پایان نامه رایگان درباره عوامل سازمانی، حقوق و دستمزد، علم اقتصاد

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………… روحيه
رهبري و مشاركت مدني……………………….. ..بهره وري
…………………………………. … انگيزه
……. .مشاركت سياسي…………………. .تشويش..
…………………………………………………………………… تأخير
تنوع در معاشرت ها و دوستي ها……………………..تعهد سازماني
…………………………………………………………………………… جذابيت كار ..
توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي……….وفاداري به سازمان.
……………………………………………………………………………. رضايت ار زندگي..
….. اعتماد……………………………………………………… .غيبت
………….

1-11-4- روشهاي موردنظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها
براي تجزيه تحليل اطلاعات از روش توصيف و تحليل آماري به ويژه روش تحليل همبستگي استفاده گرديده و با توجه به اين که آزمون فرضيه ها عمدتا مستلزم تحليل همبستگي است و متغيرهاي مورد بررسي کيفي هستند براي آزمون فرضيه ها به طور عمده از روش ضريب همبستگي پيرسون وآزمون t-testاستفاده شده است.
1-12- محدوديت هاي تحقيق
1- معمولاًپژوهش پيرامون موضوعات علوم انساني پيچيدگي خاصي بر خوردار است و محدوديت هايي را بر محققين در انجام تحقيق تحميل مي كند كه برخي از آنها عبارتند از محدوديت هاي سياسي ،انساني ،اقتصادي ،اجتماعي ،و زماني و…كه مشكلاتي را در انجام به وجود مي آورند و قابليت تعميم را تا حدي زير سؤال مي برد.
در اين تحقيق نيز با مشكلاتي از قبيل دوري قلمرو مكاني تحقيق و رفت و آمدهاي فراوان و نيز توزيع و جمع آوري پرسشنامه مواجه بوده است.
1-13- تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي طرح
1- سرمايه اجتماعي
روابط دو جانبه تعاملات و شبكه هايي كه در ميان گروه هاي انساني پديدار مي گردند و سطح اعتمادي كه در ميان گروه و جماعت خاصي به عنوان تعهدات و هنجارهاي پيوسته با ساختار اجتماعي يافت مي شود .سرمايه اجتماعي را مي توان منابعي تعريف كرد كه ميراث روابط اجتماعي اند و كنش جمعي را تسهيل مي كنند.اين منابع كه از طريق اجتماعي شدن مناسب حاصل مي شوند ، در بر گيرنده اعتماد ،هنجارها و شبكه هايي از پيوند اجتماعي هستند كه موجب گرد آمدن افراد به صورتي منسجم و با ثبات در داخل گروه به منظور تأمين هدفي مشترك مي شوند.
در اين تحقيق براي اندازه گيري سرمايه اجتماعي افراد ابعاد زير در نظر گرفته شده است .قابل ذکر است که اين ابعاد توسط گروه کندي دانشگاه هاروارد تعيين شده است و از طريق پرسشنامه مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
2- رهبري مدني: رهبري مدني به ميزان مشارکت افراد در گروه‌ها ، باشگاه‌ها ،انجمن‌ها و امور شهر يا مدرسه و نظاير آنها مي‌پردازند؛ و اين سوال را که فرد تا چه اندازه در اين گروه‌ها و انجمن‌ها ،نقش رهبري را ايفا مي‌کند ،مد نظر قرار مي‌دهد.
3- مشارکت مدني: منظور آن است که افراد جامعه تا چه اندازه در انواع گروه‌هاي گوناگون ، از قبيل گروه‌هاي مذهبي، گروه‌هاي حرفه اي، موسسات خيريه و امثالهم، فعاليت مي‌کنند.
4-پيوندهاي اجتماعي غير رسمي:
برخی از جوامع و اجتماعات، سعي در توسعه روابط غير رسمي داشته، و عضويت‌ها و مشارکت های غير رسمي را بيشتر ترجيح مي‌دهند.در واقع اين بعد به سنجش جنبه‌هاي غير رسمي سرمايه اجتماعي مي‌پردازد.
5-بخشش و روحيه داوطلبي: اين بعد به بررسي ميزان عضويت و همکاري اعضا با نهادهاي داوطلبانه و خيريه مي‌پردازد.
6-مشارکت مذهبي: مذهب و دين نقش خيلي مهمي در سرمايه اجتماعي ايفا مي‌کند؛ افراد بر حسب دين و مذهبي که دارند ممکن است منشأ مشارکت گردند، مانند حضور و فعاليت در امور مساجد تکايا، کليساها و اماکن مذهبي.
7-تنوع معاشرت‌ها و دوستي‌ها: اشاره به معاشرت و رفاقت فرد، با طبقات مختلف اجتماعي، نژادها و اقوام و مذاهب و اديان متفاوت دارد. به عبارتي هرچه فرد با افراد طبقات و گروه‌هاي متعلق به نژادها و مذاهب گوناگون در ارتباط بوده و با آنها حالت دوستي ايجاد کرده باشد، موجب فزوني سرمايه اجتماعي شده است (الواني و سيد نقوي،1381 :11-14).
8- رضايت شغلي : رضايت از شغل وضعيتي رواني است كه فرد از كار كردن احساس لذت مي كند و نگرش مثبت به كار دارد اگرچه رضايت شغلي در نگاه اول يك كيفيت رواني است ولي به شدت از عوامل اجتماعي متأثر است .رضايت اجتماعي به عنوان يك متغير مستقل مي تواند بر پديده هايي چون افزايش توليد، كاهش ضايعات، افزايش ساعات كار، افزايش كارايي و بهره وري و در واقع پويايي توليد تأثير بگذارد و به عنوان متغير وابسته، خود مي تواند از عوامل متعددي تأثير پذيرد.
9- عوامل سازمانی: هنگامی که کارکنان به سازمانی می پيوندند،مجموعه ای ازخواست ها ،نيازها آرزوها ،آزمودگی های گذشته را که به روی هم انتظارهای شغلی را می آفرينند ،با خود به همراه می آورند .خوشنودی شغلی نشانی از همداستانی توقعات نو خاستهْ انسان با پاداش هايي است که کار فراهم می آورد . (طوسی،169:1375 ).
عوامل سازمانی شامل حقوق و دستمزد ،ترفيعات و خط مشي هاي سازمان مي باشد.
10-عوامل فردي: شامل خصوصيات فردي مانند: شخصيت ، نگرش ،درك ،سن ،جنس…مي باشد.

فصل دوم
مروري بر مباني نظري

2-1- مقدمه
واژهْ ” سرمايه ” دلالت مي كند كه سرمايه اجتماعي همانند سرمايه انساني يا سرمايه اقتصادي ماهيتي زاينده و مولد دارد يعني ما را قادر مي سازد ارزش ايجاد كنيم كارها را انجام دهيم به اهدافمان دست يابيم ، مأ موريت هايمان را در زندگي به اتمام رسانيم و به سهم خويش به دنيايي كه در آن زندگي مي كنيم ، كمك كنيم وقتي مي گوييم سرمايه هاي اجتماعي زاينده و مولد هستند منظور آن است كه هيچ كس بدون آن موفق نيست و حتي زنده نمي ماند .ولي برخي از مردم بر اين عقيده هستند كه مي توانند بدون آن به زندگي خويش ادامه دهند و مي انديشند تنها مي توانند مسير موفقيت را طي كنند . و اين عقايد و روشها ، ريشه در اسطورهْ فرد گرايي دارد يعني فرهنگي كه معتقد است هر فردي بر اساس تلاش ها و توانايي ها ي فردي موفق مي شود يا شكست مي خورد علي رغم اسطورهْ فرد گرايي ، سرمايهْ اجتماعي در دستيابي به موفقيت فردي ، موفقيت شغلي و حتي يك زندگي شاد و رضايت بخش ، نقش مهمي را ايفا كند .
جيمز كلمن يكي از بزرگترين دانشمندان علوم اجتماعي پنجاه سال اخير ،از فرد گرايي به عنوان رويايي فراگير جامعهْ نوين ياد مي كند اين رويا جامعه اي متشكل از افراد مستقل است كه هريك براي دستيابي به اهداف مستقل عمل مي كنند و به تنهايي به هدف هاي خود مي رسند . كاركرد اين سيستم اجتماعي شامل تركيبي از اقدامات اين افراد مستقل است . اين رويا يا اسطوره به ما مي فهماند كه اين دنيا واقعاً چگونه كار مي كند و اجراي چنين روشي به طور شانسي موفقيت ما را كاهش مي دهد ،درآمدهاي ما را تنزل مي دهد ،پيشرفت ما را محدود مي سازد ،توانايي ما را در انجام امور كاهش مي دهد و حتي باعث به خطر افتادن سلامتي ،خوشبختي و رفاه مامي شود و تمام فرصت هاي بزرگ زندگي را از ما سلب مي كند . با شناخت نقش روابط مي توانيم منابع نهفته اي را كشف كنيم كه ما را قادر مي سازد در تمام عرصه هاي مختلف زندگي – كار ،خانواده و اجتماع موفقتر عمل كنيم . حتي اگر ما به اسطوره هاي فرد گرايي پناه ببريم يا وا نمود كنيم كه ما صاحب مطلق سرنوشت خويش هستيم يا اين كه روابط اجتماعي هيچ اهميتي براي ما ندارد ، باز هم چهرهْ اين منابع ارزشمند پوشيده خواهد ماند حتي استعداد ذاتي نيز به وسيلهْ روابط با ديگران به مرحلهْ ظهور رسيده و تقويت مي شود .
مثلاً اگر بازي فوتبال را در نظر بگيريم كه يك بازي تيمي است واگر افراد تيم بسيار با استعداد باشند ولي موفقيت افراد در تيم با عملكرد ديگر اعضاي تيم در ارتباط است و هوش نيز مانند استعداد ذاتي به وراثت و ژنتيك مربوط است انعطاف پذيري هوش بيانگر تفاوت بين مغز و ذهن است ،يعني هر كس با مغز فيزيكي متولد مي شود ،اما ذهن او در اثر روابطي كه با ديگران دارد تقويت مي شود .متخصصان اعصاب با تأكيد بر اين نكته كه ” ذهن ماهيتي گروهي دارد و نمي توان ذهن و فكر را از يك مغز به تنهايي و در انزوا به دست آورد ،آن را ذهن اجتماعي مي نامند ” و در واقع ذهن انسان در پاسخ به محيط پيچيده و فزاينده اجتماعي تكامل مي يابد و يك توانايي ارگانيك ويژه و منسجم براي درك وقايع اجتماعي و روابط انساني توسعه مي يابد. وتحصيلات يكي از اجزاي مهم ” سرمايه انساني ” است سرمايه گذاري فرد در سرمايه انساني ، به وسيلهْ رفتن به دانشگاه يكي از عناصر اصلي موفقيت فرد محسوب مي شود اما اين سرمايه گذاري فقط از طريق روابط فرد با ديگران ميسر خواهد بود و در واقع سرمايه اجتماعي باعث تسهيل ايجاد سرمايه انساني مي شود و عامل ديگري كه در اسطورهْ فرد گرايي باعث موفقيت فرد مي شود تلاش فرد است و به طور واضح مي توان گفت در توانايي هاي فكري و فيزيكي ،تفاوت هاي طبيعي وجود دارد ،اما زمينه هاي رفتار سازماني و روانشناسي نشان مي دهد كه مقدار تلاش افراد به طور قابل توجهي با توجه به بافت اجتماعي تغيير مي كند برخي از محيط هاي كاري تشويق كننده و برخي نااميد كننده هستند و افراد كار و تلاش سخت را در يك كارگاه با توليد بالا نسبت به يك كارگاه با توليد سطح پايين ترجيح مي دهند چون باعث ارتقاي عملكرد فردي آنان مي شود . و مديران دريافته اند كه محيط اجتماعي ،تأثير شگرفي بر تلاش افراد دارد .و عامل ديگر اسطورهْ فردگرايي بخت و اقبال است كه باعث موفقيت فردي مي شود ولي افراد خوش شانس با ايجاد يك شبكهْ تار عنكبوتي از روابط براي جمع آوري انواع مختلف اطلاعات ريز و درشت ، شانس خود را براي بودن در مكان مناسب و در زمان مناسب افزايش مي دهند و شانس استفاده از موفقيتهاي تصادفي را براي خود افزايش مي دهند و لويي پاستور 15در اين مورد مي گويد : ” شانس براي يك فكر آماده پيش مي آيد ” و قسمتي از اين آمادگي همان ايجاد شبكه اي از روابط است .پس بديهي است كه موفقيت يك مسأله اجتماعي است : يعني به روابط ما با ديگران بستگي دارد . آنچه كه در موفقيت دخيل است و ما معمولاً تمام آنها را مسائل شخصي در نظر مي گيريم با شبكه ها كاملاً در آميخته است . ( واين بيكر، 2002: 16-21)
فوكومايا16 در رابطه با سرمايه اجتماعي مي گويد :نخست بايد اين نكته روشن شود كه سرمايه اجتماعي به اين دليل زير مجموعه سرمايه انسان نيست چرا اين كه سرمايه متعلق به گروه ها است و نه به افراد . هنجارهايي كه شالودهْ سرمايه اجتماعي را تشكيل مي دهند ،در صورتي معنا دارد كه بيش از يك فرد در آن سهيم باشد.گروهي كه حامي سرمايه اجتماعي اند ممكن است به كوچكي دو دست باشند كه با يكديگر تبادل اطلاعات مي كنند يا در پروژه اي مشتركاً همكاري مي كنند ،يا ممكن است در مقياس بزرگتري تمامي يك ملت باشد دوم سرمايه اجتماعي با توجه به علم سياست و علم اقتصاد لزوماً چيز خوبي نيست در اين علوم همكاري و همياري براي تمام فعاليت هاي اجتماعي خواه خوب يا بد ،ضروري است . به عنوان مثال ،مافيا و كوكلوس كلان هر دو از گروه هاي اجتماعي خشن و آدم كش هستند اما با اين وجود بخش مكمل جامعهْ مدني آمريكا به حساب مي آيند . در زندگي اقتصادي ،همكاري گروهي براي صورتي از توليد ضروريست ،اما هنگامي كه تكنولوژي يا بازار تغيير مي كند ،نوع متفاوتي از هماهنگي و احتمالاً

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره شهرستان اهواز، استان خوزستان، روابط انسانی، حضور اجتماعی Next Entries پایان نامه رایگان درباره سلسله مراتب، ساخت اجتماعی