پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، آثار ادبی

دانلود پایان نامه ارشد

ه اختراع خود مي‌باشد. پس از انقضای مدت زمان اعتبار گواهينامه اختراع، عموم می‌توانند از نتايج آن بصورت رايگان استفاده نمايند.
واگذاري امتياز بهره‌برداري از دارايي فكري(Licensing): قراردادي‌است بين مالك دارايي فكري و متقاضي بهره‌برداري از آن دارايي كه به‌موجب آن قرارداد، متقاضي در قبال پرداخت مبلغي(به‌صورت درصدي از درآمد خالص حاصل از فروش محصول(حق التالیف) و يا مبلغي ثابت)، مجوز بهره‌برداري از دارايي فكري را بدست مي‌آورد.
حامي(Sponsor): افرادي حقيقي يا حقوقي (اعم از دولتي يا غير دولتي) هستند كه در كنار مؤسسه و پديدآورنده در ايجاد دارايي فكري (معمولاً از طريق حمايت مالي) سهيم مي‌باشند.

8)روش شناسی تحقیق:

این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد . بر اساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد.در این روش منابع اصلی مورد استفاده، كتب و مقالاتی است كه عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است كه توسط نویسندگان و پژوهش‌گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده‌اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی ، نظریات اساتید محترم حقوق و …و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای ، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد.در مرحله فیش برداری از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی بمنظور تضمین اعتبار تحقیق استفاده خواهد شد. بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت استدلال استقرایی انجام خواهد گرفت.

9) ساختار تحقیق

شامل فصل یک با عنوان کلیات که شامل مباحث،مبحث اول مفهوم و اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و پیامد های تجاری آن، مبحث دوم اصول راهبردی در حمایت از آثار ادبی و هنری و مبحث سوم سابقه حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت ،فصل دوم با عنوان تحولات و منابع حمایتی بین المللی از حقوق مالکیت ادبی و هنری که شامل مباحث ،مبحث اول انواع آثار مورد حمایت، مبحث دوم تحولات بین المللی حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری و مبحث سوم سابقه حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت ،فصل سوم ضمانت اجرا های حمایت از آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و بین الملل که شامل مباحث،مبحث اول ضمانت اجرای کیفری حمایت از آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و بین الملل ، مبحث دوم ضمانت اجراهای مدنی در راستای حمایت از آثار ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل و مبحث سوم نحوه تضمین اجرای حقوق مالکیت فکری در موافق نامه (TRIPS) می باشد.

فصل اول:
کلیات

مبحث اول : مفهوم و اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و پیامد های تجاری آن
گفتار اول : مفهوم حقوق مالکیت فکری2
مالکیت فکری، واژه ای است که در زندگی امروز ما به دفعات مورد استفاده قرار می گیرد ولی هنوز، مفهوم ناچیزی از آن توسط عموم برداشت می شود. این عبارت، ناظر بر خلاقیت های مورد استعمال در تجارت و بازرگانی است که شامل اختراعات، آثار ادبی و هنری، نشانه ها و عناوین است.3 اگر بخواهیم، قائل به تقسیم بندی سنتی حقوق باشیم، دیگر نمی توان حقوق مالکیت فکری را نه در زمره ی حقوق عینی و نه در مجموعه ی حقوق دینی گنجاند. گروهی بر آن هستند که این حقوق را به مثابه ی حقوق شخصی از قبیل حق هر فرد به نام خانوادگی خود تعبیر کنند ولی در این صورت، این مشکل پیش خواهد آمد که حقوق شخصی را نمی توان مورد معامله قرار داد، در حالی که حقوق مالکیت فکری از ارزش اقتصادی برخوردار هستند. برخی نیز ماهیت این حقوق را با حقوق کار مرتبط می دانند یعنی همان طور که کار فیزیکی انسان مورد حمایت است، کار فکری او نیز باید حمایت شود ولی در خصوص این نظریه این انتقاد وارد است که کار فکری همراه با خلاقیت است و ماهیت آن از کار فیزیکی متفاوت می باشد. به علاوه ی این که چه بسا اصل تبعیت در آن حاکم نباشد.
به نظر می رسد که بهتر باشد، ماهیت این دسته از حقوق را در دسته ی حقوق معنوی همراه با آثار مادی دانست.4
در شناخت مصادیق این حقوق، آن را به دو طبقه ی عمده تقسیم می کنند:
1- «مالکیت صنعتی»که موارد ذیل را در بر می گیرد:
الف- «پاتنت»5
ب- «علایم تجاری»6
ج- «طرح های صنعتی»7
د- «علایم جغرافیایی»8
2- «مالکیت ادبی و هنری»9 یا «کپی رایت و حقوق مرتبط آن»10 که موارد ذیل را شامل می شود:
الف- آثار ادبی نظیر داستان ها، اشعار و نمایش نامه ها
ب- آثار سینمایی و موسیقی
ج- آثار هنری مثل طراحی ها، نقاشی ها، عکس ها و مجسمه ها
د- طرح های معماری
ه- حقوق مرتبط کپی رایت نیز عبارتند از: حقوق هنرمندان و بازیگران در اجرا های خود، تولید کنندگان فونوگرام ها و خبرگزاری ها در برنامه های رادیویی و تلویزیونی خود. در اسناد بین المللی،، تنها تعریفی که از حقوق مالکیت فکری در دست می باشد، ناظر به ماده ی دوم کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی مورخ 14 جولای 1967 در استکهلم است که این حقوق را چنین بر می شمارد:
1- فعالیت های ادبی، هنری و علمی
2- اجرای برنامه های هنری هنرمندان، برنامه های ضبط شده ی موسیقی و خبر رسانی
3- اختراعات در تمام زمینه های ناشی از تلاش انسانی
4- اکتشافات علمی
5- طرح های صنعتی
6- علایم تجاری، علایم خدماتی و طراحی ها و نام های بازرگانی
7- حمایت در برابر رقابت غیر منصفانه
در حالی که امروزه، بر این موارد احصاء شده، موارد دیگری نیز چون حمایت از گونه های گیاهی، طرح های ساخت مدار های یکپارچه، اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه و دانش سنتی وجود دارند که جزء موضوع حقوق مالیکت فکری قرار می گیرند. در واقع، حقوق مالکیت فکری به خالق یا مالک یک پاتنت، علامت تجاری یا کپی رایت این حق را می دهد که از اثر خویش بهره برده یا در آن سرمایه گذاری کند. مبنای دیگری که در شناسایی این حقوق قابل ذکر است، مفاد ماده ی 27 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر می- باشد که حق برخورداری حمایت از منافع معنوی و مادی ناشی از هرگونه محصول فعالیت علمی، ادبی یا هنری را به رسمیت می شناسد. از دیگر تعاریفی که در خصوص حقوق مالکیت فکری به دست داده شده، می توان به این دیدگاه اشاره داشت که این حقوق را به عنوان آن دسته از مخلوقات ذهنی انسان تعریف می کند که یک کشور برای حمایت از آن ها، یک سری حقوق انحصاری در مدت زمان معین به منظور احتراز دیگران از بهره برداری غیر مجاز از این حقوق به افراد اعطا می کند.11 در اینجا نه با مالکیت عینی و محسوس مانند مالکیت نسبت به یک اتومبیل روبرو هستیم و نه با مالکیت غیر عینی (غیر مادی) و نامحسوس مانند مالکیت نسبت به یک قطعه ی موسیقی.12 مبنای حمایت از آن ها در سیستم های حقوق مالکیت فکری، بر پایه ی نظریه ی حقوق طبیعی استوار است که برای حمایت از مالکیت شخصی و جنبه ی اقتصادی خلاقیت مطرح بوده اند. در هر صورت، هدف از این نظام حقوقی، تحدید فعالیت های ذهنی انسان، به وسیله ی قوانین دست و پا گیر نیست بلکه غایت، تشویق افراد برای به کارگیری ابتکارات ارزنده می باشد.13 لذا با توجه به نظریه حمایت از مالکیت شخصی، حقوق مالکیت فکری را می توان نوعی سلیقه ی قانونی دانست که به موجب آن، صاحب حق می تواند از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا اندیشه ی ابراز شده ی خود، به طور انحصاری استفاده نماید14 که در نهایت با آزاد سازی دسترسی عمومی به آن ها تحت شرایطی، توسعه ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محقق گردیده و شرایط زندگی انسان ارتقاء می یابد. «آرپاد بگش15» می- نویسد:16 «آثار هنری، ابداع و اختراع، زاییده ی روح و اندیشه ی بشری است. این آثار برای انسان ها لیاقت و شایستگی حیات را به بار می آورند. این از وظایف دولت هاست که از هنر ها و اختراعات حمایت نمایند». البته ویژگی مشترک تمام انواع مالکیت های فکری، جنبه ی منفی حاصل از حقوق اعطایی به آنهاست. بدین معنی که این حقوق، اساساً حقوقی هستند که دیگران را از انجام برخی امور در رابطه با آن ها باز می دارند و به عبارت دیگر از وصف بازدارندگی برخوردارند. از نظر نگارنده، حقوق مالکیت فکری را می توان شاخه ای از علم حقوق دانست که از آفرینش های فکری انسان که از ارزش اقتصادی برخوردار هستند، حمایت به عمل آورده و تحت شرایطی، یکسری حقوقی انحصاری را به دارنده ی آن برای مدتی مشخص اعطاء می کند. بر پایه ی همین تعریف بود که به تدریج تکوین یک نظام بین المللی مؤثر در حمایت از مالکیت های فکری مطرح شد و فارغ از اسنادی که به طور کلی در نظام حقوقی «سازمان جهانی مالکیت معنوی» می- گنجند و به طور خلاصه طی مبحثی جداگانه بدان ها پرداخته خواهد شد، در گات 1947 آمده بود که علایمی چون نام های تجاری و علایم جغرافیایی نباید به ترتیبی مورد استفاده قرار گیرند که موجب اخلال در تجارت بین المللی گردند و استفاده از علایم گمراه کننده ای که ممکن است، لطماتی را به نام های تجاری یا علایم جغرافیایی بزند هم مورد منع قرار گرفته بودند، در مواد بعدی گات 1947 این حقیقت مورد تأکید قرار می گیرد که محدودیت های تجاری نباید با حقوق مالکیت فکری ناسازگار باشند.
در کل می توان ادعا کرد که علی رغم این که اتخاذ تدابیری جهت تأمین حمایت از پاتنت، علایم تجاری، کپی رایت و جلوگیری از رویه های فریبنده مورد توجه قرار گرفته اما با این وجود، گات 1947 چندان به موضوع حقوق مالکیت فکری نپرداخته و تنها به این حداقل های غیر قابل انکار اکتفا کرده بود. این در حالی است که گروهی مدعی آن بودند که اساساً گات نمی بایستی به این حقوق توجهی می کرده17 ولی با همه ی این ها شاهد آن هستیم که در چارچوب گات، حمایت هایی از حقوق مالکیت فکری انجام گرفته و دلیل بارز آن، رسیدگی به اختلاف بین کانادا و ایالات متحده برای اولین بار در خصوص جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری در هیئت حل و فصل اختلافات گات می باشد.18 در کل، برای حمایت از مالکیت های فکری، سه روش حقوقی به شرح ذیل وجود دارد:19
بند اول : شیوه ی ملی و داخلی
در این شیوه، مسئولیت حمایت و حفاظت از مالکیت فکری، به سازمان های ملی و یا تصویب قوانین و مقررات داخلی محول می شود. برای نمونه در کشور ما می توان به قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 و قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و غیره اشاره نمود.
بند دوم : شیوه ی منطقه ای
در این روش، موافقت نامه هایی که در یک منطقه ی معین، میان کشور ها منعقد گردیده اند، مورد توجه است. از جمله ی این موافقت نامه های منطقه ای می توان از کنوانسیون اروپایی حقوق ناشی از ثبت اختراع مصوب 1973 و غیره یاد کرد.
بند سوم : شیوه ی بین المللی
در این طریق، مقررات موافقت نامه های بین المللی که در این زمینه منعقد گردیده اند، مورد توجه قرار می- گیرد. مثلاً مهم ترین موافقت نامه های مربوط با این زمینه عبارتند از: کنوانسیون پاریس 1883 مربوط به حمایت از مالکیت های صنعتی یا کنوانسیون برن 1886 درباره ی حمایت از آثار ادبی و هنری و غیره.
گفتار دوم : اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و پیامد های تجاری آن
در مسیر نمود اهمیت روز افزون حمایت از حقوق مالکیت فکری، شاید بتوان اندیشه ی «انیشتین»20 را که تصور را مهم تر از دانش می دانست، نقطه ی عطفی در این خصوص دانست، چرا که مالکیت فکری بر قدرت تصور و خیال مبتنی است. وی چنین ابراز داشت که سر چشمه ی پیشرفت شخصی، فرهنگی و اقتصادی، توانایی ایستادن بر پایه های دانش مورد قبول موجود و نگاه به ورای مرز های کشف است.21 وایپو بر این باور است که مالکیت فکری، امری بومی برای تمام مردم و مرتبط با تمام اعصار و فرهنگ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق مالکیت، حقوق ایران، اسناد بین المللی، اسناد بین الملل Next Entries پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، حقوق بشر