پایان نامه رایگان درباره علامه جعفری، فکر و اندیشه، کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

دنیا، زیرا در روز قیامت، هر فرزندی به پدر و مادر خویش باز میگردد. امروز هنگام عمل است نه حسابرسی و فردا روز حسابرسی است نه عمل (خطبه/42).
ـ کسی که در انجام کاری که مردم خوش ندارند، شتاب کند، دربارهی او چیزی خواهند گفت که از آن اطلاعی ندارند (حکمت/35).
ـ در برابر کارهای نیک به شما پاداش می‌دهد، و با نعمتهای گسترده و بخششهای بیحساب، شما را گرامی داشته است، و با اعزام پیامبران و دستورات روشن، از مخالفت با فرمانش شما را بر حذر داشته است. تعداد شما را میداند، و چند روزی جهت آزمایش و عبرت برای شما مقرر داشته، که در این دنیا آزمایش میگردید، و در برابر اعمال خود محاسبه میشوید (در وصف احوال بندگان خدا) در این چند روزه‌ی دنیا مهلت داده شدند تا در راه صحیح قدم بردارند، راه نجات نشان داده شده تا رضایت خدا را بجویند، تاریکیهای شک و تردید از آن‌ها برداشته شد، و آن‌ها آزاد گذاشته شدهاند تا برای مسابقه با نیکوکاری همانا خود را آماده سازند، تا فکر و اندیشه خود را به کار گیرند و در شناخت نور الهی در زندگانی دنیا تلاش کنند. …، و با بدنهایی که منافع خود را تأمین میکنند و قلبهایی که روزی را با فشار میرسانند و از نعمتهای شکوهمند خدا برخوردارند، و در برابر نعمتها شکرگزارند، و از سلامت خدادادی بهرهمندند. …، و از ترس قیامت در انجام اعمال صالح پیش قدم شده است. ایام زندگی را با شتاب در اطاعت پروردگار گذرانده، و در فراهم آوردن خشنودی خدا با رغبت تلاش کرده، از زشتی فرار کرده، امروز رعایت زندگی فردا کرده، و هم اکنون آینده خود را دیده است (خطبه/83).
ـ مردم! برای آن روز که زاد و توشه ذخیره میکنند و اسرار آدمیان فاش میگردد، عمل کنید. کسی که از خرد خویش بهرمند نگردد برای پند گرفتن از عقل و فکر دیگران عاجزتر است، که آن غایب برای کمک کردن از عقل حاضر او تواناتر است، از آتشی بپرهیزید که حرارتش شدید، و عمق آن ناپیدا و زیور آن غل و زنجیر، آشامیدنی آن زرداب و چرک جوشان است. آگاه باشید! نام نیکی که خدا برای کسی میان مردم قرار دهد، بهتر از مالی است که برای دیگران باقی میگذارد که او را ستایش نمیکنند (خطبه/ 120).
ـ این دو گواهی (شهادتین) گفتار را بالا میبرد و کردار و عمل را به پیشگاه خدا میرسانند. ای بندگان خدا! همانا تقوای الهی دوستان خدا را از انجام محرمات باز میدارد و قلب‌هایشان را پر از ترس خدا میسازد، تا آن که شبهای آنان از بی خوابی و روزهایشان با تحمل تشنگی و روزه داری سپری میگردد، که آسایش آخرت را با رنجش دنیا و سیراب شدن آنجا با تحمل تشنگی دنیا به دست آوردند. اجل و مرگ را نزدیک دیده و در اعمال نیکو شتاب کردهاند. …، نشانه رنج دنیا آنکه آدمی جمع آوری میکند آنچه را که نمیخورد، و میسازد بنایی که در آن مسکن نمیکند، پس به سوی پروردگار خود میرود نه مالی برداشته و نه خانهای به همراه برده است. …، آگاه باشید، هرگاه از دنیای شما کاهش یابد و به آخرت افزوده گردد، بهتر از آن است که از پاداش آخرت شما کاسته شود و بر دنیای شما افزوده شود. …، خداوند روزی شما را ضمانت کرده و شما را به کار و تلاش امر فرموده، پس نباید روزی تضمین شده را بر آنچه که واجب شده مقدم دارید (علامه: خداوند متعال روزی شما را تعهد نموده است و شما به عمل کردن مأمورید. پس نباشد طلب کردن چیزی که برای شما تضمین شده است، شایستهتر از کوشش درباره عملی که برای شما مقرر گشته است) با اینکه به خدا سوگند آنچنان نادانی و شک و یقین به هم آمیخته است که گویا روزی تضمین شده بر شما واجب است، و آنچه را که واجب کردهاند، برداشتند، پس در اعمال نیکو شتاب کنید، و از فرا رسیدن مرگ ناگهانی بترسید، زیرا آنچه از روزی که از دست رفته، امید بازگشت آن وجود دارد، اما عمر گذشته را نمیشود بازگرداند، آنچه را که امروز از بهره‌ی دنیا کم شد، میتوان فردا به دست آورد، ما آنچه دیروز از عمر گذشته امید بازگشت به آن نیست، به آینده امید دارد از گذشته ناامید نباشید (خطبه/114).
ـ بندگان خدا! شما و آنچه از این دنیا آرزومندید، مهمانانی هستید که مدتی معین برای شما قرار داده شده، بدهکارانی هستید که مهلت کوتاهی در پرداخت آن دارید و اعمال شما همگی حفظ میشود. چه بسیارند تلاشگرانی که به جایی نرسیدند، و زحمتکشانی که زیان دیدند، …، کجایند خوبان و صالحان شما؟ کجایند آزادمردان و سخاوتمندان شما؟ کجایند پاکیزگان در راه و رسم مسلمانی؟ کجایند پرهیزکاران در کسب و کار؟ آیا جز این است که همگی رخت بستند و رفتند؟ (خطبه/ 129).
ـ کار اندکی که ادامه یابد، از کار بسیاری که از آن به ستوه آیی امیدوارکنندهتر است (حکمت/ 278).
ـ آنچه را عمل میکرد میگفت، و بدانچه عمل نمیکرد چیزی نمیگفت. اگر بر سر دو راهی دو کار قرار میگرفت میاندیشید که کدام یک با خواسته نفس نزدیکتر است با آن مخالفت میکرد، پس بر شما باد روی آوردن به اینگونه از ارزشهای اخلاقی، و با یکدیگر در کسب آن‌ها رقابت کنید (حکمت/289).
ـ کسی که به کارهای گوناگون پردازد، خوار شده و پیروز نمیگردد (حکمت/403).
ـ علم و عمل پیوندی نزدیک دارند، و کسی که دانست باید به آن عمل کند، چرا که علم، عمل را فراخواند، اگر پاسخش داد، میماند وگرنه کوچ میکند (حکمت/366).
ـ مؤمن باید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم کند: زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، و زمانی برای تأمین هزینه زندگی و زمانی برای واداشتن نفس به لذتهایی که حلال و مایهی زیبایی است. خردمند را نشاید جز آنکه در پی سه چیز حرکت کند: کسب حلال برای تأمین زندگی، یا گام نهادن در راه آخرت، با به دست آوردن لذتهای حلال (حکمت/390).
ـ پیش از آنکه مرگ شما را دریابد آنچه لازمهی ملاقات است فراهم آورید، زیرا مرگ پایان زندگی است و هدف نهایی، قیامت است. پیش از آنکه مرگ شما فرا رسد، با اعمال نیکو آماده باشید، زیرا در گرو کارهایی هستید که انجام دادهاید و پاداش داده میشوید به کارهایی که از پیش مرتکب شدهاید. …، (در مورد کار سربازان فرمودهاند) ثواب اعمال نیکویی که قصد انجام آن را داشته خواهد برد، و نیت او ثواب شمشیر کشیدن را دارد (خطبه/190).
ـ همانا عمل (علامه : کار) تو وسیلهی آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن توست، باید از فرمانده و امام خود اطاعت کنی، …، حق نداری نسبت به رعیت استبداد ورزی و بدون دستور به کار مهمی اقدام نمایی (نامه/5).
ـ هیچ بدعتی در دین ایجاد نمیشود مگر آن که سنتی ترک گردد؛ پس، از بدعتها بپرهیزید، و با راه راست و جاده آشکار حق باشید، نیکوترین کارها سنتی است که سال‌ها بر آن گذشته و درستی آن ثابت شده باشد، و بدترین کارها آنچه که تازه پیدا شده و آینده آن روشن نیست (خطبه/145).
ـ عاقل با چشم دل سرانجام کار را مینگرد و پستی و بلندی آن را تشخیص میدهد. …، پس آنکه با چشم دل بنگرد و با دیده درون کار کند، آغاز کارش آن است که بیندیشد آیا عمل او به سود اوست یا زیان او؟ اگر به سود اوست ادامه دهد، و اگر زیان‌بار است توقف کند، زیرا عمل کننده بدون آگاهی چون روندهای است که بیراهه میرود، پس هرچه شتاب کند از هدفش دورتر میماند، و عملکننده از روی آگاهی، چون روندهای بر راه راست است، پس بیننده باید به درستی بنگرد که آیا روندهی راه مستقیم است یا واپسگرا؟ ….، آگاه باش هر عملی رویشی دارد و هر رویندهای از آب بینیاز نیست و آبها نیز گوناگون میباشند. پس هر درختی که آبیاری‌اش به اندازه و نیکو باشد شاخ و برگش نیکو و میوه‌اش شیرین است و آنچه آبیاری‌اش پاکیزه نباشد درختش عیب دار و میوه‌اش تلخ است (خطبه/154).
ـ در نیکیها، انجام دهندهی آن پاداش میگیرد (علامه: هیچ کس به خیر نمیرسد، مگر کسی که عمل به خیر کند) و در بدیها جز بدکار کیفر نشود. پس در ادارهی امور خود هشیارانه و سرسختانه استوار باش، نصیحت دهندهای عاقل، پیرو حکومت، و فرمان‌بردار امام خود باش، مبادا کاری انجام دهی که به عذرخواهی روی آوری، نه به هنگام نعمتها شادمان و نه به هنگام مشکلات سست باشی (نامه/33).
ـ از آن همه زر و زیوری که به دنبال آن حرکت میکنید، پرهیز میکنم (خطبه/174).
ـ آگاه باشید! به خدا سوگند که یاد مرگ مرا از شوخی و کارهای بیهوده باز میدارد (خطبه/84).
ـ خدا شما را بیامرزد، اعمال نیکو بر اساس نشانههای روشن (راه و رسم آشکار پیامبرص) انجام دهید، زیرا که راه، روشن است و شما را به خانهی امن و امان دعوت میکند. هم اکنون در دنیایی زندگی میکنید که میتوانید رضایت خدا را به دست آورید، با مهلت و آسایش خاطری که دارید. اکنون نامه عمل سرگشاده، و قلم فرشتگان نویسنده در حرکت است، بدنها سالم و زبانها گویاست، توبه مورد قبول و اعمال نیکو را میپذیرد (خطبه/94).
ـ در زاد و توشه آن دنیا، جز تقوا خیری نیست کسی که به قدر کفایت از آن بردارد در آرامش به سر می‌برد، و آن کس که در پی به دست آوردن متاع بیشتری از دنیا باشد وسایل نابودی خود را فراهم کرده و به زودی از دست میرود. …، با اعمال خود به سوی زندگی جاویدان و خانه همیشگی کوچ کردند، آنسان که خدای سبحان فرمود: «چنانکه آفرینش را آغاز کردیم، آن را باز میگردانیم، وعدهای بر ماست و همانا این کار را انجام خواهیم داد» (خطبه/111).
ـ گناهی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که تو را به خودپسندی وادارد (حکمت/46).
ـ (خداوند) اعمالی که دوست دارد بیان فرموده و از آنچه کراهت دارد معرفی کرد، تا از خوبیها پیروی و از بدیها دوری گزیند. …، در روز قیامت ندا دهندهای بانگ میزند که «آگاه باشید، امروز هرکس گرفتار بذری است که کاشته و عملی است که انجام داده، جز اعمال منطبق با قرآن» پس شما در شمار عمل کنندگان به قرآن باشید، از قرآن پیروی کنید، با قرآن خدا را بشناسید، و خویشتن را با قرآن اندرز دهید، و رأی و نظر خود را برابر قرآن متهم کنید، و خواستههای خود را با قرآن نادرست بشمارید. عمل صالح! عمل صالح! سپس آیندهنگری! آیندهنگری! و استقامت! استقامت! آنگاه بردباری! و پرهیزکاری! پرهیزکاری! برای هر کدام از شما عاقبت و پایان مهلتی تعیین شده، با نیکوکاری بدانجا رسید، همانا پرچم هدایتی برای شما برافراشتهاند، با آن هدایت شوید و برای اسلام نیز هدف و نتیجهای است به آن دسترسی پیدا کنید، و بر انجام واجبات، حقوق الهی را ادا کنید، که وظائف شما را آشکار بیان کرده و من گواه اعمال شما بوده و در روز قیامت از شما دفاع میکنم و به سود شما گواهی میدهم.
علامه جعفری در ترجمه این فراز خطبه آورده است: «اهتمام بورزید به کار، برخیزید برای کار، سپس کار را ناتمام نگذارید و به پایان برسانید. و در تصمیمی که گرفتید استقامت بورزید، استقامت. شکیبا باشید، شکیبا. پرهیزکاری پیشه کنید، پرهیزکاری. قطعاً برای شما هدفی است نهایی. تا وصول به آن تکاپو کنید. حتمی است که برای شما نشانهای است، با آن نشانه هدایت شوید و بیتردید برای اسلام مقصدی است تا وصول به آن مقصد بکوشید و از پای ننشینید، با ادای حقوقی که خداوند بر شما مقرر داشته و با عمل به وظایفی که برای شما تعیین فرموده است، به درگاه خدا بروید. من شاهد شما هستم و در روز قیامت حجت به سود شما خواهم بود».
آگاه باشید! آنچه از پیش مقرر بود، به وقوع پیوست و خواستههای گذشته الهی انجام شد، و همانا من با تکیه به وعدههای الهی و براهین روشن او سخن میگویم که فرمود: «کسانی که گفتند پروردگار ما خداست، سپس استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آن‌ها فرود میآیند و میگویند، نترسید و محزون نباشید که بشارت باد بر شما بهشتی که وعده دادهاند». و همانا شما گفتید پروردگار ما خدا است، پس در عمل به دستورات کتاب خدا و در ادامه راهی که فرمان داد، و بر روش درست پرستش بندگان او، استقامت داشته باشید و پایدار مانید، و از دستورات خدا سرپیچی نکنید، و در آن بدعت‌گذار مباشید، و از آن منحرف نگردید؛ زیرا خارج شوندگان از دستورات الهی در روز قیامت از رحمت خدا دورند.
علامه جعفری در ترجمه این فراز از خطبه فرموده است: «شما که گفتید بزرگ‌ترین اعتقاد الهی را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره فرهنگ کار، ماهیت کار، برنامه درسی، دوره متوسطه Next Entries پایان نامه رایگان درباره فقه اسلامی، فکر و اندیشه، ترس از خدا، کسب و کار