پایان نامه رایگان درباره مقیاس سنجش، شخصیت برند، متغیر مستقل، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

گردآوری اطلاعات استفاده شده است. در روش میدانی بعد از بررسی روش های مختلف، جمع آوری نظر اساتید و مطالعه تحقیقات پیشین ابزار پرسشنامه مناسب ترین روش تشخیص داده شد. از نظر مکانی نیز اطلاعات را می توان به هر یک از راه های مذکور در محیطی واقعی که پدیده ها روی می دهند یا در محیط آزمایشگاهی گردآوری کرد. اطلاعات این پژوهش در محیط واقعی جمع آوری شده است. منابع اطلاعاتی نیز می توانند دست اول، دست دوم و یا از هر دو نوع باشند. در این پژوهش از هر دو منبع اطلاعاتی استفاده شده است. بدین ترتیب که پرسشنامه توزیع شده از منابع دست اول است. نمونه های اطلاعات دست دوم بکار گرفته شده نیز عبازتند از مقاله های موجود در نشریات تخصصی مدیریت بازاریابی و بازرگانی که از سایت های معتبر اخذ گردیده است.
3-7- متغیّرهای تحقیق
متغیّر عبارت از ویژگی واحد مورد مشاهده است. متغیّر کمیّتی است که می تواند از واحدی به واحد دیگر از یک شرایط مشاهده به شرایطی دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند (سرمد و همکاران، 1383). متغیّرها انواع مختلفی دارند. متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق شامل دو دسته، متغیرهای مستقل و متغیر وابسته می باشد.
3-7-1- متغیرهای مستقل
متغیر مستقل یک ویژگی از نظر فیزیکی و یا اجتماعی است که بعد از انتخاب یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می پذیرد تا نأثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر وابسته) مشاهده شود (سرمد و همکاران، 1383).
این تحقیق شامل 6 متغیر مستقل به شرح زیر است.
1- درگیری محصول (5 گویه)
2- دانش محصول (2 گویه)
3- ریسک ادراک شده (5 گویه)
4- شخصیّت برند (2 گویه)
5- ویژگی های ادراک شده محصول (6 گویه)
6- مزایای ادراک شده (6 گویه)
متغیرهای مریوط به آمار جمعیت شناختی و همچنین متغیرهای مستقل این تحقیق به تفکیک مقیاس سنجش و منابع طرح پرسش در جدول 3-1 نشان داده شده است.
جدول 3-1- جدول متغیرهای آمار جمعیت شناحتی و متغیرهای مستقل به تفکیک مقیاس و منبع
ردیف
عامل
عنوان متغیر
مقیاس سنجش

1

ویژگی های فردی
جنسیت
سن
تحصیلات
درآمد
اسمی
نسبی
ترتیبی
ترتیبی
فرضیه اول
ردیف
نوع
عنوان گویه
مقیاس سنجش
منبع

2

عوامل مرتبط درگیری محصول با قصد خرید کالای تقلبی
این عینک برای من بسیار حائز اهمیّت است.
این عینک شایسته من است.
مراقب عینکم هستم و دائم به آن فکر می کنم.
این عینک همان چیزی است که من نیاز دارم.
این عینک برای من مفید است.
طیف 5 گزینه ای لیکرت
طیف 5 گزینه ای لیکرت
طیف 5 گزینه ای لیکرت
طیف 5 گزینه ای لیکرت
طیف 5 گزینه ای لیکرت
کامبیز حیدر زاده
(2011)

فرضیه دوم
ردیف
نوع
عنوان گویه
مقیاس سنجش
منبع

3

عوامل مرتبط دانش محصول با قصد خرید کالای تقلبی
من خود را در مورد عینک ها خیلی آگاه و مطلع می دانم.
من می توانم در مورد برندهای مختلف عینک به دیگران توصیه کنم.
طیف 5 گزینه ای لیکرت

طیف 5 گزینه ای لیکرت

کامبیز حیدر زاده
(2011)
بیان (2009)

فرضیه سوم
ردیف
نوع
عنوان گویه
مقیاس سنجش
منبع

4

عوامل مرتبط ریسک ادراک شده با قصد خرید کالای تقلبی
– احتمال مواجهه با ریسک مالی در زمان خرید این عینک بالاست.
– زمانی که این عینک را می خرم نگران هستم که این کالا دقیقاً آن چیزی نیست که به دنبالش بوده ام.
– زمانی که این عینک را می گیرم نگران آن هستم که نیازهای من را کامل پوشش نمی دهد.
– زمانی که این عینک را می خرم هیچ وقت مطمئن نیستم که کالای درست را انتخاب کرده ام.
– زمانی که این عینک را می خریدم، احساس استرس داشتم.
طیف 5 گزینه ای لیکرت

طیف 5 گزینه ای لیکرت

طیف 5 گزینه ای لیکرت

طیف 5 گزینه ای لیکرت

طیف 5 گزینه ای لیکرت

تو و همکاران218 (2011)

فرضیه چهارم
ردیف
نوع
عنوان گویه
مقیاس سنجش
منبع

5

عوامل مرتبط شخصیت برند با قصد خرید کالای تقلبی
– اگر بخواهم ویژگی های انسانی را به این عینک تعمیم بدهم، آن را کالایی با دوام و مقاوم می دانم.
– اگر بخواهم ویژگی های انسانی را به این عینک تعمیم بدهم، آن را کالایی ایمن و قابل اطمینان می دانم.
طیف 5 گزینه ای لیکرت

طیف 5 گزینه ای لیکرت

بیان (2009)

فرضیه پنجم
ردیف
نوع
عنوان گویه
مقیاس سنجش
منبع

6

عوامل مرتبط ویژگی های ادراک شده محصول با قصد خرید کالای تقلبی
– عینک گرانی است.
– بسته بندی عینک خریداری شده مناسب است.
– شیشه عینک ضد خش و قاب آن مقاوم است.
– عینک همان اندازه ای است که دنبالش بودم.
– مدل عینک مورد پسند من است.
– این عینک وسیله ای کاربردی است.
طیف 5 گزینه ای لیکرت
طیف 5 گزینه ای لیکرت
طیف 5 گزینه ای لیکرت
طیف 5 گزینه ای لیکرت
طیف 5 گزینه ای لیکرت
طیف 5 گزینه ای لیکرت
بیان (2009)

فرضیه ششم
ردیف
نوع
عنوان گویه
مقیاس سنجش
منبع

7
عوامل مرتبط مزایای ادراک شده با قصد خرید کالای تقلبی
– این عینک برای من پرستیژ ایجاد می کند.
– این عینک برای من انحصار و مزیّت ایجاد میکند.
– این کالا می تواند باعث سرگرمی من بشود.
– این عینک باعث می شود که توجه دیگران را به خود جلب کنم.
– می توانم بعد از مدتی این عینک را کنار گذاشته و حتی دور بیندازم.
– کیفیت محصول در مقایسه با قیمتش مزیّت دارد.
طیف 5 گزینه ای لیکرت
طیف 5 گزینه ای لیکرت

طیف 5 گزینه ای لیکرت
طیف 5 گزینه ای لیکرت

طیف 5 گزینه ای لیکرت

طیف 5 گزینه ای لیکرت

بیان (2009)

3-7-2- متغیر وابسته:
در این تحقیق متغیر وابسته قصد خربد کالای تقلبی از برند های معتبر می باشد. منظور از متغیر یا متغیرهایی است که در جریان یک تحقیق، متأثر از یک متغیر یا متغیرهای دیگر هستند ( ساروخانی، 1377).
گویه های مربوط به متغیر قصد خرید نیز در جدول 3-2 به شکل زیر می باشد.
جدول 3-2- جدول متغیر قصد خرید به تفکیک مقیاس و منبع
ردیف
نوع
عنوان گویه
مقیاس سنجش
منبع

1

قصد خرید
– این عینک برای من جذّاب است.
– این عینک برای خرید مورد تأیید من است.
– خرید این عینک را به دیگران توصیه می کنم.
– خرید این عینک را در نظر می گیرم.
طیف 5 گزینه ای لیکرت
طیف 5 گزینه ای لیکرت
طیف 5 گزینه ای لیکرت
طیف 5 گزینه ای لیکرت
بیان (2009)

3-8- طراحی ابزار اندازه گیری:
ابزار سنجش وسايلي هستند که پژوهشگر به کمک آن ها قادر است اطلاعات موردنياز خود را گردآوري، ثبت و کمي نمايند. انواع ابزارهاي گردآوري عبارتند از : پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه. در اين پژوهش از ابزار پرسشنامه براي جمع آوري پاسخهاي استفاده کنندگان گوشی تلفن همراه استفاده شد. پرسشنامه مجموعه سوالات مکتوبي است، که حول متغيرهاي يک مسأله پژوهش تنظيم ميشود که به شکل حضوري يا غيرحضوري، مستقيم يا غيرمستقيم توسط پاسخگو تکميل ميگردد. در اين پژوهش، پرسشنامه سوالات با استفاده از مقياسهاي اسمي و ترتیبی اندازهگيري شد. مقياسهاي اندازهگيري واحدهايي هستند که براي سنجش کيفيتها در ابزارهاي گردآوري اطلاعات بکار مي روند (حافظ نيا،1373).
در اين پژوهش از ابزار پرسشنامه با سوالات بسته براي جمع آوري ديدگاههاي استفاده کنندگان گوشی تلفن همراه استفاده گرديده است.
پرسشنامه شامل 2 بخش اصلی مي‌باشد :
1- نامه همراه: در اين قسمت هدف از گردآوري داده‌ها به وسيلهی پرسشنامه و ضرورت همکاري پاسخ دهنده در عرضهي داده‌هاي مورد نياز، بيان شده است. براي اين منظور بر با ارزش بودن داده‌هاي حاصل از پرسشنامه تأکيد گرديده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سوال‌ها را عرضه کند.
2- سؤالات پرسشنامه: اين بخش از پرسشنامه شامل 2 قسمت است:
الف) متغيرهاي جمعيت شناختي: در اين قسمت سعي شده است که اطلاعات کلي و جمعيت شناختي در رابطه با پاسخ دهندگان جمع‌آوري گردد. اين بخش از پرسشنامه شامل چهار سؤال ميباشد. اطلاعات مربوط به اين بخش از پرسشنامه در جدول 3-3 نشان داده شده است.
جدول3-3- متغیّرهای جمعیت شناختی پرسشنامه
جنسیّت
مرد- زن
سن
زیر 20 سال/ بین 29-20 / بین 39-30 / بین 49-40 / 50 سال به بالا
تحصیلات
دیپلم / کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکتری / سایر
درآمد ماهانه
500 هزار تومان یا کمتر / بین 500 هزار تا یک میلیون تومان / بین یک تا یک و نیم میلیون تومان / بیش از یک و نیم میلیون تومان

ب) سؤالات تخصصي: سؤالات اختصاصي شامل هفت بخش می باشد که رابطه شش متغیر مستقل را بر متغیر وابسته قصد خرید می سنجد. جدول زیر ترکیب سؤالات مربوط به هر متغیر را تشریح می کند.
جدول 3-4- تعداد و ترکیب سؤالات متغیّرها در پرسشنامه
ردیف
نام متغیر
شماره سؤالات
تعداد سؤالات
1
درگیری محصول
23 / 13 / 11 / 5 / 1
5
2
دانش محصول
18 / 17
2
3
ریسک ادراک شده
25 / 24 / 22 / 21 / 7
5
4
شخصیت برند
30 / 29
2
5
ویژگی ادراک شده محصول
19 / 15 / 14 / 10 / 9 / 4
6
6
مزایای ادراک شده
28 / 27 / 26 / 16 / 12 / 2
6
7
قصد خرید
20 / 8 / 6 / 3
4
8
کل پرسشنامه

30

همانطور که در جدول نیز مشهود است سؤالات مربوط به هر متغیر به صورت راندوم و به ترتیب نسبی آسان به سخت جهت سهولت در پاسخگویی طراحی شده است. در اين مرحله، از پاسخ دهندگان خواسته شده است تا نظر خود را از “كاملا مخالفم” تا “كاملا موافقم” در پاسخنامهاي كه بصورت طيف پنج گزينهاي ليكرت219 تنظيم گرديده است، مشخص نمايند. به نحوی که در این طیف به گزینه کاملاً مخالف عدد 1 داده و با همین روند به کاملاً موافق عدد 5 داده شده است.
3-9- روایی پرسشنامه:
روایی پرسشنامه به این سؤال پاسخ می دهد که این ابزار اندازه گیزی تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد؛ یعنی زمانی که به امید مطالعه یک مفهوم مجموعه ای از پرسش ها را مطرح می کنیم، چگونه میتوانیم اطمینان پیدا کنیم که واقعاً به اندازه گیری مورد نظر پرداخته ایم یا چیز دیگری را سنجیده ایم؟ در یک دسته بندی روایی به سه بخش روایی محتوا، روایی وابسته به معیار و روایی سازه تقسیم می شود (ساکاران، 1386، 223). جهت بررسی روایی پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق از نظر اساتید راهنما، مشاور و سایر خبرگان دانشگاهی استفاده گردید.
3-10- پایایی پرسشنامه:
اعتبار یا اعتماد پذیری ابزار میزان پایایی و سازگاری آن را در اندازه گیری یک مفهوم نشان می دهد. توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان علیرغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخ گویان حاکی از پایداری آن و تغییر پذیری اندک آن می باشد. سازگاری ابزار حاکی از متجانس بودن عناصر ابزار است که به سازه مربوط می شود. به بیان دیگر گویه ها باید به عنوان یک مجموعه با هم پیوند داشته باشند و بتوانند به طور مستقل مفهوم یکسانی را اندازه بگیرند، به طوری که پاسخ دهندگان معنای کلی یکسانی را برای هر یک از عناصر قائل شوند (سرمد و دیگران، 1381، 169). برای محاسبه اعتبار ابزار اندازه گیری از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.

رابطه آلفای کرونباخ به شرح زیر تعریف می شود:

در اين رابطه ضريب پايايي کل آزمون، تعداد سوالات (بخش هاي) آزمون، واريانس نمرات سوال (بخش) و واريانس نمرات کل سوالات (آزمون) ميباشد. ابزاري که آلفاي کرونباخ آن بالاتر از سطح مقدار مينيمم که توسط نانلي220 (1987) پيشنهاد گرديد يعني 7/0 باشد از پايايي مناسبي برخوردار است.
در مرحله پیش آزمون و با توزیع 36 پرسشنامه مقدار آلفای هر متغیر و کل پرسشنامه توسط نرم افزار SPSS و به شرح جدول صفحۀ بعد محاسبه شده است.
جدول3-5- آلفای کرونباخ پیش آزمون
ردیف
نام متغیر
آلفای کرونباخ
تعداد
1
درگیری محصول
753/.
5
2
دانش محصول
429/.
7
3
ریسک ادراک شده
685/.
5
4
شخصیت برند
626/.
7
5
ویژگی ادراک شده محصول
660/.
6
6
مزایای ادراک شده
530/.
5
7
قصد خرید
686/.
7
8
کل پرسشنامه
870/.
42

از آنجا که ضریب آلفا برای بالا بردن اعتبار پرسشنامه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره مصرف کننده، مصرف کنندگان، ایالات متحده، جمعیت شناختی Next Entries پایان نامه رایگان درباره توزیع فراوانی، تحلیل داده، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون