پایان نامه رایگان درباره متغیر مستقل، رضایت کارکنان، رضایت شغل

دانلود پایان نامه ارشد

1960 که جنبه هاي بیشتري از کاربرد و فعالیتهاي اداري و بازرگانی روبه گسترش گذاشت، وجود یک سیستم یکپارچه اداري مناسب که حجم عظیم اطلاعات، مکاتبات را دربرگیرد به وضوح احساس شد. این مقاله ضمن بررسی سیستم هاي اتوماسیون اداري ازجهات مختلف به بیان اهمیت اطلاعات و اهمیت سیستم هاي اطلاعاتی، تکامل انواع سیستم هاي اطلاعاتی و تکامل سیستم هاي اتوماسیون اداري و مزایا و معایب اتوماسیون اداري و ارگونومیک و تفاوت انواع سیستم هاي اطلاعاتی با سیستم اتوماسیون اداري پرداخته است.

8

فصل اول

کلیات تحقیق

9

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

با گسترش روزافزون ارتباطات و پیدایش شکلهاي مختلف جریانات ارتباطی، شبکه هاي ارتباطی در تمامی امور زندگی افراد سایه افکنده است و تجارت هم که در اقصی نقاط جهان به شیوه هاي مختلف (تولید کالا یا خدمات) دیده می شود از این قضیه مستثنی نیست. با پیشرفته و پیچیده تر شدن ارتباطات تجاري، سازمانها براي از دست ندادن یکی از منابع ورودي (اطلاعات) لاجرم دست به ایجاد سیستم هایی در درون خود زدند تا بتوانند از اطلاعات موجود در اطراف خود استفاده بهینه کنند و با پردازش مناسب این اطلاعات را به مشتریان و درجهت جلب رضایت آنان، عرضه کنند. درواقع محیط پررقابت کسب و کار و دگرگونیهاي این محیط در دهه 1990 (جهانی شدن اقتصاد و تبدیل اقتصادها و جوامع صنعتی به اقتصاد خدماتی برپایه دانش و اطلاعات) لزوم توجه به سیستم هاي اطلاعاتی را دوچنـــــدان کرد. به همین جهت، بحث سیستم هاي اتوماسیون اداري که نوعی از انواع سیستم هاي اطلاعاتی است روز به روز اهمیت بیشتـــري می یابد، چنانکه امروز سازمانهایی می توانند در اغلب اوقات خود را در بالاترین میزان آمادگی براي مقابله با تغییرات محیطی و داخلی ببینند که از درجه بالایی از اتوماسیون سود برده باشند. اما سیستم هاي اتوماسیون اداري چیستند؟ چه مزایا و معایبی دارند؟ نیاز واقعی به تکامل و ایجاد آنها چه بوده است؟ انواع کاربردها و یا زیرسیستم هاي آن چیست؟ چه تفاوتی با سایر سیستم هاي اطلاعاتی دارد؟ و…

1-2 تبیین موضوع تحقیق

اتوماسیون اداري شامل تمام سیستمهاي الکترونیکی است که انواع ارتباطات داخلی و خارجی سازمان را برقرار کرده یا تسهیل میکند.
حجم بزرگی از امور روزمره سازمانها، امور دفتري هستند. میتوان گفت امور دفتري از جمله کارهایی در سازمان است که تمامی کارکنان و سطوح مختلف مدیران (اجرایی، عملیاتی، میانی، ارشد) با آن سروکار دارند. از این میان، کارکنانی که مسئولیتهایی از قبیل انتشار یا ذخیره (بایگانی) اطلاعات و کار با واژهپردازها را بر عهده دارند (داده کاران)، کاربران اصلی و دائمی سیستمهاي اتوماسیون اداري و سایر سیستمهاي ارتباطی (نظیر سیستمهاي مدیریت اسناد) هستند.

اتوماسیون اداري به افزایش بهره وري سازمان در حوزه امور دفتري کمک شایانی کرده است. امور دفتري در گذشته معمولا مورد بی اعتنایی در سازمانها قرار میگرفت. علیرغم اینکه سهم بزرگی از نیرو و انرژي را به خود اختصاص میداد، ولی هیچ گاه مورد یک بازبینی اصولی در جهت بهبود و افزایش بهرهوري قرار نگرفته بود.
در اواخر دهه 1980، نتایج یک بررسی در یک دوره 10 ساله بر روي بهرهوري سازمانها در ابعاد مختلف نشان داد که علیرغم رشد 90 درصدي بهرهوري در حوزه صنعت، بهرهوري در بخش امور دفتري، تنها 4 درصد رشد داشته است. این در حالی بود که در همین دوره، هزینههاي امور دفتري از حدود 20-30 درصد به رقمی حدود 30-40 درصد از کل هزینههاي سازمان افزایش یافته بود.

10

نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه نشان داد که در حالی که افزایش بهرهوري در حوزههاي مختلف سازمانی به طور روز افزون مورد توجه قرار گرفته و ارتقا یافته است، لکن بهرهوري در حوزه امور دفتري مورد بیتوجهی واقع شده است. از این زمان بود که ارائه سیستمهاي اطلاعاتی تسهیل کننده امور دفتري و ارتباطات روزمره، مورد توجه قرار گرفت

-1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

اطلاعات یکی از منابع باارزش واصلی مدیران یک سازمان است. همان طور که منابع انسانی، مواداولیه و منابع مالی در روند تولید داراي نقش و ارزش خاصی هستند لکن در عصر اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات داراي ارزش ویژه اي هستند. ازطرفی اطلاعات کلید جامعه مردمی است و انتشار و استفاده از آن یک شاخص اجتماعی به شمار می رود. رشد این شاخص به معناي ارتقاي ملی خواهدبود. اطلاعات به طور محسوسی بر بینش و رفتار ما اثر می گذارد. فناوري و ابزارهاي الکترونیک و رایانه اي نیز در دهه گذشته پدیده انفجار اطلاعات را موجب شدند و به طور حتم تاثیر مهمی را بر جهت گیري جوامع و اطلاعات موردنیاز آنها خواهند گذاشت. امروزه نه تنها مدیران ارشد و مدیران اجرایی، بلکه تمام اقشار اجتماع چون محققان و دانشوران و تجار ناگزیر از استفاده اطلاعات هستند. کاربران نظام اطلاعات، اطلاعات را چون یک منبع ارزشمند، هم سنگ سرمایه و نیروي کار به کار می برند. از آنجا که اطلاعات مهم و ارزشمند هستند و اساسی براي کل فعالیتهاي سازمان محسوب می شوند، لذا بایستی سسیتم هایی را برپا کرد تا بتوانند اطلاعات را تولید و آنها را مدیریت کنند. هدف نهایی چنین سیستم هایی کسب اطمینان از صحت، اعتبار و روایی اطلاعات دردسترس در زمان موردنیاز و به شکل قابل استفاده است. امروزه سیستم هاي اطلاعاتی نقش اساسی در همه زمینه هاي فعالیت یک شرکت ایفا می کنند. توجه به شرکتهاي موفق نشان می دهد که همگی آنها به سیستم هاي اطلاعاتی جهت فعالیت روزانه شان مجهزند. چالش حقیقی که شرکتها با آن روبروهستند، صرفاً به کارگیري سیستم هاي اطلاعاتی متکی به رایانه نیست، بلکه هدف اساسی استفاده اثربخش سیستم هاي اطلاعاتی در مدیریت است. سیستم هاي اطلاعاتی که به عنوان منبعی ارزشمند محسوب می شوند، توانایی مدیران و کارکنان را افزایش داده و امکان تحقق اثربخش اهــــداف سازمان را با بهره وري بالا موجب می گردند.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی

بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیران مدیران

1-4-2 اهداف فرعی

-1 شناسایی یک اتوماسیون مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت -2 بررسی و تجزیه وتحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداري

-3 بررســی و شناســایی عوامــل مــوثر در موفقیــت سیســتم اتوماســیون از نظــر تــامین اطلاعــات مناســب نظیر: رضایت ، سهولت ، دقت ، امنیت

-4 ارایه راهکار براي بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداري

1-5 سوالات تحقیق

1-5-1 سوال اصلی

11

آیا سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیري مدیران اداري تاثیر دارد؟

1-5-2 سئوالات فرعی

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش رضایت کارکنان و مراجعه کنندگان تاثیر مثبت دارد؟ آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش سهولت دریافت و ارسال اطلاعات تاثیر مثبت دارد؟ آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش سرعت دریافت و ارسال اطلاعات تاثیر مثبت دارد؟ آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت دریافت و ارسال اطلاعات تاثیر مثبت دارد؟

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش امنیت دریافت و ارسال اطلاعات تاثیر مثبت دارد؟

1-6 تبیین فرضیه هاي تحقیق

سیستم اتوماسیون بر افزایش رضایت کارکنان ومراجعه کنندگان تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش سهولت دریافت وارسال اطلاعات تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش سرعت دریافت وارسال اطلاعات تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون برافزایش دقت دریافت وارسال اطلاعات تاثیر مثبت دارد .

سیستم اتوماسیون برافزایش امنیت دریافت وارسال اطلاعات تاثیر مثبت دارد .

در فرضیات فوق الذکر ،سیستم اتوماسیون با مشخصه هاي تعداد مراجعه کنندگان و رضایت شغلی وسـهولت دریافـت و ارسال اطلاعات سرعت دریافت و ارسال اطلاعـات دقتـدر دریافـت و ارسـال اطلاعـات امنیـت دردریافـت و ارسـال اطلاعات به عنوان متغیر مستقل وبهبود تصمیم گیري مدیران در سیسـتم اتوماسـیون اداري بـه عنـوان متغیـر وابسـته مطرح میباشند.

1-7 متغیر هاي تحقیق

موضوعات تحقیق داراي مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند.براي اینکه عملا تحقیق را انجام دهـیم.مفـاهیم بایـد بـه متغیـر تبدیل میشوندکه بتوانیم بین آنها مقدار ودرجات آنها را تعیین کنیم .هـم چنـین بایـدبین متغیرهـاي وابسـته مسـتفل و کنترل و بین متغیر هاي گسسته و پیوسته تفاوت قائل شد.
این تحقیق با عنایت به فرضیه ها ونوع پرسشنامه ها طراحی شده متغیرهاي مستقل و متغیرهاي وابسته اي را دارا مـی باشد که هر کدام متناظر با هر یکی از فرضیه ها می باشد.

1-7-1 متغیر مستقل

متغیر مستفل متغیر ي است که انتظـار میـرود تغییـر در متغیروابسـته را توضـیح دهدبـه عبـارت دیگرمتغیـر مسـتقل متغیرروشنگر است.

در این تحقیق متغیرمستقل عبارت است از:تعدادمراجعه کننده گان ورضایت شغلی سهولت دریافت و ارسـال اطلاعـات ،سرعت دریافت و ارسال اطلاعات ،دقت دریافت وارسال اطلاعات ،امنیت دریافـت وارسـال اطلاعـات وگزارشـات لازم رابراي اتخاذ تصمیم در اختیار مدیران شرکت قرار می دهد.
-1-7-2 متغیر وابسته

میتوان گفت متغیر وابسته نتیحه متغییر مستقل است. متغیر وابسته متغیر معیار نیز نامیده می شود.

در این تحقیـق بهبـود تصـمیم گیـري مـدیران برسیسـتم اتوماسـیون اداري(در مـدیریت دانشـگاه پیـام نـور)بـا ابعـاد رضایت،سهولت،سرعت،دقت،امنیت،سنجیده میشود متغیر وابسته می باشد که این متغیر ها متناظر با فرضیات تحقیـق هستند.

صحت:درجه سازگاري داده هاي نمایش داده شده وذخیره شده با ارزشهاي صحیح است.

12

سرعت:معیار سرعت انتقال اطلاعات که معمولا در کامپیوتربه کار می رود.

دقت:منظور این است که اطلاعات روشن باشدو دقیقا معنی داده هایی را که بر آن مبتنی است منعکس سازد. امنیت:امنیت اطلاعات به معناي حفاظت از اطلاعات و سرمایه هاي اطلاعاتی سـازمان و بـه حـداقل رسـاندن دسترسـی هاي غیر مجاز به آنها است .
تصمیم گیري : تصمیم یک فرایند یا یک سلسله فعالیت است که توسط یک فرد یا یک گروه به منظور تعیین یک راه حل براي یک مسئله موجود یا یک مسئله احتمالی اتخاذ و اجرا می گردد .

1-8 تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق

در تحقیق حاضر از واژه هایی استفاده شده ا ست که نیاز به تعریف عملیاتی بر اساس اهداف تحقیق دارند زیرا این واژه ها از دیدگاه هاي متفاوت و در مورد مصرف گوناگون می توانند تعاریف نظري و عملیاتی متعدد و متفاوتی پیدا نمایند کیفیت Quality) )تمامی: ویژگی هاي مقوله که در توانایی آن براي برآورده کردن نیاز هـاي تصـریح شـده و تلویحـاً بیان شده موثر می باشد .که دریک مقیاس پنج فاصله اي از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده می شود.

فرایند ( : ( process فرایند را می توان جریان قابل تشخیصی از رویداد هاي به هم وابسته در راه رسیدن به یک هدف ، مقصود یا پایان به شمار آورد ( دولان و همکاران ، ص ( 1381 : 2 فرایند مجموعه فعالیتهایی است که ارزشی را براي مشتري ایجاد می کند ( طالقانی ، ص 1382 : 405

سازمان ( : ( Organization شرکت ، کارگاه ، بنگاه یا موسسه ، اعم از ثبت شـده یـا نشـده ، عمـومی یـا خصوصـی کـه داراي وظایف و تشکیلات خاص خود بوده و ماموریت ، عملکرد و نظام اداري خود را داراست .

ساختار سازمانی ( : ( Organization Structure عبارتست از مجموعه مسـولیتها ، اختیـارات و روابـط تعیـین شـده در یکسازمان ، که سازمان از طریق ان وظایف و فعالیتهاي خود را انجام می دهد .

خط مشی کیفیت ( : ( Quality policy تمایلات و سمت گیري هاي کلی یـک سـازمان نسـبت بـه کیفیـت ، کـه توسـط مدیریت ارشد آن ، به طور رسمی بیان می گردد ( کریگ ، ص ( 1376 : 288
مدیریت ( : ( Management فرایند بکار گیري موثر و کارامد منابع مـادي و انسـانی در برنامـه ریـزي ، سـازماندهی ، بسیج مناب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع کرامت انسان، حقوق زنان Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مبدأ و معاد