پایان نامه رایگان درباره فقه اسلامی، فکر و اندیشه، ترس از خدا، کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

پذیرفتهاید، حال بر عمل به کتابش و به راه روشن و طریقه شایسته عبادت او استقامت ورزید، سپس از این طریق منحرف نشوید و بدعت در آن مگذارید و با آن مخالفت نکنید».
هر جا کار نیک دیدید یاری کنید، و هرگاه چیز بد و ناروایی مشاهده کردید دوری گزینید، زیرا پیامبر اسلام همواره میفرمود: «ای فرزند آدم، کار نیک را انجام ده و کار بد را واگذار، اگر چنین کنی، در راه راست الهی قرار خواهی داشت. …، خوشا به حال کسی که به خانه و خانوادهی خود پردازد، و غذای حلال خود را بخورد (خطبه/176).
ـ هرکس از شما در روزگارانی مهلت دارد به اعمال نیکو بپردازد پیش از آنکه مرگ فرا رسد، و در ایام فراغت پاک باشد، پیش از آنکه گرفتار شود، و در ایام رهایی نیکوکار باشد، پیش از آنکه مرگ گلوی او را بفشارد، پس برای خود و جایی که میرود آماده باشد، و در این دنیا که محل کوچ کردن است برای منزلگاه ابدی توشه بردارد، …، همانا خدای سبحان شما را بیهوده نیافرید، و به حال خود وانگذاشت، و در گمراهی و کوری رها نساخته است، کردارتان را بیان فرمود، و از اعمال شما باخبر است و سرآمد زندگی شما را مشخص کرد و «کتابی بر شما نازل کرد که روشنگر همه چیز است»، …، با زبان پیامبرش کارهای ناخوشایند و خوشایند، بایدها و نبایدها را ابلاغ کرد، و اوامر و نواهی را آموزش داده و راه عذر را بر شما بست و حجت را تمام کرد (خطبه/86).
ـ او در میان خانوادهاش افتاده، چشم خود را میبندد و با گوش میشنود و با عقل درست میاندیشد، که عمرش را در پی چه کارهایی تباه کرده؟ و روزگارش را چگونه سپری کرده؟ به یاد ثروتهایی که جمع کرده میافتد، همان ثروتهایی که در جمعآوری آن‌ها، چشم برهم گذاشته و از حلال و حرام و شبههناک گرد آورده و اکنون گناه جمعآوری آن همه بر دوش اوست که هنگام جدایی از آن‌ها فرا رسیده و برای وارثان باقی مانده است تا از آن بهرهمند گردند، و روزگار خود گذرانند، راحتی و خوشی آن برای دیگری و کیفر آن بر دوش اوست و … سپس او را به سوی منزلگاهش در درون زمین میبرند، و به دست عملش میسپارند و برای همیشه از دیدارش چشم میپوشند (خطبه/109).
ـ مردم اگر شما همانند من از آنچه بر شما پنهان است باخبر بودید، از خانهها کوچ میکردید، در بیابانها سرگردان میشدید، و بر کردارتان اشک میریختید و چونان زنان مصیبت دیده بر سر و سینه میزدید، سرمایه خود را بدون نگهبان و جانشین رها میکردید و هر کدام از شما تنها به کار خود میپرداختید و به دیگری توجهی نداشتید (خطبه/116).
ـ در این دنیای نابود شدنی برای زندگی جاویدان آخرت، توشه برگیرید که شما را به زاد و توشه راهنمایی کردهاند، …، آگاه باشید! با دنیا چه میکند کسی که برای آخرت آفریده شده است؟ و با اموال دنیا چه کار دارد آن کسی که همه اموال او را مرگ میرباید و تنها کیفر حسابرسی آن بر عهده انسان باقی خواهد ماند (خطبه/157).
ـ شتاب پیش از توانایی بر کار، و سستی پس از به دست آوردن فرصت، از بی خردی است (حکمت/363).
ـ آن کس که کردارش او را به جایی نرساند، بزرگی خاندانش، او را به پیش نخواهد راند (حکمت/389).
ـ کسی که اعمالش (کردارش) او را به جایی نرساند، افتخارات خاندانش او را به جایی نخواهد رسانید (حکمت/23).
ـ چیز اندکی که با اشتیاق تداوم یابد، بهتر از فراوانی است که رنجآور باشد (حکمت/444).
ـ کسی که بدون آموزش فقه اسلامی تجارت کند به رباخواری آلوده میشود (حکمت/447).
ـ پرهیزکاران در روز دانشمندانی بردبار، و نیکوکارانی باتقوا هستند، …، از اعمال اندک خود خشنود نیستند، و اعمال زیاد خود را بسیار نمیشمارند. …، از نشانههای پرهیزکاران: در جستجوی کسب حلال و … و اعمال نیکو انجام میدهد و ترسان است. پرهیزکار را میبینی که کارش آسان، دینش حفظ شده و …، کار نیکش آشکار است. نیکیهای او به همه رسیده، آزار او به کسی نمیرسد. برای قیامت خود را به زحمت میافکند، ولی مردم را به رفاه و آسایش میرساند (خطبه/193).
ـ خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد، برای حسابرسی قیامت کار کند، با قناعت زندگی کند، و از خدا راضی باشد (حکمت/44).
ـ خوشا به حال آن کسی که خود را کوچک میشمارد، و کسب و کار او پاکیزه است، و جانش پاک، و اخلاقش نیکوست، که مازاد بر مصرف زندگی را در راه خدا بخشش میکند (حکمت/123).
ـ در شگفتم از بخیل به سوی فقر میشتابد که از آن میگریزد، و سرمایهای را از دست میدهد که برای آن تلاش میکند، …، در شگفتم از آن کس که خانه نابودشدنی را آباد میکند اما جایگاه همیشگی را از یاد برده است (حکمت/126).
ـ برای هرکس به اندازه توانایی او وظیفهای تعیین گردیده، و نسبت به افراد جاهل و نادان تخفیف داده شده است. …، به زودی از من جسدی بی روح و ساکن پس از آن همه تلاش، و خاموش پس از آن همه گفتار، باقی نخواهد ماند. پس باید سکوت من، و بیحرکتی دست و پا و چشمها و اندام من پند و اندرز شما گردد (خطبه/149).
ـ با ترس از خدایی که یکتاست و همتایی ندارد حرکت کن (نامه/25).
ـ همانا سرپرستی این اموال بر عهده فرزندم حسن بن علی است، …، سرپرستی آن را پس از برادرش بر عهده گیرد، و کار او را تداوم بخشد (نامه/24).
ـ (نامه ای به فرماندهان سپاه) حق شما بر من آن است که …، کاری را جز حکم شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم، در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده و در وقت تعیین شده آن را بپردازم و با همهی شما به گونهای مساوی رفتار کنم، …، پس وقتی من مسئولیتهای یاد شده را انجام دهم، بر خداست که نعمتهای خود را بر شما ارزانی دارد، …، نباید از فرمان من سرپیچی کنید، و در انجام آنچه صلاح است سستی ورزید، و برای رسیدن به حق تلاش کنید، حال اگر شما پایداری نکنید، خوارترین افراد نزد من انسان کج رفتار است (نامه/50).
ـ نامه امام خطاب به کارگزاران جمعآوری مالیات: پس همانا کسی که از روز قیامت نترسد، زاد و توشه ای از پیش نخواهد فرستاد. بدانید، مسئولیتی را که بر عهده گرفتید اندک اما پاداش آن فراوان است. …، در روابط خود با مردم انصاف داشته باشید و در بر آوردن نیازهایشان شکیبا باشید، …، آنچه در راه خدا بر شما واجب است انجام بدهید (نامه/51).
ـ باید کار مردم در آنچه حق است در نزد تو یکسان باشد، زیرا در ستمکاری بهایی برای عدالت یافت نمیشود، …، به اندازه توان در امور رعیت تلاش کنی، زیرا آنچه در این راه نصیب تو میشود، برتر از آن است که از نیروی بدنی خود از دست میدهی (علامه: زحمت تو به نتیجه زحمت مشقت آن میارزد) (نامه/59).
ـ شیطان تو را نمیگذارد تا به نیکوترین کارت (همان اطاعت از اهل بیت پیامبر ص و حضرت علی ع میباشد) بپردازی و اندرزی که به سود توست بشنوی (نامه/73).
ـ بیارزشترین دانش، دانشی است که بر سر زبان است و برترین علم، علمی است که در اعضا و جوارح آشکار است (حکمت/92).
ـ بهترین کارها آن است که با ناخشنودی در انجام آن بکوشی (برترین اعمال، عملی است که نفس امارهات با وجود اکراهش به انجام آن وادار کنی) (حکمت/249).
ـ علم خود را نادانی، و یقین خود را شک و تردید مپندارید، پس هرگاه دانستید عمل کنید و چون به یقین رسیدید اقدام کنید (حکمت/274).
ـ از خدا بترسید، چه بسا آرزومندی که به آرزوهای خود نرسید، و سازندهی ساختمانی که در آن مسکن نکرد، و گردآورندهای که زود آنچه را گرد آورده رها خواهد کرد، شاید که از راه باطل گرد آورده و یا حق دیگران را بازداشته (حکمت/344).
ـ کار نیک به جا آورید، و آن را هر مقدار که باشد کوچک نشمارید، زیرا کوچکِ آن بزرگ و اندک آن فراوان است و کسی از شما نگوید که: دیگری در انجام کار نیک از من سزاوارتر است گرچه سوگند به خدا که چنین است (حکمت/422).
ـ خلقت را آغاز کرد و موجودات را بیافرید بدون نیاز به فکر و اندیشهای، یا استفاده از تجربهای، بی آنکه حرکتی کند، و یا تصمیمی مضطرب در او راه داشته باشد. برای پدید آمدن موجودات وقت مناسبی قرار داد و موجودات گوناگون را هماهنگ کرد و ….، آنگاه از روحی که آفرید در آن دمید تا به صورت انسانی زنده درآمد، دارای نیروی اندیشه، که وی را به تلاش اندازد و دارای افکاری که در دیگر موجودات تصرف نماید (خطبه/1).
ـ (طلحه و زبیر) چون رعد خروشیدند، اما کاری از پیش نبردند و سرانجام سست گردیدند! ولی ما این‌گونه نیستیم، تا عمل نکنیم، رعد و برقی نداریم و تا نباریم سیلی جاری نمیسازیم (خطبه/9).
ـ همانا ثروت و فرزندان، محصول دنیا و فانی شدنی و عمل صالح زارعت آخرت است، …، عمل نیک انجام دهید بدون آنکه به ریا و خودنمایی مبتلا شوید؛ زیرا هر کس، کاری برای غیر خدا انجام دهد، خدا او را به همان غیر واگذارد (خطبه/23).
ـ بدانید که افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمیتوانند ظلم و ستم را دور کنند، و حق جز با تلاش و کوشش به دست نمیآید، …، آیا سزاوار است که شعار دهید و عمل نکنید؟ (خطبه/29)
ـ (امام علی ع) در مقام حرف و شعار، صدایم از همه آهستهتر بود اما در عمل برتر و پیشتاز بودم (خطبه/37).
ـ همواره به یاد زندگانی پدران و برادران خود در جاهلیت باشید، که از این جهان رفتند و در گرو اعمال خود بوده، برابر آن محاسبه میگردند (خطبه/89).
ـ در وصف فرشتگان آمده است؛ غرور و خودبینی دامنگیرشان نگردید، تا اعمال نیکوی گذشته را شماره کنند، …، گذشت زمان آنان را از انجام وظائف پیاپی نرنجانده و از شوق و رغبتشان نکاسته، راحتطلبی آن‌ها را به کوتاهی در انجام دستوراتش وادار نساخته، و کودنی و غفلت و فراموشی بر تلاش و کوشش و عزم راسخ فرشتگان راه نمییابد و فریبهای شهوت، همت بلندشان را تیرباران نمیکند، شوق و علاقه خود را از انجام اوامر الهی و اطاعت پروردگار سست نمیکنند، عوامل ترس آن‌ها را از مسئولیت بازنمیدارد، تا در انجام وظیفه سستی ورزند، طمعها به آنان شبیخون نزده، با تلاش دنیا را بر کار آخرت مقدم دارند، اعمال گذشته خود را بزرگ نمیشمارند، و اگر بزرگ بشمارند امیدوارند (خطبه/91).
ـ خدا را بر نعمتهایی که فرمود ستایش میکنیم و در کارهای خود از او یاری میجوییم، …، پس در عزت و ناز دنیا بر یکدیگر پیشی نگیرید، و فریب زینتها و نعمتها را نخورید و مغرور نشوید و از رنج و سختی آن ننالید و ناشکیبا نباشید، زیرا عزت و افتخارات دنیا پایان میپذیرد، و زینت و نعمتهایش نابود میگردد، و رنج و سختی آن تمام میشود و … (خطبه/99).
ـ همانا گذشتگان را دیدی که ثروتها اندوختند و از فقر و بیچارگی وحشت داشتند و با آرزوهای طولانی فکر میکردند درامانند، و مرگ را دور میپنداشتند. دیدی چگونه مرگ بر سرشان فرو آمد؟ …، آیا ندید آنان را که آرزوهای دور و دراز داشتند، و کاخهای استوار میساختند، و مالهای فراوانی میاندوختند، چگونه خانههایشان گورستان شد و اموال جمعآوری شدهشان تباه و پراکنده و از آن وارثان گردید؟ …، کسی که جامه تقوا بر قلبش بپوشاند، کارهای نیکوی او آشکار شود و در کارش پیروز گردد. پس در به دست آوردن بهرههای تقوا فرصت را غنیمت شمارید، و برای رسیدن به بهشت جاویدان رفتار متناسب با آن انجام دهید، زیرا دنیا برای زندگی همیشگی شما آفریده نشده، گذرگاهی است تا در آن زاد و توشه آخرت بردارید، پس با شتاب، آماده کوچ کردن باشید و مرکبهای راهوار برای حرکت محیا دارید (خطبه/132).
ـ تقوای الهی بهترین سفارش مؤمنان و بهترین پایان نامه کار در پیشگاه خداست (علامه: تقوا پایان همهی امور زندگی است). …، در هیچ کاری تا روشن نشود شتاب نکنید زیرا در آنچه شما اکراه دارید توان تغییراتی را داریم (خطبه/176).
ـ کسی که آرزوهایش طولانی است کردارش (اعمالش) نیز ناپسند است (حکمت/36).
ـ حال که زنده و برقرارید پس عمل نیکو انجام دهید، زیرا پروندهها گشوده، راه توبه آماده و خدا فراریان را فرا میخواند و بدکاران امید بازگشت دارند. عمل کنید پیش از آنکه چراغ عمل خاموش و فرصت پایان یافته و اجل فرا رسیده و در توبه بسته و فرشتگان به آسمان پرواز کنند. پس هرکس با تلاش خود برای خود، از روزگار زندگانی برای ایام پس از مرگ،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره علامه جعفری، فکر و اندیشه، کسب و کار Next Entries پایان نامه رایگان درباره کسب و کار، آینده نگری، علامه جعفری، فکر و اندیشه