پایان نامه رایگان درباره عوامل محیطی، استرس شغلی، مدل مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

تغییرات

جدول 5-2 جمع بندی پیشینه استرس شغلی
نام مدل
صاحب نظر مدل
سال
عوامل عمده مدل
نقاط مشترک

قاسمی

1388

عوامل محیطی
عوامل سازمانی
ابهام نقش
تعارض نقش
تفاوت حرفه ای
اضافه کاری یا کم کاری
توزیعنامناسب مسئولیت
ساختارسازمانی ناهمگن
عدم رهبری اقتضایی
فقدان مشارکت
عوامل فردی

ابهام در نقش
تضاد در نقش
عوامل محیطی

هلریگل و اسلوکام
2000
ابهام در نقش
تضاد در نقش
عوامل محیطی

5-2 جمع بندی ادبیات تحقیق و ارائه الگوی مفهومی
با ارزیابی صورت گرفته در میان مفاهیم و مدل ها و پیشینه ها بیشترین عامل مشترک در ارزیابی عملکرد کارکنان شامل دانش و کیفیت ، رابطه با همکاران ، ویژگی های فردی ، مهارت سرپرستی، خلاقیت ، مشتری مداری می باشد و همچنین بیشترین عامل مشترک در استرس شغلی شامل ابهام نقش ، تضاد در نقش و عوامل محیطی بوده که این عوامل مشترک در بی تفاوتی شامل بی تفاوتی نسبت به کار ، بی تفاوتی نسبت به ارباب رجوع ، بی تفاوتی نسبت به همکار ، بی تفاوتی نسبت به سازمان ، بی تفاوتی نسبت به مدیر می باشد که ما در این پژوهش به بررسی آنان می پردازیم.

نمودار10-2 مدل مفهومی پژوهش

خلاصه فصل دوم
در این فصل به بررسی مبانی نظری و مرور ادبیات پژوهش پرداخته شد. در قسمت اول پس از معرفی ارزیابی عملکرد کارکنان به معرفی استرس شغلی و بیتفاوتی سازمانی پرداخته شد. سپس در قسمت دوم پیشینه پژوهش در دو بخش پژوهشهای داخلی و خارجی در پایان نامه ها و مقالات مورد بررسی واقع شد. و در نهایت مدل تحلیلی و مدل مفهومی پژوهش آورده شد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بی تفاوتی سازمانی، عملکرد شغلی، استرس شغلی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های آزمون فرضیه، جریان های نقدی، محدودیت ها