پایان نامه رایگان درباره میراث فرهنگی، استان گیلان، مکانیابی، راهنمایی و رانندگی

دانلود پایان نامه ارشد

سرا
6425
10
6435
26.29
22.26
0.16
1.87
2.00
1.87
13
فومن
44774
1571
46345
56.12
52.95
3.39
1.82
1.93
1.82
16
ماسال
7259
0
7259
32.22
31.19
0.00
1.92
0.00
1.92
جمع كل
909430
30773
940203
307.27
273.84
30.88
12.95
9.7
12.95

منبع : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان در سال 1391

جدول 4-25گزارش اقامت کنندگان در مراکز اقامتی ثابت و موقت غرب گیلان به تفکیک از( 25 اسفند تا 15 فرودین) 1393
ردیف
شهرستانها
تعداد واحد اقامتی
هتل ، هتل آپارتمان ، مجتمع و مهمانپذير
منازل استيجاري
كلاسهاي مدارس
كمپ هاي موقت و چادرهاي مسافرتي در پارك ها ، حاشيه بلوارها و ساير
ميزان اقامت در ساير مراكز اقامتي ( ميهمانسراهاي ادارات ، خوابگاههاي دانشجويي و سالن هاي ورزشي و غيره)
جمع کل
درصد نسبت به کل اقامت
1
آستارا
60
40550
15952
19093
529230
357984
962809
15.06
4
بندرانزلي
190
43527
43889
10144
539700
238211
875471
13.69
7
فومن
189
13157
14167
5435
175290
144793
352842
5.52
8
تالش
21
7904
7998
9812
107020
79880
212614
3.32
10
ماسال
8
790
2582
480
156182
10683
170717
2.67
13
رضوانشهر
4
1616
1070
8075
94490
19141
124392
1.95
14
شفت
223
556
2046
1145
115300
1455
120502
1.88
15
صومعه سرا
4
2182
1894
4268
95052
3934
107330
1.68
جمع کل
699
110282
89598
58452
1812264
856081
2926677
45.77
منبع : سازمان میراث فرهنگی استان گیلان ، 1393

جدول 4-26 درصد اشغال تخت مراکز اقامتی ثابت (تحت پوشش اداره کل ) 29 اسفند 1392 الی15 فروردین 1393
ردیف
نام واحد
ظرفیت در یک روز
جمع مقیم
درصد اشغال تخت
1
هتل و هتل تفریحی
10463
173850
103.85
2
هتل آپارتمان
907
14517
100.03
3
مهمانپذیر
1990
43081
135.30
جمع کل
13360
231448
108.27
منبع : سازمان میراث فرهنگی استان گیلان ، 1393

جدول 4-27 گزارش مقايسه اي اقامت كنندگان در مراكز اقامتي استان گيلان – نوروز 92 و 1393
رديف
روز
تاريخ
تعداد مسافرين اقامت كننده در استان (نفر)
درصد تغييرات (نسبت به سال 1392)

سال 1392
سال 1393

5
پنجشنبه
1392/12/29
145861
180230
23.56
6
جمعه
1393/01/01
245334
279095
13.76
7
شنبه
1393/01/02
312181
315860
1.18
8
يکشنبه
1393/01/03
405837
445809
9.85
9
دوشنبه
1393/01/04
450822
461800
2.44
10
سه شنبه
1393/01/05
489465
571990
16.86
11
چهار شنبه
1393/01/06
512815
552920
7.82
12
پنجشنبه
1393/01/07
509406
547448
7.47
13
جمعه
1393/01/08
513704
570952
11.14
14
شنبه
1393/01/09
500149
510450
2.06
15
يکشنبه
1393/01/10
498636
455250
-8.70
16
دوشنبه
1393/01/11
356180
362504
1.78
17
سه شنبه
1393/01/12
329508
398859
21.05
18
چهار شنبه
1393/01/13
153512
285920
86.25
19
پنجشنبه
1393/01/14
93704
157451
68.03
20
جمعه
1393/01/15
93145
95851
2.91
مجموع
5610259
6192389
10.38
منبع : سازمان میراث فرهنگی استان گیلان ، 1393
جدول 4-28گزارش آماري از گردشگران ورودي به واحدهاي اقامتي(تحت پوشش اداره كل)استان گيلان طي سال 86-1391
سال
گردشگران ورودي به واحدهاي اقامتي
شاخص ها

ايراني
خارجي
جمع
درصد اشغال تخت
درصد اشغال اتاق
درصد نسبت گردشگر خارجي
متوسط مدت اقامت گردشگران ايراني
متوسط مدت اقامت گردشگران خارجي
متوسط مدت اقامت كل گردشگران
سال 1386
406880
40377
447257
30.00
28.55
9.03
1.60
1.20
1.40
سال 1387
512977
31358
544335
40.39
38.44
5.76
1.85
1.70
1.78
سال 1388
649799
19917
669716
46.50
43.53
2.97
1.94
1.72
1.83
سال 1389
732162
30754
762916
47.14
44.02
4.03
1.87
1.92
1.90
سال 1390
1013651
32548
1046199
48.56
46.08
4.11
1.91
1.95
1.93
سال 1391
1214002
33956
1247958
61.24
57.10
2.72
2.84
2.89
2.87
منبع : سازمان میراث فرهنگی استان گیلان ، 1393
جدول 4-29 گزارش آماري از گردشگران ورودي به واحد هاي اقامتي(تحت پوشش اداره كل)استان گيلان طي سال 86-1391
گردشگران ورودي به واحدهاي اقامتي
شاخص ها
ايراني
خارجي
جمع
درصد اشغال تخت
درصد اشغال اتاق
درصد نسبت گردشگر خارجي
متوسط مدت اقامت گردشگران ايراني
متوسط مدت اقامت گردشگران خارجي
متوسط مدت اقامت كل گردشگران
406880
40377
447257
30.00
28.55
9.03
1.60
1.20
1.40
512977
31358
544335
40.39
38.44
5.76
1.85
1.70
1.78
649799
19917
669716
46.50
43.53
2.97
1.94
1.72
1.83
732162
30754
762916
47.14
44.02
4.03
1.87
1.92
1.90
1013651
32548
1046199
48.56
46.08
4.11
1.91
1.95
1.93
1214002
33956
1247958
61.24
57.10
2.72
2.84
2.89
2.87
منبع : سازمان میراث فرهنگی استان گیلان ، 1393

نام موزه / بناي تاريخي
واحد سنجش
سال 1386
سال 1387
سال 1388
سال 1389
سال 1390
سال 1391
هفت ماهه سال 1392

ايراني
خارجي
جمع كل
ايراني
خارجي
جمع كل
ايراني
خارجي
جمع كل
ايراني
خارجي
جمع كل
ايراني
خارجي
جمع كل
ايراني
خارجي
جمع كل
ايراني
خارجي
جمع كل
بناي تاريخي قلعه رودخان
نفر
9702
0
9702
72898
219
73117
115754
294
116048
156147
413
156560
119913
431
120344
115316
383
115699
236261
519
236780

4-5 پایگاههای راهنمایی رانندگی در ناحیه مطالعاتی
در ناحیه مورد مطالعه تعداد 4 پایگاه وجود داشته که هریک از آنها به جهت حفاظت و امنیت راههای ارتباطی وجلوگیری از هرگونه تخلفات راهنمایی و رانندگی مشغول انجام وظیفه می باشند . بدلیل محرمانه بودن اطلاعات دربرخی از سازمانها و ادارات از بررسی جزیی مشخصات هریک از پایگاههای راهنمایی رانندگی نمی توان اظهار نظر نمود. لذا فقط درحد اشاره می توان با توجه به مشاهدات میدانی بیان نمود که هریک از پایگاههای فوق در چه مکانی وجود دارند.

4-6 دامنه وحدود فعالیتهای راهنمایی ورانندگی
مهمترین فعالیت پلیس راهنمایی رانندگی را در یک پایگاه می توان در نحوه نظارت بر عبور و مرور، نظارت بر تخلفات در ساعات مختلف، تعداد خودروهای عبوری از مسیرهای مختلف بیان نمود. با توجه به مشاهدات میدانی و پرس و جو از برخی افراد هریک از پایگاههادر غرب گیلان حدود مشخصی را مورد ارزیابی قرار داده و در واقع دامنه فعالیتشان بصورت قراردادی بوده بطور مثال پایگاه راهنمایی رانندگی درمنطقه ملاسرا، مناطق شفت ، فومن تا منطقه هفت دغنان صومعه سرا را پوشش می دهد.و از آن پس مربوط به پلیس راه ضیابر بوده که تا مسیر تالش ادامه داشته و در نهایت پایگاه بعدی تا آستارا مشغول فعالیت می باشد.

4-6-1 تناسب بین موقعیت و خدمات ارائه شده
– مناسب بودن مکانیابی پایگاههای راهنمایی رانندگی در گیلان
از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 71 نفر مکانیابی پایگاههای راهنمایی رانندگی در گیلان را خیلی زیاد مناسب، 133 نفر زیاد، 149 نفر کم و 31 نفر خیلی کم را بیان نموده اند.

جدول 4-30 مناسب بودن مکانیابی پایگاههای راهنمایی رانندگی در گیلان
شرح
خیلی زیاد
زیاد
کم
خیلی کم
تعداد
71
133
149
31
درصد
18.4
34.6
38.8
8.1

بنابراین با توجه به جدول فوق 18.4 درصد مکانیابی پایگاههای راهنمایی رانندگی در گیلان را خیلی زیاد مناسب، 34.6 درصد زیاد، 38.8 درصد کم و 8.1 درصدخیلی کم را بیان نموده اند.

نمودار 4-20 مناسب بودن مکانیابی پایگاههای راهنمایی رانندگی در گیلان

4-6-2 تناسب بین وضعیت خدمات و رضایت گردشگران
– بررسی مناسب بودن و عدم مناسب بودن توریسم وگردشگری با توجه به اهمیت این صنعت نامرئی در غرب گیلان بسیار ضروری بنظرمی رسد. لذا نگارنده ضمن مشاهدات میدانی و پرس و جو از اهالی با ارائه سوالی از پاسخ دهندگان نظر سنجی بعمل آمداز مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 237 نفر خدمات جاده ای را مناسب و کافی و 147 نفرخیر را پاسخ داده اند.

جدول 4-31 مناسبت و کافی بودن خدمات جاده ای
شرح
بلی
خیر
تعداد
237
147
درصد
61.7
38.2

بنابراین با توجه به جدول فوق 61.7 درصدپاسخ دهندگان خدمات جاده ای را مناسب و کافی و 38.2 درصد خیر را پاسخ داده اند.

نمودار 4-21 مناسبت و کافی بودن خدمات جاده ای

4-7 ارزیابی عملکرد پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری
4-7-1 احساس امنیت و چگونگی آن از دید گردشگران
امروزه امنيت به عنوان مهمترين و زيربناي يترين اصل در تدوين استراتژي توسعه گردشگري در جهان به شمار مي آيد. ميان گردشگري، ثبات، توسعه و امنيت رابطه اي تعريف شده وجوددارد، چراكه توسعه زيرساخ تهاي جهانگردي تا حدود زيادي به ساير فعاليت هاي جاري وعمراني يك منطقه، عوامل حمايت كننده، قوانين و مقررات (امنيت)، اطلاع رساني، هماهنگي سازمان هاي مرتبط وگسترش حمل و نقل در امور جهانگردي وابسته است و هرگونه بروزناامني و بكارگيري خشونت در سطوح مختلف زيان هاي جبران ناپذيري به اين صنعت وارد مي سازد. بعنوان مثال، يك شركت سرمايه گذار بين المللي اگر در ارزيابي كارشناسي خود محيط و مقصد مورد نظر را از نظر ويژگي امنيتي مناسب نيابد و امنيت مالي و جاني توريست راتامين نبيند قطعاً سرمايه خود را به آن منطقه منتقل نخواهد كرد. (رحيم پور، 1384). از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 125نفر احساس امنیت از گردشگری در گیلان را خیلی زیاد بیان نموده، 141 نفر زیاد، 110 نفر کم و 8 نفر خیلی کم را بیان نموده اند.

جدول 4-32 احساس امنیت از گردشگری در گیلان
شرح
خیلی زیاد
زیاد
کم
خیلی کم
امنیت ندارد
تعداد
125
141
110
8
0
درصد
32.5
36.7
28.6
2.1
0
بنابراین با توجه به جدول فوق 32.5 درصد خیلی زیاد از گردشگری در گیلان احساس امنیت می کنند، 36.7 درصد زیاد، 28.6 درصد کم و 2.1 درصد خیلی کم را بیان نموده اند.

نمودار 4-22 احساس امنیت از گردشگری در گیلان
4-7-2 چگونگی وضعیت امنیت گردشگری
نقش وتاثير صنعت جهانگردي در ترسيم امنيت ملي يك كشور چنان است كه اكثر كشورهاي توسعه يافته با وجود دارا بودن منابع كلان اقتصادي و درآمد، ترجيح مي دهند برروي صنعت توريسم متمركز شوند. حضور مستقيم بازديدكنندگان و گردشگران در يك كشور علاوه بر توسعه اقتصادي و تبادلا ت فرهنگي، آن كشور را به عنوان يك قطب امن گردشگري به جهانيان معرفي مي كند (ثبوتي، 1386). از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان78 نفر وضعیت امنیت گردشگری را بسیارخوب، 200 نفر خوب، 87 نفر متوسط، 10 نفر بسیارکم و 9 نفر امنیت وجود ندارد را بیان نموده اند.

جدول 4-33 چگونگی وضعیت امنیت گردشگری
شرح
بسیارخوب
خوب
متوسط
بسیارکم
امنیت وجود ندارد
تعداد
78
200
87
10
9
درصد
20.3
52.1
22.6
2.6
2.3

بنابراین با توجه به جدول فوق 20.3 درصد از پاسخ دهندگان وضعیت امنیت گردشگری را در غرب گیلان بسیارخوب، 52.1 درصد خوب، 22.6 درصد متوسط، 2.6 درصد بسیارکم و 2.3 درصد امنیت وجود ندارد را بیان نموده اند.

نمودار 4-23 چگونگی وضعیت امنیت گردشگری

4-7-3 نقش پلیس در امنیت گردشگری
— نقش و میزان توانایی پلیس راهنمایی و رانندگی غرب گیلان در امنیت گردشگران
از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 56 نفر پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب
گیلان خیلی زیاد توانسته نقش در امنیت حوزه غرب داشته، 184نفر زیاد، 80 نفر کم و 64 نفر خیلی کم
را بیان نموده اند.

جدول 4-34 نقش و میزان توانایی پلیس راهنمایی و رانندگی حوزه غرب گیلان در امنیت گردشگران
شرح
خیلی زیاد
زیاد
کم
خیلی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره صومعه سرا، استان گیلان، میراث فرهنگی، مکان یابی Next Entries پایان نامه رایگان درباره راهنمایی و رانندگی، جامعه آماری، احساس امنیت، استان گیلان