پایان نامه رایگان درباره مدیریت دانش، ساختار سازمانی، سابقه خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

صفر باشد نشاندهنده عدم وجود همبستگی است
در راستای تایید یا عدم تایید فرضیات یا به عبارتی بررسی رابطه متغیر مستقل و ابعاد با متغیر وابسته آن از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می گردد.
ج. آزمون رگرسیون :
در تحليل رگرسيون هدف پيش بيني تغييرات يك يا چند متغير وابسته (ملاك) با توجه به تغييرات متغيرهاي مستقل (پيش بين) است.
چنانچه هدف پيش بيني يك متغير ملاك از چند متغير پيش بين باشد از مدل رگرسيون چندگانه استفاده مي‌شود. در صورتي كه هدف، پيش بيني همزمان چند متغير ملاك از متغيرهاي پيش بين يا زير مجموعه اي از آنها باشد از مدل رگرسيون چند متغيري استفاده مي‌شود. در تحقيقات رگرسيون چندگانه هدف پيدا كردن متغيرهاي پيش بيني است كه تغييرات متغير ملاك را چه به تنهايي و چه مشتركا پيش بيني كند. ورود متغيرهاي پيش بين در تحليل رگرسيون به شيوه هاي گوناگون صورت مي‌گيرد. در اين جا سه روش اساسي مورد بحث قرار مي‌گيرد:
الف) روش همزمان، ب)روش گام به گام، ج) روش سلسله مراتبي.
در روش همزمان تمام متغيرهاي پيش بين با هم وارد تحليل مي‌شود. در روش گام به گام اولين متغير پيش بين بر اساس بالاترين ضريب همبستگي صفرمرتبه با متغير ملاك وارد تحليل مي‌شود. از آن پس ساير متغيرها پيش بين بر حسب ضريب همبستگي تفكيكي (جزئي) و نيمه تفكيكي (نيمه جزئي) در تحليل وارد مي‌شود. در اين روش پس از ورود هر متغير جديد ضريب همبستگي نيمه تفكيكي يا تفكيكي ، تمام متغيرهايي كه قبلا در معادله وارد شده اند به عنوان آخرين متغير ورودي مورد بازبيني قرار مي‌گيرد و چنانچه با ورود متغير جديد معني داري خود را از دست داده باشد، از معادله خارج مي‌شود. به طور كلي در روش گام به گام ترتيب ورود متغيرها در دست محقق نيست.
در روش سلسله مراتبي ترتيب ورود متغيرها به تحليل بر اساس يك چارچوب نظري يا تجربي مورد نظر محقق صورت مي‌گيرد. به عبارت ديگر پژوهشگر شخصا درباره ترتيب ورود متغيرها به تحليل تصميم گيري مي‌كند. اين تصميم گيري كه قبل از شروع تحليل اتخاذ مي‌شود مي‌تواند بر اساس سه اصل عمده زير باشد:
– رابطه علت و معلولي.
– رابطه متغيرها در تحقيقات قبلي.
– ساختار طرح پژوهشي.
بنابراین در راستای تایید یا عدم تایید فرضیات یا به عبارتی بررسی تاثیر متغیر مستقل و ابعاد آن بر متغیر وابسته از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می گردد.
پ.آزمون T – Student (آزمون مقايسه ميانگين تك نمونه اي)
آزمون مقايسه ميانگين تك نمونه اي(آزمون T – Student ) براي آزمون اين فرضيه به کار گرفته مي شود که آيا يک نمونه مورد نظربه جامعه اي با ميانگين مشخص تعلق دارد يا خير.يا به عبارتي ميانگين يک نمونه را با ميانگين جامعه مقايسه مي کند. درواقع به دنبال پيدا کردن اختلاف و تفاوت بين ميانگين نمونه و ميانگين جامعه است.
د. آزمون فريدمن:
هنگام بررسي نظرات يک گروه در چند زمينه از آزمون فريدمن استفاده مي شود. به عبارتي بر اساس نظرات افراد (پاسخي که به سوالات پرسشنامه مي دهند) اولويت هر کدام ازموارد را بر اساس رتبه بندي معني دار(يا گرايشات معنادار افراد به هر کدام از متغير ها ) مشخص خواهد شد. به عبارت ديگر فريدمن اين فرضيه صفر را مي آزمايد که K متغير همبسته از يک جامعه مشابه مي آيند.براي هر موقعيت k متغير از 1تا k طبقه بندي مي شود. آماره آزمون برپايه اين طبقات است.
لذا مي توان اينگونه بيان نمود که جهت اولویت بندی میزان تاثیر ابعاد متغير مستقل (ساختار سازمانی) بر متغیر وابسته (مدیریت دانش) در جامعه مورد پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شده است.

فصل چهارم
تجـزيـه و تحليـل پـژوهـش

مقدمه
در اين فصل با توجه به داده‌هاي گردآوري شده، به بررسي سؤالات تحقيق پرداخته و دستيابي به اهداف تحقيق پرداخته شده است. در داده پردازي از مباحث توصيفي و استنباط آماري استفاده شده است. آماره‌هاي توصيفي شامل جداول فراواني و درصد در خصوص متغیرهایی از قبیل وضعیت تاهل ، جنس ، سن ، سابقه خدمت ، نوع استخدام و میزان تحصیلات و در ادامه توزيع فراوانی شاخصهای مربوط به ساختار سازماني شامل ابعاد رسمیت ، تمرکز و پیچیدگی و مولفه های مدیریت دانش مي باشد. در سطح استنباطي نيز آزمون کولموگروف – اسميرنف جهت بررسی نرمال بودن توزيع متغيرهای تحقيق ، آزمون همبستگی پیرسون جهت آبررسی رابطه بین مولفه های ساختار سازمانی با مدیریت دانش و از تحليل رگرسيوني جهت آزمون و بررسی تاثير ابعاد ساختار سازمانی بر مدیریت دانش استفاده شده است. در قسمت سایر یافته های تحقیق نیز از تحليل رگرسيوني بررسی تاثير ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی ، رسمیت و تمرکز) بر مدیریت دانش کارکنان از روش ورود قدم به قدم متغیرها و در نهایت نیز از طریق آزمون فریدمن به رتبه بندي شاخص های مربوط به مدیریت دانش پرداخته شده است.

4-1- بررسی جمعيت شناختی پاسخ دهندگان

جدول4-1 : توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت تاهل

فراواني
درصد
مجرد
72
36.0
متاهل
128
64.0
جمع کل
200
100.0

بر اساس جدول فوق 64% از نمونه آماری اين تحقيق شامل افراد متاهل با بیشترین فراوانی و 36% مابقی نیز شامل افراد مجرد بوده است. بنابراین نمونه متاهل ها تقریبا دو برابر مجرد ها می باشد.

جدول 4-2 : توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب جنس

فراواني
درصد
زن
80
40.0
مرد
120
60.0
جمع کل
200
100.0

بر اساس جدول فوق 60% از نمونه آماری اين تحقيق شامل مردها با بیشترین فراوانی و 40% مابقی نیز شامل زنها بوده است. بنابراین اغلب نمونه آماری این تحقیق شامل مردها بوده است.

جدول 4-3 : توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سن

فراواني
درصد
درصد تجمعي
25-
56
28.0
28.0
25_35
78
39.0
67.0
35_45
44
22.0
89.0
45+
22
11.0
100.0
جمع کل
200
100.0

مطابق جدول فوق 39% از پاسخگویان با بيشترين فراوانی در رده سنی 25 تا 35 سال قرار داشته است. سپس به ترتیب 28% کمتر از 25 سال ، 22% بین 35 تا 45 سال و 11% نيز بیش از 45 سال سن داشته اند. بنابراین 67% در رده سنی کمتر از 35 سال قرار داشته اند.

جدول 4-4 : توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب ميزان تحصيلات

فراواني
درصد
درصد تجمعي
ديپلم و پايين تر
28
14.0
14.0
فوق ديپلم
43
21.5
35.5
ليسانس
90
45.0
80.5
فوق ليسانس و بالاتر
39
19.5
100.0
جمع کل
200
100.0

مطابق جدول فوق ، 45% از کارکنان شرکت هاي فعال منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بندر عباس مورد مطالعه این تحقیق با بيشترين فراواني داراي تحصيلات لیسانس ، سپس 5/21% فوق دیپلم ، 5/19% فوق لیسانس و بالاتر و 14% مابقی نیز زیر دیپلم و دیپلم بوده اند. بنابراین 5/64% از نمونه آماری شامل افراد با تحصیلات دانشگاهی (لیسانس و بالاتر) بوده است.

جدول 4-5 : توزيع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه خدمت

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
1-
23
11.5
11.5
1_5
42
21.0
32.5
5_10
83
41.5
74.0
10_15
39
19.5
93.5
15_20
9
4.5
98.0
20+
4
2.0
100.0
جمع
200
100.0

مطابق جدول فوق ، 5/41% از پاسخ دهندگان مورد نظر با بيشترين فراواني بین 5 تا 10 سال داراي سابقه کار بوده اند. سپس 21% بین 1 تا 5 سال ، 5/19% بین 10 تا 15 سال ، 5/11% کمتر از یکسال و 5/6% نیز بیش از 15 سال سابقه خدمت داشته اند. بنابراین اغلب کارکنان این تحقیق (74%) شامل افراد با سابقه کمتر از 15 سال بوده است.

جدول 4-6 : توزيع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب نوع استخدام

فراوانی
درصد
رسمي
92
46.0
پيماني
16
8.0
قراردادي
92
46.0
جمع
200
100.0

بر اساس جدول فوق 46% از نمونه آماری اين تحقيق شامل افراد با وضعیت استخدامی رسمی ، به همین میزان یعنی 46% نیز قراردادی و تنها 8% بصورت پیمانی مشغول به فعالیت بوده اند.

4-2- بررسی توزيع فراوانی شاخصهای مربوط به ساختار سازمانی

1- در سازمان شما چه ميزان عناوين شغلي وجود دارد؟
2- تعداد سطوح سلسله‌ مراتب مديريت از بالاترين مقام تا پايين‌ترين بخش سازمان چه ميزان مي‌باشد؟
3- تعداد واحدهاي مختلف سازمان كه در مناطق مختلف جغرافيايي قرار دارند چه مقدار مي‌باشد؟
4- گستره‌ي جغرافيايي واحدهاي مختلف سازمان شما چقدر است؟
5- در سازمان شما چه تعداد از مشاغل داراي شرح شغل مي‌باشند؟
23- چه ميزان از کارکنان درجه ترقي را طي نموده و يا آموزش تخصصي ديده اند؟

جدول4- 7 : توزيع فراوانی شاخصهای مربوط به پيچيدگي سازماني

خيلي كم
كم
متوسط
زياد
خيلي زياد
جمع
s1
فراوانی
4
24
48
69
46
191

درصد
2.1%
12.6%
25.1%
36.1%
24.1%
100.0%
s2
فراوانی
20
34
111
28
6
199

درصد
10.1%
17.1%
55.8%
14.1%
3.0%
100.0%
s3
فراوانی
12
81
78
12
15
198

درصد
6.1%
40.9%
39.4%
6.1%
7.6%
100.0%
s4
فراوانی
11
73
71
23
17
195

درصد
5.6%
37.4%
36.4%
11.8%
8.7%
100.0%
s5

فراوانی
9
49
75
29
26
188

درصد
4.8%
26.1%
39.9%
15.4%
13.8%
100.0%
s23

فراوانی
24
70
71
31
2
198

درصد
12.1%
35.4%
35.9%
15.7%
1.0%
100.0%

بر اساس جدول فوق ، 2/60% از پاسخ دهندگان با بيشترين فراوانی بیان داشته اند که در سازمانشان تعداد عناوين شغلي زیادی وجود دارد. 8/55% عنوان نموده اند که تعداد سطوح سلسله‌ مراتب مديريت از بالاترين مقام تا پايين‌ترين بخش سازمان در حد متوسطی مي‌باشد. 47% معتقدند که تعداد واحدهاي مختلف سازمان كه در مناطق مختلف جغرافيايي قرار دارند به تعداد کمی مي‌باشد. 43% گستره‌ي جغرافيايي واحدهاي مختلف سازمان را در حد پایینی اظهار داشته اند. 9/39% اظهار نموده اند که در سازمان تعداد متوسطی از مشاغل داراي شرح شغل مي‌باشند. و در نهايت 5/47% بر این باورند که کارکنان درجه ترقي را کمتر طي نموده و يا آموزش تخصصي ديده اند. بنابراین بطور میانگین 8/38% با بیشترین فراوانی پيچيدگي سازماني را در حد متوسطی ابراز داشته اند.

6- در مواردي كه شرح شغل وجود دارد، كنترل‌هاي مربوط براي تطبيق عملكرد كاركنان با شرح شغل‌هاي مذكور در چه حدي است؟
7- انحراف از ضوابط، استانداردها و دستورالعمل‌ها تا چه حد براي كاركنان مجاز بوده و ايراد ندارد؟

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ضریب همبستگی، مدیریت دانش، ساختار سازمانی Next Entries مقاله رایگان با موضوع ساختار سازمانی، مدیریت دانش، استقرار مدیریت دانش