پایان نامه رایگان درباره نقطه تقاطع، نمونه برداری، استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

جديد. بر اساس اين ديدگاه، تحقيق حاضر در گروه چهارم يعني بررسي پديده‏اي مستند و تكراري در محيط و شرايطي جديد قرار مي‏گيرد.

جامعه‌ی آماری
جامعه، ازنظر اغلب محققین، عبارت است از همه‌ی اعضای واقعی یا فرضی که علاقه‌مند هستیم یافته‌های پژوهش را به آن‌ها تعمیم دهیم (دلاور، 1380). همچنین جامعه‌ی آماری عبارت است از مجموعه‌ی افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک هستند و معمولاً در تحقیق، جامعه‌ی مورد بررسی جامعه‌ی آماری‌ای است که پژوهشگر مایل است درباره‌ی صفت(های) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. تعریف جامعه‌ی آماری یک تحقیق باید جامع ‌و مانع باشد. یعنی باید چنان تعریف شود که ازنقطه‌نظر زمانی و مکانی همه‌ی واحدهای موردمطالعه را در بر بگیرد و از شمول واحدهایی که نباید موردمطالعه قرار گیرند، جلوگیری کند (بازرگان و دیگران، 1381).
جامعه آماری در این تحقیق کارشناسان مطلع استان مازندران، مدیران آگاه شرکت های مهندسین مشاور شهرسازی استان مازندران، اساتید خبره ی دانشگاهی از دانشگاه های استان مازندران می باشند. داشتن شروط زیر به صورت توامان معیار انتخاب افراد به عنوان جامعه آماری این تحقیق می باشد:
اسکان یا محل کار افراد در استان مازندران باشد.
حداقل مدرک فوق لیسانس در رشته های مرتبط با موضوع از جمله: مدیریت شهری، برنامه ریزی شهری، مدیریت گردشگری و …. .
انجام کار اجرایی، مطالعاتی، تحقیقاتی یا نظارتی در زمینه مدیریت شهری در استان مازندران.

نمونه‌ی آماری
به‌منظور گردآوری داده‌های موردنیاز می‌توان به دو روش عمل کرد: گردآوری از کل اعضای جامعه، گردآوری از طریق نمونه‌گیری (بازرگان و دیگران، 1381). نمونه، درصدی از یک جامعه به‌عنوان نماینده‌ای از آن است (دلاور، 1380).
در این پژوهش جهت نمونه برداری از روش نمونه برداری قضاوتی111 که یکی از شیوه های نمونه برداری هدفمند112 است استفاده شده است. در نمونه برداری هدفمند به جای به دست آوردن اطلاعات از کسانی که براحتی در دسترس قرار می گیرند، گاهی اوقات ممکن است پژوهش ایجاب کند که اطلاعات از افراد یا گروههای خاصی بدست آورده شود. یعنی انواع خاصی از افراد که قادر به ارائه اطلاعات مورد نظر پژوهشگر هستند، زیرا آنها تنها افرادی هستند که می توانند چنین اطلاعاتی ارائه دهند یا با برخی از معیارهایی که پژوهشگر تدوین کرده مطابقت دارند (الوانی و همکاران، 1391). همچنین در نمونه برداری قضاوتی افرادی برای نمونه انتخاب می شوند که برای ارائه اطلاعات مورد نیاز در بهترین موقعیت قرار دارند. بنابراین طرح نمونه برداری قضاوتی هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که طبقه محدودی از افراد دارای اطلاعات اند که پژوهشگر در جستجوی آنهاست. در چنین مواردی هر نوع نمونه برداری تصادفی از میان بخش های مختلفی از افراد بی هدف و بی فایده است و این شیوه تنها شیوه نمونه گیری است که می توان برای به دست آوردن اطلاعاتی که لازم است از افراد خاصی که دارای علم و دانش مربوط هستند و میتوانند اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهند، مورد استفاده قرار داد (الوانی و همکاران، 1391).
همچنین در این پژوهش به دلیل مشخص نبودن اندازه جامعه، به منظور ارائه پرسشنامه به خبرگان در مدل اهمیت – عملکرد113 ، تعداد 50 خبره شناسایی و مورد پرسش قرار گرفته اند.

همچنین به منظور جمع آوری اطلاعات در روش تحلیل سلسله مراتبی114 از 10 نفر خبره استفاده شده است.

روش جمع‌آوری داده‌ها
در این تحقیق جمع آوری داده ها توسط دو پرسشنامه انجام گرفته است. در مدل تحلیل اهمیت – عملکرد هر شاخص از دو بعد اهمیت و عملکرد مورد سنجش قرار می گیرد. به زعم بارسکی، درجه اهمیت پایین تر، احتمالا نشان دهنده نقش کمتر شاخص در کیفیت است در حالی که درجه اهمیت بالاتر، نمایانگر نقش حساس و مهم آن شاخص در تعیین کیفیت است (پرداختچی،1390).
در مدل تحلیل اهمیت – عملکرد سنجش شاخص ها می تواند در مقیاس 5، 7 یا 9 درجه ای لیکرت صورت گیرد (کیچارون، 2004)، که در پرسشنامه اول مقیاس 9 درجه ای لیکرت مورد استفاده قرار گرفته و تعداد 55 سوال طراحی شده است که از این تعداد، 5 سوال مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی و 50 سوال مربوط به میزان اهمیت و سطح عملکرد هر شاخص در چهار شهر مورد بررسی می باشد. پرسشنامه مذکور در میان 50 نفر خبره توزیع و جمع آوری گردید.
همچنین پرسشنامه دیگری جهت انجام تحلیل سلسله مراتبی در اختیار 10 نفر خبره قرار گرفت که میزان اهمیت و عملکرد شاخص ها را به صورت زوجی مورد بررسی قرار داد.

روایی و پایایی ابزار پژوهش
به‌طورکلی، خوبی سنجه‌ها115 در یک پژوهش علمی به مفهوم روایی و پایایی سنجه‌ها در ابزار مورد استفاده است (احمدی و همکاران، 1386). روایی(اعتبار)116 به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار مورداستفاده تا چه حد خصیصه‌ی موردنظر را می‌سنجد (احمدی و همکاران، 1386). پایایی(قابلیت اعتماد)117 نشان می‌دهد ابزار مورداستفاده در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد(احمدی و همکاران، 1386). آزمون‌های روایی، معیارهای صحت و درستی اندازه‌گیری‌ها در رابطه با مقوله‌های انتزاعی را نشان می‌دهند(احمدی و همکاران، 1386). پایایی به معنای ثبات و سازگاری ابزار برای اندازه‌گیری مقوله‌ها یا مفاهیم انتزاعی موردسنجش آن است (احمدی و همکاران، 1386).
برای معبرسازی پرسشنامه‌ی تحقیق حاضر، از رویه‌ی استخراج اجزای متغيرهاي مورداندازه‌گیری از ادبيات موضوعي تحقيق، و آنگاه بومیسازی آن با بهرهگیری ازنظرت متخصصان استفاده‌شده است(ساروخاني، 1383). بنابراین ازآنجایی‌که مدل مفهومی پژوهش حاضر که ابزار پژوهش بر اساس آن طراحی‌شده است، برخاسته از ادبیات و بنابراین نشان‌دهنده‌ی نظرات متخصصین و خبرگان موضوع است(بازرگان و همکاران، 1381)، روایی ظاهری آن مورد تائید است.
برای تعيين پايايي ابزار اندازه‏گيري روش‌های مختلفی وجود دارد كه يكي از آن‌ها سنجش سازگاري دروني آن است(کونکا118 و همکاران، 2004). سازگاري دروني ابزار اندازه‏گيري مي‏تواند با ضريب آلفاي كرونباخ اندازه‏گيري شود، اين روش در اغلب تحقيقات مورداستفاده قرار مي‏گيرد(پترسون119، 1994) و گرچه حداقل مقدار قابل‌قبول براي اين ضريب 7/0 است، اما مقادير 6/0 و حتي 55/0 نيز قابل‌پذیرش است. برای تعیین پایایی در مورد پرسش‌های دو ارزشی، از روش کودر- ریچاردسون120 استفاده می‌شود، اما ضریب آلفای کرونباخ، هم برای گزینه های چندارزشی ( مانند طیف پنج گزینه‌ای لیکرت) و هم گزینه های دو ارزشی صفر و یک قابل‌استفاده است( مومنی، 1387).

روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و اطلاعات
در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از دو مدل تحلیل اهمیت-عملکرد121 و تحلیل سلسله مراتبی122 استفاده خواهد شد. در ادامه هریک از این دو روش به تفصیل توضیح داده شده است.

روش تحلیل اهمیت-عملکرد
این مدل توسط مارتیا و جیمز123 ارائه گردیده است (اسکیلسون و همکاران، 2006). اهمیت فزاینده مدل تحلیل اهمیت-عملکرد در آسیب شناسی و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف سیستم، و کارایی آن در شناخت اولویت ها و راهبردهای بهبود، موجب شده مدل مذکور در زمینه های مختلف، به کار گرفته شود (اسکیلسون و همکاران، 2006). مدل تحلیل اهمیت-عملکرد به لحاظ مفهومی، یک مدل چند شاخصه124 است. به منظور کاربرد این مدل، می بایست شاخص هایی که قرار است تحلیل شوند مشخص گردند. در واقع اثربخشی مدل اهمیت – عملکرد شدیدا وابسته به شاخص ها یا مولفه های تحلیلی125 آن است (اسکیلسون و همکاران، 2006).
در مدل تحلیل اهمیت-عملکرد هر شاخص از دو بعد اهمیت و عملکرد مورد سنجش قرار می گیرد. به زعم بارسکی، درجه اهمیت پایین تر، احتمالا نشان دهنده نقش کمتر شاخص در کیفیت است در حالی که درجه اهمیت بالاتر، نمایانگر نقش حساس و مهم آن شاخص در تعیین کیفیت است (پرداختچی ،1390).
به زعم اسلک، در مدل تحلیل اهمیت – عملکرد سنجش شاخص ها می تواند در مقیاس 5 ، 7 یا 9 درجه ای لیکرت صورت گیرد (کیچارون ، 2004)، داده های مربوط به میزان اهمیت و سطح عملکرد هریک از آنها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری می شود. برای این منظور از خبرگان در مورد هر شاخص دو سوال پرسیده می شود: شاخص مورد سوال چقدر مهم است و عملکرد در شاخص مورد نظر در چه سطحی قرار دارد (کیچارون ، 2007).

تشکیل ماتریس اهمیت-عملکرد
از آنجا که تحلیل جداگانه داده های بعد عملکرد و بعد اهمیت، مخصوصا هنگامی که هر دو مجموعه داده ها، همزمان مورد مطالعه قرار می گیرند ممکن است معنی دار نباشد، لذا داده های مربوط به سطح اهمیت و سطح عملکرد شاخص ها، بر روی یک شبکه دو بعدی که در آن، محور Y نشانگر بعد اهمیت و محور X نشانگر بعد عملکرد است نمایش داده می شوند. این شبکه دو بعدی، ماتریس اهمیت – عملکرد نامیده می شود. نقش ماتریس اهمیت – عملکرد که در واقع از چهار قسمت یا ربع تشکیل شده و در هریک، استراتژی خاصی قرار دارد کمک به فرایند تصمیم گیری است. از این ماتریس برای شناخت درجه اولویت شاخص ها جهت بهبود استفاده می شود. تشکیل ماتریس اهمیت – عملکرد مبتنی بر قواعد معیینی است. به منظور ترسیم ماتریس اهمیت – عملکرد هریک از محور ها به دو نیمه تقسیم می شوند. با انجام این کار از نقطه تقاطع استفاده می گردد (نیل و همکاران،2004). نقطه تقاطع مختصات محل تقاطع خطوطی است که ماتریس اهمیت – عملکرد را به چهار ربع تقسیم میکند. این خطوط، خطوط ربعی نام دارند. به منظور تعیین مختصات تقاطع خطوط ربعی، دو رویکرد وجود دارد. در رویکرد مقیاس محور126، نقطه تقاطع در مرکز مقیاسی که به کار گرفته شده است قرار می گیرد. مثلا اگر مقیاس مورد استفاده مقیاس پنج درجه ای لیکرت127 باشد نقطه تقاطع سه خواهد بود. در رویکرد داده محور128 نقطه تقاطع در مرکز داده ها قرار دارد، لذا برای تعیین نقطه تقاطع، از میانگین یا میانه استفاده می شود. در رویکرد داده محور به جای سطح مطلق سطح نسبی میزان اهمیت و عملکرد شاخص ها تعیین می شود. در روش فوق از میانگین برای تعیین نقطه تقاطع، جهت ایجاد یک ماتریس چهار ربعی استفاده به عمل می آید. برای محاسبه میانگین ، میانگین کل داده های مربوط به هریک از محور ها، محاسبه می گردد. به عبارت دیگر، میانگین کل سطح عملکرد کلیه شاخص ها مبنای تقسیم محور X به دو نیمه می باشد. به همین ترتیب بر اساس میانگین کل درجه اهمیت کلیه شاخص ها، محور Y نیز به دو نیمه تقسیم میشود. البته نتیجه این دو نیمه کردن ضرورتا دو نیمه مساوی نخواهد بود مثلا اگر مقیاس سنجه مولفه ها مقیاس پنج درجه ای لیکرت باشد و مقیاس کل سطح عملکرد کلیه مولفه ها عدد چهار باشد محور x از نقطه چهار به دو نیمه تقسیم می شود و بدیهی است که این دو نیمه با هم برابر نخواهند بود (اسکیلسون و همکاران، 2006).
بدین ترتیب صرف نظر از اینکه از چه روشی برای دو نیمه کردن محور ها استفاده می شود هریک از محور ها به دو قسمت بالا و پایین تقسیم می شوند. به منظور متوازن ساختن شکل ماتریس اهمیت – عملکرد معمولا مدرج نمودن محور های مربوط به سطح عملکرد و سطح اهمیت، بر اساس دامنه هایی که میانگین های مربوط به آن دامنه ها توزیع شده اند انجام می گیرد. به عنوان مثال اگر کوچکترین و بزرگترین میانگین مربوط به سطح اهمیت، بین 4 تا 5 باشد و دامنه توزیع میانگین های مربوط به سطح عملکرد بین 5/2 تا 5 باشد. درجه بندی محورY از چهار الی پنج خواهد بود و محور X از 5/2 تا 5 مدرج می گردد. بنابر این ممکن است نقطه شروع محور X با نقطه شروع محور Y با هم تفاوت داشته باشد. در هر حال اندازه و طول محور ها باید به گونه ای باشد که همه شاخص ها را پوشش دهد (اسکیلسون و همکاران، 2006).

تحلیل ماتریس اهمیت-عملکرد
در مدل تحلیل اهمیت-عملکرد از میانگین داده های مربوط به سطح عملکرد و میانگین داده های مربوط به درجه اهمیت هریک از شاخص ها، برای تعیین مختصات هر شاخص و نمایش آن در ماتریس اهمیت-عملکرد استفاده می شود. به این ترتیب با جفت شدن این دو مجموعه از مقادیر هریک از شاخص ها در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حکمرانی خوب، تمرکز زدایی، توسعه پاید Next Entries پایان نامه رایگان درباره سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تحلیل سلسله مراتبی