پایان نامه رایگان درباره مکان یابی، سلسله مراتب، توسعه گردشگری، صنعت گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

م چند وجهی است و به همین جهت درباره معناي آن اختلاف زیادي وجود دارد. تعاریف مندرج در فرهنگهاي لغت درباره مفهوم کلی امنیت، بر روي (احساس آزادي از ترس) یا (احساس ایمنی) که ناظر بر امنیت مادي و روانی است، تاکید دارد (اسماعیل زایی و دیگران، 1391، ص4).
مفهوم امنیت در جهان سوم ارتباط مستقیم با آسیب پذیري هاي اجتماعی و اقتصادي دارد، که برخواسته از تهدیدات اقتصادي، اجتماعی، سیاسی ونظامی است، بنابراین از لحاظ مفهوم، امنیت باید منعکس کننده تهدیدات ناشی از مسائل اقتصادي و اجتماعی باشد، خواه این امر به فرسایش مشروعیت صرفاً در داخل مربوط باشد یا نمودهاي خارجی و تقسیم بنديهاي اجتماعی و شکلهاي اقتصادي آن باشد (لطفی، خامه چی، 1391، ص4).

2-1 مرور منابع و پیشینه تحقیق
با توجه به مطالعات نگارنده اهم منابع مرتبط با موضوع به قرار زیر است:
لطفی فر، مجتبی، یغفوري، حسین، 1391، در مقاله خود تحت عنوان نقش امنیت در توسعه گردشگري، مورد شناسی، چابهار در اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسلامی ایرا ن بیان داشته: در جهان امروزه امنیت به عنوان مهمترین فاکتور در تدوین استراتژيهاي توسعه گردشگري در جهان به شمار آمده و با مقوله گردشگري رابطه مستقیم دارد. صنعت پرسود گردشگري در سطوح مختلف ملی و منطقه اي ارتباط مستقیم با امنیت داشته و هر گونه خدشه در سطوح مختلف باعث خسارات جبران ناپذیر به این صنعت میشود. صنعت جهانگردي در سطح جهانی براي بیش از 200 میلیون نفر شغل ایجاد کرده و حدود 11 درصد از کل اشتغال جهانی را به خود اختصاص داده است. بدیهی است که با توسعه این صنعت، آمارهاي یاد شده نیز افزایش خواهد یافت و در این میان توریستهاي موجود در سبد جهانی عاید کشورهایی خواهد شد که بسترهاي لازم از جمله امنیت و خدمات را در بهترین شکل موجود آماده کرده‎اند. نتایج به دست آمده نشان میدهد که امنیت فاکتوري تعیین کننده در توسعه گردشگري چابهار می باشد؛ ودر نهایت به بررسی مشکلات و موانع این امر در شهرستان چابهار پرداخته و راهکار هایی در زمینه ارتقا صنعت گردشگري ارائه می گردد.
منشی زاده، رحمت الله، 1376، در کتاب جهانگردی خود ابتدا به تعاریف و مفاهیم جهانگردی، ابعاد اقتصادی توریسم، عوامل مؤثر و برنامه ریزی در توریسم، مکانها و ارزشها، بازتابهای مثبت و منفی صنعت توریسم وجهانگردی و جایگاه آن در ایران پرداخته و می گوید با توجه به اهمیت جهانی این صنعت بدون تردید کشور ما با توجه به وجود جاذبه های متنوع طبیعی و چشم اندازهای زیبای جغرافیایی و میراثهای عظیم تاریخی و مراقه متبرکه زیارتی و سیاحتی و آثار بدیع و باشکوه هندی، دارای جایگاه ویژه ای است که در اثر توجه و بذل عنایت بیشتر می تواند به یکی از قطبهای بزرگ توریستی دنیا تبدیل گردد و میلیونها جهانگرد را بطرف این مرز و بوم بکشاند (منشی زاده، 1376، ص67).
یورکس آپوستولوپولوس، استلا لیوادی، 1384، در کتاب جامعه شناسی گردشگری ترجمه شفیعی، بیژن بیان داشته: امروزه صنعت گردشگری اهمیت فراوانی برای جوامع توسعه یافته و در حال توسعه دارد. مزایای صنعت گردشگری که اهمیت و ارزش آن انکار ناپذیر است. از چشم اندازهای مختلف می توان ابعاد و زوایای آن را بررسی کرد.
کازس و پوتیه، 1382، در کتاب جهانگردی شهری ترجمه صلاح الدین محلاتی، به جهانگردی و جهانگردان شهری و آماده سازی فضاهای شهری برای جهانگردی پرداخته و می گوید مهمترین فضاهایی که مورد دیدار و اقامت جهانگردان قرار می گیرند فضاهای شهری هستند که از دیرباز جذاب ترین فضاها را تشکیل می دادند. زیرا که شهرها پیشرفته ترین و کامل ترین قرارگاههای انسان را تشکیل می دهند. به کلی که رفت و آمد میلیونها انسان در طی ساعات و روزها و. . . به شهرها تأثیر فراوانی از جهات ساختارهای فضایی، فرهگی، اجتماعی و غیره بر شهر می گذارد و البته تأثیر اقتصادی جهانگردی بر شهر انکارناپذیر است (محلاتی، 1382، ص39).
. – گلدوست، خیزران، 1386، در پایان نامه ای با عنوان بررسی گردشگری شهری با تأکید بر مکان یابی فضاهای جدید بر اساس مدل AHP ضمن بررسی گردشگری شهر انزلی سعی در شناسائی مکان های جدید گردشگری بر اساس مدل ذکر شده نموده و مناطقی از جمله پل قدیم انزلی را به عنوان محل جدید جاذب گردشگر معرفی نموده است.
– پورزاهدی، شتاب بوشهری، کورنک بهشتی، مرادی، 1389 : در مقاله ای با عنوان مکان یابی مراکز ارائه خدمات رقابتی با هدف کاهش ازدحام ترافیک شهری، به این نتیجه رسیدند که انتخاب مکان مناسب جهت استقرار مراکز ارائه خدمات در سطح یک شهر می تواند کمک بزرگی به شهروندان جهت دسترسی راحت و سریع به خدمات بکند. در این مقاله از الگوریتم شبیه سازی تبریدی موازی استفاده شده است.
– زارعی، موحدی، 1390 : در مقاله ای با عنوان ارائه الگویی برای مکان گزینی فضایی کتابخانه های عمومی شهر اهواز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، با استفاده از مدلSWOT به تجزیه و تحلیل عوامل موثر در مکان یابی کتابخانه عمومی پرداختند و سپس با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل های تحلیل سلسله مراتبی، بولین و فازی بهترین مکان را برای احداث کتابخانه مشخص کردند.
– تارخ، شکوهی، فیض اللهی، مدرس یزدی، 1388 : در مقاله ای با عنوان طراحی مدل استوار برای مکان یابی واحدهای خدمات بیمارستانی وکارآیی آنها، به ارائه مدل مکان یابی استواردر برابرداده‌های غیر قطعی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که، مدل استوار طراحی شده برای مکان یابی واحدهای بیمارستانی عملی است.
– نیکنام، (1385): در مقاله ای با عنوان فرمول بندی روش تصمیم گیری مناسب برای مکان یابی بهینه استقرار شعب بیمه با استفاده از رویکرد مبتنی بر منطق فازی، به بررسی مکان یابی بهینه برای شعب بیمه پرداخت. در این مقاله نظریه مکان یابی، روش بونیسون که یکی از روشهای منطق فازی است مورد بررسی قرار گرفت.
– اسماعیلیان، جعفرنژاد، رضوانی، 1386 : در مقاله ای با عنوان مکان یابی مراکز توزیع با استفاده از مدل برنامه ریزی غیرخطی صحیح، برای مکان یابی مراکز توزیع از یک مدل جدید که هزینه های مربوط به موجودی کالا و ذخیره اطمینان را شامل می شود استفاده شد و به این نتیجه رسیدند که، هنگامی که هزینه‎های ثابت سفارش، در اثر بکارگیری تجارت الکترونیک به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. هزینه کل نیز با افزایش در تعداد مراکز توزیع فعال، کاهش می یابد.
– داداش پور، رستمی، 1390 : در مقاله ای با عنوان سنجش عدالت فضایی یکپارچه خدمات عمومی شهری بر اساس توزیع جمعیت، قابلیت دسترسی و کارآیی در شهر یاسوج، با بررسی ضریب جینی، نتایج حاصله بیانگر نابرابری توزیع در میزان دستیابی ساکنین به خدمات شهری وضریب موران، بیانگر معناداری الگوی توزیع این بی عدالتی در میان بلوک های شهری می‌باشد.
اسدي، حسن، پورنقي، امين، نوشين، اصفهاني و زيتونلي، حميد در مقاله ای با عنوان مطالعه ابعاد مختلف امنيت در گردشگري ورزشي ايران امنيت از ديدگاه گردشگران ورزشي قبل و بعد از سفر به ايران، نقش پليس گردشگري در تامين و توسعه گردشگري در ايران، نقش رسانه ها در به تصوير كشيدن امنيت در ايران، اقدامات لازم جهت ارتقاء امنيت در گردشگري ورزشي ايران از ديدگاه گردشگران ورزشي را مورد بررسي قرار داد.
نتايج به دست آمده از تحقيق نشان داد مهم ترين مواردي كه گردشگران ورزشي قبل از سفر خود به ايران در مورد آن ها احساس ناامني مي كردند عبارت بودند از: پرخاشگري اجتماعي، احساس ناامني در حريم شخصي، دزدي 34. 8 % از گردشگران ورزشي اعلام كردند كه قبل از سفر به ايران در مورد مساله امنيت احساس نگراني نمي كردند. مهم ترين مواردي كه گردشگران ورزشي در طول حضور خود در ايران از آن احساس ناامني كردند عبارت بودند از: ناامني در حريم شخصي، پرخاشگري اجتماعي و احساس ناامني رواني. در مورد عوامل مخل امنيت نظير خشونت و زد و خورد، قتل، هتك ناموس، و تروريسم هيچ گونه ناامني از طرف گردشگران ورزشي احساس نشد. در حالي كه 53. 6 % از گردشگران ورزشي هيچ گونه عامل مخل امنيتي را در طول حضورشان در ايران مشاهده نكردند.
هزارجريبي، جعفر، 1390 احساس امنيت اجتماعي از منظر توسعه گردشگري مجله جغرافيا و برنامه ريزي محيطي، سال 22، شماره پياپي 42، شماره 2، بیان داشته افزايش شمار گردشگران موجب رونق گرفتن كسب و كار و افزايش درآمد شركتها و موسساتي مي شود كه، در اين عرصه فعاليت مي كنند. توسعه گردشگردي به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، عامل موثري براي مقابله با فقر است و موجب افزايش درآمد قشرهاي مختلف، كاهش بيكاري و رونق اقتصادي و اجتماعي مي شود. هدف مقاله حاضر، شناخت ميزان احساس امنيت اجتماعي و تعاملات مردم با گردشگران خارجي در سال 89 است نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه ؛ بين احساس امنيت اجتماعي و گردشگري رابطه مثبت و مستقيمي وجود دارد. به عبارتي هر مقدار احساس امنيت اجتماعي گردشگران افزايش يابد به همان اندازه تمايل آنان به اقامت در ايران و حتي سفرهاي مجدد، بيشتر است. مقايسه احساس امنيت اجتماعي از منظر گردشگران خارجي براي سفر به ايران حاكي از آن است كه؛ گردشگران افريقايي بيشترين احساس امنيت و گردشگران اروپايي كمترين احساس امنیت را داشته اند.

2-2 ادبیات تحقیق
دربخش ادبیات تحقیق ؛ به بررسی نظریات مرتبط با موضوع تحقیق می پردازدوبدین منظوردیدگاه های متنوع در توسعه توریسم بررسی می گردد.

2-2-1 تقسیم بندی نظریات مربوط به گردشگری
مدافعین توسعه گردشگری : این گروه با اشاره به جنبه های مثبت اقتصادی، اجتماعی توریسم از جمله اشتغال زایی، ارزآوری، ماندگاری اقتصادی، حفاظت منابع طبیعی، ترمیم ونگهداری ابنیه باستانی، احیاء سنتهای گذشتگان، تعامل فرهنگ ها و حفظ صلح قوت بخشیدند.
مخالفان توسعه گردشگری: این دسته با گذشت زمان و تحقیق بیشتر درمورد پیامدهای توسعه منفی اقتصادی و اجتماعی گردشگری؛ مثل توزیع نابرابردرآمددرمیان قشرها و پهنه جغرافیایی، نابودی و تخریب محیط، ازهم گسیختگی ساختارجامعه میزبان، بی احترامی به سنن وفرهنگ اشاره نموده و با توجه به پیامدهای منفی توسعه احتیاط آمیزگردشگری را پیشنهاد می کنند.
توسعه تطبیقی گردشگری : این گروه نتیجه مناظرات دوگروه فوق بودند یا تلفیق بیانیه های موافق ومخالف نوعی توسعه گردشگری را برمبنای پاسخ گویی به ارزشهای اجتماعی _اقتصادی مردم، منابع مصنوعی و طبیعی آنها پیشنهاد کردند؛ گردشگری شهری، روستایی، مطلوب، مردمی، همساز، کنترل پذیر، زیست محیطی، فرهنگی، آرام، پایدار، سبز، مردم با مردم و ممنوع گزینه های پیشنهادی آنها بوده است وتاکید براستفاده از منابع محلی، سهولت مدیریت، نداشتن نقش تخریبی، تعامل میهمان و میزبان ودرنظرگرفتن منافع هر دو گروه را دارند؛ هرچند تفکرات این گروه پاسخگوی گردشگری انبوه نیست (معصومی، 1384، ص 95-87).

2-2-2 تئوری ها و الگوهای تعیین کننده توسعه گردشگری
زمانی که الگوهای مکانی صنعت گردشگری مورد مطالعه قرارمی گیرند، این روند مشاهده می شود که تمرکز بالای گردشگری در درون مراکز بزرگ شهری و در نواحی است که مجاور جاذبه های گردشگری هستند. برای توضیح اینکه این الگوها چگونه به وجود آمده ودر طول زمان تکامل پیدامی کنند؛ درک اصول و مفاهیم زیر اساسی است
اصل انتشار سلسله مراتبی (Hierarchical diffusion): یک الگو وفرآیند انتشارمکانی (یک زیر مجموعه از انتشار گسترشی) است که به گونه” انتشار جهشی” تعیین خصوصیت می شود و جایی که پدیده درحال انتشاردر رابطه با بسیاری ازمردم و مکان ها به صورت جهشی عبورمی کند (متضاد انتشار مسری) می باشد. دراین حالت فاصله جغرافیایی ساده همیشه قوی ترین تأثیر را برفرایند انتشار ندارد، در عوض انتشار سلسله مراتبی با توجه به این شناخت صورت می گیرد که مکان های بزرگ یا مردم مهم تمایل دارند خبرها را اول دریافت کنند و بعد به دیگران در سطوح پایین تر سلسله مراتب منتقل می شود. این پدیده اتفاق می افتد، زیرا درانتشار بسیاری از چیزها، فضا بسته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره راهنمایی و رانندگی، احساس امنیت، امنیت ملی، صنعت گردشگری Next Entries پایان نامه رایگان درباره صنعت گردشگری، سلسله مراتب، سلسله مراتبی، توسعه گردشگری