پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، قانونگذاری

دانلود پایان نامه ارشد

.
تامل در قوانین و مقررات گذشته و جاری حاکی از آن است مقنن در قانونگذاری نسبت به مسئله رشد و کمال در اطفال به گونه ای آن را لحاظ نموده که مفهوم رشد جزایی از آن متبادر نمی شود .
درعین حال با دقت در قانون مجازات اسلامی فعلی ، قانونگذار در ماده 91 به مسئله شبهه در کمال عقل و رشد افراد بالغ کمتر از 18 سال اشاره دارد مبنی بر اینکه « در جرایم موجب حد و قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال ، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را در نکند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند .»
واضح است که رشد و کمال عقل از مصادیق رشد جزایی یا اهلیت جزایی محسوب می شود . این موضوع در قانون مجازات فعلی ذیل فصل دهم مبنی بر مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان به استناد ماده 91 شبهه در رشد و کمال عقل را حسب مورد با توجه به سن ، آنان را به مجازات پیش بینی شده در فصل مذکور تعیین نموده است لیکن ملاک و معیار تشخیص شبهه در رشد و کمال عقل را با استناد به تبصره ذیل ماده مذکور دادگاه را موظف به ارجاع کودک به کارشناس پزشک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون کار، تعدیل قرارداد، قانون مدنی، حل اختلاف