پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، حقوق مالکیت، مالکیت معنوی، تجارت جهانی

دانلود پایان نامه ارشد

نه در چهارچوب حق مؤلف، به دلیل آنکه در پایگاه داده آفرینش وجود ندارد و نه در چهارچوب حقوق جانبی حق مؤلف، به دلیل آنکه حمایت از فعالیت های جانبی آفرینش محسوب نمی شود، قابل توجه است. به نظر این دسته از حقوقدانان، در اینکه سرمایه گذاری تهیه کننده برای جمع آوری داده ها، بتواند حقوق انحصاری برای پدید آورنده ایجاد کند، تردید وجود دارد، زیرا پایگاه داده یک آفرینش فکری محسوب نمی شود. انجام هزینه و تلاش و صرف وقت برای گردآوری داده ها نمی تواند به تنهایی اعطای حقوق مالکیت فکری به پایگاه داده را توجیه کند. اساساً سرمایه گذاری صرف نظر از میزان آن، شباهتی به آفرینش ندارد و نمی تواند به اعمال حقوق انحصاری بیانجامد.161 در مقابل، برخی بر قابل حمایت بودن پایگاه های داده توسط نظام حق مؤلف تأکید دارند.با این حال برخلاف سایر آثار ادبی و هنری، صرف اصیل بودن اثر برای حمایت از پایگاه داده کافی نیست، بلکه همان طور که قبلآً گفته شد پدید آورنده باید سرمایه گذاری های مادی یا انسانی برای ایجاد پایگاه داده را هم به اثبات برساند؛ ولی بدین منظور کار و تلاش یا « عرق جبین» که زمانی دادگاه های ایالات متحده امریکا بر آن اصرار داشتند ضرورت ندارد. 162سرانجام باید به این نکته مهم اشاره کرد که حمایت از پایگاه داده با عنوان « حقوق خاص» مانع از آن نیست که از این آثار به عنوان آثار ادبی و هنری به ویژه در زمینه پایگاه های داده غیر الکترونیکی حمایت به عمل آید.

مبحث دوم : تحولات بین المللی حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری
گفتار اول : تاریخچه و اهداف تأسیس (WIPO)
بند اول : سیر تاریخی
سابقه تاریخی این سازمان به کنوانسیون های پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، تجاری، کشاورزی و کنوانسیون برن برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری می باشد163. در سال 1883 میلادی کنوانسوین پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و در سال 1886 میلادی کنوانسیون برن برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری به تصویب رسیده است. این دو کنوانسیون برای اداره ی ا مورشان اتحادیه ای پیش بینی کرده اند و در سال 1893 میلادی یک دفتر بین المللی مشترک به نام «دفتر بین المللی متحد برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی» که در زبان فرانسه (BIRPI)164 می نامند برای انجام امور اتحادیه های فوق تأسیس شدو هفت عضو داشت. این دفتر تا سال 1967 میلادی زیر نظر دولت کنوانسیون سوئیس اداره می- شده است.165 در سال 1967 میلادی کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی به تصویب رسید. این سازمان تأمین خدمات اداری اتحادیه های پاریس، برن و اتحادیه های مخصوصی که در رابطه با اتحادیه های فوق الذکر تأسیس شده اند را به عهده گرفت. و در سال 1974 میلادی به عنوان یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد پذیرفته شده است.166
بند دوم : اهداف سازمان167
1- پیشبرد حمایت مالکیت فکری در سراسر جهان با توسل به همکاری با کشور ها و در صورت اقتضا همکاری با هر سازمان بین المللی دیگر
2- تأمین همکاری های اداری میان اتحادیه ها
بند سوم : وظایف سازمان168
سازمان جهانی مالکیت فکری به منظور دستیابی به اهداف فوق از طریق ارگان های صلاحیت دار و با حفظ صلاحیت هر یک از ا تحادیه ها (پاریس و برن) به شرح زیر عمل می نماید.
1- توسعه ی معیار ها برای تسهیل حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی.
2- تأمین خدمات اداری اتحادیه پاریس، اتحادیه های مخصوص که در ارتباط با این اتحادیه و اتحادیه برن تأسیس شده اند.
3- قبول یا شرکت در مدیریت هر گونه توافق بین المللی که به منظور بالا بردن حمایت از مالکیت فکری باشد.
4- تشویق انعقاد قرارداد های بین المللی مربوط به ارتقای حمایت از مالکیت فکری.
5- پیشنهاد همکاری به کشور هایی که خواهان کمک های حقوقی- فنی در زمینه ی مالکیت فکری می- باشند.
6- جمع آوری و انتشار اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت فکری و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه و مبادرت به چاپ مراجع حاصله.
7- تسهیل خدمات، حمایت بین المللی مالکیت فکری و در صورت لزوم اقدام به ثبت در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آنها.

گفتار دوم : اندیشه های بین المللی و ماهیت حقوقی حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری
بند اول : دیدگاه های مورد حمایت کشور های پیشرفته و در حال توسعه
دیدگاه های متفاوت در مورد حمایت از پدید آورندگان در میان کشور های پیشرفته صنعتی و کشور های در حال توسعه وجود دارد. گروه دوم تمایل دارند که دامنه حمایت اعطایی به فرآورده های فکری خارجی را به طور محدود اعمال نمایند و این تفکر در قرن 19 و در برخی مناطق تا همین اواخر صادق بوده است. همان گونه که در گزارش دفتر ارزیابی فناوری کنگره امریکا169 به این امر اشاره شده: «از لحاظ تاریخی بین کشور هایی که به عنوان تولید کننده مالکیت معنوی دسترسی بیشتری به این محصولات داشتند و کشور -هایی که وارد کننده محصولات تکنولوژی بودند و فقط دسترسی محدودی به دارائی های معنوی داشتند کشمکش و تنش سیاسی وجود داشته است. به عنوان مثال در زمانی که ایالات متحده امریکا یک کشور نسبتاً جوان و در حال توسعه بود، از احترام به حقوق مالکیت معنوی بین المللی امتناع می ورزید و استدلال می کرد که کار های خارجی مجاز هستند که به طور آزادانه توسعه اجتماعی و اقتصادی خود را گسترش دهند.»170 کشور های جدید در حال توسعه تمایلی به تقویت حمایت از ریشه های حقوقی مالکیت فکری نداشتند زیرا تا زمانی که هنوز توان تکنولوژی کشور، ضعیف بوده و رشد کافی نکرده باشد نمی تواند امتیاز عمده ای از رهگذر حمایت از مالکیت معنوی کسب نماید. و منافع به دست آمده از اعطای چنین حمایتی مثل افزایش همکاری روند فنی در سطح جهانی در مقابل زیان های ناشی از عدم اجازه در کسب و اقتباس تکنولوژی خارجی بدون ارجاع به منشاء آن یا وارد کردن محصولات و فرایند جدید از کشور دیگر یا منبع ارزان تر، قابل مقایسه نخواهد بود.171 کنوانسیون بین المللی مهم در زمینه حقوق مؤلف یعنی «کنوانسیون برن» که بیشتر مورد حمایت کشور های اروپایی است و «کنوانسیون جهانی کپی رایت» (UCC) که پس از جنگ جهانی دوم و به پیشنهاد ایالات متحده امریکا تنظیم شد، عمدتاً منعکس کننده منافع کشور های پیشرفته بودند که تولید و کنترل دانش را در اختیار داشتند و به منافع کشور های جهان سوم و در حال توسعه توجه چندانی نداشتند. کشور های در حال توسعه در جهت تلاش دستیابی به بازار های بین المللی محصولات فکری به گونه ای که توان ایشان باشند و درعین حال بتوانند منافع مردم خودشان را هم حفظ کنند در سال 1963 در جلسه ای که در آفریقا راجع به کپی رایت برگزار گردید پیشنهاد کردند که کنوانسیون برن به گونه ای تغییر داده شود که این کشور ها نیز بتوانند با آسودگی بیشتری از آثار کشور های صنعتی که دارای کپی رایت است استفاده و بهره برداری نمایند. آن ها با جدیت، پیشنهاد مزبور را در جریان کنفرانس استکهلم در سال 1967 پیگیری نمودند و پس از بحث طولانی، توافق اعضا به صورت یک پروتکل الحاقی در ا رتباط با کشور های در حال توسعه، ضمیمه کنوانسیون برن شد… این پروتکل برای کمک به کشور های در حال توسعه، استثنائات بسیاری را در مورد آثار دارای کپی رایت کشور های عضو اتحادیه قائل شده بود. کشور- های صنعتی و کشور های در حال توسعه در مذاکره ی پروتکل استکهلم به بن بست رسیده بدند و در سال 1969 تصمیمی گرفتند برای رهایی از این تنگنا، در کنفرانس مشترک، قرارداد های برن و (UCC) را همزمان مورد بازنگری قرار دهند و همچنین کشور های صنعتی و در حال توسعه در مورد استفاده غیر انتفاعی کشور های در حال توسعه از آثار آموزشی و پژوهشی به توافق رسیدند. اغلب تلاش های حقوقی برای تحکیم توازن مناسب در سطح ملی در طول تاریخ به شکل دوره ای دچار نوسان بوده است. گاهی سیاست اقتصادی، تأکید بیشتری بر جنبه مادی آثار به قصد افزایش سرمایه ملی داشته و گاهی بر عدالت و به هدف توزیع مجدد دانش و ثروت تأکید شده است. در قانون گذاری بین المللی نیز مشابه به همین نوسانات وجود داشته و بین کشور ها بر سر «داد و ستد مالکیت معنوی»172 همواره اختلاف بوده است. هم اکنون با پیدایش فناوری اطلاعات و ظهور عصر دیجیتال، نظام های حقوق مالکیت فکری در سطح جهان به شدت تحت تأثیر این پدیده واقع شده و در پی حمایت قوی تر و مؤثر تر در قبال تقلید و سرقت این اطلاعات می باشند. در این عرصه ابتکار عمل در توافق نامه های بین المللی آشکارا در دست پدید آورندگان تکنولوژی و عرضه کنندگان آن در بازار های جهانی قرار گرفته و توازن داد و ستد مالکیت فکری به نفع ایشان به هم خورده است. مبارزه گسترده کشور های در حال توسعه، برای دستیابی به امتیاز های بیشتر در جهت ایجاد «نظم نوین اقتصادی بین المللی» و نیز «نظم نوین اطلاع رسانی جهانی» با مقاومت شدید دولت های محافظه کار کشور های صنعتی رو به رو شده و این تلاش به ویژه در دهه ی 1980 بیشتر محسوس بوده است.
بند دوم : توسعه تدریجی ارتباط حقوق مالکیت فکری (GATT) و (WTO)
برای شناخت ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و نقش آن در تجارت بین المللی و سبب طرح آن در مذاکرات راجع به تعرفه و تجارت (GATT) و این که چگونه توافق نامه راجع به جنبه های تجاری مالکیت فکری (TRIPS) شکل گرفت و بخشی از ساختار حقوقی سازمان تجارت جهانی (WTO) شد، مناسب است که مقدمه کوتاهی راجع به مراحل شکل گیری سازمان تجارت جهانی ذکر شود و سپس به زمان و نحوه طرح مسأله در مالکیت فکری در جریان مذاکرات اشاره ای شود. سازمان تجارت جهانی در واقع برای پاسخ گویی به نیاز اساسی جوامع بین المللی به وجود آمد که عبارت است از وجود یک مرجع قدرتمند جهانی به هدف نظم بخشیدن به روابط اقتصادی جهانی. روابط تجاری واقتصادی کشور ها می تواند منشأ تنش های سیاسی باشد تا جایی که نظم و صلح بین المللی را به خطر اندازد. گروهی معتقدند که یکی از زمینه های بروز جنگ جهانی اول و دوم تنش های شدید سیاسی با منشأ اقتصادی بین کشور های قوی در تجارت بین- الملل بوده است. به همین دلیل بعد از جنگ جهانی اول و تجربه جامعه بین الملل از میزان خسارت مادی و معنوی برای جلوگیری از زمینه های مشابه، در سال 1197 کنفرانسی زیر نظر جامعه ملل و با مشارکت نمایندگان حدود 50 کشور در رابطه با موضوعات مربوط به تولید تجارت در شهر ژنو تشکیل گردید.173 بحث تشکیل سازمان تجارت جهانی با هدف وضع قوانین تجاری و تعرفه ای چند جانبه، برای جلوگیری از اقدامات یک جانبه مطرح شد. در مذاکرات مربوط به سازمان تجارت بین المللی، کشور های جهان سوم نیز حضور داشتند و از مواضع هماهنگ و خوبی برخوردار بودند. با طی شدن مراحلی، کنگره امریکا خود را نیازمند کشور های جهان سوم نمی یافت و از موضعی مسلط با سایر ملل برخورد می کرد، تشکیل سازمان تجارت جهانی را تهدید غیر ضروری و قابل اجتناب بر علیه کنترل بی چون چرای خود بر اقتصاد جهانی تلقی کرد و از تصویب از سرباز زد با توجه به این که خود از پیشنهاد دهندگان آن بود. در واقع این اولین تقابل و ضدیت آشکار امریکا بر علیه خواستهای بر حق و اصولی ملل جهان سوم در ابعاد بین المللی محسوب می شد. به جای طرح تشکیل سازمان تجارت جهانی، در سال 1947 دو توافق موقت در خصوص اصول مربوط به کاهش تعرفه های به امضا رسید.174
هدف این موافقت نامه که به موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) معروف گشت، توسعه تجارت بین الملل از طریق حذف یا کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای کشور ها در مقابل واردات بود. مهم ترین اصل این موافقت نامه اصل «دولت کامله الوداد» است که بر اساس آن هرگونه توافقی که در مورد تعرفه تحت پوشش گات به عمل آید خود به خود به سایر کشور های عضو موافقت نامه هم تعمیم می یابد. همچنین به کشور های عضو اجازه می داد در صورتی که از افزایش تعرفه طرف تجاری خود متضرر شوند، دست به اقدام تلافی جویانه بزنند. با تحولات سیاسی و اقتصادی طی دهه های بعد نیاز به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره آثار ادبی، مالکیت فکری، رویه قضایی، حقوق ایران Next Entries پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، الحاق ایران