پایان نامه رایگان درباره علم اقتصاد، ایدئولوژی، محافظه كاری، علوم اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

تغییر نمی یابند. وبلن معتقد است برای اصلاح نظام موجود یكی از انقلاب های زیر به وقوع می پیوندد و نظام اقتصادی را از بیخ و بن تغییر می‎دهد،
انقلاب مالكیت: جدایی كامل مالكیت از مدیریت، با تحمیل عقاید مدیران، صنایع بزرگ به صورت شركت سهامی با موفقیت به كارخود ادامه خواهند داد. با این وضع، مالكیت به طور كامل از مدیریت جدا می‎شود.
انقلاب فاشیستی: دست راستی به وسیله مؤسسه‎های تجاری، در این وضع، بازرگانان و فروشندگان عقاید خود را به صنایع مختلف تحمیل كرده و آنها را مجبور می كنند كه به پیشنهادهای آنها برای تولید بهتر و بازده بیشتر توجه نمایند.

جان راجر كامونز16(1899) توجه زیادی به تركیب علوم اجتماعی نظیر جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی و تاریخ با علم اقتصاد داشته است. وی در زمره آن دسته از طرفداران اصلاحات اجتماعی قرار دارد كه برای دخالت دولت در جریان تعدیل منافع متضاد گروه های مختلف نقش مؤثر قائل است. كامونز معتقد است كه هرمكتب اقتصادی محصول تضاد منافع اقتصادی بوده و خود به از میان بردن تضادی پرداخته كه ازآن ناشی شده است. به نظر كامونز، تضاد اقتصادی كه منجر به تضادهای سیاسی و نظامی می‎شود بر مبنای كمیابی شكل می‎گیرد، چرا كه طبقات اجتماعی از رفتار موجود میان افراد برای بدست آوردن و نگهداری سهمی از مالكیت كوشش می‎كند .به نظركامونز، اعمال افراد از نظر رفتار فردی یا تصمیم برای خرید كالا، تصمیماتی است كه نسبت به شرایط زمان و مكان گرفته می‎شود. بنابراین، به خاطر ماهیت تغییر اعمال فردی است كه توجه اقتصاددانان از مطالعه اقتصاد كلاسیك سلب و به مطالعه اقتصاد نهادی جلب شده است. به عبارت دیگر، اقتصاددانان كلاسیك، نظریه‎های خود را بر اساس رابطه میان بشر و طبیعت طرح كردند و بنابراین كوچكترین واحد مورد توجه آنان كالا است كه به وسیله نیروی كار تولید می‎شود ولی اقتصاددانان نهادی رابطه بین بشر و بشر را مورد مطالعه قرار می‎دهند. سپس كوچكترین واحد مورد توجه این اقتصاددانان را تصمیم یا فعالیت فردی تشكیل می‎دهد.كامونز، ضمن تشخیص سه نوع معامله یا تصمیم، معتقد است كه هر معامله متضمن تأمین خواسته‎ها بوده و منجر به انتقال كالا و تعیین قیمت می‎شود. انواع سه گانه معاملات و یا تصمیمات بدین شرح است:
تصمیمات مربوط به خرید وفروش(چانه زنی) كه مالكیت را انتقال می‎دهد.
تصمیمات مربوط به جیره‎بندی كه مالكیت را انتقال می‎دهد.
تصمیمات مربوط به مدیریت كه مالكیت را اداره می‎كند.
او معتقد است كه این سه نوع معامله درهرجامعه انجام می‎شود. اما تركیب این معاملات در زمان‎ها و مكان‎های مختلف تغییرمی‎یابد.كامونز، میان ارزش از دو دیدگاه جامعه و فرد تفاوت قائل می‎شود. به نظر او مفهوم اجتماعی ثروت بستگی به میزان فراوانی و ارزش استفاده دارد، در حالی كه مفهوم فردی دارایی بستگی به ارزش كمیابی داشته و به وسیله قیمت‎ها اندازه‎گیری می‎شود. سرمایه‎داری به فرآیند ایجاد ارزش استفاده و محدود كردن آن به صورتی كه منجر به ارزش كمیابی گردد، كمك می‎كند.
رونالدكوز 17 (1988) هم اقتصاددانی نهادگرا محسوب می‎شود كه بیشتر بر مباحث حقوقی تأكیددارد. او بحث بنگاه و كاركرد اقتصادی آن درجامعه را مطرح كرد. بحث هزینه‎های معاملاتی را بیان كرد و اظهار داشت درجامعه‎ای كه هزینه‎های معاملاتی بالا است رشد اقتصادی كم است و تعریفی ازهزینه‎های معاملاتی داردكه برای كشورهای درحال توسعه و جهان سوم بسیار مهم است.
او می‎گوید بر خلاف آنچه كه اغلب اقتصاددان‎ها تصور می‎كنند هزینه‎های یك بنگاه هزینه‎های تولید نیست، بلكه هزینه انجام است. هزینه‎های انجام معاملات، انواع و اقسامی دارد كه كوز آنها را توضیح می‎دهد. وی تئوری دیگری هم راجع به هزینه‎های اجتماعی دارد كه باز هم به نهادهای حقوقی برمی‎گردد و می‎گوید: اگر نهادهای حقوقی درست ایجاد شوند هزینه های اجتماعی پائین می‎آید. اما اگراین نهادهای حقوقی مناسب نباشند هزینه‎های اجتماعی بالا رفته و سطح رفاه اجتماعی پایین می‎آید.

جان كنت گالبرایت18(2006) با نوشتن كتاب سرمایه‎داری آمریكا،عقاید اقتصاددانان كلاسیك را مورد انتقاد قرارداد و در سال2008 در كتاب جامعه متنعم متذكر شد كه اقتصاددانان معاصرهرچه ازآنها به صورت تفكر پذیرفته شده رایج به ارث برده‎اند در عالم واقع كاربردی ندارد .اوبه طور كلی معتقد بود كه نقش دولت باید دراقتصاد آمریكا وسیع‎تر شود و وظایف دولت گسترش یابد. اهم پیشنهادهای گالبرایت بدین شرح است:
دولت باید نقش اساسی در بخش‎هایی از اقتصاد كه درآن احتیاجات جامعه به طور كافی ارضا نشده است. مانند: مسكن، حمل ونقل و بهداشت به عهده بگیرد و اقدام‎های لازم را به عمل آورد.
دولت باید از بنگاه‎های كوچك كه در بازارهای كوچك نمی‎توانند در برابر شركت‎های بزرگ رقابت كنند،حمایت نمایند.
دولت باید برای همه مردم درآمد سالانه تضمین شده در نظر بگیرد.
نقش دولت باید دراموربرنامه‎ریزی و وارسی وبازبینی شركت‎های بزرگ از نظر قیمت‎گذاری و تعیین دستمزد گسترش یابد.
دولت باید مناقصه‎های بزرگی را كه در بخش نظامی و دفاعی جامعه صورت می‎گیرد ملی اعلام كند و خود به عهده بگیرد.

از پیشنهادهای گالبرایت چنین برمی‎آید كه جامعه مطلوب گالبرایت، جامعه‎ای است كه درآن صنایعی كه باكارایی لازم نمی‎توانند به فعالیت ادامه بدهند باید به وسیله دولت تحت حمایت قرار گیرند.

یكی از مهم‎ترین نمایندگان نهادگرایی، داگلاس نورث 19(1988)است او می‎گوید: نهادها قید وبندهایی هستند كه شرایط فعالیت اقتصادی در جامعه را تعیین می‎كنند. نورث و توماس، شكست ناحیه هایی از اروپا را در گسترش نهادهای كارا، با استفاده از عامل نیازهای كوتاه‎مدت حاكمان تبیین و تفسیر می‎كنند. ایده نهادها كه در آن نهادها به قیمت‎های نسبی واكنش نشان می‎دهند هر گونه تأثیر حقیقی نهادهای پیشین را درسرعت و جهت تغییرات نادیده می‎انگارد. با این وجود، دربرخی موارد نورث و توماس در تبیین اینكه چرا برخی از نهادها به چالش كشیده نشده‎اند و یا آنكه چرا تغییرات در این سبك وسیاق انجام پذیرفته است، اشاراتی به اثر محافظه كاری داشته اند. ممكن است تعصبات در برابر تغییرات مقاومت نشان دهد و یا آنكه تغییرات نهادی سریع و یا حساس، مشروعیت نهادها را كاهش داده، هزینه‎های اعمال حق مشروعیت را افزایش دهد. اما مشكل درآنجاست كه اشاره به اصل محافظه كاری موردی است و در تضاد با الگوی تلویحی تغییرات نهادی قرار دارد.
نورث نظریه نئوكلاسیكی دولت را با توجه پیوسته خود به نقش وجایگاه ایدئولوژی درخلال تغییرات نهادی، مورد تعدیل قرار می‎دهد. درنگاه نورث، ایدئولوژی عاملی است كه دردامنه انتخاب های قابل قبول انسان‎ها جای می‎گیرد؛ از اهداف انسان‎ها درزندگی به شمار می‎آید، در ایجاد تفكر بی‎طرفی و مشروعیت نهادها نقش بسزایی دارد؛ قادر است بدون هزینه بر مشكلات فائق آید؛ منجر به شكل‎گیری گروه‎هایی می‎شود كه قادر به اعمال فشارهای سیاسی‎اند و در نهایت عاملی است كه بر تصمیمات سیاستمداران و قضات، تأثیرات بنیادی می‎گذارد.

اگر به ريشه‎هاي انديشه نهادگرايي رجوع کنيم به آدام  اسميت و ديگر بنيان‎گذاران علم اقتصاد مي‎رسيم. آدام اسميت مي‎گويد: اگر در جامعه نهادهاي آزاد مشوق توليد وجود داشته باشد، ثروت توليد شده در جامعه بيشتر مي‎شود و جامعه رشد مي‎کند وثروت ملل افزايش مي‎يابد. اقتصاددان‎هاي اوليه، اقتصاددان‎هايي نهادگرا بودند؛ اما به تدريج که علم اقتصاد در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم دقيق‎تر مي‎شد توجه به نهادها در بخشي ازعلم اقتصاد کمتر مي‎شود. در اوايل قرن بيستم، مکتب جديدي به خصوص در آمريکا به وجود  آمد که در تاريخ اقتصاد به عنوان «نهادگرايي اوليه» معروف است. نهادگراهاي جديد در سي يا چهل سال اخير به وجود آمدند. نهادگراهاي اوليه پيروان مکتب تاريخي اقتصادي هستند که در آلمان و انگلستان قرار داشت وبا فرماليزه ورياضي شدن اقتصاد مخالف بود و اقتصاد را علمي مربوط به چند قضيه مي‎دانستند(حسین امامی 1386).

مکاتب نهادگرايي قديم و جديد، به واسطه بي‎اعتنايي اقتصاد نئوکلاسيکي متعارف نسبت به نهادها، ظهور يافته‎اند. موضوع  تاثير نهادها درشکل‎دهي رفتار و عملکرد اقتصادي، اعتقاد اصلي هر دو مکتب نهادگرايي قديم و جديد است. نهادگرايان قديم، رويکرد نئوکلاسيکي در تاکيد بر انسان معقول اقتصادي را رها کرده‎اند و در مقابل به بررسي رفتار اقتصادي در فضايي فرهنگي  روي آورده‎اند؛ اما نهادگرايان جديد يا لااقل نسبت قريب به اتفاق آن‎ها، نه تنها رويکرد متعارف نئوکلاسيکي- که برپايه الگوي انتخاب عقلايي بنيان گذاشته شده است را رها نکرده‎اند،  بلکه آنرا گسترش داده يا به عبارتي تعديل نموده‎اند. از نمونه‎هاي ديگر افتراق مي‎توان، اعتقاد به فلسفه کل‎گرايي و نفي صوري‎گرايي در نهادگرايي قديم و در مقابل آن فردگرايي روش شناسانه و صوري‎گرايي وسيع‎تري را نام برد که در نهادگرايي جديد وجود دارد. با تمامي اين اوصاف،  در نگاهي کلي،  تفاوت بنيادين اين دو مکتب در تمايل نهادگرايان جديد به بررسي چگونگي توسعه و عملکرد نهادها نهفته شده است (حسین امامی 1386). مباني فکري مکتب نهادي طبق انديشه‎هاي اقتصاددانان پيرو اين مکتب  بر شش اصل مهم و اساسي به شرح زير متكي است:

1- اقتصاد بايد به عنوان يک سازمان با مجموعه کامل و واحد تشکيلات که تمامي اجزاي آن با يکديگر ارتباط دارد، مورد بررسي قرار گيرد. در اين مورد، مطالعه يک دوره کامل از يک سازمان را نمي‎توان صرفا با بررسي اجزاي آن به صورت قسمت‎هاي مجزا و منفصل از يکديگر قرار داد.

2- مکتب نهادي نقش موسسات و نهادها را در زندگي اقتصادي مورد تاکيد قرار مي‎دهد. «نهاد» تنها يک موسسه براي انجام هدف خاصي نظير تعليم، هماهنگي، خدمات اقتصادي، اتحاديه يا بانکي نيست، بلکه الگويي متشکل از رفتار جمعي يا گروهي است که به عنوان جزءو بخش اساسي يک فرهنگ پذيرفته مي‎شود.

3- نظريه تکامل داروين در تجزيه و تحليل اقتصادي بايد مورد استفاده قرار گيرد؛ زيرا جامعه و نهادهاي آن دائما در حال تغيير نيست. به جاي وجود تعادل همواره حرکت تغيير وجود دارد. اين مکتب با نظريه تعادل ايستاي اقتصاددانان کلاسيک و نئوکلاسيک به مخالفت بر مي‎خيزد. تکامل نهادهاي اقتصادي بايد زمينه اصلي تحولات اقتصادي را تشکيل دهد. بنابراين مکتب نهادي نظريه کلاسيک‎ها و نئوکلاسيک‎ها را، مبني بر وجود تعادل ساکن و عادي در جامعه اقتصادي، مردود دانسته وبه جاي آن بر اصل سلسله علل يا تغييرات تراکمي که در جريان حصول به هدف‎هاي اجتماعي و اقتصادي ممکن است منجر به نتايج مثبت يا منفي گردد، تکيه مي‎کند.
4- بيشتر مکاتب اقتصادي در نظام سرمايه‎داري بر پايه فرضيه‎هاي مورد استفاده در نظريه‎هاي خود وجود هماهنگي در منافع افراد جامعه را استنتاج مي‎کنند، در حالي که مکتب نهادي معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودي اجتماعي مي‎داند که براي حفظ منافع متقابل و مشترک خود با ديگران اقدام به تشکيلات گروهي مي‎کند. با اين وجود، دولت بايد تضادهاي مربوط به رفاه عمومي و تضادهاي مربوط به عملکرد کارآمد سيستم اقتصادي را با يکديگر آشتي دهد.

5- مکتب نهادي ازبرنامه اصلاحات اجتماعي به منظور توزيع عادلانه‎تر ثروت و درآمد حمايت مي‎کند. اين مکتب، با وجود عقايد کلاسيک‎ها مبني بر اين که قيمت‎هاي بازار شاخص رفاه فردي و اجتماعي بوده و بازار بدون دخالت دولت مي‎تواند تخصيص موثر منابع و توزيع بهينه درآمد را انجام دهد، توجه خود را به هزينه‎ها و منافع اجتماعي معطوف مي‎دارد. به عبارت ديگر، اين مکتب اقتصاد آزاد سرمايه‎داري را محکوم مي‎کند و به نقش بسيار مهم دولت در امور اقتصادي و اجتماعي مردم اعتقاد دارد.

6- از نقطه نظر روش شناسي، مکتب نهادي روش استقرا را بر قياس ترجيح داده و بر اين عقيده است که براي درک بهتر عملکرد نظام اقتصادي مي‎بايد مطالعات دقيق تري از طرز کار آن به عمل آورد. از اين نظر، اقتصاددانان نهادي با اقتصاددانان تاريخي هم عقيده و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره منابع طبیعی، رشد اقتصادی، هم انباشتگی، تولید ناخالص داخلی Next Entries پایان نامه رایگان درباره منابع طبیعی، بیماری هلندی، رابطه مبادله، مواد معدنی