پایان نامه رایگان درباره غرب ایران، دینامیکی، شمال غرب ایران، الگوهای سینوپتیک

دانلود پایان نامه ارشد

غرب کاهش پیدا می‌کند (Freddy Vinet, 2000) در مقاله ای با عنوان: آب و هواشناسی تگرگ در فرانسه، نقشۀ خطر تگرگ را تهیه و بیان می‌کند که در منطقۀ شرق و مرکز فرانسه توپوگرافی محلی می‌تواند انرژی تگرگ به خصوص در دامنۀ باد پناه را تقویت کند.وی دو هدف عمده دارد: فضایی سازی داده های اندازه گیری تگرگ به منظور نشان دادن جغرافیایی طوفان‌های تندری در جنوب غرب فرانسه؛ ارزیابی مقدار تگرگ و در نتیجه خطر بالقوۀ آن به محصولات. (El-Magd et al, 2000) در مطالعه ای با عنوان: پارامترهای راداری و مشاهدات هوایی از تگرگ و گلوله های برفی، داده های مشاهدات هوایی را به دلیل حجم زیادشان ، مزیت دانسته و برای تشخیص بین تگرگ و گلوله های برفی نسبت مستقیم خطی، اندازه گیری‌های همبستگی، در پیوستگی با سطوح بازتاب پذیر مفید می‌باشند. (Sioutas and Flocas, 2002) در بررسی الگوهای سینوپتیکی و ترمودینامیکی محیطی بر بارش تگرگ شمال یونان در فصل گرم دریافتند که جریان‌های جنوب غرب و همچنین تراف جنوب غرب بیشترین تأثیر را در بارش تگرگ و توفان‌های منطقه دارد.آن‌ها بیان می‌کنند که پیوند مابین وقایع تگرگ و گردش سینوپتیکی به پیش بینی طوفان‌های تندری و حتی تعیین سطح ریسک تگرگ می‌تواند کمک کند.آن‌ها روزهای طوفان تندری را در شمال یونان برای دورۀ 1976 تا 2001 در طول فصل گرم در 7 نوع سینوپتیکی: ناوۀ موج بلند- جریان شمال غربی- جریان جنوب غربی- جریان منطقه ای- ناوۀ موج کوتاه- کم فشار بسته و سردچال پایین طبقه بندی کردند.
(Giaiotti et al, 2003) در بررسی‌ای با عنوان آب و هواشناسی تگرگ در دشت Friuli Venezia Giulia؛ از داده های شبکۀ ثبت تگرگ که در سال 1988 تأسیس شده بود، استفاده کردند و بیان می‌کنند حتی اگر تگرگ که یک پدیدۀ محلی است، آب و هواشناسی تگرگ می‌تواند فقط به وسیلۀ محسوب داشتن مکانیزم‌های متوسط مقیاس توسط فعل و انفعالات بین آشفتگی‌های سینوپتیکی و اوروگرافیکی پیچیده در این دشت تفسیر شده باشد. تحلیل‌های آن‌ها همچنین اهمیت میزان بخار برای وقوع تگرگ در تراز پایین‌تر را نشان می‌دهد. ( (Sanchez et al, 2003در تحلیل سیستم‌های همرفت خرد مقیاس ، این سیستم‌ها را بر اساس طول عمر و مقیاس آن‌ها به دو دسته تقسیم نموده‌اند.سیستم‌هایی که در مقیاس 10 تا 40 کیلومتر و در شرایط همرفت عمیق در مقیاس مکانی 400 تا 500 کیلومتر هستند، سیستم‌های همرفت خرد مقیاس نام گذاری شده‌اند و گاهی اوقات سیستم‌های همرفت خرد مقیاس که عمر بیشتری دارند و همراه با بارش شدید و احتمالاً تگرگ هستند ، وجود دارند که به همرفت خرد مقیاس مرکب معروف هستند.آن‌ها تحلیل رگرسیونی منطقی را به کار بردند و شواهد دینامیکی و پایداری را بدست آوردند که نقش مهمی در وقایع تگرگ بازی می‌کنند. (Simeonov et al, 2003) در مطالعه ای با عنوان: طوفان‌های شدید باد-تگرگ در دورۀ 1999 – 2001 روی بلغارستان، عوامل متوسط مقیاس و سینوپتیکی ایجاد کننده؛ هدف از این بررسی را نقش فاکتورهای مقیاس سینوپتیکی ایجادکنندهی طوفانهای ثانویهی شدید تگرگ (که در نزدیکی پایتخت صوفیهی بلغارستان در 22 مه 2001 روی داد) با استفاده از زمینهای تجزیه و تحلیل مدل عددی بیان میکنند.
به طور کلی مطالعات انجام شده در رابطۀ بین شرایط سینوپتیکی و عناصر آب و هوا، به بررسی اثرات آن بر آب و هوای محلی و یا منطقه ای ، متمرکز گردیده‌اند (Garcia,2005., Lopez) and Serrano, 2007) به نقل از: ((Aran et al, 2010:429. بنابراین مطالعات تحقیقی در این زمینه معمولاً بر توسعۀ طبقه بندی سینوپتیکی برای توضیح پدیده های محیطی و انسانی با استفاده از نقشۀ آماری هوا دلالت دارند (Esteban, 2006. Huth, 2008) به نقل از: ((Aran et al, 2010:429. (Qinghong and Chunxi, 2006) در مطالعۀ خود با عنوان : آب و هواشناسی تگرگ در چین در دورۀ 1961 تا 2005 ، به این نتیجه رسیده اند که تگرگ بیشتر در مناطق کوهستانی بالا و دشت های شمالی رخ می دهد و در اواخر بهار شروع و در اوایل پاییز رو به پایان می گذارد. (Sioutas and Flocas, 2007) در مطالعه ای دیگر با عنوان: فرکانس تگرگ، توزیع و شدت در شمال یونان، پارامترهای عددی و فیزیکی تگرگ را برای ارزیابی فرکانس ، توزیع مکانی و زمانی و شدت ریزش های تگرگ در حاشیۀ مقدونیۀ مرکزی و یونان شمالی مورد بررسی قرار گرفت.تجزیه و تحلیل مکانی آنها نشان دادکه تنوع زیادی از وقوع تگرگ با حداکثر در مناطق مانع کوه و ارتفاع بالاتر و کاهش فرکانس در مناطق نزدیک به دریا وجود دارد. همچنین در شمال یونان، تگرگ یک پدیده شایع در فصل گرم سال از آوریل تا سپتامبر است و می تواند یک واقعه خطرناک و مخرب، و گاهی اوقات آسیب قابل توجهی به محصولات برساند.
اگرچه پیشرفت خروجی مدل های هواشناسی در پیش بینی های هواشناسی،که حاصل قدرت کامپیوتر ها بوده است، مؤثر بوده، با این وجود یک طبقه بندی سینوپتیکی خوب می تواند برای پیش بینی هواشناسی خیلی مفید باشد(Aran et al, 2010: 429).
. (Aran et al, 2010) در مطالعه ای با عنوان: گردش اتمسفری در ارتباط با وقایع تگرگ در لیدا (کاتالونیا) ، هدف مطالعۀ خود را آگاهی بهتر از وقوع طوفان های تندری و ارتباطشان با الگوهای گردش اتمسفری در لیدا بیان کرده اند. آنها فقط وقایع تگرگ با شدت بالا را برای به دست آوردن الگوهای اصلی سینوپتیکی استفاده کرده اند. آنها از متغییرهای میانگین فشار سطح دریا، دمای سطح 850 هکتوپاسکال و ارتفاع ژئوپتانسیل سطح 500 هکتوپاسکال برای طبقه بندی استفاده کردند. روش کار آنها شامل سه مرحله است: اول تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی به کاهش ابعاد متغیرهای مورد استفاده؛ سپس تجزیه و تحلیل خوشه ای به نمرات مؤلفه برای به دست آوردن الگوهای جوی؛ و در نهایت تجزیه و تحلیل مشخص از خوشه ها به منظور بهبود طبقه بندی و ارزیابی بهترین آن انجام شدکه 9 الگوی سینوپتیکی در هر مرحله به دست آمد. (Mikus et al, 2010) در مطالعۀ خود با عنوان تجزیه و تحلیل فعالیت همرفتی و سابقۀ سینوپتیکی آن در کرواسی، فعالیت همرفتی عمیق به وسیلۀ اندازه گیری های رعد و برق شناسایی شده است و شرایط سینوپتیکی مطلوب ، تجزیه و تحلیل شده است. فعالیت همرفتی در اوایل بعداز ظهر شروع و در پایان غروب به اتمام می رسد.دورۀ فراوانی بیشتر همرفت شبانه در ساحل آدریاتیک به وقوع می پیوندد.در قسمتی دیگر از این مطالعه، تیپ های برجستۀ بزرگ مقیاس هوا و رژیم های جریانی سطح بالا مطابق با روزهای فعال همرفتی با استفاده از فشار سطوح بالا و سطح زمین تعیین شد.
2-4-2- مطالعات داخل کشور:
در ایران در سالهای أخیر مطالعات نسبتا زیادی در این زمینه به خصوص با رویکرد سینوپتیکی انجام شده است که در اینجا به ذکر آنها میپردازیم.
به دلیل همراهی توفانهای تندری با رگبارهای باران و توفانهای تگرگ و نقش موثر آن در ایجاد سیلابهای ناگهانی، هم از جنبهی کشاورزی و هم از نظر خسارات مالی و جانی، مورد توجه محققان بوده است. تگرگ بارندگی گلولهای یا تکههای یخ است که به علت صعود بسیار شدید هوا همراه با پدیدههای الکتریکی به وجود میآید(خالدی، 1375، 31). علیجانی(1376 : 95) معتقد است که حداکثر طوفان های تندری در شمال غرب ایران رخ می دهند. تعداد کمی از توفانهای تندری تگرگی به زمین میرسند و بسیاری از آنها، حتی در مناسبترین قسمت ابر، بدون تگرگاند(تاجالدین و همکاران، 1377: 428). حجازی زاده (1379) به منظور بررسی طوفانها و رعد و برق در غرب کشور با توجه به شرایط سینوپتیک حاکم بر منطقه در ماه ژوئن از دورهی گرم سال و ماههای ژانویه و فوریه از دورهی سرد به صورت نرمال(30 ساله)، نوسان دو مولفهی مهم گردش عمومی جو یعنی پرفشار جنب حارهای و چرخندگی مثبت تراز 500 هکتوپاسکال را در اولویت مطالعه قرار داده و نتایج به دست آمده را با بارندگی 18 ایستگاه شمالغرب و غرب کشور بر حسب عرض جغرافیایی مورد مقایسه قرار داده است. ایشان با بررسی نوسان دو مولفهی مذکور در دورهی گرم و سرد سال، شرایط پایداری و ناپایداری جو و تعداد طوفانهای توأم با رعد و برق در سالهای 1985-1971 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به این نتیجه رسیده که با آغاز دورهی اتقال دورهی گرم به سرد سال، افزایش بارندگی با عقبنشینی پرفشار مجاور مداری و در نهایت با عرض جغرافیایی رابطهی مستقیمی وجود دارد. جریان های جستناک ناشی از طوفان های همرفتی، اغلب به صورت پرانرژی و کوتاه مدت اند که عبارتند از : کاهش دما( حدود 3 تا 8 درجۀ سلسیوس)، افزایش فشار (حدود 2 تا 3 میلی بار)، افزایش ناگهانی سرعت باد(حدود 10 تا 20 متر بر ثانیه)، تغییرات جهت باد(تا 100 درجه ) و افزایش رطوبت (حدود 10 درصد) که هنگام عبورپدیده از روی ایستگاه های زمینی ثبت می شوند(علی اکبری بیدختی و همکاران، 1383). علی اکبری بیدختی و همکاران( 1383) با بررسی ساختار چند جریان طوفان های همرفتی تهران با استفاده از داده های سودار، به این نتیجه می رسند که با ورود جبهۀ جستناک، شدت تلاطم و شارهای تلاطمی به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابند.آنها ابتدا مشخصات 10 مورد جبهۀ جستناک با استفاده از ثبت های هواشناختی در ایستگاه ژئوفیزیک ، تعیین و کمیت هایی مثل سرعت افقی باد ، سرعت بیشینۀ انتشار جبهۀ جستناک و عمق آن را محاسبه و سپس ساختار قائم این جبهه ها با استفاده از داده های سودار بررسی شده است. دستجردی و رحیمی (1384)، در پژوهشی با عنوان: شناسایی ویژگیهای سوانح محیطی منطقه شمالغرب ایران( نمونه مطالعاتی: خطر توفانهای تندری در تبریز )، با استفاده از دادههای مربوط به فراوانی وقوع توفانهای تندری در تبریز به عنوان نمونهای از اقلیم شمالغرب ایران، خصوصیات زمانی و آماری توفانهای تندری را مورد مطالعه قرار دادهاند. این مطالعه نشان داد که در مقیاس زمانی ماهانه، ماه مه، و در بازهی فصلی بهار دارای بیشترین فراوانی وقوع توفانهای تندری هستند. همچنین آمار هواشناسی نشان میدهد که به هنگام وقوع توفانهای تندری، پدیدههای اقلیمی فرعی خطرناکی مانند تگرگ، رگبارهای سنگین و سیلآسا، بادهای شدید و صاعقه، پدیدهی غالب اقلیمی تبریز هستند. قربانی(1385)، در پژوهشی با عنوان: تحلیل و بررسی پدیدهی تگرگ و طبقهبندی ابر با استفاده از سیستم اطلاعات RS و GIS در حوضهی زایندهرود، به مطالعهی تگرگ در سالهای آماری 1992 تا 2004 میلادی پرداخته و به وسیلهی بررسیهای آماری وترسیم نمودارهای Skew-t ، محاسبهی شاخصهای ناپایداری Si ، KI و تحلیل نقشههای سینوپتیکی، پدیدهی تگرگ را بررسی نموده است. ایشان بیان می کند که تگرگ محصول همرفت شدید هواست که در یک طوفان تندری یافت می شود و برای اینکه یک طوفان تندری به یک طوفان تگرگ تغییرشکل دهد دو شرط اساسی وجود دارد: 1 ) باید ابر با اندازۀ کافی بالای سطح یخبندان رشد کند 2) وجود یک جتاستریم یا حداقل بادهای قوی در سطوح بین 6000 تا 12000 متری.
آسیایی و خزانهداری (1386)، در بررسیای با عنوان: پهنهبندی بارش تگرگ در ایران و ارایهی روشهای مناسب جهت تعدیل آن، به خسارات و بلایای ناشی از این پدیده پرداختهاند. روش تحقیق آنها تحلیلی – آماری بوده و مناطق شمالغربی و غرب کشور را جزو مناطق مستعد این نوع بارش دانستهاند. آنها بیان میکنند که وقوع این پدیده در برخی ایستگاهها نظیر: کوهرنگ، تبریز، سردشت، بیجار و آبعلی دارای روند صعودی و در برخی دیگر نظیر: جلفا، کاشان، خوی، لار و زاهدان دارای روند نزولی بوده است. همچنین از نظر تعداد وقوع پدیدهی تگرگ، استانهای چهارمحال و بختیاری، ایلام، تهران، اصفهان و کردستان دارای بالاترین میزان متوسط سالانهی وقوع این پدیده بوده و استانهای اردبیل، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی، شاخص بسیار شدید را به خود اختصاص دادهاند. آنها تفاوتهای بین نحوهی توزیع وقوع تگرگ در سطح کشور را به تفاوت اقلیم مناطق مختلف کشورو همچنین توپوگرافی آن مناطق نسبت دادهاند.
صلاحی(1387)، در پژوهش خود با عنوان ویژگی های آماری و همدیدی طوفان های تندری استان اردبیل،از داده های روزهای وقوع طوفان های تندری ایستگاه های سینوپتیک استان استفاده کرد.با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره رگرسیون، شرایط آب و هوایی، توفان تندری، رگرسیون چندگانه Next Entries پایان نامه رایگان درباره تحلیل سینوپتیک، رطوبت نسبی، پرفشار سیبری، دریای خزر