پایان نامه رایگان درباره منطقه گرایی، ایالات متحده، زیست محیطی، تعادل منطقه ای

دانلود پایان نامه ارشد

الگوهای پایدار اکولوژیکی و اجتماعی حیات را در آن منطقه ایجاد خواهد کرد. به بیان ساده تر اسکان مجدد سرشار از حیات و سرزندگی شدن را در یک منطقه و همراه با آن بیان می کند. اسکان دوباره در محل درخواست عضویت در اجتماعی زیستی و متوقف کردن بهره برداری های غیراصولی است .71»
«در این تعریف می توانیم مشاهده کنیم که کنش زیست منطقه ای همگام با احیای اکولوژیکی ونوعی تعهد اجتماعی – فرهنگی است به منظور زندگی در مکانی مشخص؛ کنشی است برای بومی شدن در محل .»(Carr,2004:74)
داگ ابرلی زیست منطقه گرایی را اینگونه تعریف کرده است : «نوعی آموزش که به مردم کمک می کند تا هم زیست منطقه ای را که در آن سکونت دارند توصیف کنند وهم در حد واندازه های ظرفیت های طبیعی زیست منطقه خود به منظور پشتیبانی از سیستم های حیات به شیوه ای پایدار زندگی کنند .»(Aberley,1985:145)
«هدف بلندمدت جنبش زیست منطقه ای ایجاد اقتصادهایی متکی به خود در “محل” می باشد که از نظر جغرافیایی در سرتاسر “فضا” بوسیله ارتباطات وپیوندهای تجاری محدودی به هم مرتبط شده و تشکیل شبکه ی ارتباطی را داده اند. در این حالت خود کفایی اقتصادی به معنای تولید اکثر یا تمام نیازهای ضروری شماست در حالیکه تنها برای کالاهای ویژه ای تجارت ]بین مناطق[ را مجاز می شمارد.»(Carr,2004:70)
«هدف اقتصادهای زیست منطقه ای خود اتکایی اقتصادی در سطح زیست منطقه می باشد(نه خود بسندگی اقتصادی که بر نظام اقتصادی بسته دلالت دارد). نمی توان بیش از حد بر تفاوت بین دو مفهوم خود بسندگی اقتصادی72 و خوداتکایی اقتصادی73 تاکید کرد.تعبیرهای نادرست بسیاری از سوی برخی افراد در این مورد وجود دارد که ناشی از اشتباه گرفتن مفهوم خوداتکایی اقتصادی با مفهوم خودبسندگی اقتصادی و کوته نظری در این زمینه است. خود اتکایی اقتصادی زیست منطقه ها به معنای عدم تجارت یا عدم مبادله بین اقتصادهای زیست منطقه ای نیست. در صورتیکه این سیستم به گونه ای صحیح به کارگرفته شود اقتصادهای خوداتکای زیست منطقه ای به بهترین نحو، بازیافت گسترده، تنوع بخشیدن به اقتصاد، تولید مواد غذایی ونیازهای پایه، به حداقل رساندن بازده ماده وانرژی، به حداکثر رساندن فرایندهای غیرآلاینده، تولید کالاهای بادوام و با کیفیت بالا، کشاورزی ارگانیک وتوسعه سیستم های اکولوژیک پایدار کشاورزی را در برخواهند گرفت.»(Carr,2004:106)
2-2-8-1. مروری بر تاریخچه زیست منطقه گرایی
در جستجوی نخستین سرچشمه های زیست منطقه گرایی، این بخش تاملی خواهد داشت به برخی از تفکراتی که قبل از شروع دوران معاصر مطرح بودند و این نظریه با الهام از آنها شکل گرفت .آنچه قابل توجه است این است که رواج این نظریه در نیمه دوم قرن بیستم صورت گرفته است درست زمانیکه جهان در حال تجربه تغییرات بزرگ اجتماعی واقتصادی بود .
زیست منطقه گرایی نظریه ای نیست که یکباره ظهور کرده باشد، وامدار سنت های گذشته و وارث مجموعه عظیمی از تفکراتی است که از سالها پیش مطرح شده بود تا نهایتا به صورت اندیشه هایی در قالب این نظریه متجلی شدند .
مرور منابع مرتبط نیز این مطلب را تایید می کند. «تاریخ پیدایش بنیان فلسفی تفکر زیست منطقه ای را می توان پیش از شروع این قرن باهمکاریهای قابل توجه افرادی مانند لوییس مامفورد و پاتریک گدس دانست.» (Aberley.1995)
«در برخی از نقاط جهان، به خصوص در امریکای شمالی،زیست منطقه گرایی به عنوان یک جنبش اجتماعی معاصر در نظرگرفته می شود.» (Flores,2006:47)
«در واقع برخی از طرفداران زیست منطقه گرایی مدعی هستند که این ایده می تواند به خاستگاهای قدیمی تر و فرهنگ های بومی گروه های محلی بازگردد، یعنی پیش از زمانیکه فن گرایی و برقرای مرزهای ادرای مردم را طبیعت پیرامون جدا کند.» (McGinnis,2006:7)
«اولین بار اصطلاح زیست منطقه گرایی در دهه 1970 توسط جغرافیدانی به نام “آلن ون نیوکیرک”74 ابداع شد.» (Alexander and Talbot,1996)
در کتاب مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ای می خوانیم : «برنامه ریزی منطقه ای در ایالت متحده نشات گرفته از دو جریان روشنفکری آرمان گرا بوده است. جریان اول تحت تاثیر تفکرات برنامه ریزی هوارد وگدس شکل گرفت و اخلاقیات جدیدی را مبنا قرار می دهد که برای دخالت انسانها در روندهای طبیعی محدودیت قائل بود.” مامفورد”75،”اشتاین”76 و “رایت”77 و”مک کی”78 از اعضای معروف آن بودند. از راهبردهای مورد نظر آنها، مرزبندی منطقه براساس طبیعت، توزیع شهربزرگ در منطقه، استفاده از فناوریهای جدیدهماهنگ با بوم شناسی، الویت تعادل منطقه ای ومحوریت آموزش فرهنگی در منطقه بودند .
جریان دوم که معروفترین سخنگوی آن جامعه شناسی به نام آدام79 از کارولینای شمالی و بازتابی از شکست “جنوبی ها” در جنگ های داخلی امریکا بود، تحت تاثیر منطقه گرایی فرهنگی80 قرار داشت مهمترین راهبرد این جریان ،خودیاری81 وتوسعه با تکیه بر اجتماعات منطقه ای، عدم وابستگی به صدور محصولات کشاورزی ازجنوب والویت دادن به تولید نیازهای منطقه، مرزبندی منطقه براساس فرهنگ تاریخ وطبیعت، الویت تعادل منطقه ای وایجاد فرصت های برابر درآمدی بوده است.»(صرافی1379،48)
علاوه براین ها جنبش دیگری که از آن به عنوان یکی از خاستگاههای فکری زیست منطقه گرایی یاد می کنند، جنبش زیست محیطی در ایالات متحده است .«نوشته های طرفداران حفاظت از منابع طبیعی و تفکرات واندیشه های افرادی مانند تورئو82 ،امرسون83، مویر84، ولئوپولد85 عموما اساس جنبش زیست محیطی در ایالات متحده را در مخالفت با مصرف گرایی وعقلانیت ابزاری پی ریزی کرد، این جنبش بر نیاز به بنیان نهادن حیات فرهنگی بر واقعیت های طبیعت برحسب خصوصیات برجسته ای که محیط و مکان از خود نشان می دهند متکی بود.»(Atkinson,1992)
با این مقدمه می توان نتیجه گرفت که بنیان فکری ایده روشنفکرانه زیست منطقه گرایی که ابتدا در امریکای شمالی ظهور کرد ریشه دراین سه جریان فکری ایده آلیست امریکایی دارد به این معنا که از یکسو متاثر از جنبش محیط زیست گرایی و از سوی دیگر وام دار سنت منطقه گرایی در ایالات متحده است، ترکیبی از این جریان های فکری بدون اینکه تحت تاثیر آنها رویکردی صرفا تک بعدی پیدا کند ودر نتیجه هویت مستقل خود را به عنوان یک تئوری جدید داراست .
در حالیکه اصطلاح زیست منطقه گرایی اولین بار در سال 1974مورد استفاده قرار گرفت اما « جهت گیری ارزشی زیست منطقه گرایی وبرخی از ایده های کلیدی آن در آثار اولیه ای مانند کتاب Waldenاثر تورئو وLand Ethic اثر لئوپولد مشخص هستند ودر بسیاری از فرهنگ های بومی قابل مشاهده می باشند.»(Gray,2007)
«در کتاب والدن تالیف هنری دیوید تورئو واژه اقتصاد به اهمیت اقتصادهای غیررسمی اختصاص یافته است. یعنی آن دسته از اقتصادهایی که از خانوارها واجتماعات زیستی حمایت می کنند.» (MacGinnis,2006:3) تورئو می نویسد : «اکثر انسان ها، حتی در کشورهای نسبتا دموکراتیک، از روی نادانی محض واشتباه با دلخوشی های مصنوعی وساختگی و زحمات طاقت فرسای غیر ضروری زندگی که از ثمرات آن هیچ بهره ای نمی توانند ببرند سرگرم می شوند…….چنین فردی قادر نخواهد بود تا ارتباط درستی را با دیگر انسان ها برقرار کند .اوزمانی برای اینکه چیزی جز یک ماشین باشد ندارد .»(Thoreau,1995:4)
در ارتباط با آنچه گفته شد از مشهورترین افرادیکه مجموعه نظریاتشان شکل دهنده تفکر زیست منطقه گرایی بود می توان به تفکرات جغرافیدان آنارشیست کروپوتکین86، انسان شناس وبرنامه ریز شهری اهل اسکاتلند پاتریک گدس87 و روشنفکر بزرگ وشهیر امریکایی لوییز مامفورد اشاره کرد افرادیکه تفکراتشان زمینه ساز ظهور این نظریه در دهه های بعد شد .
اگرچه آنها هرگز در بیان اندیشه هایشان به واژه زیست منطقه گرایی اشاره ای نداشتند و سالها پیش از ظهور این اصطلاح می زیستند اما بسیاری از نظراتشان مخصوصا آنچه پاتریک گدس به آن معتقد بود در پرتو این نظریه دوباره در کانون توجه قرار گرفته است .
تاکید تورئو بر اهمیت ابعاد غیررسمی اقتصاد وتاکید مامفورد بر بوم منطقه گرایی نمودهای اولیه ای از ارزش های زیست منطقه گرایی معاصرهستند .در بستر جامعه مدرن که بر جدایی جامعه از جهان طبیعت استوار است زیست منطقه گرایان براهمیت برقراری تعامل مجدد بین انسان و مکان زیست او تاکید می کنند.»(MacGinnis,2006:3)
از کروپوتکین وپاتریک گدس به عنوان کسانی که بنیان گذار سنت منطقه گرایی در اروپا بودند یاد می شود و لوییز مامفورد را در ترویج این تفکر وانتقال مفاهیم آن به امریکا سهیم می دانند .
کروپوتکین، در زمره جغرافیدانان آنارشیست که باور به تعاون وهمیاری میان انسان ها داشتند، اگرچه وی را از پایه گذاران فکری زیست منطقه گرایی نمی دانند اما به دلیل نزدیکی نوشته هایش با افکار پاتریک گدس و پایه گذاری تفکر منطقه ای در اروپا از او به عنوان یک شخصیت تاثیرگذار یاد می شود.کروپوتکین جامعه را به عنوان موجودیتی در حال تکامل می دانست ومعتقد بود که تعامل و ارتباطات متقابل بین اعضای یک اجتماع زیستی این جامعه از ضروریات است .
فلسفه سیاسی کروپوتکین در ارتباط با نظام های سیاسی تاکیدش را بر عدم تمرکز در سیستم حکومتی جامعه نشان می داد وی معتقد بود تمرکز گرایی اثر زیان آوری بر پیشرفت و تکامل جامعه دارد. مقایسه این نکته با نقطه نظرات زیست منطقه گرایان درمورد لزوم عدم تمرکز سیستم های حکومتی به عنوان یکی از پیش شرط های عملی شدن این نظریه در جوامع که تقریبا یک قرن پس از کروپوتکین مطرح شد نشان از نزدیکی تفکرات وی با پیش فرض های این نظریه دارد .
مشابه تاکیدی که در زیست منطقه گرایی بر بازگشت به اجتماعات روستایی وجود دارد را کروپوتکین سالها پیش در کتابی با عنوان “اخلاقیات :خاستگاه وشکل گیری” این گونه مطرح می کند :
«سخن گفتن از مرگ طبیعی اجتماعات روستایی تحت تاثیر قوانین اقتصادی،به همان اندازه وحشتناک است که کشتار فجیع سربازان در میدان جنگ .» (Kropotkin,1924:28)
بر این اساس او نتیجه می گیرد نظم وتخصص گرایی مفرط به عنوان یکی از بنیان های جامعه مدرن به تنهایی برای کارایی کشاورزی وحتی صنعت کافی نیست .
پاتریک گدس را اما به عنوان یکی از متفکران پایه گذار زیست منطقه گرایی می دانیم اگرچه او نیز ازکسانی نیست که از این اصطلاح استفاده کرده باشد؛به طوریکه این واژه دهه ها بعد از مرگ او ابداع شد گدس را دانشمندی اجتماعی با تمایلات زیست محیطی وگرایش های اکولوژیکی می دانند .مانند کروپوتکین اونیز از حکومت مرکزی تمرکز گرا انتقاد میکرد و حامی برنامه ریزی منطقه ای بود .تاکید گدس بر اجتماعات محلی گویای اهمیتی است که او برای اقتصادهای کوچک مقیاس در مقایسه با اقتصادهای بزرگ مقیاس برای رسیدن به اهداف مورد نظرش نشان می داد.
ماهیت ساختار اجتماع زیستی که گدس آن را مطرح می کرد برتمرکز زدایی و توانبخشی به اجتماعات زیستی در مقیاس های کوچک در محیط های اکولوژیکی واجتماعی استوار بود.» (Robson,1981)
«مامفورد از نخستین پیشگامان بوم منطقه گرایی88 در ایالات متحده بود.او توانایی دولت بوروکراتیک را در حل بحران های فرهنگی و زیست محیطی مورد انتقاد قرار داد.» (McGinnis,2006:4)
«وی انتقادهای فرهنگی اخلاقی را به نظریه نوین بوم منطقه گرایی مرتبط کرد تا این نظریه راغنای بیشتری بخشد،واین امر براساس پدیدار شناسی دیگری از مکان و جغرافیای منطقه ای صورت گرفت بطوریکه وحدت فرهنگ و وطبیعت را به همراه داشت.» (Luccarelli,1995:23)
هیچ بخشی از بنیان های اولیه تفکر زیست منطقه ای بدون اشاره به نام و شخصیت لوییز مامفورد کامل
نخواهد بود.«مامفورد به خاطر نوشته هایش در مورد معماری ،شهر نیویورک وفناوری مشهور بود.»
(Novak,1995)
«سپس از طریق دیگر نوشته هایش ومعاشرت با پاتریک گدس به عنوان یک تئوریسین در برنامه ریزی
منطقه ای مشهور شد .» (MacGinnis2006:9)
همانطور که در آغاز این بخش گفتیم شاید یکی از مهمترین کمک های مامفورد به زیست منطقه گرایی این انتقال ایده های پاتریک گدس به امریکا بود کشوری که خاستگاه این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره منطقه گرایی، محیط زیست، زیست محیطی، ناحیه بندی Next Entries پایان نامه رایگان درباره منطقه گرایی، تقسیمات کشوری، اجتماع محلی، عامل اقتصادی