پایان نامه رایگان درباره فرهنگ کار، ماهیت کار، برنامه درسی، دوره متوسطه

دانلود پایان نامه ارشد

مادام‌العمر به منظور حفظ مهارتها و دانش به‌روز شده برقرار سازد، رویکردی تلفیقی داشته باشد تا رویکرد سنتی مبتنی بر موضوع، بر نتایج و اعمال قابل‌مشاهده تمرکز داشته باشد.
ـ پاپ (2003) در پژوهش خود تحت عنوان «تحول فرهنگ کار» نشان داد که فرهنگ کار موجب تغییر کیفی در محیط کار و محصولات سازمانی میگردد و بنابراین، توجه به آن موجب تحول در مجموعه سازمان خواهد شد. نگرش مثبت به کار و برخورداری از وجدان کار بالا از جمله باارزش‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده فرهنگ کار محسوب شده و این امر در دستیابی سازمان به بهرهوری و کارایی موثر است. وی در خصوص مؤلفه‌های فرهنگ کار به مواردی نظیر تلاش کاری، ارتقای دانش، آگاهی از اهداف سازمانی و همکاری گروهی اشاره میکند.
ـ زنووسکی و همکاران26 (2003) در مقالهای با عنوان «احساس درون فردی و مفهوم کار» مدلی از احساس درون فردی و مفهوم کار و چگونگی ساخت این مفهوم در نزد افراد ارائه داده و اذعان داشتند که؛ مفهوم کار و چگونگی ساختن آن نزد افراد گوناگون متفاوت است و با مفهومی که از کار دارند به انجام نقشها و وظایف خود میپردازند.
ـ بوگت27 (2005) در پژوهشی در هلند به بررسی «اجتماعی شدن وجدان کاری و رشد آن در بین جوانان و میانسالان» پرداخت. نتایج نشان داد که محافظهکاری فرهنگی و سطح تحصیلات، مهمترین پیش بینیکنندههای وجدان کاری هستند.
ـ پری28 و همکاران (2005) در پژوهش خود تحت عنوان «تجزیه و تحلیل مقایسهای بینالمللی دین و معنویت در کار؛ بررسی کارمندان انگلیسی و کارمندان ایالت متحده آمریکا» نشان دادند که، 79 درصد از کارمندان انگلیسی و 73 درصد از پاسخ‌دهندگان آمریکایی بر این عقیده بودند که برنامههای آموزشی آن‌ها فاقد محتوای دین و معنویت است لذا 75 درصد از پاسخدهندگان معتقد بودند که کارمندان باید دانش خود را در زمینه معنویت از طریق آموزش، افزایش دهند.
ـ فریدمن (2005) در کتاب خود تحت عنوان «جهان مسطح: تاریخچهای از قرن بیست و یکم» معتقد است که آموزش اخلاق و فرهنگ کار دستیابی به اهداف عمومی آموزش و پرورش (آموزش شهروندی، داشتن زندگی مفید، در جامعه و زندگی در اقتصاد رو به افزایش جهانی) را تسهیل میکند. همچنین آموزش فرهنگ کار به افراد نه تنها آن‌ها را در مدیریت صحیح چالشهای زندگی و کار در یک جامعه جهانی متغیر توانمند میکند بلکه سبب تبدیل شدن آن‌ها به رهبران مسئول و پاسخگو در خانواده، جامعه و موقعیت کاری میشود و باعث اشتغال و موفقیت شغلی فرد خواهد شد.
ـ پژوهشی توسط کوپر29 (2005) تحت عنوان «برنامه آموزشی مبتنی بر اصول سازندهگرایی اجتماعی متمرکز بر توسعه افراد برای دنیای کار آینده» انجام پذیرفت. هدف این پژوهش ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر سازنده گرایی اجتماعی که متمرکز بر پرورش افراد برای دنیای کار آینده میباشد، بود. در این پژوهش مهارتهای مورد نیاز جهت کار در دنیای آینده شناسایی و جهت پرورش آن‌ها به طراحی برنامه آموزشی مبتنی بر اصول سازنده گرایی پرداخته شد و نتایج آن با برنامههای جاری مقایسه گردید نتایج حاصل از پیش آزمون و پس آزمون نشانگر این بود که مهارتهایی از قبیل خلاقیت، خوشتنپذیری، قابلیت سازگاری، پایداری و سبک اجتماعی ارزشگذاری تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد. تفاوتها به ویژه در قابلیت سازگاری، پذیرش خویشتن و خلاقیت معنادارتر میباشد. در واقع نتایج پژوهش حاکی از مناسب نبودن برنامههای درسی حاضر جهت پرورش مهارتهای مورد نیاز بازار کار آینده میباشد.
ـ هاموند30 (2006) در مقاله خود تحت عنوان «اثرات کار بر روی موفقیت تحصیلی دانشجویان» اشاره میکند که؛ کار پاره‌وقت خصوصاً کارهای مرتبط با دانشگاه و رشته تحصیلی برای دانشجویان بسیار مفید خواهد بود و مهارت‌های لازم و موثر برای کار کردن در محیط جامعه را به آنها ارائه میدهد. با این حال دانشجویان باید نسبت به ساعات کار کردن محتاط باشند چرا که میزان ساعات کار با میزان موفقیت تحصیلی آنها رابطهای معکوس دارد.
ـ نیکسون و دری31 (2011) در مقالهای با عنوان «دنیای کار و تجارب برنامه درسی دانشآموزان» اذعان میدارند که؛ دنیای کار به شدت در حال تغییر است و برای پرورش دانشآموزان و دانشجویانی که در دنیای آینده کار متکی به خود، کارآمد، باقدرت کار بالا و منتقد باید برنامه درسی آن‌ها را غنی نمود و مهارت‌های لازم برای پرورش چنین افرادی را باید در برنامه‌های آموزشی آنان گنجانید. درحالی‌که در برنامه درسی کنونی آنان مطالبی است که برای دنیای کار آینده آنها مناسب نمیباشد و آن‌ها را آماده نمیکند.
ـ کنزویک (2012) در مقاله خود با عنوان «کار اجتماعی دانشآموزان و ارزشهای کار» به بررسی ارزش کار در بین دانشآموزان پرداخته است. یافتههای این مقاله نشان میدهد که 1ـ ارزش کار در فرایند جامعه‌پذیری و موقعیت نظام ارزشی فرد، نسبتاً باثبات است. 2ـ ارزش‌ها بخش ذاتی از کار اجتماعی به شمار میروند.3ـ دانشآموزان رشتههای حرفهای خود را طبق نظام ارزشی خود انتخاب میکنند.
ـ نتایج پژوهش طولی آپادیایا و سالملا آرو32 (2013) با عنوان «تعامل و ارتباط خط سیر مطالعات و کار از دوران متوسطه تا آموزش عالی» چهار گروه مسیر پنهان از تعامل مطالعه و کار را نشان داد: افزایش زیاد (72٪)، افزایش کم (14٪)، کاهش زیاد (9٪)، و ثبات کم (5٪). تأثیر زیاد والدین و عزت نفس بالا در میان نوجوانان 16 ساله به عنوان عاملهای افزایش مشارکت در مطالعات و کار در طول گذر به کار و یا آموزش عالی در اوایل دوران بلوغ آشکار شدند. علاوه بر این، سطح پایینتری از تأثیر والدین منجر به کاهش تعاملهای بعدی گردید.
ـ اسکلند و دهلی33 (2013) در مقاله‌ای با عنوان «تخصصی سازی کار اجتماعی بینالمللی: دین به عنوان یک عامل مرتبط» نشان دادند که چگونه اعمال مذهبی مردم میتواند به عنوان یک منبع در کار اجتماعی بینالمللی باشد. در این مقاله در رابطه با جوامع پیش از مدرنیته، مدرن و پست‌مدرن بحث شده است. مقاله به شرح فعالیتهای مذهبی در دو مورد مختلف و مربوط به کار اجتماعی بینالمللی میپردازد و آمده است که از دیدگاه پست‌مدرن، کار اجتماعی بینالمللی از آغاز سودمند است و دین را به عنوان یک عامل متنی میبیند. هم چنین آن‌ها به فقدان دین و اعمال دینی در رابطه با کار اجتماعی بینالمللی در کتابهای درسی اشاره میکنند و میگویند ممکن است این فقدان حاصل عدم تمایز بین قبول دین و پذیرش آن باشد.
ـ نیومن و همکارانش34(2014) در مقالهای تحت عنوان “روزانه سخت کار کردن، کار، رفت‌وآمد، و تأثیر آنها بر مشارکت سیاسی” اذعان میدارند که؛ زمان کار روزانه افراد و زمان رفت‌وآمد آنها تأثیر مستقیم بر مشارکت سیاسی آنها دارد. پارامتر نخست یعنی میزان کار روزانه افراد تأثیر مثبت بر میزان مشارکت سیاسی افراد داشته و زمان رفت‌وآمد تأثیری منفی بر مشارکت افراد در زمینه سیاسی میگذارد.

2-6. جمع‌بندی و چارچوب مفهومی
چهارچوب نظری این پژوهش بر پایه چهار مفهوم ماهیت کار، پیامد کار، رابطه کار و تربیت و اهداف دوره متوسطه شکل گرفته است.
کار در تعالیم دینی جایگاهی بس رفیع دارد تا آنجا که یکی از شرایط اساسی سعادت دنیا و آخرت انسان قلمداد شده است. کار در اسلام برخلاف تعریف رایج در غرب، فقط برای پر کردن شکم و تأمین نیازهای دنیوی و فردی نیست؛ بلکه نردبان مناسبی برای رسیدن به رضای الهی و بهشت ابدی است. به همین دلیل، شاهد کار طاقتفرسای ائمه اطهار (علیهم السلام) از جمله امام علی (ع) در عرصه زندگی اجتماعی هستیم. ایشان در زمان حکومت خود همانند مردم عادی به کار و فعالیت پرداخته و مردم را به کار تشویق کرده و اصول اخلاقی آن را نیز گوشزده مینمودند.
از دیدگاه حضرت علی (ع)، در صورتی که کار و تلاش با رعایت آداب و شرایط اسلامی انجام گیرد بالاترین عبادت به شمار آمده تا جایی که با جهاد در راه خدا برابری میکند. آگاهی و دانش، برنامهریزی و نظم، تعهد و مسئولیتپذیری، تناسب کار با شخص، داشتن وجدان کار، توجه به خدا و اصول اخلاقی از جمله آداب و شرایط اصلی برای انجام کار به حساب میآیند.
در صورتی که کار با توجه به آداب اسلامی صورت پذیرد، آثار و پیامدهایی را به همراه دارد که این پیامدها نه تنها برای زندگی مادی مثمر ثمر است بلکه زندگی اخروی انسان را تضمین مینماید. پیامدهای مادی کار شامل؛ کسب روزی، سلامت جسم، استقلال و آزادی، خلق آثار روانی مثبت، رشد عقلانی، حفظ کرامت انسانی، از بین بردن فساد و فقر و بیکاری و پیامدهای غیرمادی آن شامل؛ بخشیده شدن گناهان، در امان بودن از آتش دوزخ، خشنود کردن خداوند، قبول شدن دعا، به بهشت و سعادت رسیدن، محشور شدن با اولیای الهی و… می‌باشد.
معرفی این آثار حیات‌بخش کار در زندگی لازم بوده و بر متولیان امر آموزش لازم است، با برنامهریزی صحیح آن را وارد برنامه‌های درسی و تربیتی نوجوانان کنند، تا افراد جامعه، از همان فصل آغازین زندگی‌شان، دوستدار کار، بار آمده و وجودشان با کار و عشق به کار کردن جوش بخورد. استفاده از مباحث فوق در اهداف برنامه درسی به عنوان مهم‌ترین عنصر میتواند دستیابی به یکی از اهداف دوره متوسطه که همانا آماده سازی جوانان برای ورود به دنیای اشتغال است را هموار نماید.
با این که تحقیقات داخلی و خارجی متعددی در این زمینه صورت پذیرفته است اما تحقیق جامعی که به موضوع مورد بررسی پرداخته باشد در دسترس نیست.

فصل سوم
روش پژوهش

3-1. روش پژوهش
از آن جا كه در بخش اول پژوهش حاضر به دو زمينه؛1)ماهیت کار و 2)پيامدهاي آن، پرداخته شده است و سپس در بخش دوم، ضمن تحليل كيفي یافته‌های مستخرج از نهج‌البلاغه در دو حوزه فوق‌الذکر، مجموعه یافته‌های مذكور در اتحاد و انسجام با يكديگر قرار گرفتند و بر اساس آن سعي شد؛ پیشنهادهایی جهت بهبود اهداف درسی دوره متوسطه ارائه شود بنابراين با توجه به عنوان پژوهش و ابزار مورد استفاده كه ذكر خواهد شد، تلاش پژوهشگر در دو زمينه تحليل محتواي نهج‌البلاغه و بررسي یافته‌های آن به منظور ارائه پیشنهادهایی جهت طراحی اهداف، روش پژوهش در مرور مبانی نظری و پژوهشی، تحلیل اسنادی به علاوه در بخش اول تحليل محتوا و در بخش دوم نیز توصيفي از نوع تبیینی می‌باشد تا بتوان در نهایت به بسط مفهومی موضوع پرداخت.
در بخش اول پژوهش و ضمن تحليل محتوا، واحد تحليل جملات، عبارات و مضامینی است که دارای معنایی در حوزه های دوگانه؛1) ماهیت کار و 2)پيامدهاي آن باشند. در این راستا ضمن تحلیل محتوای نهج‌البلاغه امام علي (ع) كليه خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های منتسب به امام علي (ع) تحليل و مواردي که داراي مضامين مذكور بودند، استخراج و سپس در جداول، نتایج تحلیل محتوا ثبت گردید. به نحوي كه مصاديق مرتبط با هر يك از دو حوزه؛1)ماهیت کار و 2)پيامدهاي آن، به ترتيب و با ذكر نشاني آن در نهج‌البلاغه امام علي (ع) طي سه موقعيت از جمله؛ آدرس (خطبه، نامه و يا حکمت)، متن فارسي و زمينه مصداقي در فرم‌های تحليل محتوي منظور شد. در مرحله بعد، ضمن بررسي مفاد مصادیق مستخرج (خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمتها) و مضامين مطرح در آن‌ها، از بخش دوم ابزار جهت طبقه بندي (خطبه‌ها، نامهها و يا حکمت‌ها) به منظور دستيابي به مؤلفه‌هایی مجزا در دو حوزه؛ 1) ماهیت کار و 2) پیامدهای آن استفاده و نهایتاً با طبقه بندي مولفه های مستخرج، محورهاي دوگانه مورد نظر، به دست آمد.
در بخش دوم پژوهش نيز حسب يافته هاي حاصل از بخش نخست، سعی شد با بررسي کیفی عمیق‌تر يافته هاي فوق، مقدمات لازم جهت پیشنهاد پاره ای ملاحظات در طراحی اهداف برنامه های درسی دوره متوسطه مهیا شود.
3-2. جامعه پژوهش
جامعه پژوهش شامل؛ متن کامل نهج‌البلاغه، ترجمه مرحوم محمد دشتي، چاپ انتشارات موسسه فرهنگي تحقيقاتي امیرالمؤمنین قم به سال 1383 و متن کامل نهج‌البلاغه، ترجمه علامه محمد تقی جعفری، چاپ انتشارات آستان قدس رضوی به سال 1390

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره فرهنگ کار، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، تقسیم کار Next Entries پایان نامه رایگان درباره ماهیت کار، امام علی (ع)، دوره متوسطه، تحلیل محتوا