پایان نامه رایگان درباره نهج البلاغه، خانواده در اسلام

دانلود پایان نامه ارشد

و روانشناسي زنان اثر خانم شينودا بولن و نيز كتاب زن يك ارزش اثر شيرين ِخانم ماريان ويليامسون كتبي بود از زنان پيرامون زنان و نماينده انديشه والاي زنان. كه حقيقتاً بايد اعتراف كنم خواندن اين دو كتاب چندان نزد من جذاب بود كه تعمداً خواندن آن ها را طولاني كردم تا لذت اين دو نوشتار را براي هميشه در ضمير خود جاودانه كنم برخي از اين كتب خصوصاً دو كتاب ياد شده را به قوت هر چه تمام تر براي خواندن ابتدا به بانوان مخاطب اين وجيزه و سپس قاطعانه تر به مردان توصيه مي كنم.
خوب است كه زنان بنويسند و براي زنان؛ چه اينكه قلم بر آمده از روح لطيف زنانه فضايي لطيف را به دنياي خشن تكنولوژيك امروز باز ميگرداند و اميد را همچون پاره هاي گرما بخش اخگر به كاشانهها هبه مي كند با اين اميد كه آثار زنان ميهنم ايران عزيز كه مهد عاشق ترين زنان دنياست كام بشريت را شكرين كند و فراسوي مرزهاي ميهنم را در نوردد، قدم در بخش دوم رساله يعني نقد زن مدارانه تصاوير شاعرانه از دو شاعر خوب كشورم سيمين بهبهاني و محمد رضا شفيعي كدكني، مي گذارم با ذكر اين نكته كه هر دو شاعر در زمره شعراي تصوير ساز هم عصر ما هستند ” اطال الله عمرهما”.

پي نوشت

1. زن و ادبيات ( سلسله پژوهش هاي نظري درباره مسائل زنان) گزينش و ترجمه: منيژه عراقي مرسده صالح پور، صفحه 346
2. همان کتاب، صفحه 346
3. همان كتاب، صفحه 334
4. زن و شعر، زينب يزداني، صفحه54
5. زن در طول تاريخ، تاليف: فرشته کريمي، صفحه 17
6. زن و شعر،تاليف: زينب يزداني، صفحه 54
7. همان کتاب، صفحه 55
8. زن يک ارزش، نويسنده: ماريان ويليامسون، ترجمه و تلخيص مينو احمد سرتيپ، صفحه 31و32
9. همان کتاب، صفحه 50
10. همان کتاب، صفحه 78و79
11. جسم زن، جان زن، نويسنده: کريستين نورتراپ، ترجمه: پوراندخت تمدن( مالکي) صفحه 29
12. هنر زن بودن، نويسنده: دکتر علي پريور، صفحه 182
13. زنان از ديد مردان، نويسنده: بنوات گري، ترجمه محمد جعفر پوينده، صفحه 8
14. حقوق زن از آغاز تا امروز، نويسنده: ناي. بن سعدون، ترجمه: گيتي خورسند، صفحه 67
15. همان کتاب، صفحه 67
16. همان کتاب، صفحه 69
17. همان کتاب، صفحه 70
18. جسم زن، جان زن، نويسنده: کريستين نورتراپ، ترجمه: پوراندخت تمدن( مالکي) صفحه 28
19. حقوق زن از آغاز تا امروز، نويسنده: ناي. بن سعدون، ترجمه: گيتي خورسند، صفحه 73
20. سيماي زن در فرهنگ ايران، نويسنده: جلال ستاري، صفحه 6
21. جسم زن، جان زن، نويسنده: کريستين نورتراپ، ترجمه : پوراندخت تمدن( مالکي) صفحه 27و28
22. زنان از ديد مردان، نويسنده: بنوات گري، ترجمه: محمد جعفر پوينده، صفحه 6
23. جنس دوم. جلد اول، نويسنده: سيمون دوبووار، ترجمه: قاسم صنعوي، صفحه 290
24. زن يک ارزش، نويسنده: ماريان ويليامسون، ترجمه: و تلخيص: مينو احمد سرتيپ، صفحه 26
25. زنان از ديد مردان، نويسنده: بنوات گري، ترجمه: محمد جعفر پوينده، صفحه 6
26. حقوق زن از آغاز تا امروز، نويسنده: ناي. بن سعدون، ترجمه:گيتي خورسند، صفحه 48
27. همان کتاب، صفحه 49
28. جنس دوم. جلد اول، نويسنده: سيمون دوبووار، ترجمه: قاسم صنعوي، صفحه 175
29. همان کتاب، صفحه 259
30. زنان از ديد مردان، نويسنده: بنوات گري، ترجمه: محمد جعفر پوينده، صفحه 38
31. سيماي زن در فرهنگ ايران، نويسنده: جلال ستاري، صفحه 243و244
32. جنس دوم. جلد اول، نويسنده: سيمون دوبووار، ترجمه: قاسم صنعوي، صفحه 142
33. جسم زن، جان زن، نويسنده: کريستين نورتراپ، ترجمه : پوراندخت تمدن( مالکي) صفحه 28
34. زن يک ارزش، نويسنده: ماريان ويليامسون، ترجمه و تلخيص: مينو احمد سرتيپ، صفحه126
35. همان کتاب، صفحه 47
36. زن آرماني . زن فتانه، نويسنده : دکتر آذين حسين زاده، صفحه 13
37. زن يک ارزش، نويسنده: ماريان ويليامسون، ترجمه و تلخيص: مينو احمد سرتيپ، صفحه95
38. همان کتاب، صفحه 82
39. همان کتاب، صفحه 65
40. جسم زن . جان زن، نويسنده: کريستين نورتراپ، ترجمه : پوراندخت تمدن( مالکي) صفحه 30
41. زنان از ديد مردان، نويسنده: بنوات گري، ترجمه: محمد جعفر پوينده، صفحه 45
42. زن يک ارزش، نويسنده: ماريان ويليامسون، ترجمه و تلخيص: مينو احمد سرتيپ، صفحه52
43. زنان از ديد مردان، نويسنده: بنوات گري، ترجمه: محمد جعفر پوينده، صفحه 46
44. همان کتاب، صفحه 47
45. همان کتاب، صفحه 47
46. همان کتاب، صفحه 7
47. همان کتاب، صفحه 54
48. همان کتاب، صفحه 55
49. همان کتاب، صفحه 58
50. همان کتاب، صفحه 75
51. همان کتاب، صفحه 80
52. همان کتاب، صفحه 80
53. همان کتاب، صفحه 85
54. فصل زنان . جلد دوم.، به کوشش نوشين احمدي خراساني، صفحه 119
55. همان کتاب، صفحه 118
56. نظام حقوق زن در اسلام، نويسنده: استاد مرتضي مطهري، صفحه 17
57. همان کتاب، صفحه 19
58. همان کتاب، صفحه 256
59. خدمات متقابل اسلام و ايران، نويسنده: استاد مرتضي مطهري، صفحه 298و299
60. حديث عشق در شرق، نويسنده: ژان کلود واده، ترجمه: جواد حديدي،صفحه 10
61. زن به ظنّ تاريخ، نويسنده: بنفشه حجازي(فراهاني) صفحه 106و107
62. حديث عشق در شرق، نويسنده: ژان کلود واده، ترجمه: جواد حديدي، صفحه 342
63. زن به ظنّ تاريخ، نويسنده: بنفشه حجازي(فراهاني)، صفحه 94
64. سيماي زن در فرهنگ ايران، نويسنده: جلال ستاري، صفحه 18
65. زن به ظنّ تاريخ، نويسنده: بنفشه حجازي(فراهاني) صفحه 103
66. زن در طول تاريخ، تأليف: فرشته کريمي، صفحه18
67. تاريخ تمدن اسلام، جلد پنجم، نويسنده : جرجي زيدان، صفحه 919
68. همان کتاب، صفحه 920
69. چرا خواب زن چپ است؟، نويسنده : ناهيد توسلي، صفحه 154
70. همان کتاب، صفحه 111
71. زن در آينه جلال و جمال، نويسنده: آي? الله جوادي آملي، صفحه 133
72. همان کتاب، صفحه 239
73. نظام حقوق زن در اسلام، نويسنده: استاد مرتضي مطهري، صفحه 21
74. همان کتاب، صفحه 201
75. چرا خواب زن چپ است؟، نويسنده : ناهيد توسلي، صفحه 128
76. زن در آينه جلال و جمال، نويسنده: آي? الله جوادي آملي، صفحه 278
77. نظام حقوق زن در اسلام، نويسنده: استاد مرتضي مطهري، صفحه 21
78. همان کتاب، صفحه 200
79. زن، نويسنده:جميله کديور، صفحه 61
80. نظام حقوق زن در اسلام، نويسنده: استاد مرتضي مطهري، صفحه 149
81. زن در آينه جلال و جمال، نويسنده: آي? الله جوادي آملي، صفحه 42
82. همان کتاب، صفحه 158
83. نظام حقوق زن در اسلام، نويسنده: استاد مرتضي مطهري، صفحه 213و214
84. زن در آينه جلال و جمال، نويسنده: آي? الله جوادي آملي، صفحه 209
85. نظام حقوق زن در اسلام، نويسنده: استاد مرتضي مطهري، صفحه 150
86. همان کتاب، صفحه 151
87. همان کتاب، صفحه 211و212
88. نمادهاي اسطوره اي و روانشناسي زنان، نويسنده: شينودا بولن، ترجمه: آذر يوسفي، صفحه 58
89. همان کتاب، صفحه 58
90. هنرعشق ورزيدن، نويسنده: اريک فروم، مترجم: پوري سلطاني، صفحه 50 و51
91. زن اعجاز خلقت، مولف: مهندس پرويز پارسي راد، صفحه 381
92. همان کتاب، صفحه 381
93. هنر زن بودن، نويسنده : دکتر علي پريور، صفحه 57
94. همان کتاب، صفحه 171
95. جنس دوم، جلد دوم، نويسنده: سيمون دوبووار، ترجمه قاسم صنعوي، صفحه 197
96. زن يک ارزش، نويسنده: ماريان ويليامسون، ترجمه وتلخيص: مينواحمدسرتيپ، صفحه67
97. زن در آينه جلال و جمال، نويسنده: آي? الله جوادي آملي، صفحه 148
98. همان کتاب، صفحه 193
99. سيماي زن در فرهنگ ايران، نويسنده: جلال ستاري، صفحه 127
100. زن از ديدگاه نهج البلاغه، مولف: فاطمه علائي رحماني، صفحه 38
101. ارزش زن در اسلام، نويسنده: مصطفي قنبر پورقوچاني، صفحه 61
102. زن از ديدگاه نهج البلاغه، مولف: فاطمه علائي رحماني، صفحه 17
103. نظام حقوق زن در اسلام، نويسنده: استاد مرتضي مطهري، صفحه 142و143
104. زن در آينه جلال و جمال، نويسنده: آي? الله جوادي آملي، صفحه 70
105. زن از ديدگاه نهج البلاغه، مولف: فاطمه علائي رحماني، صفحه 14
106. زن در آينه جلال و جمال، نويسنده: آي? الله جوادي آملي، صفحه 285و286
107. سيماي زن در فرهنگ ايران، نويسنده: جلال ستاري، صفحه 241
108. زن در آينه جلال و جمال، نويسنده: آي? الله جوادي آملي، صفحه 82
109. همان کتاب، صفحه 52
110. همان کتاب، صفحه 131
111. زن از ديدگاه نهج البلاغه، مولف: فاطمه علائي رحماني، صفحه 15
112. زنان پرده نشين ونخبگان جوشن پوش، نويسنده: فاطمه مرنسي، ترجمه: مليحه مغازه اي، صفحه 53
113. سيماي زن در فرهنگ ايران، نويسنده: جلال ستاري، صفحه 87
114. زن آرماني. زن فتانه، نويسنده: دكتر آذين حسين زاده، صفحه 15
115. تاريخ تمدن اسلام، مجلد اول، نويسنده : جرجي زيدان، صفحه 932و933
116. سيماي زن در فرهنگ ايران، نويسنده: جلال ستاري، صفحه 98و99
117. خانواده در اسلام، مولف: استاد حسين مظاهري، صفحه 27و28
118. زن از ديدگاه نهج البلاغه، مولف: فاطمه علائي رحماني، صفحه 43
119. زن از ديدگاه نهج البلاغه، نويسنده: محمد تقي جعفري تبريزي، گردآوري، تنظيم و تلخيص:محمد رضا جوادي، صفحه 100و101
120. زن از ديدگاه نهج البلاغه، مولف: فاطمه علائي رحماني، صفحه 52و53
121. زن از ديدگاه نهج البلاغه، نويسنده: محمد تقي جعفري تبريزي، گردآوري، تنظيم و تلخيص:محمد رضا جوادي، صفحه 21
122. نظام حقوق زن در اسلام، نويسنده: استاد مرتضي مطهري، صفحه 49
123. زن يک ارزش، نويسنده: ماريان ويليامسون، ترجمه و تلخيص: مينو احمد سرتيپ، صفحه 73
124. نمادهاي اسطوره اي و روانشناسي زنان، نويسنده: شينودا بولن، ترجمه: آذر يوسفي، صفحه 311
125. زن يک ارزش، نويسنده: ماريان ويليامسون، ترجمه و تلخيص: مينو احمد سرتيپ، صفحه 47
126. همان کتاب، صفحه 121
127. همان کتاب، صفحه 27
128. همان کتاب، صفحه 22
129. نمادهاي اسطوره اي و روانشناسي زنان، نويسنده: شينودا بولن، ترجمه: آذر يوسفي، صفحه 48
130. زن يک ارزش، نويسنده: ماريان ويليامسون، ترجمه و تلخيص: مينو احمد سرتيپ، صفحه 28
131. زنان از ديد مردان، نويسنده:بنوات گري، ترجمه: محمد جعفر پوينده، صفحه43
132. زن يک ارزش، نويسنده: ماريان ويليامسون، ترجمه و تلخيص: مينو احمد سرتيپ، صفحه 28
133. همان کتاب، صفحه 38
134. همان کتاب، صفحه 43
135. نمادهاي اسطوره اي و روانشناسي زنان، نويسنده: شينودا بولن، ترجمه: آذر يوسفي، صفحه 47و48
136. زن يک ارزش، نويسنده: ماريان ويليامسون، ترجمه و تلخيص: مينو احمد سرتيپ، صفحه 33
137. جسم زن . جان زن. نويسنده:كريستين نورتراپ، ترجمه: توراندخت تمدن، صفحه 8
138. مجله کتاب صبح، شماره 4، صفحه 26
139. بررسي شعر بانوان در ادبيات معاصر، تأليف: شهربانو حسين زاده بولاقاني، صفحه28
140. همان کتاب، صفحه 28
141. همان کتاب، صفحه 29
142. فصل زنان . جلد ششم، تأليف: نوشين احمدي خراساني، صفحه 139
143. همان مجله، صفحه 139
144. سايت اطلاع رساني مازندنومه، http://mazandnume.com/?PNID=v7880 زن در نگاه شاعران عصر جديد، زين العابدين در گاهي
145. زن و شعر، تأليف زينب يزداني، صفحه 91
146. همان کتاب، صفحه93
147. همان کتاب، صفحه 94
148. همان کتاب، صفحه 112
149. همان کتاب، صفحه 131
150. همان کتاب، صفحه 137
151. همان کتاب، صفحه 137
152. همان کتاب، صفحه 153
153. شعر امروز، زن امروز، تأليف: علي باباچاهي، صفحه 18
154. اولين زنان، پژوهشگر و نويسنده: عذرا دُژم، صفحه 17
155. مجله کتاب صبح، شماره 4، صفحه 26
156. به زير مقنعه، تأليف: بنفشه حجازي(فراهاني)، صفحه191
157. اولين زنان، پژوهشگر و نويسنده:عذرا دُژم، صفحه 22
158. به زير مقنعه، تأليف: بنفشه حجازي(فراهاني)، صفحه 197
159. شعر امروز . زن امروز، تأليف: علي باباچاهي، صفحه 40
160. بررسي شعر بانوان در ادبيات معاصر، تأليف: شهربانو حسين زاده بولاقاني، صفحه 32
161. مجله کتاب صبح، شماره4، صفحه 29
162. همان مجله، صفحه30
163. همان مجله، صفحه 30
164. همان مجله، صفحه 30
165. همان مجله، صفحه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره شعر معاصر، فروغ فرخ زاد، حقوق زنان، شعر زنانه Next Entries پایان نامه رایگان درباره فروغ فرخ زاد، شعر زنانه، زبان زنانه، شعر معاصر