پایان نامه رایگان درباره عناصر اقلیمی، مبانی نظری، تغییرات آب و هوایی، تغییر رژیم

دانلود پایان نامه ارشد

ی منطقه
طی دورهی آماری 1367 تا 1386پارامترهای:
1- توزیع ماهانه بارش
2- توزیع فصلی بارش
3- نوسانات سالانه بارش
4- مقادیر متوسط یخبندان
5- نوسان فصلی دما
6- میانگین ماهانه ی نم نسبی
را بررسی مینمائیم تا وضعیت اقلیمی منطقه مشخص گردد.
1-6-1-توزیع ماهانه بارش
جدول (1-1) توزیع ما هانه بارش در ایستگاه سنندج از سال 1367 الی 1386 (سازمان هواشناسی استان )
ماه
بارش
ماه
بارش
فروردین
1/68
مهر
99/9
اردیبهشت
01/43
آبان
75/52
خرداد
93/7
آذر
25/49
تیر
56/1
دی
04/46
مرداد
36/
بهمن
65/50
شهریور
48/
اسفند
78/65

شکل (3-1) توزیع ما هانه بارش در ایستگاه سنندج از سال 1367 الی 1386 (سازمان هواشناسی استان)

با توجه به جدول (1-1) و شکل (3-1) پر باران ترین ماه فرورردین 1/68 میلیمتر بارندگی است . بعد از فروردین ، بیشترین بارش را در آبان و بهمن ماه داریم ، که مقادیر آن به ترتیب 75/52 و 65/50 میلیمتر می باشد از خرداد ماه به بعد کاهش چشمگیر بارش را داریم که این امر نشان دهنده ی تابعیت حوضه از سیستم های مدیترانه ای می باشد به طوری که در ماههای تابستان میزان بارش به حد اقل می رسد . با آغاز فصل پاییز و گسترش باد های غربی به منطقه مقادیر بارش به صورت ناگهانی افزایش می یابد . میانگین بارندگی سالیانه 396 میلیمتر می باشد .

2-6-1-توزیع فصلی بارش

میزان بارش
بهار
تابستان
پاییز
زمستان
میلیمتر
045/119
405/2
..5/112
75/162
درصد
13/30
62/0
35/28
20/41
جدول (2-1)توزیع فصلی بارش در ایستگاه سنندج بر حسب درصد

توزیع فصلی بارش در تجزیه و تحلیل بارندگی اهمیت ویژه ای دارد . انطباق زمانی بارش با فصل کشت که طی آن نیاز آبی و تبخیر و تعرق گیاهی افزایش می یابد ، می تواند در ضریب موثر بودن بارش به اکوسیستم های طبیعی و رویش ، تاثیر مثبت بر جای گذارد ، برعکس تقدم و یا تاخیر میان زمان بارش و زمان کشت پیامد های اکولوژیکی دیگری در بر دارد که در منطقه بسیار محسوس است .حوزه ی شهرستان سنندج بارش کافی دارد اما توزیع این بارش در طول سال متناسب نیست . با توجه به جدول (3-1)، 75/163 میلیمتر بارش معادل 41/ بارش را در زمستان داریم که بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است . این بارش ناشی از گسترش فراوان بادهای غربی و اغتشاشات سطح بالا می باشد فصل بهار با 045/119 میلیمتر معادل 30/ بارش سالانه بعد از زمستان در مرتبه ی دوم قراد دارد و این بارش ناشی از عدم خروج کامل باد های غربی و همرفت دامنه ای است . 28 / بارش مر بوط به فصل پاییزاست که بارش بالای این فصل به دلیل گسترش بادهای غربی از اوایل پاییز به سمت ایران است . سرانجام کمترین میزان بارش سالیانه را در تابستان داریم که فقط 6/0/ درصد بارش سالیانه را دارد .

شکل (4-1) توزیع فصلی بارش در ایستگاه سنندج به درصد (سازمان هواشناسی استان)

علت کمی بارش در تابستان به علت استیلای پر فشار حنب حاره ای منطقه می باشد و از طرفی شروع بارندگی از پاییز ناشی از عقب نشینی پر فشار جنب حاره آزور به سمت جنوب و ورود باد های غربی است ، به عبارت دیگر علت اصل فراوانی بارش در این ناحیه گسترش موج کوتاه باد های غربی و نیز ورود سیکلون ها بوده که علاو ه بر فراهم نمودن عامل صعود ، رطوبت در یای مدیترانه را به آن وارد می نماید. . در عین حال بیشتر بارش های اواخر زمستان و اوایل بهار نیز بر اثر صعود همرفت دامنه ای انجام می گیرد . بنابر این توزیع ناموزون بارش باعث ایجاد یک دوره ی سخت خشکی برای گیا هان و در نتیجه تنک شدن جنگل ها می شود .
3-6-1-نوسانات سا لانه بارش
با توجه به جدول (3-1) میزان بارش سالانه در سال های مختلف از نوسان بالایی برخوردار است . به طوریکه در سال 1372 با 6/602 میلی متر بیشترین بارش را از بین سالهای آماری به خود اخصاص داده است

(جدول 3-1 )توزیع بارش سالانه در ایستگاه سنندج از سال 1367 الی 1386 (سازمان هوا شناسی استان )
سال
میزا ن بارندگی
سال
میزان بارندگی
1367
8/488
1377
2/255
1368
9/329
1378
3/233
2369
9/274
1379
2/272
1370
4/388
1380
8/312
1371
9/372
1381
2/401
1372
6/602
1382
6/358
1373
4/558
1383
9/499
1374
4/500
1384
289
1375
4/430
1385
8/488
1376
9/457
1386
6/361

4-6-1-مقادیر متوسط یخبندان
دما یکی از مهمترین عناصر اقلیمی است که در ارتباط با میزان بارش ها خصوصیات کلی یک ناحیه را مشخص می کند (جعفر پور ، 1356) . دما از جمله عناصری است که در بارش های جامد از جمله تگرگ نقش غیر قابل انکاری دارد .بر این اساس متوسط روزهای یخبندان ، حداقل مطلق دما در ایستگاه سنندج ارائه گردیده است .
یخبندان ها بر اساس شدت به ضعیف یا شدید تقسیم می شوند و بر اساس زمان وقوع به زودرس و دیررس موسوم است. گاهی یخبندان ها ،بعد از مدت بسیار کمی با گرم شدن هوا از بین می روند که به زودگذر موسوم اند و زمانی نیز مدت ها در منطقه باقی می مانند ،به طوری که باعث انجماد آب های سطحی منطقه ی تحت نفوذ خود می شوند که به آن ها یخبندان های دیر پا می گویند(حجازی زاده، 1386 ). .آمار مربوط به روزهای یخبندان در شکل (5-1) آورده شده است با توجه به آمار مشاهده می شود که 7 ماه از سال یخبندان اتفاق می افتد این ماهها از مهر شروع شده تا فروردین ادامه دارند .با توجه به فاصله ی اولین و اخرین یخبندن در طول سال ، متوجه طول دروه ی سرما خصوصا در ارتفاعات منطقه می شویم .تعداد ماههای بدون یخبندان 5 ماه است که شامل اردیبهشت خرداد تیر مرداد و شهریور می باشد شدت یخبندان در چند ماه از سال مثل آبان آذر دی بهمن و اسفند بسیار زیاد است که در این بین دی ماه با متوسط 5/25 روز بالاترین تعداد روزهای یخبندان را به خود اختصاص داده است و مهر ماه با متوسط 4/ روز کمترین روز های یخبندان را دارا است .در کل با گذر از فصل زمستان به بهار از تعداد روزهای یخبندان کاسته می شود. از اردیبهشت تا شهریور یخبندان نداریم متوسط یخبندادن 2/95 روز می باشد مساله مهم این است که روزهای یخبندادن در سطوح پایین جو مانع صعود هوا و یا فرارفت در منطقه می شود همین عامل مانع از بارش تگرگ می شود به همین خاطر بیشترین تعداد بارش تگرگ در ماهی نیست که بیشترین روزهای یخبندادن را دارد (دی ماه ) بلکه در ماهی است که نفوذ سیستم های سرد در سطح زمین کم شده اما در سطوح بالا (500 هکتو پاسکال ) هوای سرد حاکم بوده و سطح زمین گرم می باشد .

شکل (5-1) مقادیر متوسط یخبندان

با بررسی این پارا متر متوجه می شویم که میانگین حد اقل دمای هوا در بعضی از ماهها ی پاییز و زمستان به زیر صفر درجه سانتی گراد می رسد ،طبق آمار های موجود دی ماه 1/4- در جه سانتی گراد کمترین مقادیر این پارامتر را در بر می گیرد و با گذر از فصل زمستان به بهار مقادیر این پارا متر افزوده می شود مقادیر 1/4- ، 2/3- ، 5/ برای ماههای دی ، بهمن و اسفند به مقادیر 2/5، 6/8، 8/12 درجه سانتی گراد به ترتیب برای ماههای فروردین ، اردیبهشت و خرداد می رسد . با آغاز فصل پاییز افت مقادیر میانگین حد اقل دمای هوا محسوس تر می شود . با توجه به تغییر رژیم حرارتی اوخر پاییز و اوخر زمستان شرایط همرفتی و صعود در حوضه ی شهرستان سنندج برای بارش تگرگ فراهم می گردد .
با توجه به داده های ایستگاه سینوپتیکی ایستگاه مورد مطالعه و میانگین آنها ، متوجه اختلاف فصلی دما در طول زمستان است و علت آن نفوذ توده هوای بسیار سرد و خشک سیبری به منطقه که باعث کاهش شدید دما می شود و از سویی به دلیل باز تابش در طول شب دمای هوا به شدت کاهش می یابد. پوشش برفی زمین و طولانی بودن شب ها نیز مزید علت شده و این روند را تشدید می کند .
با توجه به اختلاف میانگین درجه حرارت سالانه ، می توان نتیجه گرفت که ناهمواری ،رطوبت موجود و شرایط متضاد در اوایل و اوخر فصل سرد، شرایط برای بارش تگرگ در منطقه بوجود می آید .
5-6-1-میانگین ماهانه نم نسبی
رطوبت از عناصر مهم در جو ایران به شمار می رود . برای اینکه بارندگی و در نتیجه وضعیت حیات را کنترل می کند (علیجانی ،1379) . با توجه به شکل (5-1)، بیشترین میزان نم نسبی را در ماههای سرد سال داریم که در این میان دی و بهمن بالاترین میزان نم نسبی را با حدود 78/ به خود اختصاص داده اند.کمترین میزان نم نسبی را در ماهای گرم سال یعنی تابستان داریم که میزان آن در سه ماه تابستان 40/ است . نتیجه می گیریم بین نم نسبی و میزان دما رابطه ی معکوس قرار برقرار است . پس در فصول سرد سال با توجه به نم نسبی بالا ، زمینه ی اشباع هوا وجود دارد و بارش وجود دارد .در دوره ی سرد به دلیل پایین بودن درجه حرارت و ورود توده هوای مرطوب غربی میزان نم نسبی بالا است شکل ( 5-1) بالا بودن نم نسبی خصوصا در فصل بهار در منطقه و به علاوه و جود شرایط همرفتی و صعود و دمای نزدیک به صفر درجه و ارتفاع و ناهمواری شرایط مناسبی را برای بارش تگرگ فراهم می نماید .
جدول (4-1) میانگین ماهانه ی نم نسبی ایستگاه سنندج بر حسب درصد از سال 1367 الی 1386

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
04/54
56/45
4/30
21/26
7/25
4/31
1/44
4/63
2/69
9/70
3/65
1/57

7-1-تعیین تیپ آب و هوای حوضه شهرستان سنندج
تیپ اقلیمی هر ناحیه عبارتست از حالات ترکیبی و عناصر اقلیمی که چگونگی ارتباط میان عناصر و عوامل و اثرات متقابل آن ها ، چگونگی اقلیم یک ناحیه را مشخص می سازد در میان عوامل متعددی که در آب و هوا ی یک منطقه دخالت دارند ، دو عامل بارندگی و درجه حرارت مهم تر بوده و در اکثر طبقه بندی ها مد نظر می باشند . بنابر این در طبقه بندی اقلیمی حوضه ی سنندج به روشی توجه می شود که این دو عامل محور اصلی باشند .

8-1-تعیین تیپ آب و هوایی بر مبنای طبقه بندی کوپن
طبقه بندی اقلیمی کوپن بر اساس رابطه ی بین بارندگی – مقدار و توزیع آن در طول سال و درجه حرارت استوار است ( علیزاده و دیگران ، 1379). طبق روش کوپن اقلیم حوضه در گروه B قرار دارد و اگر تقسیمات فرعی را به آن اضافه کنیم نوع آب و هوای حوضه Bsk یا نیمه خشک است.
با توجه به میزان رطوبت منطقه و تاثیری که مقدار بخار آب موجود در هوا روی شیب تغییرات درجه حرارت دارد ، تصحیحی برای تیر ماه 8 درجه سانتی گراد در هر کیلومتر ارتفاع در نظر گرفته می شود . در این صورت در مناطقی که ارتفاع آنها نسبت به ارتفاع دریا از 2317 متر تجاوز نماید میانگین کمترین ماه سال از 22 درجه سانتی گراد و از نظر اقلیمی در ردیفDsb قرار می گیرد . آب و هوای ارتفاعات حوضه ی آبریز منطقه ی انتقالی اقلیم Csa به Dsb می باشد .در نقاطی که ارتفاع آن ها از 2317 متر بیشتر است نوع آب و هوا Dsb است . (ملکی ،1370)

فصل دوم

مبانی نظری
و
مروری بر پیشینه تحقیق

1 – 2 – مقدمه
مبانی نظری ، مبنایی علمی – تجربی است که پژوهشگر بر اساس و حدود آن ، رابطه های بین عواملی که در ایجاد مسأله، مهم تشخیص داده شده اند، را تعریف می کند.در این فصل مفاهیم اقلیم شناسی سینوپتیک، تگرگ، تندر، طوفان های تندری، سردچال های جوی ، موج های کوتاه ، ابر کومولونیمبوس ، رعد و برق و در نهایت ناهمواری توضیح داده می شود.
2 – 2 – اقلیم شناسی سینوپتیک1
آب و هواشناسی سینوپتیک عبارت است از مطالعۀ آب و هواشناسی سیستم های اتمسفری.اطلاعات مورد نیاز از نقشه های سینوپتیک سطح زمین و سطوح مختلف اتمسفر تهیه می شود.سیستم های اتمسفری از یک انحنای کوچک خطوط هم فشار در روی زمین تا موج های بلند بادهای غربی فرق می کند.در آب و هواشناسی سینوپتیک، بنا به اصل پیوستگی ماده، تمام تغییرات آب و هوایی روی زمین ، از طریق حرکت عمودی ، به سیستم های اتمسفری سطح بالا بستگی دارد.
در اقلیم شناسی سینوپتیک ، آب و هوای یک منطقه از زمین ، با تمام جنبه های آن به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره استان کردستان، دریاچه ارومیه، عناصر اقلیمی، پوشش گیاهی Next Entries پایان نامه رایگان درباره غرب ایران، دینامیکی، شمال غرب ایران، الگوهای سینوپتیک