پایان نامه رایگان درباره ماهیت کار، امام علی (ع)، دوره متوسطه، تحلیل محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

می‌باشد.

3-3. نمونه پژوهش
به واسطه لزوم جامعيت در جامعه پژوهش، متن کامل نهج‌البلاغه، ترجمه مرحوم محمد دشتي و علامه محمدتقی جعفری، به طور كامل بررسي شده و نمونه‌گيري انجام نشده و كل جامعه پژوهش مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.

3-4. ابزارهاي پژوهش
در پژوهش حاضر از فرم فیش برداری جهت بررسی اسنادی و نیز فرم وارسي، استفاده شده است. در بخش اول پژوهش يعني تحليل محتواي نهج‌البلاغه از فرم وارسي دو مرحله اي باز و بدون پيش سازمان‌یافتگی، جهت تحليل محتواي نهج‌البلاغه استفاده گردید. بدين منظور ابتدا به تعريف دقيق مفاهيم مورد استفاده در مطالعه اقدام شده سپس کل خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های منتسب به امام علي علیه‌السلام تحليل گردید و مواردي که داراي مضامين مرتبط با دو حوزه باشند، شناسايي و طي سه موقعيت از جمله؛ آدرس (خطبه‌ها، نامه‌ها و يا حکمت‌ها)، متن فارسي و زمينه مصداقي در فرم‌های تحليل محتوي منظور شد. در مرحله بعد، ضمن بررسي مفاد (خطبه‌ها، نامه‌ها و يا حکمت‌ها) و مضامين مطرح در آن‌ها از بخش دوم ابزار جهت طبقه بندي (خطبه‌ها، نامه‌ها و يا حکمت‌ها) به منظور دستيابي به مولفهها استفاده و نهايتاً با طبقه بندي مولفه های مستخرج، محورهاي دوگانه مذکور به دست آمد.

3-5. روایی و پایایی ابزار پژوهش
روایی ابزار فرم وارسی به وسیله تائید صاحب‌نظران دانشگاه شاهد متخصص در موضوع مورد بحث و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب همبستگی دادههای حاصل از تحلیل محتوای انجام شده اولیه با تحلیل محتوای انجام شده مجزای دیگر (توسط متخصص دیگر)، تامین شد که ضریب مذکور برابر با 85/0 بوده است.

3-6. شيوه تحليل داده‌ها
در راستاي تحليل داده‌هاي حاصل از ابزار فرم وارسی طی بررسي سؤال‌های بخش اول؛ مصادیق مطرح در دو حوزه، مؤلفههاي حاصل از مصادیق و محورهای آن‌ها، در جداول مربوطه، تدوین و تحليل محتواي کیفی شد و بر حسب نتایج بخش اول، پیشنهادهایی جهت بهبود طراحی اهداف دوره متوسطه ارائه گردید.

فصل چهارم
یافتههای پژوهش

مقدمه
اين فصل دربرگيرنده تجزيه و تحليل يافتههاست. در اين فصل كليه مصداقهاي مستخرج از نهجالبلاغه امام علی (ع) مربوط به ماهیت و پیامد کار، با درج نشاني آن؛ خطبه، نامه و حکمت قيد شده است و سپس با توجه به محتواي متن كه به مخاطب ميدهد مؤلفه‌ها و محورهای کار به مصادیق نسبت داده شده است. سپس به منظور کار بست این یافتهها در اهداف دوره متوسطه راهکارهایی پیشنهاد میگردد.
با توجه به سؤال‌های پژوهش اين فصل در دو بخش، نه سؤال پژوهش را مورد توجه قرار ميدهد.

بخش اول:
الف: تحليل محتواي ماهیت کار در متن نهجالبلاغه امام علی (ع)

1ـ بررسی سؤال اول پژوهش
سؤال اول پژوهش عبارت بود از اینکه:
مصاديق ماهیت کار35 از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه چه هستند؟

به منظور بررسی سؤال حاضر، متن کامل نهجالبلاغه، ترجمه مرحوم محمد دشتي به طور كامل مورد بررسی قرار گرفت، جمعاً 168 مصداق برای ماهیت کار استخراج گردید که اکنون به شرح آن خواهیم پرداخت.
لازم به ذکر است آن چه که مبین ماهیت کار است در بطن هر یک از جملات؛ خطبه، نامه و حکمت، نمایانتر شده تا بتوان در ادامه آنها را در ذیل چند مؤلفه و محور موضوعی، طبقهبندی نمود.

ـ آنان برای کاری که در شأن آن‌ها نبود سر برافراشتند، و پیش از رسیدن به آن سرکوب شدند (خطبه/219).
ـ هرکس باید از کار خویش بهره گیرد، و انسان بینا کسی است که به درستی شنید و اندیشه کرد، پس به درستی نگریست و آگاه شد، و از عبرت‌ها پند گرفت، پس راه روشنی را پیمود، و از افتادن در پرتگاهها، و گم شدن در کوره راه‌ها، دروی کرد و کوشید تا عدالت را پاس دارد و برای گمراهان جایی برای اعتراض باقی نگذارد…، پس به هوش باش ای شنونده! از خواب غفلت بیدار شو، و از شتاب خود کم کن و در آنچه از زبان پیامبر به تو رسیده اندیشه کن، که ناچار به انجام آن میباشی و راه فراری وجود ندارد و با کسی که رهنمودهای پیامبر به کار نمیبندد و به جانب دیگری تمایل دارد مخالفت کن و… . آن گونه کاشتی، درو میکنی؛ آنچه امروز پیش میفرستی، فردا بر آن وارد میشوی، پس برای خود در سرای آخرت جایی آماده کن، و چیزی پیش فرست. ای شنونده هشدار، هشدار، ای غفلت زده، بکوش! بکوش! …، همانا تمام حیوانات در تلاش پر کردن شکم هستند … (خطبه/153).
ـ مردم! عمل کنید که عمل نیکو به سوی خدا بالا میرود و توبه سودمند است، و دعا به اجابت میرسد و آرامش برقرار و قلمهای فرشتگان در جریان است. به سوی اعمال نیکو بشتابید پیش از آنکه عمرتان پایان پذیرد، یا بیماری مانع شود، و یا تیر مرگ شما را هدف قرار دهد. بر شما باد به تلاش و کوشش، آمادگی و آماده شدن، و جمع آوری زاد و توشهی آخرت در دوران زندگی دنیا…، زاهدان گروهی از مردم دنیایند که در دنیا با آگاهی و بصیرت عمل میکنند، …، بدنهایشان به گونهای در تلاش و حرکت است که گویا میان مردم آخرتند (خطبه/230).
ـ سستی انسان در انجام کارهایی که بر عهدهی اوست و پافشاری در کاری که از مسئولیت او خارج است، نشانه ناتوانی آشکار و اندیشهی ویرانگر است (نامه/61).
ـ فکرت را به کار گیر، مالک کار خویش باش، و سهم و بهرهات را بردار (نامه/63).
ـ از کاری که تو را خشنود و عموم مسلمانان را ناخوشایند است بپرهیز، از هر کار پنهانی که در آشکار شدنش شرم داری پرهیز کن، از هر کاری که از کنندهی آن پرسش کنند، نپذیرد یا عذرخواهی کند، دوری کن. …، (اوصاف مؤمنان) در همهی کارهایت خدا را اطاعت کن، که اطاعت خدا از همه چیز برتر است. …، نفس خود را در واداشتن به عبادت فریب ده و با آن مدارا کن و به اکراه بر چیزی مجبورش نساز، و در وقت فراغت و نشاط به کار گیر، جز در آنچه که بر تو واجب است و باید آن را در وقت خاص خودش به جای آوری. بپرهیز از آنکه مرگ تو فرا رسد در حالی که از پروردگارت گریزان و در دنیاپرستی غرق باشی (نامه/69).
ـ (در توصیف مؤمن فرمود:)…، وقت او با کار گرفته است (حکمت/333).
ـ ما را برای دنیا نیافریدهاند و تنها برای دنیا به تلاش فرمان داده نشدهایم (نامه/55).
ـ از دنیا آن مقدار که به تو میرسد بردار، و از آنچه پشت کند روی‌گردان اگر نتوانی در جستجوی دنیا نیکو کوشش کن (حکمت/393).
ـ خوشحالی تو از چیزی باشد که در آخرت برای تو مفید است، و اندوه تو برای از دست دادن چیزی از آخرت باشد، آنچه از دنیا به دست میآوری تو را خشنود نسازد، آنچه در دنیا از دست میدهی زاری کنان تأسف مخور، و همت خویش را به دنیای پس از مرگت واگذار (نامه/ 22).
ـ پس جایگاه آینده را آباد کن، آخرت را به دنیا نفروش. به نیکیها امر کن و خود نیکوکار باش، و با دست و زبان بدیها را انکار کن، و بکوش تا از بدکاران دور باشی، و در راه خدا آن گونه که شایسته است تلاش کن، و هرگز سرزنش ملامتگران، تو را از تلاش در راه خدا باز ندارد. برای حق در مشکلات و سختیها شنا کن، شناخت خود را در دین به کمال رسان، خود را برای استقامت برابر مشکلات عادت ده، که شکیبایی در راه حق عادتی پسندیده است، در تمام کارها خود را به خدا واگذار، که به پناهگاه مطمئن و نیرومندی رسیدهای، …، به استقبال کارهایی بروی که صاحبان تجربه، زحمت آزمون آن را کشیدهاند، و تو را از تلاش و یافتن بی نیاز ساختهاند، و آنچه از تجربیان آن‌ها نصیب ما شد، به تو هم رسیده، و برخی از تجربیاتی که بر ما پنهان مانده بود برای شما روشن گردد. …، تلاش آن‌ها در این بود که آنچه را شناختند، انتخاب کنند، و بر آنچه تکلیف ندارند، روی گردانند (علامه: اندیشه آنان در نهایت کار وادار کرد که به آنچه شناختند عمل کنند) و اگر نفس تو از پذیرفتن سر باز زند و خواهد چنانکه آنان دانستند بداند، پس تلاش کن تا درخواستهای تو از روی درک و آگاهی باشد، نه آنکه به شبهات روی آوری و از دشمنیها کمک گیری. و قبل از پیمودن راه پاکان، از خداوند یاری بجوی، و در راه او با اشتیاق عمل کن تا پیروز شوی، و از هر کاری که تو را به شک و تردید اندازد، یا تسلیم گمراهی کند بپرهیز. …، حال که این حقیقت را دریافتی (که خدا شریک ندارد)، در عمل بکوش آنچنان که همانند تو سزاوار است بکوشد، که منزلت آن اندک، و تواناییاش ضعیف و ناتوانیاش بسیار، و اطاعت خدا را مشتاق، و از عذابش ترسان، و از خشم او گریزان است، زیرا خدا تو را جز نیکوکاری فرمان نداد، و جز از زشتیها نهی نفرموده است. نیکوکار باش آن گونه که دوست داری به تو نیکی کنند و آنچه را که برای دیگران زشت میداری برای خود نیز زشت بشمار، و چیزی را برای مردم رضایت بده که برای خود میپسندی؛ آنچه نمیدانی نگو، گرچه آنچه را میدانی اندک است؛ آنچه را دوست نداری به تو نسبت دهند، درباره دیگران مگو، بدان که خود بزرگ بینی و غرور، مخالف راستی، و آفت عقل است؛ نهایت کوشش را در زندگی داشته باش و در فکر ذخیرهسازی برای دیگران مباش. بدان راهی پرمشقت و بس طولانی در پیش رو داری، و در این راه بدون کوشش بایسته و تلاش فراوان و اندازه گیری زاد و توشه و سبک کردن بار گناه، موفق نخواهی بود، بیش از تحمل خود، بار مسئولیتها بر دوش منه، که سنگینی آن برای تو عذاب آور است. …، به یقین بدان که تو به همه آرزوهای خود نخواهی رسید، و تا زمان مرگ بیشتر زندگی نخواهی کرد، و بر راه کسی میروی که پیش از تو میرفت، پس در بدست آوردن دنیا آرام باش، و در مصرف آنچه به دست آوردی (علامه: کسب و تجارت)، نیکو عمل کن، زیرا چه بسا تلاش بی اندازهای برای دنیا که به تارج رفتن اموال کشانده شد. پس هر تلاشگری به روزی دلخواه خود نخواهد رسید، و هر مدارا کنندهای محروم نخواهد شد. …، شغل همراه با پاک‌دامنی، بهتر از ثروت فراوانی است که با گناهان به دست آید. …، هر کاری پایانی دارد، و به زودی آنچه برای تو مقدر گردیده خواهد رسید. …، پسرم بدان که روزی دو قسم است: یکی آن که تو آن را میجویی و دیگر آن که او تو را میجوید، اگر تو به سوی آن نروی، خود به سوی تو خواهد آمد؛ چه زشت است فروتنی به هنگام نیاز، و ستمکاری به هنگام بینیازی! همانا سهم تو از دنیا آن اندازه خواهد بود که با آن سرای آخرت را اصلاح کنی. …، کاری که برتر از توانایی زن است به او وامگذار، که زن گل بهاری است نه پهلوانی سخت کوش…، کار هرکدام از خدمتکارانت را معین کن که او را در برابر آن کار مسئول بدانی، که تقسیم درست کار سبب میشود کارها را به یکدیگر وانگذارید، و در خدمت سستی نکنند (نامه/31).
ـ همه میدانند که سررشته کارها به دست توست و همهی کارها از خواست تو نشات میگیرد (خطبه/227).
ـ تنها به توشهای که از پیش فرستادی خشنود باش، و بر آنچه به جای میگذاری حسرت خور، و همت و تلاش خود را برای پس از مرگ قرار ده (نامه/66).
ـ آن کس که بهشت و دوزخ را پیش روی خود دارد در تلاش است (خطبه/16).
ـ خدا رحمت کند کسی را که …، خالصانه گام بردارد، عمل نیکو انجام دهد، ذخیرهای برای آخرت فراهم آورد و از گناه بپرهیزد…، چند روز زندگی دنیا را غنیمت شمارد و پیش از آنکه مرگ او فرا رسد خود را آماده سازد، و از اعمال نیکو توشه آخرت برگیرد (خطبه/76).
ـ آیا کسی هست که قبل از رسیدن روز دشوار قیامت، اعمال نیکی انجام دهد؟ آگاه باشید! هم اکنون در روزگار آرزوهایید، که مرگ را در پی دارد، پس هر کس در ایام آرزوها، پیش از فرا رسیدن مرگ، عمل نیکو انجام دهد بهرهمند خواهد شد و مرگ او را زیانی نمیرساند و آن کس که در روزهای آرزوها، پیش از فرا رسیدن مرگ کوتاهی کند، زیانکار و مرگ او زیان‌بار است؛ همان‌گونه که به هنگام ترس و ناراحتی برای خدا عمل میکنید، در روزگار خوشی و کامیابی نیز عمل کنید (خطبه/28).
ـ به هوش باشید که آخرت به سوی ما میآید، دنیا و آخرت، هر یک فرزندانی دارند. بکوشید از فرزندان آخرت باشید، نه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره فرهنگ کار، ماهیت کار، برنامه درسی، دوره متوسطه Next Entries پایان نامه رایگان درباره فقه اسلامی، فکر و اندیشه، ترس از خدا، کسب و کار