مربوط می باشد. محقق در تحقیقات پیمایشی شرایط فعلی را بررسی می کند تا مسائل جاری را در پرتو آن روشن کند.. در این روش عمدتا از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه برای جمع اوری اطلاعات و داده ها استفاده می شود(حبیب پور وصفری، 1391ص 25).
اين تحقيق از نوع همبستگي نيز مي باشد زيرا به بررسی تأثیر هوش هیجانی بر تفکر استراتژیک مي پردازد و چنانچه رابطه اي بين اين متغيرها وجود داشته باشد از طريق روش ها و تحليل هاي آماري، ميزان ارتباط آن ها مورد سنجش قرار گرفته مي شود.
3-3- جامعه آماري
جامعه آماري به کل گروه افراد، وقايع يا چيزهايي اشاره دارد که محقق مي خواهد به تحقيق درباره آن ها بپردازد (سکاران، 1384ص 294). در پژوهش حاضر، جامعه آماري شامل کليه پرسنل اداری در شرکت مهندسی صنعتی فهامه وشامل 300 نفر، مي باشد.
3-4) نمونه آماري و روش انتخاب آن ها
گروه نمونه مجموعه كوچكي از جامعه آماري است مشتمل بر برخي از اعضا كه از جامعه آماري انتخاب شده‌اند و محقق با مطالعه آن قادر است نتيجه را به كل جامعه آماري تعميم دهد (سکاران، 1384ص 294).
در اين پژوهش نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق جدول مورگان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره تفکر استراتژیک، هوش هیجانی، آگاهی اجتماعی، دانشجویان پزشکی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های رفتار سیاسی، هوش هیجانی، عملکرد شغلی، مدل ساختاری