پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، نقض حقوق، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور(بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات)
9 ـ تبليغ به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران( ماده 500 قانون مجازات اسلامي)
10- فاش نمودن و انتشار غير مجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي و عمومي ( بند 6 ماده قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ماده 3 قانون جرايم رايانه اي)
11ـ فاش نمودن و انتشار غير مجاز اسرار نيروهاي مسلح (بند 6 ماده قانون مطبوعات)
12ـ فاش نمودن و انتشار غير مجاز نقشه و استحكامات نظامي( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
13ـ انتشار غير مجاز مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
14ـ انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غير علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
گفتار پنجم: طبقه بندي جرايم رايانه اي در اسناد بين المللي و ملي
بند اول: طبقه بندي اسناد بين المللي
از آنجا که جرايم رايانه اي به لحاظ مقيد نبودن به مکان حضور مجرم، جنبه بين المللي پيدا کرده است، لذا وجود اجماع جهاني در تعريف و طبقه بندي اين جرايم مي تواند سهم بسزايي در تسهيل همکاريهاي بين المللي در تعقيب و کشف جرايم نموده اند. جرايم مندرج در اين تقسيم بندي ها غالباً به طور مستقيم يا غير مستقيم مرتبط با حيطه تجارت الکترنيک مي باشند؛
1-گزارش جرم رايانه اي، تحليل سياست هاي قانئني سازمان همکاري و توسعه اقتصادي 1986
اولين تقسيم بندي که از جرايم رايانه اي ارائه گرديد، تقسيم بندي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD)72 بود،که جرايم رايانه اي را به 5 دسته تقسيم مي کرد. اين سازمان پس از بررسي قوانين و پيشنهادات کشورهاي عضو، يک فهرست حداقل را پيشنهاد کرده بود که کشورهاي عضو نسبت به جرم انگاري آنها اقدام نمايند. اين جرايم به شرح ذيل است:
“الف- ورود73، تغيير74، پاک کردن75 و يا متوقف سازي داده هاي رايانه اي76 و برنامه هاي رايانه اي که به طور ارادي با قصد انتقال غير قانوني وجوه يا هر چيز با ارزش ديگر، صورت گرفته باشد.
ب- ورود، تغيير، پاک کردن و يا متوقف سازي داده ها يا برنامه هاي رايانه اي که به صورت عمدي و به قصد ارتکاب جعل رايانه اي صورت گرفته باشد.
ج- ورود،تغيير، پاک کردن و متوقف سازي داده هاي رايانه اي و يا برنامه هاي رايانه اي يا هر گونه مداخله ديگر در سيستمهاي رايانه اي و يا ارتباطات صورت گرفته باشد.
د- تجاوز به حقوق انحصاري مالک يک برنامه رايانه اي حفاظت شده با قصد بهره برداري تجاري و ارائه آن به بازار.
ه- دستيابي77 يا شنود78 در يک سيستم رايانه اي و يا ارتباطي که آگاهانه و بدون کسب مجوز از فرد مسئول سيستم مذبور، چه با تخطي از تدابير امنيتي و چه با هدفي غير شرافتمندانه صورت گرفته باشد.79
2-توصه نامه R(89) 9کميته وزراي شوراي اروپا1989
کميته وزراي شوراي اروپا به دنبال پيشنهاد کميته منتخب جرايم رايانه اي شوراي اروپا، ليست حداقل و ليست اختياري که حاوي طبقه بندي به شرح ذيل است، طي توصيه نامه R(89)9خود ارائه نمود تا کشورهاي عضو بر مبناي آن به جرم انگاري جرايم رايانه اي بپردازند:
الف- ليست حداقل
الف- 1- کلاهبرداري رايانه اي80
الف- 2- جعل رايانه اي81
الف- 3- ايراد خسارت به داده ها82 يا برنامه هاي رايانه اي
الف- 4- خرابکاري رايانه اي
الف- 5- دستيابي غير مجاز 83
الف- 6- شنود غير مجاز رايانه اي
الف- 7- ايجاد مجدد و غير مجاز يک برنامه رايانه اي حمايت شده
الف 8- ايجاد مجدد و غير مجاز يک توپوگرافي يا محصول نيمه هادي يا اختراع تجاري
ب- ليست اختياري:
ب- 1- تغيير داده ها و يا برنامه هاي رايانه اي
ب- 2- جاسوسي رايانه اي84
ب- 3- استفاده غير مجاز از رايانه
ب- 4- استفاده غير مجاز از برنامه حمايت شده رايانه اي
3-سازمان پليس جنايي بين المللي
سازمان پليس جنايي بين المللي( اينتر پل) در چند سال گذشته فعاليت هاي خوبي در امر مبارزه با جرايم رايانه اي از خود نشان داده است و صرفنظر از تشکيل گروههاي کاري تحقيقاتي، آموزش نيروهاي پليس کشورهاي عضو، برگزاري سمينارها و نشستهاي علمي بين المللي، تهيه کتابچه راهنماي پي جويي جرايم رايانه اي و تشکيل سيستم اعلام خطر آن لاين ويژه و امثال آن يک طبقه بندي نيز بر مبناي اهداف خويش ارائه نموده است که به شرح ذيل است:
1- دستيابي غير مجاز، شامل:
1-1-نفوذ غير مجاز85
1-2-شنود غير مجاز
1-3- سرقت زمان رايانه
2- تغيير داده هاي رايانه اي، شامل:
2-1- انتشار بمب منطقي86
2-2- انتشار اسب تروا
2-3- انتشار ويروس رايانه اي
2- 4- انتشار کرم رايانه اي
3- کلاهبرداري رايانه اي، شامل:
3-1- سوء استفاده از صندوق هاي پرداخت
3-2- جعل رايانه اي
3-3- سوء استفاده از ماشينهاي بازي
3-4- دستکاري در مرحله ورودي و خروجي
3-5- سوء استفاده از ابزارهاي پرداخت مستقر در فروشگاهها (نقاط فروش)
3-6- سوء استفاده از تلفن(براي شنود يا استفاده از خدمات مخابرات)
4- تکثير غير مجاز، شامل
4-1- تکثير بازي هاي رايانه اي
4-2- تکثير توپوگرافي نيمه هادي.87
بند دوم: طبقه بندي اسناد ملي
مي توان دو بسته بندي از قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و قانون تجارت الکترونيک استخراج کرد که با توجه به موضوع بحث مقايسه آنها با دسته بندي هاي مطرح شده در پيش نويس قانون تجارت الکترونيکي نيز انجام مي گيرد.
1-قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 1382
اين قانون در ماده 131 خود اقسام جرايم رايانه اي نظاميان را برشمرده است که به شرح ذيل است:
1- تخريب (حذف)اطلاعات يا نرم افزارهاي رايانه اي
2-تخريب سيستمهاي رايانه اي
3- جعل رايانه اي
4- جاسوسي و افشاي اطلاعات رايانه اي
5- سرقت يا معدوم نمودن حاملهاي اطلاعات رايانه اي
6- سوء استفاده مالي از طريق رايانه( ارتشا، اختلاس، اخاذي)88
2-پيش نويس قانون تجارت الکترونيکي 1380
در اين پيش نويس مواد کيفري در شش مبحث به شرح ذيل آمده بود:
مبحث اول: کلاهبرداري رايانه اي
مبحث دوم: جعل رايانه اي
مبحث سوم: نقض حقوق مصرف کننده و تبليغات در بستر مبادلات الکترونيکي
مبحث چهارم: نقض حق مولف
مبحث پنجم: نقض حمايت از داده هاي شخصي/ حريم خصوصي
مبحث ششم: نقض اسرار تجاري و علايم تجاري
3-قانون تجارت الکترونيکي 1382
اين قانون در باب چهارم خود از مواد 67 الي 77 تحت عنوان جرايم و مجازاتها عناوين ذيل را بر شمرده است.
مبحث اول: کلاهبرداري رايانه اي
مبحث دوم: جعل کامپيوتري
مبحث سوم: نقض حقوق انحصاري در بستر مبادلات الکترونيک
فصل اول: نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبليغ
فصل دوم: تقض حمايت از “داده پيام” هاي شخصي/حمايت از داده
مبحث چهارم: نقض حفاظت از “داده پيام” در بستر مبادلات الکترونيکي
فصل اول: نقض حق مؤلف
فصل دوم: نقض اسرار تجاري
فصل سوم: علايم تجاري
4-پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه اي 1383
اين پيش نويس که اولين پيشنهاد قانوني ارائه شده در مورد قانون جرايم رايانه اي است، در 52 ماده تنظيم شده است و حاوي متن پيشنهادي و گزارش توجيهي آن است. در متن مواد پيشنهادي بدون عنوان بندي به دنبال هم آمده اند اما در گزارش توجيهي ضميمه آن دسته بندي به شرح ذيل آمده است:
مبحث نخست: دسترسي غير مجاز به داده ها و سيستمهاي رايانه اي و مخابراتي و تحصيل غير قانوني داده ها
مبحث دوم: شنود و دريافت غير مجاز
مبحث سوم: جرايم عليه امنيت
مبحث چهارم: جعل
– سوءاستفاده از داده هاي مجعول
– جعل کارت هاي قابل پردازش در سيستمهاي رايانه اي
مبحث پنجم: تخريب و ايجاد اختلال در داده ها
مبحث ششم: اختلال در عملکرد سيستم رايانه اي
مبحث هفتم: ممانعت از دستيابي
مبحث هشتم: کلاهبرداري
مبحث نهم: جرايم مرتبط با محتوا
– هرزه نگاري بزرگسالان
– جرايم مرتبط با اشخاص زير 18 سال
– هرزه نگاري و تحريف نگاري شخصيت
– انتشار يا دسترسي قرار دادن اسرار خصوصي
– نشر اکاذيب
مبحث دهم: مسئوليت کيفري ارائه دهندگان خدمات اطلاع رساني رايانه اي و اينترنتي
مبحث يازدهم: ساير جرايم
– توليد و انتشار نرم افزار ها يا در اختيار دادن کدهاي عبور به منظور ارتکاب جرم
4-لايحه جرايم رايانه اي 1384
اين لايحه ابتدا در قالب يک لايحه قضايي از سوي قوه قضائيه در فروردين ماه 1384 با جرح و تعديل پيش نويس ياد شده در 40ماده تنظيم و در تاريخ 24/1/1384 به دولت تقديم شده است، و سپس با افزودن دو ماده به ان و تغيرات بسيار اندک از جلسه مورخ 25/3/1384 هيأت وزيران به تصويب رسيده و به شماره 21953/3287 مورخ 13/4/1384 به مجلس ارسال و در تاريخ21/4/1384 از سوي مجلس اعلام وصول گرديده است.
دسته بندي جرايم رايانه اي در اين لايحه به شرح ذيل است:
فصل اول: جرايم عليه محرمانگي داده ها و سيستمهاي رايانه اي و مخابراتي
مبحث اول: دسترسي بدون مجاز
مبحث دوم: شنود و دريافت بدون مجوز
مبحث سوم: جرايم عليه امنيت89
فصل دوم: جرايم عليه صحت و تماميت داده ها و سيستمهاي رايانه اي و مخابراتي
مبحث اول: جعل
مبحث دوم: تخريب و ايجاد اختلال در داده ها
مبحث سوم: اختلال در سيستم
فصل سوم: کلاهبرداري
فصل چهارم: جرايم مرتبط با محتوا
– (ارائه و نشر و معامله محتويات مستهجن، نشر اکاذيب، تغيير و تحريف در فيلم يا صوت ديگري…)
فصل پنجم: افشاي سر
فصل ششم: مسئوليت کيفري ارائه دهندگان خدمات
– (عدم پالايش محتويات مستهجن، غير قابل دسترس ننمودن محتويات مستهجن)
فصل هفتم: ساير جرائم(توليد و انتشار يا توزيع يا معامله داده يا نرم افزار و وسايل ارتکاب جرم رايانه اي ، در اختيار قرار دادن کد دستيابي يا داده هاي رايانه اي بدون مجوز)90
5-اصلاحيه لايحه جرايم رايانه اي 1384
آخرين اقدامي که تا کنون در خصوص لايجه جرايم رايانه اي انجام پذيرفته است،اظهار نظر کارشناسي مرکز پژوهشها در آبان ماه 1384 مي باشد که در انتهاي آن متن تغيير يافته لايحه با ادغام پيشنهادات اصلاحي مرکز در 51 ماده آمده است.
تقسيم بندي جرايم رايانه اي در آن به شرح ذيل است:
بخش يکم: جرائم و مجازاتها
فصل يک: جرايم عليه محرمانگي داده ها يا سيستمهاي رايانه اي و مخابراتي:
دسترسي غير مجاز
شنود غير مجاز
جاسوسي رايانه اي
فصل دوم: جرايم عليه صحت و تماميت داده ها يا سيستمهاي رايانه اي و مخابراتي
– جعل يارانه اي
– تخريب و ايجاد اختلال در داده ها يا سيستمهاي رايانه اي و مخابراتي
– ممانعت از دست يابي
فصل سوم: کلاهبرداري رايانه اي
فصل چهارم: جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي
فصل پنجم: توهين و هتک حيثيت
– (تغيير در صوت، فيلم يا تصويرديگري و انتشار آن، انتشار فيلم، صوت يا تصوير خصوصي و خانوادگي، نشر اکاذيب)
فصل ششم: ساير جرايم
(انتشار،توزيع يا معامله داده ها و نرم افزارها و وسايل ارتکاب جرم رايانه اي در اختيار قرار دادن گذر واژه يا داده هايي که امکان دسترسي غير مجاز فراهم کند.)
گفتار ششم: صلاحيت کيفري در فضاي سايبر
به هنگام طرح يک دعواي حقوقي، به ويژه اگر راجع به يک قرار داد باشد، مرجعي که براي حل اختلاف به آن مراجعه شده، به دنبال تعيين دوموضوع خواهد بود:1) حقوق ماهوي کدام کشور نسبت به آن قابل اجراست؛ و 2) دادگاههاي کدام کشور صالح به رسيدگي هستند. براي مثال دوتاجر ايراني و انگليسي مي توانند قانون کشور سوئيس را مبناي حل اختلافات احتمالي خويش قرار دهند.اين اقدام با هيچ منع قانوني مواجه نيست و مطابق اصل آزادي اراده اشخاص در امور مدني معتبر و قابل قبول است.
هنگامي که يک موضوع کيفري نزد محکمه اي مطرح مي گردد، به قياس دعاوي مدني آن محکمه موظف است تنها نسبت به يک مسأله تعيين تکليف کند و آن احراز صلاحيت خود در رسيدگي به آن موضوع است. به عبارت ديگر در اينجا لازم الاجرا بودن قوانين کيفري مفروض انگاشته شده است و فقط دادگاه موظف است نسبت به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، استفاده از سند مجعول Next Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، ترک فعل، اوراق قرضه