پایان نامه رایگان درباره نسبت بدهی، ارزش بازار، اهرم مالی، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

گرفت که نتایج در همه مدلها یکسان بود. آنهـا همچنین ثابت کردند که پیش بینی سود مدیریت، رابطه مستقیم و معناداري بـا ارزش شرکت (محاسبه شـده براساس معیار کیوتوبین) دارد و ایـن رابطه زمانی شدیدتر بوده است که شرکتها، پیش بینیهاي با دقت بیشتر و به موقعتري منتشر کردهاند(همان منبع).
مدرس(1387) بررسی تحلیلی تأثیر توانایی پیشبینی اجـزاي تعهدي و جریانهاي نقدي بر کیفیت سود پیشبینی شده را مورد بررسی قرار داد. نتایج این پژوهش نشان میدهد، با استفاده از سودهاي گذشته میتوان سود آینده را با حداقل خطاي ممکن پیشبینی کرد. عملکرد سودها با قابلیت پیش بینی اجزاي سود و استمرار آنها رابطه مثبت دارد. جریانهاي نقدي توانایی قویتري در پیش بینی سود داردمشـایخ(1386). دقت پیشبینی مدیران را از سود هر سهم آینده با پیشبینی مبتنی بر اطلاعات الگوي گام تصادفی مورد بررسی قرار داد. نتیجه پـژوهش نشان میدهد بین اشتباه پیشبینی سود مدیران و اشتباه پیشبینی براساس گام تصادفی تفاوت معناداري وجود دارد. با افزایش اندازه شرکت، پیشبینی مدیریت دقیقتر میشود و دقت پیشبینی سود مدیران در شرکتهاي سودده نسبت به شرکتهاي زیانده بیشتر است. جهانخانی و صفاریان (1382) به بررسی محتواي اطلاعاتی سود برآوردي پرداختند. دراین تحقیق تغییرات قیمت مربوط به 27 شرکتی جمع آوري شد که طی دوره 1374 تـا 1376 سود برآوردي را اعلام نموده اند. اطلاعات مربوط بـه چهار هفته قبل و چهار هفته بعد از اعلان سود برآوردي مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیــق نشـان داد کــه سود برآوردي هـر سـهم داراي محتواي اطلاعاتی بوده و باعث تغییر قیمت و حجم معاملات سهام در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است. البته از آنجایی که اعلان سود برآوردي هر سهم عامل موثري در تصمیمگیري سر مایهگذاران و سهامداران در خصوص خرید و فروش سهم است، باید پیشبینی سود هر سهم حداقل انحراف را از میزان واقعی خود داشته باشد. ولی متاسفانه به دلیل عدم اعمال سیاست هاي مطلوب از سوي بورس تهران، اختلال هاي زیادي خصوصا تا قبل از سال 1376 در ارقام پیش بینی شده به چشم میخورد(همان منبع).
شاخص سهام
کلمه شاخص در کل به معنای نمودار یا نشان دهنده یا نماینده میباشد. شاخص کمیتی است که نماینده چند متغیر همگن میباشد و وسیلهای برای اندازهگیری و مقایسه پدیدههایی است که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند که بر مبنای آن میتوان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول یک دوره بررسی نمود. محاسبه شاخص برای هر شرکت صنعت یا گروه یا دسته امکانپذیر است و میتوان آن را محاسبه نمود.
برای محاسبه شاخص یک سال را به عنوان سال مبنا یا پایه فرض کرده و پس از تقسیم ارزش جاری بر ارزش مبنا (ارزش سال پایه) آن را در عدد 100 ضرب میکنیم. عدد بدست آمده شاخص آن گروه یا دسته مورد نظر را به ما نشان میدهد.
شاخص کل قیمت42
یکی از اصلیترین شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران است که روش محاسبه آن بر اساس فرمول زیر انجام میگیرد:
{( ارزش جاری سهم در بازار*تعداد سهام منتشره) تقسیم بر (ارزش پایه سهام*تعداد سهام در سال پایه)} ضرب در عدد 100
که در این محاسبه سال پایه سال 1369 میباشد. این شاخص گویای آن است که ارزش کل بازار نسبت به سال (پایه) یا همان سال (1369) چند برابر شده است.
انواع گروه های محاسبهی شاخص کل قیمت در بورس تهران
1-شاخص قیمت کل بازار: که در محاسبه آن قیمت سهام تمام شرکتهای معامله شده تاثیر داده میشود.
2-شاخص قیمت تالار اصلی: که در محاسبه آن فقط قیمت سهام شرکتهای معامله شده در تابلو اصلی تأثیر داده میشود.
3-شاخص قیمت تالار فرعی: که در محاسبه آن فقط قیمت سهام شرکتهای معامله شده در تابلوی فرعی تاثیر داده میشود(کارگزاری پارس گستر خبره،1391).
بازده عملیاتی
همانطورکه میدانیم بازده داراییها43 یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کل داراییهای آن شرکت میباشد واز طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت محاسبه میشود و به صورت درصد بیان میشود. این نسبت بازده داراییها یکی از معیارهای حسابداری است که میزان کارایی مدیریت را در به کارگرفتن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان میدهد(رمضانی،1387). یکی از مزایای مهم بازده عملیاتی این است که مدیران را به کنترل داراییهای عملیاتی وادار میسازد .
ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم
ارزش دفتری هر سهم از طریق تقسیم کل ارزش دفتری سهام عادی بر تعداد سهام عادی منتشره محاسبه میشود(مدرکیان، 1390).
ارزش دفتري هر سهم
ارزش دفتری هر سهم نشان دهنده ارزشهاي تاريخي است. از طرفي ارزش بازار هر سهم انعکاسي از جريانهاي نقدي آتي ميباشد که عايد شرکت خواهد شد، بنابراين اگر شرکتي داراي مديريت و سازماندهي باشد که با کارآيي کامل به وظايف و نقشهاي خود عمل کند دراين صورت ارزش بازار، بزرگتر از ارزشهاي تاريخي و دفتري خواهد بود و اين نسبت کاهش پيدا ميکند. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم طرز تفکر سرمايه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنماي آتي شرکت را بيان ميکند.
ارزش بازار هر سهم
ارزش بازار هر سهم برابر است با آن قیمتی که سهم در بازار معامله میشود و به وسیله عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود، یعنی ممکن است ارزش اسمی سهم 1،111 ریال، ارزش دفتری آن 1،121 ریال و ارزش بازار آن 1،211 ریال باشد.
اهرم مالی
اهرم مالی نشان دهنده این موضوع است که چه مقدار از داراییها از محل بدهیها و چه مقدار از محل حقوق صاحبان سرمایه تأمین مالی شده است. نسبتهاي اهرمي رابطه منابع مالي مورد استفاده واحد تجاري را از لحاظ بدهي ها يا حقوق صاحبان سهام تعيين و ارزيابي ميكند و در واقع نحوه تركيب آنها را بررسي مينمايد. مهمترين نسبتهاي اهرمي عبارتند از نسبت بدهي و نسبت كل بدهيها به حقوق صاحبان سهم. بهطور كلي وام و اعتبار دهندگان نسبت بدهي نسبتاً كم را ترجيح ميدهند. نسبت بدهي زياد معمولاً به معناي اين است كه شركت براي تامين منابع مورد نياز ناگزير از استفاده تسهيلات بيشتري شده است. که در این پژوهش از نوع نسبت بدهی اهرم مالی استفاده نمودیم.
این نسبت، سهم دارایی کل واحد تجاری با استفاده از وجوه متعلق به اعتبار دهندگان تامین مالی را اندازهگیری میکند. در صورت کسر این نسبت منظور از بدهی، کل تعهدات کوتاه مدت و وام های بلند مدت است. دارندگان اوراق قرضه و سایر اعتباردهندگان بلندمدت در یک واحدتجاری از جمله علاقهمندان به نسبت بدهی هستند. از نظر آنان، نسبت بدهی پایین مطلوبتر است. زیرا، در صورت وقوع انحلال یا بروز هر گونه مشکل مالی دیگر، از نظر حمایتی در وضعیت بهتری قرار میگیرند. در صورت افزایش نسبت بدهی، هزینههای بهره ثابت در واحد تجاری بالا میرود . چنانچه نسبت بدهی بیش از اندازه افزایش پیدا کند، جریانهای نقدی ایجاد شده در دورههای رکود اقتصادی در واحد تجاری ممکن است تکافوی پرداختهای بهره را نکند. بنابراین، توانمندی واحد تجاری به ایجاد تعهدات جدید بدهی، در صورت نیاز به گردآوری وجوه بیشتر، به شدت تحت تاثیر اندازه نسبت بدهی قرار داشته و برداشت سرمایهگذاران را درباره سطح ریسک تحت تاثیر قرار میدهد(مدرکیان،1390).
انواع اهرم مالی
1- نسبت بدهی به کل دارائیها
نسبت بدهی به کل دارائیها نسبت بدهی نیز خوانده میشود. معمولاً وام دهندگان نسبت بدهی پائینتر را ترجیح میدهند. زیرا به معنی حمایت بیشتر از وضعیت آنان است. نسبت بدهی بالاتر معمولاً به معنی این است که شرکت برای وامهای دریافتی باید نرخ بهره بالاتری پرداخت کند یا اصلا وام دریافت نکند.
گاهی شرکت میتواند با دریافت وام بلندمدت بدهیهای کوتاه مدت خود را پرداخت نماید که این عمل نسبت بدهی شرکت را تحت تاثیر قرار نمیدهد اما کاهش بدهی جاری ارتباط مناسبتری بین دارائیهای جاری و بدهیهای جاری بر قرار میکند(انستیتو بانکداران خاورمیانه و گروه پژوهشی اعتبارات،1389).
2- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
این نسبت از تقسیم بدهیها( اغلب بدهیهای بلندمدت) بر حقوق صاحبان سهام بدست میآید.بالا بودن نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (با استفاده از بدهی بلند مدت در صورت کسر) بدین معنی است که درصد بالایی از نیازهای مالی بلند مدت از طریق بدهی (وام) تامین میشود. وامدهندگان بلندمدت معمولاً نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام پائینتر را ترجیح میدهند زیرا احتمال عدم بازپرداخت طلب آنان کمتر است(همان منبع).
رابطه اهرم مالی و دقت پیشبینی سود
اهرم مالی عبارت است از، وجود هزينههاي ثابت در فهرست هزينههاي شركت. اهرم مالي از تقسيم جمع كل بدهيها به جمع كل داراييها به دست ميآيد. وجه تسميه اهرم تشابه بين منفعت حاصل از اتكاء به اهرم مكانيكي و منفعت حاصل از اتكاء به هزينه ثابت است. هر اندازه درجه اهرم مالي بزرگتر باشد، درجه ريسك مالي بيشتر ميشود؛ زيرا اگر درجه اهرم مالي زياد باشد، با كاهش نسبتاً اندك در رقم سود قبل از بهره و ماليات، سود هر سهم ممكن است منفي شود. وجود ريسك، بيانگر عدم امكان دقت در پيشبيني سود است. بنابراين انتظار ميرود بين اهرم و دقت پيش بيني سود رابطه منفي وجود داشته باشد(ملکیان و همکاران،1389).
نسبتهای اهرم مالی میزان کلی بدهیهای شرکت را اندازه میگیرند. نسبتهای مزبور منعکسکننده توانایی شرکت برای پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت هستند. این نسبتها از طریق مقایسه هزینههای ثابت و سود (از صورتحساب سود و زیان) یا با ارتباط دادن بدهیها به حقوق صاحبان سرمایه (از ترازنامه) محاسبه میشوند. نسبتهای اهرم مالی برای وامدهندگان اهمیت دارند. زیرا نشان میدهند که آیا درآمد شرکت هزینههای ثابت و بهره را پوشش میدهند یا نه و آیا در صورت ورشکستگی داراییهای شرکت برای بازپرداخت بدهیها کافی هستند یا نه. اگر وام و هزینه بهره بیش از حد باشد امکان ورشکستگی شرکت افزایش مییابد(انستیتو بانکداران خاورمیانه و گروه پژوهشی اعتبارات،1389).
اینکه شرکت نتواند تعهدات خود را انجام دهد کمتر میشود. شرکتهایی که درآمد و سود باثبات دارند، معمولاً نسبت بدهی بالایی دارند. شرکتهایی که دارای سود و درآمد پر نوسان و بی ثبات هستند باید بدهی کمتری هم داشته باشند. اگر دو شرکت متقاضی اخذ تسهیلات بلندمدت بانکی باشند مسلما شرکتی که از لحاظ نداشتن یا کم داشتن بدهی بلند مدت (علاوه بروجود وثیقه، تحصیل سود و…) وضعیت بهتری دارد، مقدم خواهد بود لذا اگرحاصل این نسبت برای شرکتی کم باشد هر زمان که مدیران آن قصد دریافت وام نمایند باید بتوانند وام بلندمدت بگیرد( انستیتو بانکداران خاورمیانه و گروه پژوهشی اعتبارات،1389).
اندازه شرکت
كيل و نيكلسون(2003) اعتقاد دارند، اندازه شركت اعم از جمع داراييها، جمع فـروش و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش شركت ارتبـاط مسـتقيمي با هـم دارند. بـديهي است اندازه شركت تعيينكننده حجم و گستردگي فعاليت يك شركت است. شركتهاي بزرگتر به دليل ارتباطات بيشتر با ذينفعان و وجود مكانيزمهاي كنترلي بيشتر از ريسك تجاري كمتري برخوردارند. از طرفي واتز و زيمرمن(1990) عنـوان ميدارند كه شركتهاي بزرگ به دليل تحمل هزينههاي سياسي بيشتر ناچار بـه افشاي بيشتري نيز هستند. در شركتهاي بزرگ، به دليل استقرار سيسـتمهاي كنترلي و نظارتي دقيق، بـه كارگيري كاركنان و مـديران متخصص، پاسخگويي به طيف گستردهاي از سرمايهگذاران، بستانكاران و كاركنان از جمله دلايل لزوم دقت بيشتر در پـيش بيني سود(نصرآبادی و همکاران،1389).
کیوتوبین44
به نسبتی گویند، که توسط جیمز توبین، اقتصاددان برنده جایزه نوبل از دانشگاه ییل ارائه گردید. او بر این فرض بود، که دارایی‌های شرکت باید قابلیت جایگزینی ارزش بازار شرکت را داشته باشد. بدین ترتیب چنان‌چه ارزش بازار شرکت بیش از دارایی‌های آن باشد، این شرکت توانسته به‌نحوی بهینه، از دارایی‌های خود استفاده نماید. در این صورت ارزش سهام بیش از ارزش فعلی آن است. در صورتی‌که ارزش بازار شرکت، کمتر از ارزش دارایی‌های شرکت باشد، شرکت نتوانسته از دارایی‌های خود، بصورت بهینه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بازار سرمایه، کیفیت افشا، بازده سهام، ریسک سیستماتیک Next Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، دقت پیش بینی سود، قلام تعهدی