پایان نامه رایگان درباره عصر اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

.
3- اهميت و ضرورت تحقيق
رايانه محصول حيرت انگيز فكر بشري طي ساليان اخير است كه امروزه به نحوي شگفت انگيز وارد ساختار زندگي انسان ها شده است . ورود اين ماشين متفكر به عرضه حيات آدمي اساس زندگي وي را دگرگون ساخته و معضلات ناشي از زندگي در جوامع انساني را كه نيازمند حفظ و دسترسي به اطلاعات گسترده و نيز تسريع در تبادل اين اطلاعات است ؛ با سرعت و دقتي بسيار بالا مرتفع كرده است.
از سوي ديگر پيوند رايانه ها به هم در قالب شبكه هاي اطلاع رساني ؛ بر شتاب گردش اطلاعات در جهان افزوده و قابليت تحصيل اطلاعات را بسيار افزايش داده است گسترش انفجار سان و عطش روز افزون استفاده از اينترنت ؛ بطور غير منتظرانه اي شركت ها ؛ سازمان ها و افراد حقيقي با حسن نيت را در كابو س هاي بالقوه اي فرو برده است
بدين ترتيب بايد بر آن بود كه چون دنياي داده رايانه در عصر اطلاعات به نيازهاي اطلاعاتي مردم ؛ گروه ها و سازمان ها به سرعت پاسخ مي دهد و اين امر به نوعي موجب ((وابستگي )) جوامع انساني به اين دنيايي نوين شده است كه هر لحظه نيز بر اين وابستگي افزوده مي شود.
پيشبرد تعاملات جهاني امروز كه مبتني برفضاي رايانه اي16 است بدون استفاده از اين ابزار كار آمد تقريبا ناممكن به نظر مي رسد در واقع فن آوري اطلاعات (IT )17 چنان با تارو پود زندگي اشخاص در هم آميخته كه نه تنها جدايي اين محيط از زندگي آنها امري غير قابل تصور است ، بلكه با پيشرفت اين فن آوري اين آميختگي و وابستگي لحظه به لحظه شدت يافته و ابعاد تازه و پيچيده تري نيز به خود مي گيرد.18
اجتماع نيز در مواجهه با اين تحول فن آوري هم چنان كه خود موجبات آن را فراهم ساخته از سوي ديگر تاثير نيز مي گيرد. در واقع استفاده از اين دنياي جديد تاثير جدي و عميق نيز بر تعاملات اجتماعي داشته است كيفيت روابط اجتماعي افراد هر چند با بهره گيري از محيط هاي ديجيتالي بهتر و راحت تر شده از سويي ديگر آنها را با دنيايي فيزيكي خود و از پهنه روابط اجتماعي سابق دور ساخته و بر كميت روابط ديجيتالي افزوده است . بدين ترتيب دنياي سايبر رفته رفته افراد را از محيط هاي اجتماعي خود خارج ساخته و خصوصا” نسل جديد را به دنياي خود فرا مي خواند .
اما از آن جايي كه محيط سايبر محيطي (( مخفي )) است امروز مجرمين طبقه سايبر از رايانه به عنوان كانوني مخفي، امن و مطمئن در راستاي رسيدن به مقاصد شوم خود بهره مي گيرند. در واقع حس پوشيده ماندن اعمال ارتكابي و عدم كشف آنها كه ناشي از عدم نظارت دقيق و موثر بر محيط سايبر است و نيز اين موضوع كه آثار جرايم ارتكابي در اين محيط معمولاً باقي نمي ماند و همچنين امكان بسيار كم تعقيب مجرمين اين حيطه كه ناشي از طبع جهاني بودن اين جرايم است، به طوري كه امكان ارتكاب جرم را در گوشه اي از دنيا فراهم مي آورد كه نتيجه آن در سوي ديگري از جهان به وقوع مي پيوندد و نيزكاستي كه هنوز مرجع و سازماني جهاني به طور خاص مسول نظارت بر اين محيط و مبارزه با جرايم ارتكابي در اين حيطه نبوده و كشورها نيز راه كار قوي و هماهنگ براي حل اين معضل در پيش رو نگرفته اند به بزهكاران اين دنياي خيالي فراغ بال مي دهند كه به دور از ديدگان شماتت بار پليس و مردم خواسته هاي شريرانه خود را براحتي به معرض اجرا بگذارند.
به واقع اكنون بايد دنياي سايبر را عالم تحقيق خواسته ها و اميال تحقيق نيافته افراد دانست كه علاوه بر اينكه محيطي مخفي را پوشيده نگاه داشتن اعمال ارتكابي آنهاست .(( محيط آزاد)) نيز هست كلاهبرداري رايانه اي ، جعل، پور نوگرافي هويت، مزاحمت هاي رايانه اي، جرايم عليه حساب پست الكترونيكي افراد، دسترسي غير مجاز به دادها و سيستم هاي رايانهاي اشخاص ، سرقت اطلاعات ، اخاذي كامپيوتري، سرقت و تكثير غير مجاز برنامه هاي كامپيوتري و … همگي از مصاديق جرايمي است كه در اين محيط آزاد صورت مي گيرد.19
آنچه كه اهميت دو چندان مي يابد اين حقيقت است كه همگام با سير فزاينده رشد و توسعه فناوري نو تاثير مستقيم آن بر تنوع ؛ تكثير و پيچيدگي بزهكاري بايد نمودهاي عيني و قابل تجزيه مورد بررسي قرار گيرد و مسولان مبارزه با بزهكار با نمونه هاي عيني (( بزهكاري پيشرفته )) آشنا شده و در مراحل بعدي امكان مقابله با آن را در خود فراهم نمايند .
اين يك واقعيت گريز ناپذير است كه بزهكاري در حال پيشرفت مي باشد و ما هرروز با گونه هاي جديد آن آشنا مي شويم به همين خاطر لازم است به طور دقيق انواع و شكل هاي گوناگون آن شناسايي و ماهيت هريك و نيز نحوه عمل بزهكاران و چگونگي مقابله با آن كشف شود تا در جهت مقابله با آن اقدامات لازم صورت گيرد .
با وقوع اولين تبهكاريهاي رايانه اي چشم به نهادهاي حقوقي و قضايي دوخته شد تا به وظيفه خود در قبال جرايم و جنايات جديد عمل نمايند. وجود ابهامات فراوان در زمينه اين گونه جرايم ، چگونگي ارتكاب و عدم وجود قوانين ويژه مرتبط،گمنام بودن مجرمان ،عدم امكان دستيابي به آنها و …. از عمده ترين مشكلات نهادهاي قضايي دركشورهاي مختلف براي مقابله با جرايم رايانه اي و اينترنتي بوده است. با اين حال پس از گذشت سالها هم اكنون مطالعات و بررسي هاي حقوقي فراواني در اين زمينه صورت گرفته و كشورهاي مختلف ضمن تدوين قوانين داخلي با توجه به جنبه هاي فرامرزي اين جرايم ضمن برگزاري اجلاس هاي منطقه اي و جهاني معاهدات و كنوانسيون هايي نيز تدوين كرده اند . بر اين اساس لازم است گروههاي كارشناسي ويژه با شركت متخصصان علوم رايانه اي، ارتباطات و حقوق تشكيل و استفاده از تجارب كشورهاي ديگر نسبت به تنظيم ضوابط حقوقي و قوانين مورد نياز به منظور پيشگيري از جرايم رايانه اي و اينترنتي ؛ افزايش امنيت شبكه هاي اطلاع رساني و برخورد قانوني با متخلفان و مجرمان اينترنتي اقدام نمايند.20
در همين راستا در اين پژوهش حاضر نيز چنانچه قبلا ذكر شد بر آنيم تا به بررسي نقد جرايم عليه و آسايش و امنيت عمومي در جرايم رايانه اي بپردازيم تا علاوه بر معرفي مهمترين مصاديق جرايم رايانه اي از نظر حقوقي چه در سطح داخلي چه در سطح بين المللي به بررسي اين مورد بپردازيم كه چقدر از قوانين و مقررات جرايم رايانه اي به حوزه آسايش و امنيت عمومي مربوط است و در نهايت به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا اين قوانين توانسته است در اين راستا از ميزان قابل توجهي از اين قبيل جرايم رايانه اي را مهار كند ؟
4- اهداف تحقيق
1- هدف اصلي : هدف اصلي از اين تحقيق نقد و بررسي جرايم عليه آسايش و امنيت عمومي در جرايم رايانه اي مي باشد
2- اهداف فرعي
1-1- بررسي جرايمي كه با عنوان جرايم عليه آسايش و امنيت عمومي تعريف شده است .
2-2- بررسي جرايم عليه اسايش و امنيت عمومي كه در حوزه رايانه اي قرار دارد .
3-2- بررسي قوانين در ارتباط با جرايم رايانه اي عليه آسايش و امنيت عمومي .
4-2- بررسي اشخاص ؛ گروهها يا سازمانهايي كه جرايم رايانه اي را مرتكب مي شوند .
5 -2- بررسي اشخاص ؛ گروهها يا سازمانهايي كه قرباني جرايم رايانه اي هستند .
6-2- بررسي و پاسخ به اين پرسش كه آيا قانون جرايم رايانه اي در راستاي حمايت از قربانيان بوده يا اينكه در راستاي مجازات افراد يا گروههايا سازمانهايي كه جرايم رايانه اي را مرتكب مي شوند .
5- سوالات و فرضيه هاي پژوهش
در راستاي اين تحقيق مهم ترين سوالاتي كه مد نظر مي باشد
1- مهمترين مصاديق جرايم رايانه اي كدامند ؟
2- كدام يك از اين مصاديق جرايم رايانه اي در حوزه آسايش و امنيت عمومي قرار دارد ؟
3- براي مقابله با جرايم عليه آسايش و امنيت عمومي چه تدابيري انديشه شده است ؟
4- آيا براي مقابله با جرايم عليه آسايش و امنيت عمومي تدابيري اتخاذ شده كافي بوده است ؟
5- آيا تدابير اتخاذ شده براي مقابله با جرايم عليه آسايش و امنيت عمومي در راستاي پيشگيري بوده يا فقط مجازات ها را مشخص كرده است؟

6- پيشينه تحقيق :
به دليل پيشرفت هاي جهاني در زمينه كامپيوتر ؛ همكاري بين المللي نزديك در امر پردازش داده ها و جريان روز افزون داده هاي فراملي از طريق شبكه هاي ارتباطي بين المللي ؛ جرم رايانه اي توجه بين المللي را در سالهاي اخير به خود جلب نموده است . در نتيجه مبارزه با جرم رايانه اي در سطح ملي مطلوب نبوده ؛ بلكه مبارزه بايد با همكاري نزديك بين المللي به ويژه در زمينه تحقيقات جرم شناختي ؛ شفاف سازي و اصلاح مقررات قانوني حاكم ؛ اتخاذ تدابير امنيتي و تعقيب جرم رايانه اي گسترش يابد .
به همين منظور محققان در اين زمينه به تحقيقات و بررسي هاي گوناگون پرداخته اند كه مي توان آن را در دو بخش داخلي و خارجي بيان كرد.
الف : داخلي
كتاب حقوق فناوري اطلاعات نوشته حميد رضا اصلاني با همكاري مركز فناوري اطلاعات رياست جمهوري است كه در آن به تعريف و احصاء حريم خصوصي در فضاي مجازي و ضرورت حمايت از حريم خصوصي در اين فضا پرداخته است.
كتاب جرايم تجارت الكترونيكي نوشته جواد جاويد نيا است كه به جرايم رايانه اي در بستر تجارت الكترونيكي پرداخته و به تاريخچه كامل قانون تجارت الكترونيكي و تفسير فضايي موادكيفري قانون تجارت الكترونيكي پرداخته است .
كتاب در آمدي بر آيين دادرسي كيفري جرايم سايبري نوشته امير حسين جلالي فراهاني است كه با همكاري معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه مركز مطالعات توسعه قضائي صورت گرفته است كه در اين كتاب به بيان صلاحيت كيفري در فضاي سايبري ؛ استناد پذيري ادله الكترونيكي در امور كيفري و از اين قبيل موارد پرداخته است .
كتاب بررسي فقهي حقوق جرايم رايانه اي نوشته حسنعلي باي و بابك پور قهرماني است كه توضيح و توصيف انواع جرايم رايانه اي و مصاديق آن و سپس به بررسي فقهي اين بيان پرداخته است . كتاب تحقيقات مقدماتي در جرايم سايبري نيز يكي ديگر از تحقيقات صورت گرفته است كه توسط دكتر محمد رضا زندي تهيه شده است مقالات و پايان نامه هاي بي شماري نيز در اين خصوص به رشته تحرير در آمده است .
ب : منابع خارجي
در اين خصوص آنچه قابل بيان است با بررسي قوانين مربوط به جرايم رايانه اي و رويه قضايي كشور ها ي توسعه يافته بيان گر آن است كه اين كشور ها در دهه 1970 بدوا” به جرايم رايانه اي عليه محرمانگي ( جرايم عليه حقوق فردي ) واكنش نشان داده اند و بعد از آن شروع به تغيير و اصلاح قوانين مربوط به جرايم اقتصادي و سير جرايم عليه مالكيت معنوي كرده اند .
از جمله تلاشهاوتحقيقات صورت گرفته در سطح بين المللي مي توان به فعاليت سازمان همكاري و توسعه اقتصادي كه مي توان براي توضيح بيشتر مجموعه مقالات همايش بررسي ابعاد حقوقي فن آوري اطلاعات به مقاله اقدامات سازمانهاي بين المللي و منطقه اي در خصوص جرايم رايانهاي نوشته بتول پاك زاد رجوع كرد .
كتاب هاي از قبيل جرايم رايانه اي نوشته اولريش زيبر حقوق دان برجسته آلماني به ترجمه محمد علي نوري و همكاران و كتاب راهكارهاي پيشگيري و مقابله با جرايم رايانه اي نوشته دكتر ديويد جي ايكاو و همكاران با ترجمه اكبر استركي محمد صادق زوز جهاني و همكاران اشاره داشت.

7- سازماندهي مطالب

فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم

کليات مفاهيم و مباني بررسي و نقدقوانين پيشگيري از جرايم
جرايم رايانه اي

فصل آخر(نتيجه گيري)

مبحث اول : مفهوم امنيت و آسايش عمومي

مفهوم امنيت قدمتي به وسعت تاريخ بشر و از جهتي بر مفهوم (( اجتماع )) و (( جامعه)) تقدم دارد اين مفهوم به تدريج و با توسعه بشري

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، سطح معنادار Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، سلسله مراتب