پایان نامه رایگان درباره مخصوص،، 38.6، 34.6

دانلود پایان نامه ارشد

افزایش

در حالت E2 ، با افزایش ، جابجایی کل سد کاهش می یابد. در حالت ، به ازای ، ، به ازای ، ، به ازای و برای جابجایی کل بزرگتر از می باشد. با مقایسه حالت با ، مشاهده گردید که برای ، تنها به ازای و ، برای ، جابجایی کل بزرگتر از ، می باشد.

شکل 24.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت E2 و افزایش
در حالت E3، با افزایش وزن مخصوص جابجایی کل سد کاهش می یابد. در حالت ، به ازای تمام مقادیر ، جابجایی کل سد از حالت بزرگتر است. ولی در حالت ، میزان جابجایی برای تمام حالات ارتفاعی تقریباً برابر با ، می باشد. در مقایسه با با ، مشاهده گردید که به ازای ، برای ، به ازای و ، برای و ، جابجایی در حالت بزرگتر از ، می باشد. مقایسه با نشان می دهد که به ازای و ، برای و برای ، و ، جابجایی سد بزرگتر از می باشد. ولی برای بقیه حالات جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد.

شکل 25.6 الف

شکل 25.6 ب

شکل 25.6 پ

شکل25.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت و افزایش

حالت ، در این نیز حالت با افزایش، جابجایی کل سد کاهش می یابد. مقایسه با ، بیانگر این موضوع است که در حالات تا و برای جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. ولی به ازای در حالت ، جابجایی کل کوچکتر از، می باشد. در مقایسه با ، در حالات و ، برای برای و برای و ، جابجایی کل از حالت ، بزرگتر می باشد. مقایسه با نشان می دهد که به ازای ، برای ، برای و برای ، و ، جابجایی در حالت بزرگتر از ولی در بقیه حالات جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد.

شکل26.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E4 و افزایش
در حالت E5، با افزایش ، جابجایی کل سد کاهش می یابد. مقایسه با بیانگر این موضوع است که در تا و درحالت، جابجایی در حالت بزرگتر از می باشد. مقایسه با نشان می دهد که به ازای و ، برای ، برای و برای و ، جابجایی کل سد در حالت بزرگتر از می باشد. ولی در بقیه حالات، جابجایی کل در حالت ، بزرگتر می باشد. همچنین با مقایسه با مشاهده گردید که به ازای ، برای ، برای و برای جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد.

شکل 27.6 الف

شکل 27.6 ب

شکل 27.6 پ

شکل27.6 مقایسه جابجایی کل در حالت E5 و افزایش

2.4.6نتایج حاصل از مدلسازی سپر فولادی2

1.2.4.6جابجایی کل در حالت سپر فولادی2
در حالت ، با افزایش ، جابجایی کل سد کاهش می یابد. در حالت جابجایی کل از حالات تا بزرگتر می باشد. این نتایج در شکل 28.6 نشان داده شده است.

شکل 28.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش
در حالت ، نیز با افزایش وزن مخصوص جابجایی کل سد کاهش می یابد. با مقایسه با مشاهده می گردد که تنها به ازای ، Utotal در حالت بزرگتر از می باشد.

شکل 29.6 الف

شکل29.6 ب

شکل 29.6 پ

شکل 29.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش

در حالت ، با افزایش وزن مخصوص، جابجایی کل سد کاهش می یابد. با مقایسه با و ، مشاهده گردید که، به ازای ، جابجایی در حالت بزرگتر از و می باشد ولی در بقیه حالات ارتفاعی، جابجایی کل در حالت و بزرگتر از می باشد. جابجایی کل در حالت بزرگتر از بزرگتر می باشد.

شکل 30.6 الف

شکل 30.6 ب

شکل 30.6 پ

شکل30.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش

در حالت ، با افزایش، جابجایی کل سد کاهش می یابد. مقایسه و نشان می دهد که برای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از بزرگتر می باشد. در حالت به ازای ، جابجایی کل کوچکتر از می باشد ولی برای ، جابجایی در حالت بزرگتر از می باشد. مقایسه حالات و نیز نتیجه ای مشابه به حالت ، دارد.

شکل 31.6 الف

شکل 31.6 ب

شکل 31.6 پ

شکل31.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش

در حالت ، با افزایش وزن مخصوص جابجایی کل سد کاهش می یابد. با مقایسه با و مشاهده گردید که در حالت جابجایی کل سد در حالت بزرگتر از و می باشد ولی در بقیه حالات ارتفاعی جابجایی و بزرگتر از می باشد. به ازای تمام مقادیر H، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد.

شکل32.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش
در حالت ، با افزایش وزن مخصوص، جابجایی کل سد کاهش می یابد . در حالت تنها در حالت ، جابجایی کل بزرگتر از می باشد. به ازای تمام حالات ارتفاع سد، جابجایی کل در حالت و بزرگتر از می باشد.

شکل 33.6 الف

شکل 33.6 ب

شکل 33.6 پ

شکل33.6 مقایسه جابجایی کل سد در حالت با افزایش

2.2.4.6 ممان خمشی حداکثر در حالت سپرفولادی 2
در حالت ، با افزایش وزن مخصوص، ممان خمشی حداکثر سد کاهش می یابد. در حالت ، مقدار ممان خمشی از حالات ، و بزرگتر می باشد. این نتایج در شکل 34.6 نشان داده شده است.

شکل 34.6 الف

شکل 34.6 ب

شکل 34.6 پ

شکل34.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت با افزایش

در حالت رفتاری دقیقاً مشابه با حالت مشاهده گردید این تغییرات را می توان در شکل زیر مشاهده کرد.

شکل 35.6 الف

شکل 35.6 ب

شکل 35.6 پ

شکل35.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت با افزایش

در حالت ، با افزایش ، شاهد کاهش ممان خمشی حداکثر سد هستیم. در حالت مقایسه و مشاهده گردید که در حالت ، مقدار ممان خمشی حداکثر در حالت کمی بزرگتر از می باشد. در حالت ، مقدار ممان خمشی حداکثر در مقایسه با ، بزرگتر می باشد.

شکل 36.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت با افزایش
در حالت ، با افزایش وزن مخصوص، ممان خمشی حداکثر سد کاهش می یابد. ممان خمشی حداکثر در حالت بزرگتر از ، و در حالت ، می باشد. ولی به ازای ، ممان خمشی حداکثر در حالت بزرگتر از ، می باشد.

شکل 37.6 الف

شکل 37.6 ب

شکل 37.6 پ

شکل37.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت با افزایش

در حالت ، با افزایش وزن مخصوص، ممان خمشی حداکثر سد کاهش می یابد. در حالت ، ممان خمشی حداکثر از حالات ، به ازای و به ازای بزرگتر می باشد. ولی برای در حالت و در حالت ممان خمشی حداکثر از حالت بزرگتر می باشد.

شکل 38.6 الف

شکل 38.6 ب

شکل 38.6 پ

شکل 38.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر سد در حالت با افزایش

در حالت ، با افزایش وزن مخصوص ممان خمشی حداکثر سد کاهش می یابد. با مقایسه و مشاهده گردید که به ازای ، ممان خمشی حداکثر سد در حالت بزرگتر از می باشد. ولی در بقیه حالات ارتفاعی، ممان خمشی حداکثر در حالت بزرگتر از می باشد. در مقایسه حالت با و رفتار مشابهی مشاهده گردید، بدین ترتیب که به ازای ، مقدار ممان خمشی حداکثر در حالت بزرگتر از و می باشد. ولی در بقیه حالات ارتفاعی ، مقدار ممان خمشی بزرگتر از حالت می باشد.

شکل39.6 مقایسه ممان خمشی حداکثر در حالت با افزایش
3.2.4.6 نیروی برشی حداکثر در حالت سپر فولادی2
در حالت، با افزایش وزن مخصوص نیروی برشی حداکثر سد کاهش می یابد. ولی در حالت ، مقدار نیروی برشی حداکثر بزرگتر ، و می باشد. در شکل40.6 می توان تغییرات نیروی برشی حداکثر سد زیر زمینی را براساس تغییرات وزن مخصوص را مشاهده کرد.

شکل 40.6 الف

شکل 40.6 ب

شکل 40.6 پ

شکل40.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش

در حالت ، رفتاری مشابه با حالت ، مشاهده گردید. تغییرات نیروی برشی حداکثر را می توان در شکل زیر مشاهده کرد.

شکل 41.6 الف

شکل 41.6 ب

شکل 41.6 پ

شکل41.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش

در حالت ، با افزایش، نیروی برشی حداکثر سد کاهش می یابد. در حالت مشاهده گردید که به ازای ، مقدار نیروی برشی حداکثر سد بزرگتر از می باشد. با مقایسه با حالات تا مشاهده گردید که، مقدار نیروی برشی حداکثر سد در حالات بزرگتر می باشد.

شکل 42.6 الف

شکل 42.6 ب

شکل 42.6 پ

شکل42.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش

در حالت ، با افزایش وزن مخصوص نیروی برشی حداکثر سد کاهش می یابد. در حالت ، برای نیروی برشی حداکثر از حالت بزرگتر می باشد. در حالت نیروی برشی حداکثر از حالات ، و بزرگتر می باشد.

شکل43.6 مقایسه نیروی برش حداکثر در حالت با افزایش
در حالت ، با افزایش وزن مخصوص، شاهد کاهش نیروی برشی حداکثر سد هستیم. در حالت، مقدار نیروی برشی حداکثر در مقایسه با حالات ، و برای بزرگتر می باشد.

شکل 44.6 الف

شکل 44.6 ب

شکل 44.6 پ

شکل44.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش

در حالت ، با افزایش، نیروی برشی حداکثر سد کاهش می یابد. در حالت نیروی برشی حداکثر سد از حالات و برای بزرگتر می باشد. مقایسه حالات با نتیجه ای مشابه با مقایسه حالات با دارد.

شکل 45.6 الف

شکل 45.6 ب

شکل 45.6 پ

شکل45.6 مقایسه نیروی برشی حداکثر در حالت با افزایش

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که با افزایش مقدار زاویه اصطکاک داخلی برای هر حالت وزن مخصوص خاک، شاهد افزایش مقادیر جابجایی کل، ممان خمشی حداکثر و نیروی برشی حداکثر در سد هستیم.

4.2.4.6 جابجایی کل سپر فولادی2 در حالت مدول الاستیسیته ثابت و افزایش وزن مخصوص
حالت ، با افزایش وزن مخصوص، جابجایی کل سد کاهش می یابد. در حالت ، به ازای برای تمام ارتفاعها جابجایی کل از بزرگتر می باشد در حالت ، به ازای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. ولی برای بقیه حالات ارتفاعی Utotal، در حالت بزرگتر می باشد. در حالت به ازای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد ولی در بقیه حالات ارتفاعی جابجایی کل در حالت، بزرگتر می باشد در حالت، تنها به ازای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت ، به ازای تمام حالات ارتفاعی، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. با مقایسه حالات و مشاهده گردید که در حالت برای تمام حالات ارتفاعی سد، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت برای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت و تنها به ازای جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. حالت برای تمام ارتفاعهای سد ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد.

شکل 46.6 الف

شکل 46.6 ب

شکل 46.6 پ

شکل46.6 مقایسه جابجایی کل حداکثر در حالت E1 با افزایش

در حالت E2، با افزایش ، جابجایی کل سد کاهش می یابد. در مقایسه با مشاهده گردید که در حالات ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت ، به ازای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت ، تنها در حالت ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. مقایسه با نشان می دهد که برای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت برای ، جابجایی کل در حالت ، بزرگتر می باشد. ولی در بقیه حالات ارتفاعی جابجایی کل در حالت بزرگتر است. در حالت تنها در حالت ارتفاعی جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت برای تمام ارتفاعهای سد جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. مقایسه با نشان می دهد که در حالت ، به ازای و به ازای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در بقیه حالات ارتفاعی جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت تنها به ازای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت به ازای تمام حالات ارتفاعی، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد.

شکل47.6 مقایسه جابجایی کل حداکثر در حالت E2 با افزایش
در حالت E3، با افزایش وزن مخصوص شاهد کاهش جابجایی سد هستیم. برای تا ، جابجایی کل سد برای تمام حالات ارتفاعی در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت تنها برای ، جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. در حالت برای جابجایی کل در حالت بزرگتر از می باشد. با مقایسه با مشاهده گردید که در حالات و ، برای تمام حالات ارتفاعی جابجایی کل در حالت بزرگتر از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره شبیه سازی، دینامیکی Next Entries پایان نامه رایگان درباره افزایش،، مقادیر،، E3