پایان نامه رایگان درباره مدیریت زمان، تقسیم کار، آینده نگری، فکر و اندیشه

دانلود پایان نامه ارشد

باشید
خطبه 183
ارزش کار نیک

خدا تو را جز نیکوکاری فرمان نداد، و جز از زشتیها نهی نفرموده است
نامه 31
ارزش کار نیک

چگونه اندک است آنچه (کار همراه با تقوا) که پذیرفته شود؟
حکمت 95
ارزش کار نیک

عمل صالح! عمل صالح! سپس آینده نگری! آینده نگری! و استقامت! استقامت! آنگاه بردباری! و پرهیزکاری! پرهیزکاری! برای هر کدام از شما عاقبت و پایان مهلتی تعیین شده، با آن هدایت شوید و برای اسلام نیز هدف و نتیجهای است به آن دسترسی پیدا کنید
خطبه 176
تقوا در کار
8

به یاد ثروتهایی که جمع کرده میافتد، همان ثروتهایی که در جمعآوری آن‌ها، چشم برهم گذاشته و از حلال و حرام و شبههناک گرد آورده
خطبه 109
تقوا در کار

پرهیزکار را میبینی که کارش آسان، دینش حفظ شده و …، کار نیکش آشکار است
خطبه 193
تقوا در کار

کارهای دشوار دنیا مرگ را از یادتان برده، …، پس پیوند خود را با دنیا قطع کنید و از پرهیزکاری کمک بگیرید
خطبه 204
تقوا در کار

هیچ کاری باتقوا اندک نیست
حکمت 95
تقوا در کار

کسی که جامه تقوا بر قلبش بپوشاند، کارهای نیکوی او آشکار شود و در کارش پیروز گردد
خطبه 132
تقوا در کار

آن کس که کردارش او را به جایی نرساند، بزرگی خاندانش، او را به پیش نخواهد راند
حکمت 389
تقوا در کار

کسی که اعمالش (کردارش) او را به جایی نرساند، افتخارات خاندانش او را به جایی نخواهد رسانید
حکمت 23
تقوا در کار

برای خود در سرای آخرت جایی آماده کن، و چیزی پیش فرست
خطبه 153
کار الهی توشه آخرت
25

نهایت کوشش را در زندگی داشته باش و در فکر ذخیرهسازی برای دیگران مباش
نامه 31
کار الهی توشه آخرت

مردم! عمل کنید که عمل نیکو به سوی خدا بالا میرود
خطبه 230
کار الهی توشه آخرت

به سوی اعمال نیکو بشتابید پیش از آنکه عمرتان پایان پذیرد
خطبه 230
کار الهی توشه آخرت

تنها برای دنیا به تلاش فرمان داده نشدهایم
نامه 55
کار الهی توشه آخرت

همت خویش را به دنیای پس از مرگت واگذار
نامه 22
کار الهی توشه آخرت

بر شما باد به تلاش و کوشش، آمادگی و آماده شدن، و جمع آوری زاد و توشهی آخرت در دوران زندگی دنیا
خطبه 230
کار الهی توشه آخرت

همت و تلاش خود را برای پس از مرگ قرار ده
نامه 66
کار الهی توشه آخرت

آن کس که بهشت و دوزخ را پیش روی خود دارد در تلاش است
خطبه 16
کار الهی توشه آخرت

خدا رحمت کند کسی را که …، عمل نیکو انجام دهد، ذخیرهای برای آخرت فراهم آورد
خطبه 76
کار الهی توشه آخرت

آیا کسی هست که قبل از رسیدن روز دشوار قیامت، اعمال نیکی انجام دهد؟
خطبه 28
کار الهی توشه آخرت

امروز هنگام عمل است نه حسابرسی و فردا روز حسابرسی است نه عمل
خطبه 42
کار الهی توشه آخرت

برای آن روز که زاد و توشه ذخیره میکنند و اسرار آدمیان فاش میگردد، عمل کنید
خطبه 120
کار الهی توشه آخرت

این دو گواهی (شهادتین) گفتار را بالا میبرد و کردار و عمل را به پیشگاه خدا میرسانند
خطبه 114
کار الهی توشه آخرت

پیش از آنکه مرگ شما فرا رسد، با اعمال نیکو آماده باشید
خطبه 190
کار الهی توشه آخرت

با اعمال خود به سوی زندگی جاویدان و خانه همیشگی کوچ کردند
خطبه 111
کار الهی توشه آخرت

کجایند پرهیزکاران در کسب و کار؟ آیا جز این است که همگی رخت بستند و رفتند؟
خطبه 129
کار الهی توشه آخرت

آگاه باشید، امروز هرکس گرفتار بذری است که کاشته و عملی است که انجام داده، جز اعمال منطبق با قرآن
خطبه 176
کار الهی توشه آخرت

در این دنیای نابود شدنی برای زندگی جاویدان آخرت، توشه بر گیرید که شما را به زاد و توشه راهنمایی کرده‌اند
خطبه 157
کار الهی توشه آخرت

خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد، برای حسابرسی قیامت کار کند
حکمت 44
کار الهی توشه آخرت

هرکس از شما در روزگارانی مهلت دارد به اعمال نیکو بپردازد پیش از آنکه مرگ فرا رسد
خطبه 86
کار الهی توشه آخرت

هم اکنون عمل کنید، که زبان‌ها آزاد و بدن‌ها سالم، و اعضا و جوارح آمادهاند
خطبه 196
کار الهی توشه آخرت

از ترس قیامت در انجام اعمال صالح پیش قدم شده است
خطبه 83
کار الهی توشه آخرت

با اعمال نیکو به استقبال اجل بروید
خطبه 64
کار الهی توشه آخرت

نیکوترین اندوخته تو باید اعمال صالح و درست باشد، هوای نفس را در اختیار گیر و از آنچه حلال نیست، خویشتنداری کن
نامه 53
کار الهی توشه آخرت

در تمام کارها خود را به خدا واگذار
نامه 31
توکل به خدا در کار
3
86
مناسبات ماهیتی کار
قبل از پیمودن راه پاکان، از خداوند یاری بجوی، و در راه او با اشتیاق عمل کن تا پیروز شوی، و از هر کاری که تو را به شک و تردید اندازد، یا تسلیم گمراهی کند بپرهیز
نامه 31
توکل به خدا در کار

سررشته کارها به دست توست و همهی کارها از خواست تو نشأت میگیرد
خطبه 227
توکل به خدا در کار

بیش از تحمل خود، بار مسئولیتها بر دوش منه
نامه 31
تناسب کار با شخص
7

به اندازه توان در امور رعیت تلاش کنی
نامه 59
تناسب کار با شخص

هیچ وسیلهای برای جلب اعتماد والی به رعیت بهتر از نیکوکاری به مردم، و تخفیف مالیات، و عدم اجبار مردم به کاری که دوست ندارند، نمیباشد
نامه 53
تناسب کار با شخص

کاری که برتر از توانایی زن است به او وامگذار، که زن گل بهاری است نه پهلوانی سخت کوش
نامه 31
تناسب کار با شخص

سستی انسان در انجام کارهایی که بر عهده‌ی اوست و پافشاری در کاری که از مسئولیت او خارج است، نشانه ناتوانی آشکار و اندیشهی ویرانگر است
نامه 61
تناسب کار با شخص

آن کس که در کارها خود را به رنج اندازد خود را هلاک سازد
حکمت 349
تناسب کار با شخص

آنان برای کاری که در شأن آن‌ها نبود سر برافراشتند و پیش از رسیدن به آن سرکوب شدند
خطبه 219
تناسب کار با شخص

هرکس باید از کار خویش بهره گیرد
خطبه 153
بهره‌ور بودن کار
5

فکرت را به کار گیر، مالک کار خویش باش، و سهم و بهرهات را بردار
نامه 63
بهره‌ور بودن کار

آگاه باش هر عملی رویشی دارد
خطبه 154
بهره‌ور بودن کار

هرکس عمل نیکو انجام دهد بهرهمند خواهد شد
خطبه 28
بهره‌ور بودن کار

خوشا به حال کسی که به خانه و خانوادهی خود پردازد، و غذای حلال خود را بخورد
خطبه 176
بهره‌ور بودن کار

از کاری که تو را خشنود و عموم مسلمانان را ناخوشایند است بپرهیز
نامه 69
عام‌المنفعه بودن کار
1

به استقبال کارهایی برو که صاحبان تجربه، زحمت آزمون آن را کشیده‌اند، و تو را از تلاش و یافتن بینیاز ساختهاند
نامه 31
استفادهازتجربه دیگران در کار
3

نیکوترین کارها سنتی است که سال‌ها بر آن گذشته و درستی آن ثابت شده باشد، و بدترین کارها آنچه که تازه پیدا شده و آینده آن روشن نیست
خطبه 145
استفادهازتجربه دیگران در کار

آداب پسندیدهای را که بزرگان این امت به آن عمل کردند و ملت اسلام با آن پیوند خورده، …، برهم مزن
نامه 53
استفادهازتجربه دیگران در کار

بدان راهی پرمشقت و بس طولانی در پیش رو داری، و در این راه بدون کوشش بایسته و تلاش فراوان و اندازه گیری زاد و توشه و سبک کردن بار گناه، موفق نخواهی بود
نامه 31
جدیت در کار
5

در عمل بکوش آن چنان که همانند تو سزاوار است بکوشد
نامه 31
جدیت در کار

پس کمربندها را محکم ببندید، و دامن همت بر کمر زنید، که به دست آوردن ارزشهای والا با خوش گذرانی میسر نیست!
خطبه 241
جدیت در کار

ارزش مرد به اندازهی همت اوست
حکمت 47
جدیت در کار

زمامدار از انجام آنچه خدا بر او واجب کرده است نمیتواند موفق باشد جز آنکه تلاش فراوان نماید، و از خدا یاری بطلبد، و خود را بر انجام حق آماده سازد، و در همه کارها، آسان باشد یا دشوار، شکیبایی ورزد
نامه 53
جدیت در کار

(در توصیف مؤمن فرمود:)…، وقت او با کار گرفته است
حکمت 333
مدیریت زمان
12

اجل و مرگ را نزدیک دیده و در اعمال نیکو شتاب کردهاند
خطبه 114
مدیریت زمان

در اعمال نیکو شتاب کنید، و از فرا رسیدن مرگ ناگهانی بترسید
خطبه 114
مدیریت زمان

حال که زنده و برقرارید پس عمل نیکو انجام دهید
خطبه 237
مدیریت زمان

عمل کنید پیش از آنکه چراغ عمل خاموش و فرصت پایان یافته
خطبه 237
مدیریت زمان

تا لحظهی مرگ فرصت داده شده و مهلت عمل نیکو دارد
خطبه 237
مدیریت زمان

شما را به …، نظم در امور زندگی، …، سفارش میکنم
نامه 47
مدیریت زمان

آنچه که بر تو واجب است و باید آن را در وقت خاص خودش به جای آوری
نامه 69
مدیریت زمان

شتاب پیش از توانایی بر کار، و سستی پس از به دست آوردن فرصت، از بیخردی است
حکمت 363
مدیریت زمان

مبادا هرگز در کاری که وقت آن فرا نرسیده شتاب کنی یا کاری که وقت آن رسیده، سستی ورزی
نامه 53
مدیریت زمان

کار هر روز را در همان روز انجام بده، زیرا هر روزی کار مخصوص به خود را دارد
نامه 53
مدیریت زمان

مبادا در کارهای واضح و آشکار کوتاهی کنی! تلاش کن تا هر کاری را در جای خود و در زمان مخصوص به خود انجام دهی
نامه 53
مدیریت زمان

شغل همراه با پاک‌دامنی، بهتر از ثروت فراوانی است که با گناهان به دست آید
نامه 31
پاک‌دامنی در کار
1

کار هرکدام از خدمتکارانت را معین کن که او را در برابر آن کار مسئول بدانی، که تقسیم درست کار سبب میشود کارها را به یکدیگر وانگذارید، و در خدمت سستی نکنند
نامه 31
تقسیم کار
2

مؤمن باید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم کند: زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، و زمانی برای تأمین هزینه زندگی و زمانی برای واداشتن نفس به لذتهایی که حلال و مایهی زیبایی است
حکمت 390
تقسیم کار

اگر آن جه من میدانستم شما هم میدانستید، هر کدام از شما تنها به کار خود میپرداختید و به دیگری توجهی نداشتید
خطبه 116
دقت در انجام کار
5

کسی که در انجام کاری که مردم خوش ندارند، شتاب کند، درباره‌ی او چیزی خواهند گفت که از آن اطلاعی ندارند
حکمت 35
دقت در انجام کار

آنکه با چشم دل بنگرد و با دیده درون کار کند، آغاز کارش آن است که بیندیشد آیا عمل او به سود اوست یا زیان او؟
خطبه 154
دقت در انجام کار

در هیچ کاری تا روشن نشود شتاب نکنید زیرا در آنچه شما اکراه دارید توان تغییراتی را داریم
خطبه 176
دقت در انجام کار

در یک ارزشیابی دقیق، رنج و زحمت هر یک از آنان را شناسایی کن
نامه 53
دقت در انجام کار

تا فکر و اندیشه خود را به کار گیرند و در شناخت نور الهی در زندگانی دنیا تلاش کنند
خطبه 83
کار همراه با
علم
11

علم و عمل پیوندی نزدیک دارند، و کسی که دانست باید به آن عمل کند، چرا که علم، عمل را فراخواند
حکمت 366
کار همراه باعلم

عمل کننده بدون آگاهی چون روندهای است که بیراهه میرود، پس هرچه شتاب کند از هدفش دورتر میماند، و عمل کننده از روی آگاهی، چون روندهای بر راه راست است
خطبه 154
کار همراه با
علم

اعمال نیکو بر اساس نشانههای روشن (راه و رسم آشکار پیامبر ص) انجام دهید
خطبه 94
کار همراه با علم

کسی که بدون آموزش فقه اسلامی تجارت کند به رباخواری آلوده میشود
حکمت 447
کار همراه با علم

پس هرگاه دانستید عمل کنید و چون به یقین رسیدید اقدام کنید
حکمت 274
کار همراه با علم

برترین علم، علمی است که در اعضا و جوارح آشکار است
حکمت 92
کار همراه با علم

از روحی که آفرید در آن دمید تا به صورت انسانی زنده درآمد، دارای نیروی اندیشه، که وی را به تلاش اندازد و دارای افکاری که در دیگر موجودات تصرف نماید
خطبه 1
کار همراه با علم

حق را میشناسد و به آن عمل میکند
خطبه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، مسئولیت پذیری، ماهیت کار، تقسیم کار Next Entries پایان نامه رایگان درباره امام علی (ع)، ماهیت کار، آینده نگری، مسئولیت پذیری