پایان نامه رایگان درباره مدیریت زمان، آینده نگری، فکر و اندیشه، فقه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

جاویدان آخرت، توشه بر گیرید که شما را به زاد و توشه راهنمایی کردهاند
خطبه 157
کار الهی توشهآخرت

48
خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد، برای حسابرسی قیامت کار کند
حکمت 44
کار الهی توشهآخرت

49
هرکس از شما در روزگارانی مهلت دارد به اعمال نیکو بپردازد پیش از آنکه مرگ فرا رسد
خطبه 86
کار الهی توشهآخرت

50
هم اکنون عمل کنید، که زبانها آزاد و بدنها سالم، و اعضا و جوارح آمادهاند
خطبه 196
کار الهی توشهآخرت

51
از ترس قیامت در انجام اعمال صالح پیش قدم شده است
خطبه 83
کار الهی توشهآخرت

52
با اعمال نیکو به استقبال اجل بروید
خطبه 64
کار الهی توشهآخرت

53
نیکوترین اندوخته تو باید اعمال صالح و درست باشد، هوای نفس را در اختیار گیر و از آنچه حلال نیست، خویشتنداری کن
نامه 53
کار الهی توشهآخرت

54
(در توصیف مؤمن فرمود:)…، وقت او با کار گرفته است
حکمت 333
مدیریت زمان در کار
12
55
اجل و مرگ را نزدیک دیده و در اعمال نیکو شتاب کرده‌اند
خطبه 114
مدیریت زمان در کار

56
در اعمال نیکو شتاب کنید، و از فرا رسیدن مرگ ناگهانی بترسید
خطبه 114
مدیریت زمان در کار

57
حال که زنده و برقرارید پس عمل نیکو انجام دهید
خطبه 237
مدیریت زمان در کار

58
عمل کنید پیش از آنکه چراغ عمل خاموش و فرصت پایان یافته
خطبه 237
مدیریت زمان در کار

59
تا لحظهی مرگ فرصت داده شده و مهلت عمل نیکو دارد
خطبه 237
مدیریت زمان در کار

60
شما را به …، نظم در امور زندگی، …، سفارش میکنم
نامه 47
مدیریت زمان در کار

61
آنچه که بر تو واجب است و باید آن را در وقت خاص خودش به جای آوری
نامه 69
مدیریت زمان در کار

62
شتاب پیش از توانایی بر کار، و سستی پس از به دست آوردن فرصت، از بیخردی است
حکمت 363
مدیریت زمان در کار

63
مبادا هرگز در کاری که وقت آن فرا نرسیده شتاب کنی یا کاری که وقت آن رسیده، سستی ورزی
نامه 53
مدیریت زمان در کار

64
کار هر روز را در همان روز انجام بده، زیرا هر روزی کار مخصوص به خود را دارد
نامه 53
مدیریت زمان در کار

65
مبادا در کارهای واضح و آشکار کوتاهی کنی! تلاش کن تا هر کاری را در جای خود و در زمان مخصوص به خود انجام دهی
نامه 53
مدیریت زمان در کار

66
تا فکر و اندیشه خود را به کار گیرند و در شناخت نور الهی در زندگانی دنیا تلاش کنند
خطبه 83
کار همراه با علم
11
67
علم و عمل پیوندی نزدیک دارند، و کسی که دانست باید به آن عمل کند، چرا که علم، عمل را فراخواند
حکمت 366
کار همراه با علم

68
عمل کننده بدون آگاهی چون رونده ای است که بیراهه میرود، پس هرچه شتاب کند از هدفش دورتر میماند، و عملکننده از روی آگاهی، چون روندهای بر راه راست است
خطبه 154
کار همراه با علم

69
اعمال نیکو بر اساس نشانه های روشن (راه و رسم آشکار پیامبر ص) انجام دهید
خطبه 94
کار همراه با علم

70
کسی که بدون آموزش فقه اسلامی تجارت کند به رباخواری آلوده می‌شود
حکمت 447
کار همراه با علم

71
پس هرگاه دانستید عمل کنید و چون به یقین رسیدید اقدام کنید
حکمت 274
کار همراه با علم

72
برترین علم، علمی است که در اعضا و جوارح آشکار است
حکمت 92
کار همراه با علم

73
از روحی که آفرید در آن دمید تا به صورت انسانی زنده درآمد، دارای نیروی اندیشه، که وی را به تلاش اندازد و دارای افکاری که در دیگر موجودات تصرف نماید
خطبه 1
کار همراه با علم

74
حق را میشناسد و به آن عمل میکند
خطبه 87
کار همراه با علم

75
مردمی که سزاوار بودند احکام دین را بیاموزند و تربیت شوند، و دانش فراگیرند، و کارآزموده شوند، و سرپرست داشته باشند، و دستگیرشان کنند و آن‌ها را به کار مفید وادارند
خطبه 238
کار همراه با علم

76
ارزش هر کس به مقدار دانایی و تخصص اوست
حکمت 81
کار همراه با علم

77
عمل نیک انجام دهید بدون آنکه به ریا و خودنمایی مبتلا شوید؛ زیرا هر کس، کاری برای غیر خدا انجام دهد، خدا او را به همان غیر واگذارد
خطبه 23
پرهیز از غرور و تکبر در کار
8
78
گناهی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که تو را به خودپسندی وادارد
حکمت 46
پرهیز از غرور و تکبر در کار

79
غرور و خودبینی دامنگیرشان نگردید، تا اعمال نیکوی گذشته را شماره کنند، شوق و علاقه خود را از انجام اوامر الهی و اطاعت پروردگار سست نمیکنند
خطبه 91
پرهیز از غرور و تکبر در کار

80
از آنچه خداوند نسبت به ابلیس انجام داد عبرت گیرید، زیرا اعمال فراوان و کوششهای مداوم او را با تکبر از بین برد
خطبه 192
پرهیز از غرور و تکبر در کار

81
اعمال گذشته خود را بزرگ نمیشمارند، و اگر بزرگ بشمارند امیدوارند
خطبه 91
پرهیز از غرور و تکبر در کار

82
خودپسندی، …، کردار نیک نیکوکاران را نابود میسازد
نامه 53
پرهیز از غرور و تکبر در کار

83
مبادا آنچه را انجام دادهای بزرگ بشماری، …، کاری را بزرگ شمردن نور حق را خاموش گرداند
نامه 53
پرهیز از غرور و تکبر در کار

84
از نشانه های پرهیزکاران: از اعمال اندک خود خشنود نیستند، و اعمال زیاد خود را بسیار نمیشمارند
خطبه 193
پرهیز از غرور و تکبر در کار

85
عمل صالح! عمل صالح! سپس آینده نگری! آینده نگری! و استقامت! استقامت! آنگاه بردباری! و پرهیزکاری! پرهیزکاری! برای هر کدام از شما عاقبت و پایان مهلتی تعیین شده، با آن هدایت شوید و برای اسلام نیز هدف و نتیجهای است به آن دسترسی پیدا کنید
خطبه 176
تقوا در کار
8
86
به یاد ثروت‌هایی که جمع کرده میافتد، همان ثروتهایی که در جمعآوری آن‌ها، چشم برهم گذاشته و از حلال و حرام و شبهه ناک گرد آورده
خطبه 109
تقوا در کار

87
پرهیزکار را میبینی که کارش آسان، دینش حفظ شده و …، کار نیکش آشکار است
خطبه 193
تقوا در کار

88
کارهای دشوار دنیا مرگ را از یادتان برده، …، پس پیوند خود را با دنیا قطع کنید و از پرهیزکاری کمک بگیرید
خطبه 204
تقوا در کار

89
هیچ کاری با تقوا اندک نیست
حکمت 95
تقوا در کار

90
کسی که جامه تقوا بر قلبش بپوشاند، کارهای نیکوی او آشکار شود و در کارش پیروز گردد
خطبه 132
تقوا در کار

91
آن کس که کردارش او را به جایی نرساند، بزرگی خاندانش، او را به پیش نخواهد راند
حکمت 389
تقوا در کار

92
کسی که اعمالش (کردارش) او را به جایی نرساند، افتخارات خاندانش او را به جایی نخواهد رسانید
حکمت 23
تقوا در کار

93
بیش از تحمل خود، بار مسئولیتها بر دوش منه
نامه 31
تناسب کار با شخص
7
94
به اندازه توان در امور رعیت تلاش کنی
نامه 59
تناسب کار با شخص

95
هیچ وسیلهای برای جلب اعتماد والی به رعیت بهتر از نیکوکاری به مردم، و تخفیف مالیات، و عدم اجبار مردم به کاری که دوست ندارند، نمیباشد
نامه 53
تناسب کار با شخص

96
کاری که برتر از توانایی زن است به او وامگذار، که زن گل بهاری است نه پهلوانی سخت کوش
نامه 31
تناسب کار با شخص

97
سستی انسان در انجام کارهایی که بر عهدهی اوست و پافشاری در کاری که از مسئولیت او خارج است، نشانه ناتوانی آشکار و اندیشهی ویرانگر است
نامه 61
تناسب کار با شخص

98
آن کس که در کارها خود را به رنج اندازد خود را هلاک سازد
حکمت 349
تناسب کار با شخص

99
آنان برای کاری که در شأن آن‌ها نبود سر برافراشتند و پیش از رسیدن به آن سرکوب شدند
خطبه 219
تناسب کار با شخص

100
عمل صالح! عمل صالح! سپس آینده نگری! آینده نگری! و استقامت! استقامت! آنگاه بردباری! و پرهیزکاری! پرهیزکاری! برای هر کدام از شما عاقبت و پایان مهلتی تعیین شده، با آن هدایت شوید و برای اسلام نیز هدف و نتیجهای است به آن دسترسی پیدا کنید
خطبه 176
صبر و استقامت در کار
46
101
با صبر و استقامت، نعمت‌های خدا را بر خود تمام گردانید
خطبه 188
صبر و استقامت در کار

102
پس در عمل به دستورات خدا، ..، استقامت داشته باشید و پایدار مانید
خطبه 176
صبر و استقامت در کار

103
و برای رسیدن به حق تلاش کنید، حال اگر شما پایداری نکنید، خوارترین افراد نزد من انسان کج رفتار است
نامه 50
صبر و استقامت در کار

104
و در همه کارها، آسان باشد یا دشوار، شکیبایی ورزد
نامه 53
صبر و استقامت در کار

105
کارها را به پا داشت و استقامت ورزید
حکمت 467
صبر و استقامت در کار

106
کار نیک به جا آورید، و آن را هر مقدار که باشد کوچک نشمارید، زیرا کوچکِ آن بزرگ و اندک آن فراوان است
حکمت 422
ارزش کار نیک
6
107
پاداش اعمال اندک را فراوان قرار داد
حکمت 78
ارزش کار نیک

108
خدا تو را جز نیکوکاری فرمان نداد، و جز از زشتیها نهی نفرموده است
نامه 31
ارزش کار نیک

109
در برابر کارهای نیک به شما پاداش می‌دهد
خطبه 83
ارزش کار نیک

110
پس به اعمال نیکو مبادرت کنید تا با همسایگان خدا در سرای او باشید
خطبه 183
ارزش کار نیک

111
چگونه اندک است آنچه (کار همراه با تقوا) که پذیرفته شود؟
حکمت 95
ارزش کار نیک

112
تا عمل نکنیم، رعد و برقی نداریم و تا نباریم سیلی جاری نمیسازیم
خطبه 9
تناسب گفتار با کار
6
113
آیا سزاوار است که شعار دهید و عمل نکنید؟
خطبه 29
تناسب گفتار با کار

114
چراغ دل را از نور گفتار گویندهی با عمل روشن سازید
خطبه 105
تناسب گفتار با کار

115
نیکیها را با اعمال و گفتار خود در میان شما رواج ندادم؟
خطبه 87
تناسب گفتار با کار

116
آنچه را عمل میکرد میگفت، و بدانچه عمل نمیکرد چیزی نمیگفت
حکمت 289
تناسب گفتار با کار

117
در مقام حرف و شعار، صدایم از همه آهستهتر بود اما در عمل برتر و پیشتاز بودم
خطبه 37
تناسب گفتار با کار

118
هرکس باید از کار خویش بهره گیرد
خطبه 153
بهره‌ور بودن کار
5
119
فکرت را به کار گیر، مالک کار خویش باش، و سهم و بهرهات را بردار
نامه 63
بهره‌ور بودن کار

120
آگاه باش هر عملی رویشی دارد
خطبه 154
بهره‌ور بودن کار

121
هرکس عمل نیکو انجام دهد بهرهمند خواهد شد
خطبه 28
بهره‌ور بودن کار

122
خوشا به حال کسی که به خانه و خانوادهی خود پردازد، و غذای حلال خود را بخورد
خطبه 176
بهره‌ور بودن کار

123
بدان راهی پرمشقت و بس طولانی در پیش رو داری، و در این راه بدون کوشش بایسته و تلاش فراوان و اندازه گیری زاد و توشه و سبک کردن بار گناه، موفق نخواهی بود
نامه 31
جدیت در کار
5
124
در عمل بکوش آن چنان که همانند تو سزاوار است بکوشد
نامه 31
جدیت در کار

125
پس کمربندها را محکم ببندید، و دامن همت بر کمر زنید، که به دست آوردن ارزشهای والا با خوش گذرانی میسر نیست!
خطبه 241
جدیت در کار

126
ارزش مرد به اندازهی همت اوست
حکمت 47
جدیت در کار

127
زمامدار از انجام آنچه خدا بر او واجب کرده است نمیتواند موفق باشد جز آنکه تلاش فراوان نماید، و از خدا یاری بطلبد، و خود را بر انجام حق آماده سازد.
نامه 53
جدیت در کار

128
اگر آنچه من میدانستم شما هم میدانستید، هر کدام از شما تنها به کار خود میپرداختید و به دیگری توجهی نداشتید
خطبه 116
دقت در انجام کار
5
129
کسی که در انجام کاری که مردم خوش ندارند، شتاب کند، دربارهی او چیزی خواهند گفت که از آن اطلاعی ندارند
حکمت 35
دقت در انجام کار

130
آنکه با چشم دل بنگرد و با دیده درون کار کند، آغاز کارش آن است که بیندیشد آیا عمل او به سود اوست یا زیان او؟
خطبه 154
دقت در انجام کار

131
در هیچ کاری تا روشن نشود شتاب نکنید زیرا در آنچه شما اکراه دارید توان تغییراتی را داریم
خطبه 176
دقت در انجام کار

132
در یک ارزشیابی دقیق، رنج و زحمت هر یک از آنان را شناسایی کن
نامه 53
دقت در انجام کار

133
به استقبال کارهایی برو که صاحبان تجربه، زحمت آزمون آن را کشیدهاند، و تو را از تلاش و یافتن بینیاز ساختهاند
نامه 31
استفاده از تجربه دیگران در کار
3
134
نیکوترین کارها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، ماهیت کار، مدیریت زمان، کسب و کار Next Entries پایان نامه رایگان درباره مدیریت زمان، تقسیم کار، آینده نگری، فکر و اندیشه