پایان نامه رایگان درباره مصرف مواد، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

معيارهاي عملكرد بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي
شرح
وزن نهايي بدست آمده از روش AHP
معيارهاي عملكرد
معيارهاي مالي
333/0

معيارهاي اقتصادي
677/0

سپس با استفاده از فرمولهاي زير، رتبه كل عملكرد شركت تعيين شد كه نتايج حاصله به شرح (جدول20-4) قابل ارائه است :
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22)
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32)

در فرمولهاي بالا :
W1 : رتبه كل عملكرد (مالي واقتصادي) شركت قبل از خصوصي سازي
W2 : رتبه كل عملكرد (مالي واقتصادي) شركت حين خصوصي سازي
W3 : رتبه كل عملكرد (مالي واقتصادي) شركت بعد از خصوصي سازي
و ،
A1 : وزن بدست آمده از روش AHP براي معيارهاي مالي
A2 : وزن بدست آمده از روش AHP براي معيارهاي اقتصادي
همچنين ،a11 تا a32 : رتبه هريك از معيارهاي مذكور در دوره هاي مختلف مالكيت مي باشد.
با اين توضيحات رتبه كل عملكرد اقتصادي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت به شرح ذيل مي باشد:

شرح
رتبه نهايي عملكرد شركت در دوره هاي مختلف مالكيت

دولتي
نيمه خصوصي
خصوصي
معيارهاي عملكرد
معيارهاي مالي
444/0
096/0
080/0

معيارهاي اقتصادي
003/0
440/0-
379/0-
رتبه كل عملكرد شركت
146/0
266/0-
230/0-
جدول20-4 : رتبه عملكرد شركت در دوره هاي مختلف مالكيت

وضعيت رتبه كل عملكرد (مالي و اقتصادي) شركت در دوره هاي مختلف مالكيت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقايسه با يكديگر در نمودار شماره 8-4 قابل مشاهده مي باشد.

نمودار 8-4 : رتبه كلي عملكرد (مالي و اقتصادي) در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي

2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي دوم
فرضيه اصلي دوم : اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي بهره وري آن شركت شده است.
بمنظور تجزيه و تحليل فرضيه اصلي دوم، لازم است تا فرضيه هاي فرعي سوم و چهارم به شرح ذيل مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد:

1-2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي سوم
فرضيه فرعي سوم: اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي كارايي آن شركت شده است.
بمنظورتجزيه و تحليل فرضيه فرعي سوم، ابتدا نسبت به همگن سازي مقادير مربوط به معيارهاي كارايي اقدام و سپس اهميت هر معيار نسبت به ساير معيارها به تفكيك (مقايسه زوجي)، براساس نظر گروه كارشناسان منتخب، مشخص شد و اطلاعات مربوطه در نرم افزار Expert choice بمنظور تعيين وزن نهايي هر معيار وارد گرديد كه نتيجه آن به تفكيك هريك از معيارهاي كارايي به شرح جداول 21-4 و 22-4 مي باشد :

جدول21-4 : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت

شرح
مقادير همگن شده در دوره هاي مختلف مالكيت

دولتي
نيمه خصوصي
خصوصي
معيارهاي كارايي
نسبت مصرف مواد در احياء
68/0
67/0
65/0

نسبت مصرف مواد در آند
66/0
68/0
66/0

توليد سرانه احياء
27/0
30/0
43/0

توليد سرانه آند
39/0
33/0
27/0

توليد سرانه ريخت
25/0
33/0
42/0

نسبت برق مصرفي
68/0
68/0
64/0

سهم هزينه مواد
66/0
66/0
69/0

سهم هزينه دستمزد
68/0
71/0
61/0

سهم هزينه سربار
68/0
67/0
65/0

جدول22-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي كارايي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي

شرح
وزن نهايي بدست آمده از روش AHP
معيارهاي كارايي
نسبت مصرف مواد در احياء
092/0

نسبت مصرف مواد در آند
092/0

توليد سرانه احياء
092/0

توليد سرانه آند
092/0

توليد سرانه ريخت
051/0

نسبت برق مصرفي
178/0

سهم هزينه مواد
178/0

سهم هزينه دستمزد
046/0

سهم هزينه سربار
178/0

بمنظور محاسبه رتبه كل معيارهاي كارايي با استفاده از فرمول هاي زير، وزن نهايي بدست آمده از روش AHP در مقدارعددي هرمعيار در طي دوره هاي مختلف مالكيت (اطلاعات مندرج در جداول 21-4 و 22-4) ضرب و مقادير بدست آمده براي هر دوره از مالكيت با يكديگر جمع شد.

W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + (A3 * a13) + (A4 * a14) + (A5 * a15) + (A6 * a16) + (A7 * a17) + (A8 * a18) + (A9 * a19)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + (A3 * a23) + (A4 * a24) + (A5 * a25) + (A6 * a26) + (A7 * a27) + (A8 * a28) + (A9 * a29)
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + (A3 * a33) + (A4 * a34) + (A5 * a35) + (A6 * a36) + (A7 * a37) + (A8 * a38) + (A9 * a39)

در فرمولهاي بالا :
W1 : رتبه كارايي شركت قبل از خصوصي سازي
W2 : رتبه كارايي شركت حين خصوصي سازي
W3 : رتبه كارايي شركت بعد از خصوصي سازي
و ،
A1وزن نسبت نسبت مصرف مواد در كارگاه احياء،A2 وزن نسبت مصرف مواد در كارگاه آند، A3 وزن توليد سرانه در احياء، A4 وزن توليد سرانه در كارگاه آند، A5 وزن توليد سرانه در كارگاه ريخت، A6 وزن نسبت برق مصرفي، A7 وزن سهم مواد، A8 وزن سهم هزينه دستمزد و A9 وزن سهم هزينه سربار است.
همچنين ،
a11 تا a39 : مقادير هريك از معيارهاي مذكور در دوره هاي مختلف مالكيت مي باشد.
با اين توضيحات رتبه كارايي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت به شرح (جدول23-4) مي باشد.
همچنين وضعيت رتبه كارايي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقايسه با يكديگر در (نمودار9-4) قابل مشاهده مي باشد.

جدول23-4 : رتبه معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت
شرح
رتبه معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت

دولتي
نيمه خصوصي
خصوصي
نسبت مصرف مواد در احياء
062/0
062/0
060/0
نسبت مصرف مواد در آند
061/0
063/0
061/0
توليد سرانه احياء
025/0
028/0
040/0
توليد سرانه آند
036/0
031/0
025/0
توليد سرانه ريخت
013/0
017/0
021/0
نسبت برق مصرفي
121/0
121/0
114/0
سهم هزينه مواد
117/0
117/0
122/0
سهم هزينه دستمزد
031/0
033/0
028/0
سهم هزينه سربار
121/0
119/0
116/0
رتبه كل معيارهاي كارايي
587/0
589/0
587/0

نمودار 9-4: رتبه كارايي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي

2-2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي چهارم
فرضيه فرعي چهارم: اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي اثربخشي آن شركت شده است.
بمنظورتجزيه و تحليل فرضيه فرعي چهارم نيز، ابتدا مقادير همگن شده مربوط به هر يك از زير معيارهاي اثربخشي محاسبه شد و سپس اهميت هر زير معيار نسبت به ساير معيارها به تفكيك (مقايسه زوجي)، مشخص گرديد و وزن نهايي هر زير معيار بر اساس روش تحليل سلسله مراتبي تعيين شد. نتيجه اقدامات مذكور به شرح جداول 24-4 و 25-4 مي باشد :

جدول24-4 : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت
شرح
مقادير همگن شده در دوره هاي مختلف مالكيت

دولتي
نيمه خصوصي
خصوصي
معيارهاي اثربخشي
فروش سرانه
27/0
28/0
45/0

سود ناخالص سرانه
46/0
29/0
24/0

سود خالص سرانه
61/0
17/0-
22/0-

نسبت بهاي تمام شده به فروش
68/0
67/0
65/0

نسبت هزينه هاي عمومي به فروش
61/0
66/0
73/0

نسبت هزينه هاي مالي به فروش
76/0
73/0
51/0

نرخ هزينه تامين مالي
73/0
73/0
52/0

سهم از بازار فروش داخلي
39/0
27/0
34/0

درصد فروش داخلي
37/0
31/0
32/0

درصد رشد مقدار فروش
30/0-
29/0
41/0

جدول25-4: وزن نهايي هر يك از معيارهاي اثربخشي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي
شرح
وزن نهايي بدست آمده از روش AHP
معيارهاي اثربخشي
فروش سرانه
178/0

سود ناخالص سرانه
109/0

سود خالص سرانه
162/0

نسبت بهاي تمام شده به فروش
109/0

نسبت هزينه هاي عمومي به فروش
098/0

نسبت هزينه هاي مالي به فروش
098/0

نرخ هزينه تامين مالي
098/0

سهم از بازار فروش داخلي
098/0

درصد فروش داخلي
098/0

درصد رشد مقدار فروش
109/0

رتبه كل معيار اثربخشي شركت با استفاده از فرمول هاي زير قابل محاسبه مي باشد. وزن نهايي بدست آمده از روش AHP در مقدارعددي هر معيار در طي دوره هاي مختلف مالكيت (اطلاعات مندرج در جداول 24-4 و 25-4) ضرب و مقادير بدست آمده براي هر دوره از مالكيت با يكديگر جمع شد.

W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + (A3 * a13) + (A4 * a14) + (A5 * a15) + (A6 * a16) + (A7 * a17) + (A8 * a18) + (A9 * a19)+ (A10* a110)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + (A3 * a23) + (A4 * a24) + (A5 * a25) + (A6 * a26) + (A7 * a27) + (A8 * a28) + (A9 * a29)+ (A10 * a210)
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + (A3 * a33) + (A4 * a34) + (A5 * a35) + (A6 * a36) + (A7 * a37) + (A8 * a38) + (A9 * a39) + (A10 * a310)
در فرمولهاي بالا :
W1 : رتبه اثربخشي شركت قبل از خصوصي سازي
W2 : رتبه اثربخشي شركت حين خصوصي سازي
W3 : رتبه اثربخشي شركت بعد از خصوصي سازي
و ،
A1وزن فروش سرانه،A2 وزن سود ناخالص سرانه، A3 وزن سود خالص سرانه، A4 وزن نسبت بهاي تمام شده به فروش، A5 وزن نسبت هزينه هاي عمومي به فروش، A6 وزن نسبت هزينه هاي مالي به فروش، A7 وزن نرخ هزينه تامين مالي، A8 وزن سهم از بازار فروش داخلي، A9 وزن درصد فروش داخلي و A10 وزن درصد رشد مقدار فروش است.
همچنين ،a11 تا a310 : مقادير هريك از معيارهاي مذكور در دوره هاي مختلف مالكيت مي باشد.
با اين توضيحات رتبه اثربخشي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت به شرح (جدول26-4) مي باشد.
همچنين وضعيت رتبه اثربخشي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقايسه با يكديگر در (نمودار10-4) قابل مشاهده مي باشد.

جدول26-4: رتبه معيارهاي اثربخشي در دوره هاي مختلف مالكيت
شرح
رتبه معيارهاي اثربخشي در دوره هاي مختلف مالكيت

دولتي
نيمه خصوصي
خصوصي
فروش سرانه
048/0
050/0
079/0
سود ناخالص سرانه
051/0
032/0
026/0
سود خالص سرانه
098/0
028/0-
036/0-
نسبت بهاي تمام شده به فروش
074/0
073/0
071/0
نسبت هزينه هاي عمومي به فروش
060/0
065/0
071/0
نسبت هزينه هاي مالي به فروش
074/0
071/0
050/0
نرخ هزينه تامين مالي
072/0
071/0
051/0
سهم از بازار فروش داخلي
038/0
027/0
033/0
درصد فروش داخلي
036/0
031/0
031/0
درصد رشد مقدار فروش
033/0-
032/0
045/0
رتبه كل اثربخشي
518/0
424/0
422/0

نمودار10-4 : رتبه اثربخشي شركت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي

در اين مرحله و با توجه به نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيات فرعي سوم و چهارم، لازم است فرضيه اصلي دوم مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. براي اين منظور ابتدا وزن هريك از معيارهاي بهره وري ( مالي و اقتصادي ) به روش تحليل سلسله مراتبي به شرح زير تعيين گرديد :

جدول27-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي بهره وري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي
شرح
وزن نهايي بدست آمده از روش AHP
معيارهاي
بهره وري
معيارهاي كارايي
500/0

معيارهاي اثربخشي
500/0

سپس با استفاده از فرمولهاي زير، رتبه كل بهره وري شركت تعيين شد كه نتايج حاصله به شرح (جدول28-4) قابل ارائه است :
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22)
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32)

در فرمولهاي بالا :
W1 : رتبه بهره وري شركت قبل از خصوصي سازي
W2 : رتبه بهره وري شركت حين خصوصي سازي
W3 : رتبه بهره وري شركت بعد از خصوصي سازي
و ،
A1: وزن بدست آمده از روش AHP براي معيارهاي كارايي
A2: وزن بدست آمده از روش AHP براي معيارهاي اثربخشي
همچنين ،a11 تا a32 : مقادير هريك از معيارهاي مذكور در دوره هاي مختلف مالكيت مي باشد.
با اين توضيحات رتبه بهره وري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت به شرح (جدول28-4) مي باشد.

جدول28-4: رتبه بهره وري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت
شرح
رتبه كل بهره وري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت

دولتي
نيمه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ارزش افزوده، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، بازده حقوق صاحبان سهام Next Entries پایان نامه رایگان درباره آزمون فرضیه، سلسله مراتب