پایان نامه رایگان درباره مدیریت دانش، سیستم مدیریت، اشتراک دانش

دانلود پایان نامه ارشد

عملکرد سیستم ، کار می کنند .
16-2- عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش :
این روزها اهمیت مدیریت دانش برای بسیاری از سازمان ها واضح است و مدیران در پی جستجوی دلایل و عوامل برای موفق بودن در طراحی و اجرای سیستم مدیریت دانش در سازمان های خود می باشند (Akhavan,Jafari,2006,110) عوامل متعددی وجود دارند که با اجرای آنها مدیریت دانش در سازمان ها به صورت موفقیت آمیزی پیاده سازی می شود . با مطالعه و بررسی تحقیقات انجام گرفته در این زمینه (Mumford,2004:163) ، (Akhavan,Jafari,2006,) ، عوامل زیر را می توان به عنوان عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در نظر گرفت :
1) ذخیره دانش: ذخیره دانش سازمانی (دانش ضمنی و آشکار ) یکی از عناصر مهم یک سیستم مدیریت دانش است . بانک اطلاعات درباره مهارت ها ، تخصص ها و همچنین ذخیره دانش ضمنی و آشکار ، به اندازه خود سیستم مدیریت دانش اهمیت دارند .
2) ممیزی دانش38 : ممیزی دانش به عنوان بررسی و اندازه گیری دانش استفاده شده در سیستم مدیریت دانش و همچنین به عنوان ابزاری برای ارزش گذاری دانش و تعیین فرصت های مدیریت دانش و مشکلات آن ، تعریف می شود (Akhavan,Jafari,2006,111)
3) استرانژی دانش39 : یکی از عوامل مهم جهت موفقیت مدیریت دانش داشتن یک استراتژی واضح و به خوبی برنامه ریزی شده است (Lussier,1997) این عامل پایه و اساسی است برای اینکه چطور یک سازمان می تواند پیشرفت کند و قابلیت ها و منابع اش را جهت موفقیت در اهداف مدیریت دانش فراهم کند .
4) برنامه های آموزشی : جهت توزیع سیاست های دانش در سازمان ، کارکنان باید کاملأ و عمیقأ با مفاهیم دانش آشنا شوند . بنابراین برنامه های آموزشی برای سازمانی که با مدیریت دانش در ارتباط است بسیار با اهمیت می باشند .
5) حمایت و تعهد مدیریت ارشد سازمان : موفقیت در برنامه ریزی سیستم مدیریت دانش در سازمان ، به حمایت و تعهد مستقیم مدیریت ارشد سازمان بستگی دارد . به طور حتم یک برنامه مدیریت دانش به حمایت مدیریت ارشد سازمان نیاز دارد تا در مراحل طراحی و اجرا موفق باشد .
6) اعتماد 40: عامل اعتماد تلاش های مدیریت دانش را فعال می کند و همچنین به اشتراک دانش کمک می نماید (Akhavan,Jafari,2006,112)
7) شبکه متخصصین41 : جهت توسعه دانش در سازمان ، باید شبکه ای از متخصصین وجود داشته باشد تا اشتراک دانش بین آنها تسهیل شود . این شبکه می تواند شامل : کمیته علمی ، انجمن های عملیاتب ، سیستم های دانش و مراکز دانش باشد .
8) اشتراک دانش42 : اشتراک دانش بین کارکنان سازمان مستلزم فرهنگ قومی ، اعتماد و شفافیت در تمام سازمان است .
9) فرهنگ سازمانی43 : فرهنگ سازمانی لازم است تا اشتراک دانش به خوبی صورت گیرد . فرهنگ انگیزش ، احساس تعلق خاطر به سازمان ، اعتماد و احترام به سازمان باید قبل از اشتراک ، توسعه و استفاده از دانش صورت گیرد.
10) اجرای آزمایشی44 : سیستم مدیریت دانش باید ابتدا به صورت آزمایشی اجرا شود سپس در تمام سازمان اجرا گردد . همچنین باید از سیستم مدیریت دانش بازخورد گرفته شود تا اصلاحات لازم صورت گیرد.
11) شناسایی دانش45 : این عامل جزء مراحل اولیه سیکل مدیریت دانش می باشد ، که باید دانش موجود در سازمان به طور کامل شناسایی و ذخیره گردد تا از تمام تجارب و دانش سازمان استفاده بهینه نمود.
12) مهندسی مجدد فرآیند کاری : مهندسی مجدد فرآیند کاری یعنی روش های قدیمی کسب و کار را عوض کرده و روش های جدیدی و خلاقانه را پیدا و جایگزین روش های قدیمی کنیم و از روش های جدید ، قوانین جدیدی بیرون می آید که مشخص می کند فرآیندهای کسب وکار چگونه انجام می شوند (Hayes,Allinson,1998:871) با اجرای مهندسی مجدد فرآیند کاری ، فرآیندهای جدید کسب و کار با تلاش های مدیریت دانش منطبق و هم راستا می شوند و باعث می شوند که تیم مدیریت دانش به درستی در سازمان عمل نماید .
13) ساختار دانش 46: ساختار نظام یافته دانش باعث می گردد تا شناسایی دانش ، ذخیره دانش ، تسهیم دانش و استفاده مجدد دانش به صورت مطلوب تری در سازمان صورت پذیرد .
14) تسخیر دانش 47: در صورت تسخیر دانش اشتباه و یا کم اهمیت ، دانش به اشتراک گذاشته شده کاربرد چندانی برای دیگر پرسنل سازمان نداشته ، لذا عامل مذکور از اهمیت خاصی برخوردار است .
15) زیر بنای فناوری اطلاعات48 : بدون داشتن یک زیر بنای مستحکم فناوری اطلاعات ، یک سازمان نمی تواند کارکنانش را به اشتراک اطلاعات در مقیاس وسیعی تشویق کند .
16) استقرار استرانژی پاداش : این عامل باعث می شود کارکنان سازمان به اشتراک بیشتر دانش و همچنین به دریافت بیشتر دانش از طرف سطوح بالای سازمان ترغیب شوند
17) معماری دانش49 : یک معماری سازمانی می تواند به عنوان یک سازه پیچیده و چند بعدی تعریف شود و بیان کننده اصولی است که هدایت می کند چطور سازمان طراحی گردد و اینکه چطور عناصر مدل کسب و کار سازماندهی و اجرا سازماندهی و اجرا شوند (Rejeb,Helmi,2008:854) معماری دانش می تواند همچنین به عنوان یک مجموعه منطقی ، اصول و استاندارهایی تعریف شود که مهندسی یک ساختار سیستم مدیریت دانش سازمانی را راهنمایی و هدایت کند .بنابراین شرکت هایی که درصدد طراحی سیستم مدیریت دانش هستند باید واقعأ نسبت به معماری دانش به صورت درست و قوی حساسیت زیادی داشته باشند .
18) شفافیت50 : برای اشتراک دانش ، شفافیت در تمام سازمان ضروری می باشد ، که البته شفافیت به صورت مستقیم به حمایت و تعهد مدیریت ارشد سازمان وابسته می باشد (Akhavan,Jafari,2006,113)
19) سیستم کاربر پسند برای مبادله و استفاده مجدد دانش : با اجرای این سیستم کارکنان سازمان با سهولت بیشتری تجارب و دانش خود را در اختیار دیگر کارکنان قرار می دهند .
20) توانایی جهت ایجاد ایده های خلاق : با اجرای این عامل تمام بخش های سازمان بخ دنبال یافتن راه های کم هزینه تری می باشند که باعث ایجاد مزیت رقابتی می گردد.
17-2پیشینه تحقیق :
راوﻟﻲ (2000) ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﻣؤﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ‫. وي ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣؤﺛﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻬـﻢ و ﺟـﺪي در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ارزش گذاری و ﭘﺎداش اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
پاولین و ماسون51 (2002 ) در بررسی موانع و عوامل مؤثر بر پذیرش برنامه های مدیریت دانش دریافتند که موانع مدیریت دانش در داخل سازمان عبارتند از: فرهنگ سازمانی، رهبری، عملکردهای مدیریت، عدم آگاهی و بینش عمومی از مدیریت دانش. از سوی دیگر، عوامل مؤثر در جذب برنامه های مدیریت دانش که بیرون از سازمان هستند بر اساس این پژوهش عبارتند از: رقابت، فشار رقبا، و این تصور که مدیریت دانش می تواند موجب بالا رفتن بهره وری و مانع از دست رفتن اطلاعات شود.
نوناکا و تاکیوچی (1997) مطالعه ای را در 15 سازمان تحت عنوان چگونگی گسترش دانش سازمان در شرکتهای ژاپنی برای کسب مزیت رقابتی انجام دادند. آنها در کار خود بیشتر بر روی چگونگی تولید دانش و اهمیت فرهنگ سازمانی در تولید دانش تمرکز کردند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که:
– رهبری سازمان نقش مهمی در تشویق افراد به ابراز ایده ها و عقایدشان در مورد نقش شان دارد. – دانش در اثر ارتباط و تقابل افراد انتقال می یابد، پس سیستمهای ارتباطی سازمان می توانند نقش مهمی را در ایجاد و انتقال دانش در سازمان بازی کنند.
– هر اندازه ساختار سازمان منعطف تر و به موقع تغییر پذیر باشد، سازمان در کسب و خلق و انتقال ایده های جدید موفق تر عمل می کند.
– شناخت و بررسی عوامل فرهنگی و هنجارها و ارزشهایی که انتقال و گسترش دانش را در سازمان احاطه می کنند، برای ایجاد یک سیستم مدیریت دانش ضروری به نظر می رسد.
– تشکیل گروههای کاری و هماهنگی و همکاری میان بخش های مختلف سازمان نقش مهمی در انتقال و تسهیم دانسته های افراد سازمان بازی می کند.
– به طور کلی شناخت مشخصه های فرهنگ سازمان برای ایجاد یک سیستم مدیریت دانش در سازمان ضروری و قطعی است.
راستوگی52 (2000) فرآیند های اساسی مورد نیاز برای مدیریت مؤثر دانش را در 15 سازمان در سراسر جهان مطالعه کرد. هدف عمده مطالعه تعیین نقش الگوهای رفتاری و فرهنگی مورد استفاده توسط سازمانها در ایجاد، انتقال و بکارگیری دانش سازمانی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که:
– دانش یک حقیقت محض نیست، بلکه امری متحرک، رابطه ای و بر مبنای فعالیت بشری است، و به موقعیت و افراد وابسته است.
– دانش یک فرآیند فردی و اجتماعی است که به تقابل و تعامل بین اعضای جامعه و فرآیندهای بشری متکی است.
– از آنجایی که دانش با کمک افرادی که با هم کار می کنند تولید شده است، ایجاد دانش به عوامل فرهنگی و تعامل انسانی وابسته است.
– تشکیل گروههای کاری و تعریف روشن سیاست های سازمان در ایجاد و توزیع دانش در سازمان نقش مهمی ایفا می کند.
راوﻟﻲ (2000) ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﻣؤﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ‫. وي ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣؤﺛﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻬـﻢ و ﺟـﺪي در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ارزش گذاری و ﭘﺎداش اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
پاولین و ماسون53 (2002 ) در بررسی موانع و عوامل مؤثر بر پذیرش برنامه های مدیریت دانش دریافتند که موانع مدیریت دانش در داخل سازمان عبارتند از: فرهنگ سازمانی، رهبری، عملکردهای مدیریت، عدم آگاهی و بینش عمومی از مدیریت دانش. از سوی دیگر، عوامل مؤثر در جذب برنامه های مدیریت دانش که بیرون از سازمان هستند بر اساس این پژوهش عبارتند از: رقابت، فشار رقبا، و این تصور که مدیریت دانش می تواند موجب بالا رفتن بهره وری و مانع از دست رفتن اطلاعات شود.
لی و چویی (2003) در پژوهشی پیرامون سبک های مدیریت دانش و اثرات آن بر عملکرد سازمانی به این نتیجه رسیدند که از میان چهار سبک پویا، سیستمی، انسان محور، و ایستا (منفعل)؛ سبک پویا با تأکید بر مدیریت دانش پنهان و دانش آشکار بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمان داشته است. همچنین سبک های انسان- محور و سیستمی صرفاً با تأکید خاص بر دانش ضمنی و یا دانش آشکار هیچ تفاوتی در عملکرد سازمان نشان ندادند و سبک ایستا در مقایسه با سبک های دیگر از اثربخشی کمتری برخوردار بوده است.
ﮔﺮوه ﻣﺸﺎوران داﻧـﺸﯽ ﻣؤﺳـﺴﻪ (2003) ﭘـﮋوﻫﺶ ﮔـﺴﺘﺮده اي را در ﻣـﻮرد ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ در500 ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، آﻟﻤﺎن، و ﻫﻠﻨﺪ اﻧﺠﺎم دادند. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ روش ﭘﯿﻤﺎﯾـﺸﯽ و ﺑـﺎ ﻫـﺪف بررسي وﺿـﻌﯿﺖ‬ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اروﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﺑـﻮد‬ﮐﻪ هشتاد درصد از اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ داﻧـﺶ، داراﯾـﯽ راﻫﺒـﺮدي اﺳـﺖ. هفتاد و هشت درصد ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ سازمان ها ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ‬ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از داراﯾﯽ داﻧﺸﯽ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺎري ﻣﺘﻀﺮر ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ.
در تحقیق کوپر (2001)، تعداد 149 نفر از یک شرکت داروسازی مطالعه شدند. وی نتیجه گرفت که سازمان هایی که دارای رهبری موفق و فرهنگ سازمانی قوی می باشند، در کسب دانش و اطلاعات و تجزیه و تحلیل موقعیتهای پیچیده موفق تر عمل می کنند.
در پژوهشی که توسط دایر و مک دانوف54 (2001 ) انجام شده است، چالشهای موجود در اجرای مدیریت دانش به شرح زیر شناسایی شدند:
– فرهنگ های رایج در سازمانها، مدیریت دانش را ترویج نمی کند.
– شناخت صحیح از مدیریت دانش و منابع آن وجود ندارد.
– سازمان ها در سنجش منافع مالی دانش، توانایی لازم را ندارند.
– فرآیندهای سازمانی مورد نیاز برای مدیریت دانش طراحی نشده اند.
– یافته ها و اطلاعات لازم برای مدیریت دانش موجود نیست.
– انگیزه ها و پاداشهای لازم پیش بینی نشده اند.
– فناوری لازم و مناسب وجود ندارد.
– مدیران تعهدات لازم را در اجرای مدیریت دانش ندارند.

خاندلوال و ﮔﻮتچاک55 (2003) ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ را در 500 ﺷـﺮﮐﺖ ﺣﻘـﻮﻗﯽ اﺳـﺘﺮاﻟﯿﺎ بررسی کردند و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره مدیریت دانش، سیستم مدیریت، سیستم های مدیریت دانش Next Entries پایان نامه رایگان درباره مدیریت دانش، نظام ارزشی، نظام ارزشیابی