پایان نامه رایگان درباره منابع معتبر، اجتماعی و فرهنگی، آداب و رسوم، آسیای صغیر

دانلود پایان نامه ارشد

(725 تا 734 ) و جزء دوم شامل بقیه داستان تا پایان سفر (اواخر 754) ، مراحل این سفر طولانی و مسیر آن را به بخشهای زیر می توان تقسیم کرد:
بخش اول: افریقای شمالی، مصر، فلسطین، سوریه تا مکه
بخش دوم: عراق، خوزستان، لرستان، اصفهان، شیراز – بازگشت به مکه
بخش سوم: یمن، سومالی، زنگبار، خلیج فارس، بازگشت به مکه
بخش چهارم: مصر، سوریه، آسیای صغیر تا دریای سیاه
بخش پنجم: کریمه، استانبول، روسیه، بلاد قبچاق تا خوارزم
بخش ششم: ترکستان، خراسان، افغانستان تا مرز هندوستان
بخش هفتم: هندوستان
بخش هشتم:مالابار، بنگاله،جزایرمالدیو،سیلان، مالزی، شرق دور و چین
بخش نهم: بازگشت از راه جنوب هندوستان، هرمز، شیراز، اصفهان، بغداد، شام، مصر، مکه تا فاس
بخش دهم: سفر به اندلس و بازگشت به فاس
بخش یازدهم: سفر به افریقای غربی: صحرا، امپراتوری مالی، تکدا، بازگشت به فاس
این مسیر را اگر روی یکی از نقشه های جغرافیایی این زمان تعقیب کنیم قلمرو بیش از چهل و چهار دولت را شامل می شود در آن زمان تعداد حکومتهای محلی مستقل و نیمه مستقل در آن نواحی از این هم بیشتر بود. ابن بطوطه در مورد بسیاری از آنها گزارشهای دست اول می دهد که به لحاظ تاریخی در خور اهمیت فراوان است.
3-5 ابعاد سفرنامه
با خواندن هوشمندانه سفرنامه و گزارش های ابن بطوطه از وقایع مختلف و نکات فکرت انگیز و عبرت آموز، متوجه ابعاد مختلف سفرنامه خواهیم شد. در نخستین گام مردی را دربرابر خود می یابیم که قصه سفری دور و دراز باز می گوید و ما را با خود و همراه خود به تماشای عجایب دنیای کهن و دیدار با بسیاری از چهره های تاریخی نیمه اول قرن هشتم هجری فرا می خواند . ابن بطوطه در طی سفرهای خود با خوّاص و عوام به یکسان می جوشد، گاهی در کسوت زاهدان است و زمانی در ربقه فقیهان ، رویی به سوی طاعت و تجرد و اخلاص و وارستگی دارد و پایی در بند هوس و شهوت و جاه و دنیا داری ، سیاح است و محدث است و قاضی است و متولی اوقاف و حاشیه نشین دربار سلاطین و ثناخوان خوان نعمت و ضیافت ارباب قدرت و مکنت،اما در همه حال هوشیار است و تیزبین و نکته سنج و برای خواننده رحله که با او همسفر گشته است قصه گویی است زیرک و دوست داشتنی که خود را گاهی در مسجد و گاهی در خانقاه، زمانی در میان کسبه و بازاریان و زمانی در مجالس امرا ودیوانیان می بیند و هر قدم که فراتر می رود او را با این مرد که افسون زده سفر و عاشق افقهای مجهول و سرزمینهای ناشناخته است، انس و الفتی پیدا میشود و تصویر ابن بطوطه به عنوان قصه گویی گرم دهن و هوشیار و خوش حافظه و صمیمی از ذهن خواننده دور نمی افتد، که اینرا «بُعد شخصی» سفرنامه می نامیم و جنبه دیگر آن یعنی «بُعد جغرافیایی» جلب نظر می کند. سفری که از بیابان ها و دشتها و کوهها و دریاهای فراوان می گذرد، گاهی در قایقهای کوچک شط العرب ، گاهی در سفاین بزرگ چینی موسوم به جُنگ و بیشتر در کشتی- هایی از تخته پاره های به هم پیوسته با الیاف درختان خرما و به پشتگرمی مهارت و تسلط ملاحان سواحل دریای سرخ و عمان و خلیخ فارس سینه آبها را می شکافد و پیش می رود. اقوام و مللی از درجات مختلف تمدن و آداب و رسوم و سنتهای متنوع ، موضوعات اجتماعی و فرهنگی سفرنامه است که از اهمیت خاصی برخوردار است.اطلاعات مربوط به جریانات سیاسی عصر و خبرهای دست اول از رویدادهای نظامی و بند و بستهای درباری هم بعد دیگر سفرنامه ابن بطوطه است که ازاین لحاظ جزو منابع معتبر تاریخ آن روزگار به شمار می آید.
3-6سبک و شیوه ی نگارش سفرنامه ابن بطوطه
شناختن شخص نویسنده و آشنائی با طرز فکر و روحیات او خواننده را متوجه نکات و دقائقی تواند کرد که معمولاً در تضاعیف کلام و زوایای داستان ها نهفته است. ابن بطوطه مورخ نیست گرچه سرتاسر سفرنامه او نقل وقایع و رویدادهای تاریخی است. او داستان خود را می گوید و داستان مردمی را که با آنها دیدار کرده، مردمی که جوانمردی ها و شوخ طبعیها و زیرکیها و وارستگیها و مهربانی های آنان شیفته اش می- ساخته،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره شگفت انگیز، فرهنگ ایرانی، فرهنگ و زبان، زبان و فرهنگ Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد مواظب، نابود، دلیر، باش.